O kierunku

Interdyscyplinarny kierunek studiów pierwszego stopnia Analiza i kreowanie trendów to wynik wspólnej inicjatywy trzech wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych. Pierwszy nabór odbył się w 2016 roku.

Koncepcja kierunku wpisuje się w ideę innowacji społecznych, stanowiących jedno z najważniejszych wyzwań rozwoju Unii Europejskiej w najbliższych latach. Głównym celem jest kształcenie  pracowników, potrafiących trafnie diagnozować długoterminowe zjawiska oraz tłumaczyć je na język indywidualnych i społecznych potrzeb. Kierunek wzmacnia potencjał uczelni w zakresie kształcenia interdyscyplinarnego oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kierunek utworzono dzięki finansowemu wsparciu  Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Finansowanie pochodziło z funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Dla kogo?
Kierunek studiów dla osób, które chcą się rozwijać wszechstronnie i rozumieją potrzebę łączenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki. Analizę i kreowanie trendów mogą studiować zarówno absolwenci szkół średnich, studenci innych kierunków, jak i osoby czynne zawodowo, chcące rozszerzyć swoje kompetencje i umiejętności.

Jak kształcimy?
Kierunek Analiza i kreowanie trendów jest innowacyjną propozycją kształcenia opartą na czterech filarach: filozofii, ekonomii, informatologii i socjologii. Każdy z nich spełnia odmienne zadanie ‑ daje inną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. W programie kształcenia szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne: warsztaty, ćwiczenia, praktyki zawodowe, działania zespołowe (praca dyplomowa – obok tradycyjnej formy – może również być nowatorskim, zespołowym projektem, np. gotowej usługi, produktu, strategii czy innowacyjnym rozwiązaniem, ułatwiającym start zawodowy).

W holenderskich i brytyjskich uniwersytetach powstały kierunki i ścieżki kształcenia w zakresie trendwatchingu. Analiza i kreowanie trendów jest jego odpowiednikiem.

Jakie stawiamy cele?:
– przygotowanie absolwenta do podejmowania różnorodnych zawodów oraz ról wymagających kwalifikacji i umiejętności dostosowywania się do pojawiających się możliwości rozwoju, oczekiwań społecznych, przemian kulturowych oraz procesów i zjawisk gospodarczych;
– kształcenie w zakresie wybranych przedmiotów filozoficznych, ekonomicznych, socjologicznych i informatologicznych, służących umiejętności gromadzenia i opracowywania danych, rozumieniu potrzeb, trendów, mechanizmów ich zmian oraz wiedzy o formach i uwarunkowaniach konsumpcji dóbr i usług, o projektowaniu dóbr i usług oraz o działaniach marketingowych, designie społecznym, eko-trendach, ekonomii środowiska;
– kształtowanie postaw aktywnego i odpowiedzialnego planowania własnej drogi rozwoju zawodowego oraz nawyków ustawicznego samokształcenia i doskonalenia.

Co będzie umieć absolwent?
– śledzi, analizuje przemiany i tendencje rozwojowe, kształtowanie się trendów na rynku dóbr i usług. Rozpoznaje istniejące i pojawiające się potrzeby, ich źródła, rodzaje, prawidłowości rozwoju i ich charakter, towarzyszące im wartości, oczekiwania  indywidualne i społeczne, mechanizmy zaspokajania i ich konsekwencje,
– zna współczesne strategie życia społecznego i ekonomicznego (konsumpcjonizm, pragmatyzm, utylitaryzm) oraz wzorce alternatywne, 
– potrafi analizować i rozpoznawać zmieniające się preferencje rynkowe, konsumenckie, kulturowe, powiązane z nimi oczekiwania i potrzeby oraz umie na nie reagować w sposób innowacyjny,
– ma wiedzę o ekonomicznych aspektach potrzeb, podstawowych prawidłowościach gospodarki rynkowej; rozumie dynamicznych charakter potrzeb oraz wynikającą z tego konieczność nieustannego poszukiwania i tworzenia nowych rozwiązań, 
– rozumie innowacyjny charakter powstających strategii rynkowych i jest przygotowany do samodzielnego i zespołowego opracowywania innowacyjnych ofert usług i produktów; 
– zna zasady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia firmy, 
– wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z zachowaniem zasad etycznych.

Gdzie może znaleźć zatrudnienie?
– samodzielna działalność gospodarcza
– innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
– think tanki
– sektor usług bankowych
– instytucje kultury i oświaty
– instytucje samorządowe 
– organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)

W jakich zawodach się sprawdzi?
przedsiębiorca,
pracownik kreatywny,
analityk,
planista,
copywriter,
zawody przyszłości (analityk trendów, trendwatcher, trendsetter, coolhunter)

Tytuł zawodowy
licencjat

Możliwości kontynuacji nauki przez absolwenta
studia drugiego stopnia (filozofia, ekonomia, zarządzanie, marketing, administracja lub pokrewne).