Zarządzenia Rektora UWM w Olsztynie w związku z sytuacją epidemiologiczną

Zarządzenia Rektora dotyczące spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2.
 

Zarządzenie Nr 38/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2020 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
                   Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie
                   organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
                   w warunkach zagrożenia epidemicznego

 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego § 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Zarządzenie Nr 37/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2020 roku
 
w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
                                                                                                               
Działając na podstawie art. 23, 50 i 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85), ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r
( Dz. U z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 405, z późn. zm.) oraz z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 511), stanowi się,co następuje:
 
§ 1
1.  Zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie i filii Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie.
2.  Prowadzący zajęcia:
    1) na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych
        studiów magisterskich, zwanych dalej „studiami”;
    2) na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej;
    3) na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia zobowiązani są do stosowania
       zdalnych form nauczania w terminie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia
       jego uchylenia pod warunkiem, że rodzaj zajęć pozwala na realizację zajęć w formie zdalnej
       i umożliwi uzyskanie przez odbiorców założonych dla danego przedmiotu efektów uczenia się.
3.  Do realizacji zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 2, rekomenduje się następujące
    narzędzia zdalnego nauczania:
    1) Microsoft Teams w pakiecie Office365 z wyłączeniem form kształcenia, o których mowa
        w ust.2 pkt 3);
    2)   platforma e-learningowa Moodle;
    3)   platforma edukacyjna LMS ILJAS.
4.  Dopuszcza się inne narzędzia pod warunkiem, że zapewniają odpowiednią jakość prowadzonych
    zajęć oraz nie powodują ponoszenia kosztów przez uczelnię i odbiorców.
5.  Koordynatorzy przedmiotów wybierają narzędzie prowadzenia zajęć w sposób zdalny
    w porozumieniu odpowiednio: z dziekanem/dyrektorem filii/dyrektorem Szkoły Zdrowia Publicznego
    lub upoważnioną przez nich osobą, kierownikiem studiów doktoranckich, dyrektorem szkoły 
    doktorskiej, kierownikiem jednostki ogólnouczelnianej lub kierownikiem studiów podyplomowych.
6.  Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy
    zajęciowej o wybranym narzędziu zdalnego nauczania za pośrednictwem następujących form
    komunikacji:
      1)  korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web;
      2)  ogłoszeń na stronie internetowej jednostki.
7.  Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form
    nauczania sprawują:
      1)  dziekan, dyrektor filii i dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego – w zakresie kształcenia
          na studiach;
      2)  kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich;
      3)  dyrektor szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej;
      4)  kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych;
      5)  kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących kształcenie w zakresie lektoratów
          i wychowania fizycznego.
8.  Począwszy od 30 marca 2020 roku zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnie obowiązującym
    rozkładem zajęć dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość zmiany dnia tygodnia i godziny zajęć
    po jej uzgodnieniu z uczestnikami grupy zajęciowej i dziekanem. Zasada ta dotyczy także zajęć,
    które nie odbyły się w okresie od 12 marca 2020 do 29 marca 2020 roku.
9.  W związku ze zmianą formy odbywania zajęć na formę zdalną dopuszcza się możliwość
    dostosowania warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się określonej w sylabusie
    do zmienionej formy zajęć.
10. Dostosowanie warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się do zmienionej formy zajęć
     powinno zostać dokonane przez koordynatora przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zajęć
     lub Samorządem Studenckim, a ponadto winno:
      1)  uwzględniać specyfikę wybranego narzędzia zdalnego nauczania;
      2)  zapewniać rzetelne sprawdzenie uzyskania wszystkich efektów uczenia się przewidzianych
          w sylabusie;
      3)  uzyskać akceptację osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu
          dydaktycznego, o których mowa w § 1 ust. 7.
11. Konsultacje pracowników ze studentami, doktorantami lub słuchaczami odbywają się w formie
     zdalnej z wykluczeniem możliwości bezpośredniego kontaktu.
12.  Zawiesza się korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie oraz we wszystkim
     ich jej oddziałach i czytelniach.
§ 2
1.   Wprowadza się zakaz organizacji wszelkich wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych
    na terenie Uniwersytetu i poza jego siedzibą.
2.   Odwołuje się wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane przez
    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz inne wydarzenia tego typu organizowane
    przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3.   Wprowadza się zakaz prowadzenia działalności sekcji sportowych, agend i klubów studenckich
    oraz lokali gastronomicznych z wyłączeniem świadczenia usług gastronomicznych na wynos.
4.    Zamyka się obiekty sportowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym Pływalnię
     Uniwersytecką. W przypadku zajęć realizowanych w tych obiektach przez podmioty zewnętrzne
     decyzje będą podejmowane indywidualnie przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego
     i Sportu. 
§ 3  
1.  Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przyjazdy do Uniwersytetu gości z zagranicy. 
2.  Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin
    przez gości zewnętrznych. 
§ 4
W stosunku do pracowników, studentów i doktorantów, którzy wrócili z zagranicy wprowadza się obowiązek:
    1)  niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie odpowiednio: dziekana, dyrektora jednostki
        ogólnouczelnianej, dyrektora szkoły doktorskiej lub bezpośredniego przełożonego,
    2)  pozostania w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowania
        zgodnego z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.  
§ 5
1.  Traci moc Zarządzenie Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
    SARS-CoV-2 ze zmianami.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 35/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 marca 2020 roku
 
