Kadra I KONSULTACJE


Zajęcia dydaktyczne na kierunku prowadzą nauczyciele akademiccy z trzech wydziałów uniwersytetu: Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych.

dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM d.h.c.
koncentruje się na współczesnych problemach ekonomii, a szczególnie finansów i zarządzania. Prowadzi badania nad zasobami niematerialnymi zarówno na szczeblu mikro i makroekonomicznym. Uwzględnia relacje pomiędzy poziomem zasobów i rozmiarami szarej strefy. W tym zakresie współpracuje ściśle z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Interesuje się również problemami zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności podmiotów gospodarczych.

dr hab. Zbigniew Brodziński
zajmuje się problematyką lokalnego i regionalnego rozwoju, przedsiębiorczością, uwarunkowaniami transferu wiedzy i innowacji, programowaniem zmian społeczno-gospodarczych, w tym z udziałem funduszy i programów UE.
Obecnie interesuje się zagadnieniem funkcjonowania i rozwoju partnerstw terytorialnych, a także, w ramach ekonomii społecznej, problemami funkcjonowania instytucji III sektora (stowarzyszeń, fundacji itp, które dla realizacji celów społecznych prowadzą działalność gospodarczą).
Posiada doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w tym społecznymi.

dr hab. Bożena Domagała, prof. UWM

dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
ekonomista, specjalizuje się w zakresie analizy rynku oraz ekonomii menedżerskiej i zastosowań metod ilościowych. Zajmuje się między innymi funkcjonowaniem rynków oraz ich konkurencyjnością i efektywnością, handlem międzynarodowym oraz prognozowaniem zjawisk rynkowych. Preferuje podejście oparte na metodach ekonomii matematycznej i ekonometrii.
Obecnie jego zainteresowania związane są także z trendami konsumenckimi, rynkiem dóbr cyfrowych oraz innowacyjnością podmiotów rynkowych.

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska
ekonimista, specjalizuje się w badaniach nad uwarunkowaniami zachowań konsumentów, trendami  zachowań konsumentów, modelowaniem atrybutów produktów, źródłami konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, uwarunkowaniami rozwoju spółdzielczości.
Obecnie zajmuje się problematyką dywergencji zachowań konsumentów na rynkach produktów i usług oraz modelowaniem trendów zachowań konsumentów w aspekcie zmian pokoleniowych.

dr hab. Andrzej Kucner
filozof, w badaniach koncentruje się na problemach filozofii współczesnej. Szczególnie interesują go procesy, których efektem był w kulturze nihilizm oraz próby nowych sposobów uzasadniania wartości. Bada interdyscyplinarne zastosowania filozofii w odniesieniu do kultury, w tym kultury masowej (muzyki, form wizualnych, fotografii), a także do techniki i technologii. Filozoficzną interpretację tych zjawisk i dziedzin traktuje jako sposób krytycznej analizy dokonujących się przemian oraz jako poszukiwanie możliwych scenariuszy przyszłości.

dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM
historyk ze specjalnością nauk pomocniczych historii; zajmuje się informatyką historyczną czyli wykorzystaniem narzędzi i metod komputerowych w badaniach historycznych oraz badaniami nad pamięcią społeczną na obszarach wielokulturowych.
Obecnie bada możliwości  wizualizacji historycznych danych geoprzestrzennych.

dr hab. Lech Ostasz, prof. UWM
filozof, psycholog i kulturoznawca. Bada kulturę i aktywność mentalną człowieka w paradygmacie interdyscyplinarnym. Łączy teorię bytu (ontologia) z analizami kondycji ludzkiej od okresu starożytnego po XXI wiek, zajmuje się krytyką cywilizacji, z jednoczesnym uwzględnianiem implikacji utopijnych. Obecnie koncentruje się na wyzyskiwaniu schematów myślenia i symbolizacji pochodzących z tradycji prasłowiańskiej, starając się ukazać ich znaczenie w rozwiązywaniu wybranych problemów współczesnej kultury zachodniej, w szczególności krajów słowiańskich .

prof. dr hab. Marek Sokołowski
medioznawca, jego zainteresowania naukowe od wielu już lat związane są z problematyką współczesnych mediów, głównie w obszarze nowocześnie pojmowanego kulturoznawstwa i filmoznawsta, socjologii kultury, socjologii masowego komunikowania, pedagogiki medialnej oraz antropologii i socjologii Internetu, dlatego też noszą charakter interdyscyplinarny, a w ostatnim okresie wręcz transdyscyplinarny.

dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM
historyk filozofii, filozof i etyk, zajmuje się zagadnieniami recepcji, wpływów i zależności między filozofią niemiecką a filozofią polską, kwestiami związanymi z narodowością filozofii i jej światopoglądowym uwikłaniem, polskim mesjanizm romantycznym i neoromantycznym , a także związkami filozofii z nauką ; w obszarze etyki -   zagadnieniami  etyki normatywnej i metaetyki (w tym m.in. problemem statusu wartości, prawdą w etyce, tolerancją, subiektywizmem etycznym, relatywizmem i historią etyki normatywnej).

dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM
informatolog ze specjalnością w zakresie zarządzania informacją i wiedzą.
Zajmuje się barierami informacyjnymi, indywidualnym zarządzaniem wiedzą i informacją, kompetencjami informacyjnymi oraz dzieleniem się wiedzą.
Obecnie bada trendy w komunikacji naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem nowego pokolenia naukowców, czyli doktorantów i młodych doktorów. Ponadto kontynuuje badania potencjału zawodowego (tzw. zatrudnialności) studentów różnych kierunków.

dr Jadwiga Błahut-Prusik
filozof, zainteresowania naukowe: filozofia społeczna, filozofia polityki, filozofia cywilizacji. Obecnie podejmowana problematyka badawcza koncentruje się wokół zagadnień z dziedziny filozofii bezpieczeństwa: poszukiwania i analizowania szerszych płaszczyzn relacji, w jakie wchodzi bezpieczeństwo z innymi wartościami, zwłaszcza kulturowo-politycznymi.

dr Marek Butrym

dr Lidia Domańska
socjolog, zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej problematyki kapitału ludzkiego i rynku pracy. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie realizacji projektów, w tym z partnerami zagranicznymi. Występuje jako ekspert w zespołach ds. opracowywania dokumentów strategicznych i komisjach oceny projektów.
Aktualnie zajmuje się wpływem procesów demograficznych na funkcjonowanie polskiego rynku pracy, z uwzględnieniem polityki ludnościowej, edukacji oraz migracji. Bada wpływ prognoz na postawy i zachowania uczestników krajowego rynku pracy.

dr Tomasz Dreikopel
filolog klasyczny, literaturoznawca. Zajmuje się przede wszystkim literaturą i filozofią starożytną oraz ich późniejszą recepcją na gruncie europejskim.
Interesuje się również dziedzictwem językowym starożytności (m.in. sofiści, Arystoteles, Cyceron, Kwintylian) i praktycznym wykorzystaniem wskazówek zawartych w tekstach autorów antycznych w rozmaitych obszarach współczesnej komunikacji (dialog, argumentacja, negocjacje, manipulacja).

dr Marek Jawor
filozof, koncentruje się na problematyce antropologicznej i etycznej. Od 2014 roku szkoli się w zakresie psychoterapii (Instytut Terapii Gestalt w Krakowie). Obecnie interesuje się zagadnieniami interdyscyplinarnymi z pogranicza antropologii filozoficznej i psychoterapii humanistycznej. Analizuje sposoby tworzenia przez człowieka relacji z otoczeniem. Skupia się na unikalnej formie kontaktu jaką jest relacja w dialogu Ja-Ty i bada mechanizmy unikania kontaktu.

dr Dominika Kuberska
ekonomistka, której portfolio zainteresowań badawczych obejmuje szeroko pojętą konkurencyjność,
a w szczególności jej przejawy i uwarunkowania. Aktualnie w swojej pracy naukowej koncentruje się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem klastrów i organizacji klastrowych.

dr Małgorzata Liszewska
filozof, nauczyciel akademicki. Interesuje się m.in. estetyką, filozofią kultury, teorią sztuk plastycznych, percepcją wizualna, polityką kulturalną. Ostatnio bliżej przygląda się relacjom między stanem przyrody a stylami życia, które są wyrazem określonej kultury oraz informatyce humanistycznej.

dr Stefan Michał Marcinkiewicz
socjolog i nauczyciel, pierwotnie interesował się procesami migracyjnymi i ich związkiem z rozwojem technologii informacyjnych. Obecnie podejmowana tematyka badawcza oscyluje wokół konstruowania tożsamości lokalnej w obszarze południowo-wschodnich Mazur. Interesuje się pamięcią społeczną w wymiarze lokalnym. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, w szczególności etnografii wirtualnej i historii mówionej.

dr Grzegorz Pacewicz
filozof, badacz polskiej filozofii współczesnej z zacięciem logicznym i ontologicznym. Zajmuje się filozofią współczesną, koncertując się na zagadnieniach aksjologicznych. Interesują go analizy językowe i poprawność wykorzystywanej argumentacji. Ceni ścisłość, jasność i precyzję. Obecnie zajmuje się sposobami ujmowania wartości w Szkole Lwowsko-Warszawskiej.