w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
w warunkach zagrożenia epidemicznego
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374),
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020, poz. 433), stanowi się,
co następuje:
 
§1
W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemicznego w celu ograniczenia możliwości zakażania się i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, następujące zmiany w organizacji pracy:
1. Tam, gdzie to możliwe, kierownicy poszczególnych jednostek na wydziałach, w filii, w Szkole
    Zdrowia Publicznego, w jednostkach ogólnouczelnianych oraz kierownicy poszczególnych
    jednostek administracji zlecają podległym pracownikom pracę zdalną świadczoną z miejsca
    zamieszkania.
2. Pracownicy świadczący pracę zdalną, w tym kierownicy jednostek, winni mieć określone przez
    swoich przełożonych zadania do wykonania oraz winni być w obowiązujących ich godzinach pracy
    dostępni pod wskazanym wcześniej numerem telefonu oraz w miarę możliwości, pod służbowym
    adresem poczty elektronicznej.
3. Kierownicy jednostek, w których nie jest możliwe zorganizowanie pracownikom pracy zdalnej,
    zobowiązani są do zapewnienia rotacyjnego świadczenia pracy na miejscu, dążąc do zachowania
    zasady maksymalnego ograniczenia liczby osób pracujących w jednym pomieszczeniu.
4. Potrzeby świadczenia pracy w siedzibie Uniwersytetu określają kierownicy jednostek wymienionych
    w ust.1, uwzględniając aktualne wymogi, terminy, względy bezpieczeństwa i możliwości.
5. Organizacja pracy zdalnej odbywa się w oparciu o aktualne zasoby sprzętu komputerowego.
    Wyjątek mogą stanowić sytuacje bezwzględnej konieczności zdalnego dostępu do uczelnianych
    systemów informatycznych. W takich przypadkach można zgłosić potrzebę zakupu przenośnego
    sprzętu komputerowego.
6. Przy świadczeniu pracy zdalnej dopuszcza się możliwość korzystania ze służbowego przenośnego
    sprzętu komputerowego w warunkach domowych po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru
    bezpośredniemu przełożonemu. W przypadku korzystania ze zdalnego dostępu do uczelnianych
    systemów informatycznych, sprzęt ten przed wydaniem zgody powinien być przekazany do RCI,
    w celu weryfikacji aktualizacji systemu, spełniania wymogów oraz instalacji odpowiedniego
    oprogramowania.
7. Potrzeby zapewnienia zdalnej łączności z uczelnianymi systemami informatycznymi winny być
    zgłaszane dyrektorowi RCI przez kierowników jednostek wymienionych w ust.1. Decyzje w sprawie
    dostępu do uczelnianych systemów informatycznych podejmuje właściwy prorektor w konsultacji
    z Kanclerzem.
8. Świadczenie pracy zdalnej nie może być związane z wynoszeniem na zewnątrz dokumentów,
    w związku z czym zakazuje się wynoszenia na zewnątrz dokumentów finansowych, akt osobowych
    oraz innych dokumentów zawierających dane podlegające ochronie prawnej lub służbowej.
    Dokumenty w formie elektronicznej po wykorzystaniu należy trwale usunąć.
9. Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy i wezwanie pracowników świadczących pracę
    zdalnie do świadczenia jej na miejscu w Uniwersytecie.
10. Zdalne świadczenie pracy nie może być łączone z pobieraniem zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi,
      o którym mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
      wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374).
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku
z możliwością przedłużenia.
 
 
 
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2020 r.

W celu ograniczenia zagrożeń wynikających z możliwości pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 z dniem 13 marca 2020 roku wprowadza się następujące regulacje:

§1

Dziekani wydziałów, dyrektorzy szkół i filii oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych wyznaczą miejsce, do którego będą składane dokumenty z podległych jednostek oraz wskażą po jednej osobie odpowiedzialnej za bieżące dostarczanie do rektoratu i odbieranie z Rektoratu wszystkich dokumentów z tych jednostek.

§2

Osoby, o których mowa w § 1 zadanie w tym paragrafie określone, z dokumentami księgowymi będą realizowały w pokoju 04, zaś z pozostałymi dokumentami w Rozdzielni korespondencji.

§3

Sprawy możliwe do załatwienia online lub telefonicznie należy załatwiać tą drogą.

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki 

Zarządzenie Nr 32/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Działając na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§1

 1. Zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.
 2. Zawiesza się korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie wraz ze wszystkimi oddziałami i czytelniami.
 3. Odwołuje się wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz inne wydarzenia tego typu organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
 4. Zamyka się obiekty sportowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym Pływalnię Uniwersytecką. W przypadku zajęć realizowanych w tych obiektach przez podmioty zewnętrzne decyzje będą podejmowane indywidualnie przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

§2

 1. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przyjazdy do Uniwersytetu gości z zagranicy.
 2. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§3

 1. Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, dyrektora szkoły doktorskiej łub bezpośredniego przełożonego o fakcie powrotu pracownika, studenta lub doktoranta z zagranicy.
 2. Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w krajach objętych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

§4

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku. Obowiązywanie niniejszego zarządzenia może być przedłużone. Ewentualna informacja w tej sprawie zostanie przekazana do dnia 26 marca 2020 roku.

 

Rektor

 Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Ograniczenie działalności dydaktycznej nie jest równoznaczne z zamknięciem Uczelni. Pracownicy Uniwersytetu wykonują swoje obowiązki na dotychczasowych zasadach. 

 

 Na stronie MNiSW została opublikowana Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Ponadto na bieżąco na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w zakładce Wiadomości) umieszczane są aktualne informacje dotyczące wirusa COVID-19)

Poniżej treść komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych od 12 do 25 marca

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Podkreślamy, że rozporządzenie nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów).

Zajęcia mogą być prowadzone zdalnie

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

Zawieszamy zajęcia dydaktyczne, ale uczelnie działają

Podkreślamy, że ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelniach i innych podmiotach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Rektorzy i osoby kierujące innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie doktorantów muszą zapewnić ich bieżące funkcjonowanie.

Ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem nie wpływają na procedurę wyboru władz uczelni, która powinna być kontynuowana. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaznacza, że na razie nie przewiduje zmian w kalendarzu rekrutacji na studia. 

Rozporządzenie wejdzie w ż ycie z dniem ogłoszenia.


 

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne

Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy prewencyjnie. Ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zdecydowaliśmy się zawiesić zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także na uczelniach. Wszystkie powyższe działania są możliwe dzięki tzw. specustawie - ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie, rodzicom dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.


 

 

 
________________________________________________________________
Decyzja nr 24/2020 - pobierz
________________________________________________________________
 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 9 marca 2020 roku
   w sprawie powołania Zespołu do spraw działań mających na celu zapobieganie 
oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
   
  
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
  
 
§ 1
 
 1. Powołuję Zespół do spraw działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, zwany dalej Zespołem, 
  w składzie:

 
 1. Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI – Prorektor ds. Collegium Medicum;

 
Członkowie:
 
 1. dr inż. Wiesław JASTRZĘBSKI – Dyrektor Gabinetu Rektora;

 2. dr n. med. Piotr KOCBACH – Katedra Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych;

 3. mgr Andrzej GÓŹDŹ – p.o. Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
  w Olsztynie.

 
 1. Zespół, we współpracy z właściwymi organami i instytucjami państwowymi oraz regionalnymi, podejmuje działania zmierzające do zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 2. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązani są do współpracy z Zespołem w zakresie jego działania.