dr Jacek Poniedziałek
socjolog, głównym obszarem zainteresowań badawczych jest socjologia regionu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki teorii regionu, tożsamości regionalnej, regionalizmu, procesów regionalizacji oraz społeczno-kulturowych wymiarów rozwoju regionalnego. Ponadto zajmuje się socjologią narodu, w tym w szczególności procesami narodotwórczymi, socjoantropologią narodów, nacjonalizmami oraz procesami unarodowienia chłopów polskich. Interesuję się również socjologią historyczną.

dr inż. Jolanta Rosłon
ekonomistka, zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi (projektami). Ważnym obszarem rozważań naukowych jest także problematyka rachunku efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowych (materialnych) realizowanych przez podmioty prywatne.
Aktualnie bada zakres wykorzystania metod oceny opłacalności i analizy ryzyka przez polskich przedsiębiorców, jak również źródła i strukturę finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

dr Adam Rudzewicz
ekonomista, aktywność naukowo-badawcza dotyczy problematyki działań marketingowych w sektorze usługowym ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji marketingowej w ramach marketingu terytorialnego i marketingu sensorycznego oraz pomiaru satysfakcji klienta i poziomu zaufania między partnerami rynkowymi.
Obecnie pracuje nad kompleksowym modelem zarządzania zaufaniem w przedsiębiorstwie oraz opracowuje narzędzia pomiarowe różnych rodzajów zaufania.

dr Anna Rutkowska
ekonomistka i filozof; zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce filozofii ekonomii, antropologii ekonomicznej, psychologii zachowań konsumentów na rynkach, a także efektywności i aksjologii funkcjonowania sektora publicznego; w badaniach preferuje interdyscyplinarne podejście badawcze w analizie zjawisk ekonomicznych.

dr hab. Dorota Sepczyńska
historyk filozofii, pedagog, popularyzator nauki i animator kultury. Naukowo zajmuje się filozofią współczesną i filozofią społeczną, w szczególności najnowszą filozofią polityki. Interesuje się relacjami pomiędzy ideami filozoficznymi a praktyką społeczno-polityczną, filozoficzną analizą i interpretacją problematyki społeczno-politycznej, w tym np. wartości w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym, religii w sferze publicznej.
Obecnie koncentruje się na takich problemach, jak miejsce i funkcje prawdy w polityce, bieda, samorządność, źródła i rozwiązywanie konfliktów. Wciąż uważnie obserwuje kierunki rozwoju filozofii i kultury współczesnej.

dr Radosław Sierocki
socjolog i antropolog kultury, interesuje się nowymi mediami, religią i pamięcią społeczną w perspektywie socjologicznej i antropologicznej. Bada strategie i taktyki budowania i podtrzymywania pamięci kulturowej oraz tożsamości wspólnotowej mieszkańców Olsztyna. Szczególnie zwraca uwagę na tradycje wynalezione.
Obecnie zajmuje się socjologiczną analizą nowych zjawisk, zwyczajów i praktyk wyłaniającymi się na styku religii i nowych mediów (szczególnie mediów społecznościowych).

dr Jacek Sobota
filozof i pisarz, łączący oba te zainteresowania w swej pracy naukowej. Interesuje się zagadnieniami aksjologii przyszłości, przemian antropologicznych, tendencji cywilizacyjnych.
Obecnie zajmuje się filozoficzną analizą trendów cywilizacyjnych i kulturowych w kontekście fenomenu antropologicznej i kulturowej obcości.

dr Magdalena Sternicka-Kowalska
socjolog o zainteresowaniach naukowych koncentrujących się głównie na przestrzennym wymiarze zjawisk i procesów społecznych, ich lokalnych i regionalnych przejawach. Z zamiłowania obserwator i badacz poszukujący wyjaśnień fenomenów społeczno-kulturowych dziejących się tak w realnej, jak i wirtualnej przestrzeni.
Obecnie zajmuje się poszukiwaniem i analizą nowych, „ponowoczesnych”  tendencji związanych ze zjawiskiem ruchliwości przestrzennej ludności (wszelkich jej form – migracji i cyrkulacji) mających miejsce w specyficznym typie środowiska, jakim jest gmina podmiejska.

dr inż. Anna Strychalska-Rudzewicz
w swojej pracy zawodowej zajmuje się czynnikami determinującymi innowacyjność przedsiębiorstw. Wśród tych determinant szczególną uwagę zwraca na kulturowe i organizacyjne uwarunkowania tworzenia nowości oraz zarządzanie nimi w przedsiębiorstwie. Interesuje się również zależnością pomiędzy kreatywnością a innowacyjnością na poziomie jednostek, organizacji i społeczeństwa.

dr inż. Jarosław Strzelecki
filozof i informatyk, naucza logiki, metodologii nauk, filozofii nauki, epistemologii.
Zagorzały propagator filozofii wśród dzieci i młodzieży. Miłośnik języka Esperanto.
Głównie zajmuje się filozofią informacji, czyli zastosowaniem pojęcia informacji oraz narzędzi paradygmatu programowania obiektowego do podstawowych kwestii filozoficznych.

dr Elzbieta Subocz
socjolog, interesuje się socjologią rodziny i dzieciństwa, socjologią problemów społecznych oraz socjologią społeczności lokalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w realizacji badań empirycznych.
Ostatnie przeprowadzone przez nią badania dotyczyły konsultacji społecznych w zakresie rewitalizacji Koszar Dragonów w Olsztynie oraz funkcjonowania małego ruchu granicznego z Rosją w perspektywie mieszkańców miast przygranicznych.

dr Radosław Szulc
ekonomista, analizuje i bada ludzkie działania na rynku i w marketingu oraz uzyskiwane w ich wyniku efekty, a także trendy wdrażania ICT do biznesu w kontekście przewagi konkurencyjnej i korzyści komparatywnej.
Postrzega rynek jako grę, a człowieka, jako jej uczestnika, dążącego do osiągnięcia satysfakcjonującego efektu.
Ostatnio wykorzystuje czas na wkomponowanie w obszar zainteresowań efektów sieciowych i wartości na e-rynku.

dr Konrad Szydłowski
ekonomista specjalizujący się w problematyce finansów przedsiębiorstw oraz analizy ekonomicznej. Obszarem szczególnego zainteresowania jest zarządzanie kapitałami w sektorze mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Obecnie zajmuje się problematyką wpływu czynników makroekonomicznych na strukturę kapitałową przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem cyklu koniunkturalnego oraz polityki monetarnej państwa.

dr Zbigniew Warzocha
ekonomista; interesuje się historycznymi uwarunkowaniami współczesnych zachowań ekonomicznych jednostek i narodów. Rozumiejąc rolę kultury we wszystkich obszarach życia, odrzuca koncepcję homo oeconomicus (człowieka racjonalnego i nastawionego na korzyści własne) jako  człowieka  bez przeszłości, tradycji, kultury, wyzwolonego z więzi międzyludzkich, a więc niezależnego od ograniczeń jakie one narzucają. Uważa, iż w warunkach gospodarki rynkowej, w których porządek społeczno-ekonomiczny kształtuje się  w sposób niekontrolowany, to właśnie system wartości (ład moralny i prawny) dzięki umowie społecznej, musi mieć taką siłę aby hamować egoizm i chciwość, chroniąc tym samym jednostki oraz całe grupy społeczne przed wykluczeniem.
Obecnie interesuje się dobrostanem człowieka i społeczności. Bada uwarunkowania sukcesu ekonomicznego, osiągniętego kosztem utraty przeszłości historycznej, kultury, tradycji. Usiłuje wyjaśnić wpływ kultury na dobrostan człowieka oraz związek między zaspokojeniem potrzeb materialnych i poczuciem pełnego zadowolenia z życia.

dr hab. Rafał Warżała
ekonomista, zajmuje się problematyką cykli koniunkturalnych, zarówno w ujęciu sektorowym, jak i regionalnym. Cykliczność bowiem jest wpisana w charakterystykę rozwoju społeczno-gospodarczego świata. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z przepływami kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich następstw. Trzecim obszarem zainteresowań autora jest turystyka i jej uwarunkowania w Polsce, zarówno w kontekście regionalnym jak i ogólnokrajowym.     

dr Piotr Wasyluk
historyk filozofii z zacięciem historycznym i silną potrzebą przepuszczania wszystkiego, co historyczne przez filozoficzny filtr.
Zajmuje się spekulacjami nad przebiegiem dziejów, analizami praw historycznych i poszukiwaniem tego, co ogólne w tym, co powszechnie uznane za przemijające i jednorazowe.
Obecnie pracuje nad stworzeniem metod i narzędzi służących analizowaniu procesu historycznego pod kątem trendów społecznych i kulturowych.

mgr inż. Robert Popiołek

mgr Izabela Socka
matematyk; w kręgu zainteresowań znajdują się m.in. logika, statystyka, nowe media i ich wpływem na obraz świata postrzeganego przez społeczeństwo a także Informatyka humanistyczna, związana z wykorzystaniem narzędzi komputerowych w badaniach humanistycznych.
Z zainteresowaniem śledzi nowe trendy pojawiające się w przestrzeni internetowej.

Lista nie obejmuje lektorów ze Studium Języków Obcych UWM oraz pracowników Studium Wychowania Fizycznego UWM.