 3. Zespół działa do odwołania.

 
 
§ 2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
  Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Komunikat Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 marca 2020 roku

w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

 1. W związku z zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Główny Inspektorat Sanitarny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dalej „Uniwersytet") rekomenduje:

1)       odwołanie wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu do regionów objętych zagrożeniem epidemiologicznym;

2)       wystąpienie do partnerów Uniwersytetu z obszarów objętych zagrożeniem epidemiologicznym z sugestią odwołania przyszłych przyjazdów pracowników, doktorantów i studentów do Uniwersytetu.

 1. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej jest w kontakcie z osobami planującymi wyjazdy zagraniczne lub aktualnie przebywającymi na delegacjach zagranicznych. Wyjazdy, pobyty i wcześniejsze powroty studentów Uniwersytetu z wymian w ramach programu Erasmus+ są indywidualnie konsultowane przez pracowników Biura z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+.
 2. Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, zwanym dalej koronawirusem, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez dwa tygodnie w domu, monitorowania swojego stanu zdrowia i kontakt z inspekcją sanitarną. Osoby te, w miarę dobrego samopoczucia, zobowiązane są do wykonywania swojej pracy lub nauki w domu. O tym fakcie należy powiadomić drogą elektroniczną kierownika właściwej jednostki organizacyjnej (dziekana lub kierownika jednostki) oraz Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej (bwm@uwm.edu.pl).
 3. Decyzje o usprawiedliwieniu czasowej nieobecności na Uniwersytecie osób powracających do Polski z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym podejmują indywidualnie:

1)       w przypadku pracowników - kierownicy jednostek (dziekani lub kierownicy pozostałych jednostek). Za okres usprawiedliwionej nieobecności przysługuje wynagrodzenie w pełnym wymiarze;

2)       w przypadku studentów i doktorantów - kierownicy jednostek dydaktycznych (dziekani i prodziekani ds. studenckich lub dyrektorzy i zastępcy dyrektora). Nieobecność na zajęciach (bez konieczności odrabiania) będzie usprawiedliwiona na podstawie biletów lub dokumentów podróży.

 1. Władze poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzący zajęcia proszeni są o monitorowanie życia akademickiego i zapobieganie wykluczeniom oraz dyskryminującym zachowaniom.
 2. Zaleca się, aby w miarę możliwości, wszelkie uroczystości z udziałem osób z zewnątrz o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencje naukowe (krajowe i międzynarodowe) zostały przeniesione na inny termin lub ostatecznie odwołane.
 3. Zaleca się dezynfekcję sal i powierzchni ogólnouczelnianych, klamek, uchwytów, poręczy, włączników oraz akcesoriów komputerowych (klawiatury, myszki, wskaźniki i piloty).
 4. Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy:

1)      skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie - tel. 89 524 83 00, infolinia - 800 190 590;

2)       lub udać się na Oddział Chorób Zakaźnych Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. ul. Władysława Jagiełły 1 fnie na szpitalny oddział ratunkowy SOR lub do lekarza rodzinnego O - telefony: Izba przyjęć - 89 646 06 70,

gabinet lekarski 89 646 06 47, tel. do pokój pielęgniarek 89 649 06 22, Poradnia Chorób Zakaźnych 89 646 06 01.

Decyzję w sprawie kwarantanny podejmuje właściwy dyrektor inspekcji sanitarnej. Zaleca się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/ i stosować się do zawartych w nich zaleceń.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard Górecki


 

Regulation No. 37/2020
of the Rector of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
of 26 March 2020
on changes in the operation of the University in the state of epidemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus


Acting pursuant to Art. 23, 40 and 51 of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science (consolidated text Dz.U. of 2020, item 85), the Act of March 2, 2020 on special solutions related to the prevention, countermeasures and combating of COVID-19, other infectious diseases and emergencies caused by them (Dz.U. of 2020, item 374) and Art. 17.4 of the Statute of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, attached as the Appendix to Resolution No. 494 of the Senate of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn of 21 May 2019 on the Statute of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, in conjunction with the Regulation of the Minister of Health of 20 March 2020 (Dz.U. of 2020, item 491, as amended) and Regulations of the Minister of Science and Higher Education: of 11 March 2020 on temporary restriction on the operation of some entities of the higher education and science system concerning the prevention, countermeasures and combating of COVID-19 (Dz.U. of 2020, item 405, as amended) and of 23 March 2020 on temporary restriction on the operation of some entities of the higher education and science system concerning the prevention, countermeasures and combating of COVID-19 (Dz.U. of 2020, item 511), it is ordered as follows:
Art. 1
1. All didactic activities carried out in the seat and in the branch of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn are suspended.
2. Teachers conducting courses:
1) in all first degree, second degree and uniform master degree programmes, hereinafter referred to as “studies”;
2) in doctoral programmes and in the doctoral school;
3) in post-graduate studies and in other forms of education
are obliged to use remote forms of teaching from the date this order becomes effective until it is revoked, provided that the type of the course permits its implementation in the remote form and will enable the students to achieve learning outcomes assumed for the given course.
3. In order to implement didactic activities referred to in para. 2, the following remote teaching tools are recommended:
1) Microsoft Teams in the Office365 suite, except the forms of education referred to in para. 2.3);
2) the e-learning Moodle platform;
3) the LMS ILIAS educational platform.
4. The use of other tools is permitted provided that they ensure the appropriate quality of the courses conducted and do not involve costs to be incurred by the University and the students.
5. Course coordinators shall choose the tool for conducting remote classes in consultation with, respectively, the dean/the director of the branch/the director of the Public Health School or a person they authorise, the head of the doctoral studies, the director of the doctoral school, the head of the university-level unit or the head of the postgraduate studies.
6. Teachers conducting courses are obliged to immediately notify the participants of a given student group of the selected remote teaching tools, using the following forms of communication:
1) e-mail correspondence using the USOS-web system;
2) announcements on the website of the unity.
7. Proper implementation of the didactic process with the use of remote teaching methods is supervised by:
the dean, the director of the branch and the director of the Public Health School - with regard to studies;
the head of the doctoral studies - with regard to doctoral studies;
the director of the doctoral school - with regard to the doctoral school;
the head of the postgraduate studies - with regard to post-graduate studies;
the heads of the university-level units conducting foreign language and physical education courses.
8. As of 30 March 2020, classes shall be held according to the current timetable. It is acceptable to change the day of the week and the time of classes after consultations with the student group participants and the dean. This rule also applies to the classes which were not held in the period from 12 March to 29 March 2020.
9. As a consequence of changing the form of conducting courses into distance learning mode, it is allowed to adjust the conditions for verifying achievement of learning outcomes specified in the syllabus to the changed form of the courses.
10. The adjustment of the conditions for verifying achievement of learning outcomes to the changed form of the courses should be done by the course coordinator in consultation with course participants or the Student Self-Government, and additionally, it should:
take into account the specificity of the selected remote teaching tool;
ensure reliable verification of achieving all learning outcomes specified in the syllabus;
be accepted by persons supervising the proper implementation of the teaching process, referred to in Art. 1.7.
11. Employee’s consultations with students, doctoral students or course participants shall be held remotely, excluding the possibility of direct contact.
12. The use of the University Library collection in the library premises and in all branches and reading rooms is suspended.
Art. 2
1. It is prohibited to organise any academic, sports or artistic events on the premises of the University or outside its location.
2. All academic, sports and artistic events organised by the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and other events of this type organised by external entities in the premises of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn are cancelled.
3. It is prohibited to conduct any activities of sports sections, student agencies or clubs or catering units, except for providing take away catering services.
4. Sports facilities of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, including the University Swimming Pool are closed. For activities conducted in those facilities by external entities, the decisions shall be made on a case-by-case basis by the head of the Centre for Physical Education and Sports.
Art. 3
1. All trips of employees, students and doctoral students of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and visits of foreign guests are suspended.
2. Accommodation of new persons in student dormitories is suspended and external visitors are not allowed.
Art. 4
Employees, students and doctoral students who have returned from abroad are obliged to:
1) immediately notify the dean, the director of the university-level unit, the director of the doctoral school or the immediate superior, respectively, about this fact;
2) remain in their place of residence for 14 days as of the date of return and follow the recommendations of the Chief Sanitary Inspector.
Art. 5
1. Regulation No. 32/2020 of the Rector of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn dated 11 March 2020 on preventing the spread of coronavirus SARS-CoV-2 as amended is repealed.
2. This Regulation becomes effective as of 26 March 2020 and shall remain in force until further notice.


Rector
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 


Communications regarding measures to prevent and prevent SARS-CoV-2 coronavirus infection

Announcement No. 1/2020 of the Rector of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn of 9 March 2020

on measures to prevent and to contain infections with coronavirus SARS-CoV-2

1. Following the recommendations issued by the Ministry of Foreign Affairs and the Chief Sanitary Inspectorate, the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (hereinafter: "University") recommends:

1)            cancelling all trips planned by staff, doctoral students, and students of the University to areas at risk of epidemics;

2)             suggesting that partners of the University from the areas at high risk of epidemics should cancel future trips of their staff, doctoral students and students to the University.

 1. The Office for International Cooperation is in contact with the staff planning foreign trips or who are currently on foreign trips. The trips, stays and early returns of the University students under the Erasmus+ programme are discussed on an individual basis by the Office staff with the Foundation for the Education System Development - the National Erasmus+ Agency.
 2. Staff, doctoral students and students of the University returning from foreign trips to countries at risk of epidemics, where the incidence of the disease caused by coronavirus SARS-CoV-2 (further in this announcement called coronavirus) is high, are obliged to stay at home for two weeks after their return, to monitor their health status and to contact the sanitary inspection. These individuals are obliged to do their work or study at home, as long as they feel well. This fact must be notified by electronic means to head of the respective organisational unit (dean or unit head) and to the Office for International Cooperation (bwm@uwm.edu.pl).
 3. Decisions on whether a temporary absence at the University of individuals returning from countries at risk of epidemics should be excused are taken on an individual basis by:

1)            for members of the University staff - heads of University units (deans or heads of the other units). Staff members shall receive full salary for the period of their excused absence;

2)             for students and doctoral students - heads of teaching units (deans and vice-deans for student affairs or managers and deputy managers). Absence from classes (without the need to make up for the missed classes) will be excused based on travel tickets or travel documents.

 1. The authorities of the University organisational units and university teachers are requested to monitor university life and to prevent exclusion and discriminatory behaviour.
 2. It is recommended that all events attended by people from outside the University, organised at the University or Faculty level, as well as all sports events and (domestic and international) scientific conferences, should be postponed to a later date or cancelled.
  1. It is recommended that rooms and surfaces, as well as door handles, railings, electric switches and computer peripherals (keyboards, mice, indicators and remote controls) should be disinfected.
  2. Let us remind you that if you suspect that you have a coronavirus infection:

1)           contact the County Sanitary and Epidemiological Station in Olsztyn, phone - +48 89 524 83 00, infoline -+48 800 190 590;

2)           or visit the Infectious Disease Ward at the County Healthcare Centre in Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1 (not a hospital emergency unit or contact a GP) - phone numbers: Admissions - +48 89 646 06 70,

doctor's surgery - +48 89 646 06 47, nurses' room - +48 89 649 06 22, Infectious Disease Clinic-+48 89 646 06 01.

A decision on quarantine shall be made by the sanitary inspector. Please read the announcements issued by the Chief Sanitary Inspector at https://gis.gov.pl/aktualnosci/ and follow the recommendations contained in them.

Rector

Professor Ryszard Górecki


Komunikat prorektora ds. kształcenia i studentów dotyczący koronawirusa

 

Dziekani Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, Pracownicy i studenci UWM w Olsztynie

W związku z komunikatami publikowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Główny Inspektorat Sanitarny dotyczącymi wystąpienia przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w chwili obecnej, z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, nie zalecamy podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Zalecenia MSZ i GIS rekomendują:

 • odwołanie wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów do zagrożonych regionów, w tym  Włoch (w chwili obecnej 11 gmin),
 • wystąpienie do partnerów UWM objętych kwarantanną z sugestią odwołania przyszłych przyjazdów pracowników, doktorantów i studentów na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Pracownicy, doktoranci i studenci powracający/przyjeżdżający z zagranicy (w tym studenci Programu Erasmus+) z rejonów nie objętych kwarantanną mogą bez żadnych przeszkód uczestniczyć w pracy oraz w zajęciach przewidzianych harmonogramem studiów.

Jednocześnie ze względu na możliwość rozwoju sytuacji zalecamy monitorowanie bieżących komunikatów dla osób podróżujących, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zamieszczają na swoich stronach internetowych:

Decyzje o ewentualnych postępowaniach w przypadku stwierdzenia zagrożenia w postaci objawów chorobowych będą podejmowane każdorazowo przez Władze Uczelni.

Osobą kontaktową w sprawie jest p. Agnieszka Matejko (Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, tel. 89 523 35 21, e-mail: agnieszka.matejko@uwm.edu.pl).

 

Z poważaniem,

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Prorektor ds. kształcenia i studentów