Ogłoszenia

Ważność legitymacji studenckich

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-w-zwiazku-z-covid-19


UWAGA STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII
W dniach 25.11 oraz 02.12 zajęcia komunikacji marketingowej odbędą się z dr K. Witkowską. Godzina pozostaje bez zmian.


UWAGA STUDENCI III ROKU FILOLOGII POLSKIEJ
W dniach 25.11 oraz 02.12 zajęcia z teorii języka odbędą się z dr. S. Przybyszewskim. Godzina pozostaje bez zmian.


UWAGA STUDENCI III roku FILOLOGII POLSKIEJ
W dniach 23.11 (godz. 9.45) oraz 30.11 (godz. 8.00) ćwiczenia z gramatyki historycznej języka polskiego odbędą się z prof. M. Biolik.


Uwaga studenci I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ(edytorstwo tekstów)
Wykład z tekstologii z dr  hab. I. Maciejewską, prof. UWM z 18.11.2020 
zostanie odpracowany 26.11.2020 o 9.45


Harmonogram pracy sekretariatu w dniach 16-27.11.2020 r. (plik w załączeniu)

Dalsze działania w kwestii organizacji pracy będą zależne od rozwoju sytuacji epidemicznej, a w konsekwencji od kolejnych zarządzeń i decyzji władz Uczelni.

praca_hybrydowa_16-27.11.2020.docx

UWAGA STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII
Wykaz obowiązkowych, jednorazowych szkoleń:
- Ochrona własności intelektualnej - 8 grudnia (wtorek), godz. 16.30-18.00, dr Ewa Lewandowska, kod dostępu: xzp6jo1
- Etykieta - 13 listopada (piątek), godz. 15.00-18.15, mgr Izabela Socka, kod dostępu: c4c8mzc
- Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 21 grudnia br. (poniedziałek), godz. 16.45-20.00, dr inż. Jolanta Fieducik, kod dostępu: ckysllx
- Ergonomia - 10 grudnia (czwartek), godz. 15.00-16.30, dr Joanna Hałacz, kod dostępu: gnho00h
Zajęcia wynikające z planu zostają w tych terminach odwołane.


UWAGA STUDENCI II roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII
Wykaz obowiązkowych, jednorazowych szkoleń:
- Ochrona własności intelektualnej - 19 listopada (czwartek), godz. 17.00-18.30, dr Ewa Lewandowska, kod dostępu: sfztugo
- Etykieta - 22 stycznia (piątek), godz. godz. 15.00-18.15, mgr Izabela Socka
- Ergonomia - 23.11 (poniedziałek), godz. 17.00-18.30, dr Joanna Hałacz, kod dostępu: gnho00h
Zajęcia wynikające z planu zostają w tych terminach odwołane.


UWAGA STUDENCI I roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII
Obowiązkowe, jednorazowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbędzie się 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek), godz. 15.00-18.15, dr inż. Jolanta Fieducik, kod dostępu: 9thlxde. Zajęcia wynikające z planu zostają w tym przypadku odwołane.


UWAGA, STUDENCI I ROKU I STOPNIA FILOLOGII POLSKIEJ
Dodatkowe zajęcia ze wstępu do nauki o języku z dr K. Witkowską odbędą się: 25 XI w godz. 8.00-9.30 oraz 9 XII oraz 20 I w godz. 9.45–11.15.


UWAGA STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII
Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej z mgr J. Choromańską odbędą się zdalnie w terminach uwzględnionych w planie zajęć.


OBSŁUGA INTERESANTÓW

Podstawowym sposobem załatwiania spraw w sekretariacie jest poczta elektroniczna:
filpol.human@uwm.edu.pl i kontakt telefoniczny: 89 524 63 61.

Po konsultacji mailowej lub telefonicznej istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zachowanie odległości 2 metrów pomiędzy osobami, zakładanie maseczki ochronnej, dezynfekcja rąk środkami dostępnymi na Wydziale, własny długopis).


Uwaga studenci 1 roku FILOLOGII POLSKIEJ oraz logopedii

Legitymacje będzie można odebrać w dziekanacie w dniach i godzinach przyjęć interesantów, zob. http://wh.uwm.edu.pl/wydzial/dziekanat


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO MS TEAMS


Uwaga! Studenci III roku, specjalność nauczycielska w zakresie j. polskiego
W związku z obawami wyrażonymi przez studentów odwołuje się zajęcia w Szkole Podstawowej nr 29. Zasady odbycia praktyki śródrocznej zostały omówione na zebraniu, w kwestiach szczegółowych należy kontaktować się z p. Natalią Janke.


Ważne!

  1. W zajęciach w trybie bezpośrednim nie mogą uczestniczyć osoby, które są chore, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub sami są objęci kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych.
  2. Przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach należy zachować dystans społeczny  (odstęp minimum 1,5-2 metry od innych osób) oraz mieć osłonięte usta i nos.
  3. Przed wejściem na salę, w której odbywają się zajęcia, należy zdezynfekować ręce.
  4. Na zajęciach nie należy wyjmować telefonów komórkowych.
  5. Zakazuje się wzajemnego użyczania sobie przedmiotów, np. długopisów.
  6. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie każdego obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
  7. Podczas kaszlu lub kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, potem natychmiast wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i zdezynfekować ręce.

UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ

Fundacja Nowoczesna Polska zachęca studentów i wykładowców do korzystania z zasobów cyfrowych dostępnych za darmo w bibliotece internetowej Wolne Lektury.

Biblioteczka polonisty to zarówno kilkaset arcydzieł literatury polskiej i światowej, jak i teksty krytyczne, omawiane ze studentami filologii polskiej na wielu uczelniach. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteczka powiększy się w tym roku jeszcze o kilka tytułów. Będą to między innymi Nietota Bolesława Micińskiego, Podróż na wschód Juliusza Słowackiego, Śmierć Ignacego Dąbrowskiego czy Wesele hrabiego Orgaza Romana Jaworskiego.

Ponadto wśród prac krytycznych udostępnionych dotychczas w ramach Biblioteczki znajdują się m. in. Świat nieprzedstawiony Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego, Mitologia słowiańska Alexandra Brücknera, prace Kazimierza Wyki, a także – od 1 października 2020 r. – Poetyka Arystotelesa.

W kolekcji dzieł literatury światowej do tej pory opublikowaliśmy Iliadę i Odyseję Homera, Kubusia Fatalistę i jego pana Denisa Diderota, cykl W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta i setki innych utworów. Literaturę polską reprezentują zarówno najbardziej znane utwory Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Stanisława Ignacego Witkiewicza, jak i te mniej kanoniczne, ale równie ważne dla rozwoju literatury i kultury polskiej, a wśród nich Próchno Wacława Berenta, Podróże do piekieł Bolesława Micińskiego, tomiki poetyckie Brunona Jasieńskiego, Adam Asnyka, i wiele innych.

Stale poszerzamy ofertę utworów w Biblioteczce polonisty. Każdy z nich udostępniamy do czytania online oraz w kilku różnych formatach: mobi, epub, a także pdf, który można pobrać w layoucie zaproponowanym przez bibliotekę bądź stworzyć własny plik z dopasowanymi do preferencji indywidualnego użytkownika interlinią, krojem i wielkością pisma itp.

Zapraszamy do biblioteki: https://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-polonisty/


Informacja dla studentów ubiegających się o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów


Uwaga studenci I roku! Zapraszamy do lektury informacji o zdalnym nauczaniu:

https://russ.uwm.edu.pl/uslugi-dostepne-w-sieci-uwm/

 


UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ!
Wszelkie informacje dotyczące specjalności nauczycielskiej znajdują się na stronie Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki:
http://wh.uwm.edu.pl/wowd


ZAKWATEROWANIE

Studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia w siedzibie uczelni, mogą skorzystać z zakwaterowania w Domu Studenckim w terminach zajęć. Rezerwacja pobytu odbywać się będzie bezpośrednio na stronie internetowej Fundacji ŻAK - www.zak.olsztyn.pl w Systemie Kwaterowania Krótkoterminowego, który będzie udostępniony od 24 września 2020 r.


Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych, języków obcych oraz wychowania fizycznego w sem. zimowym roku akademickiego 2020-21

Lektoraty 2020-21 sem. zim..pdf

Komunikat

Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci i Doktoranci,

biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną oraz możliwość jej dynamicznych zmian w najbliższych miesiącach, uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym i mieszanym.

Całkowicie zdalnie realizowane będą wykłady, seminaria, proseminaria oraz wszystkie te zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania, wykorzystania laboratoriów, urządzeń i aparatury dydaktycznej, pomiarowej lub eksperymentalnej, obecności w placówkach medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych itp.

Pozostałe zajęcia będą realizowane w trybie mieszanym (część teoretyczna online oraz część praktyczna w siedzibie uczelni lub placówkach). Zajęcia te będą blokowane i realizowane rotacyjnie, w możliwie jak najkrótszym okresie. Harmonogram realizacji zajęć praktycznych na cały semestr zimowy dla poszczególnych kierunków i roczników studiów zostanie podany w terminie do 21 września 2020 roku.

Studenci odbywający zajęcia zgodnie z harmonogramem w siedzibie uczelni będą mogli skorzystać z zakwaterowania w domach studenckich na czas realizacji zajęć.

Tryb realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim zostanie określony na miesiąc przed rozpoczęciem semestru.

Pragnę także poinformować Państwa, że ramowa organizacja roku akademickiego 2020/2021, określona w Decyzji Nr 57/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku nie ulega zmianie.

Biorąc pod uwagę wspomnianą dynamikę sytuacji epidemicznej, należy także brać pod uwagę możliwość zmian w trybie realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021. Informacje w tym zakresie będą przekazywane Państwu na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM


Uwaga! Studenci I oraz II roku filologii polskiej
Przypominamy o obowiązku odbycia praktyk
I rok - praktyka psychologiczno-pedagogiczna
II rok - specjalność nauczycielska - praktyka przedmiotowa-metodyczna (wrzesień)
wiedza o kulturze - praktyka zawodowa
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyki znajdują się tutaj:
http://wh.uwm.edu.pl/wowd
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z praktykami można zwracać się do p. Natalii Janke dostępnej pod numerem telefonu 895246558.


Informacja dla studentów filologii polskiej i logopedii

Konsultacje pracowników będą odbywały się w sposób zdalny. Prosimy o kontakt z wykładowcami drogą mailową, adresy są dostępne tutaj: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9


Uwaga studenci zainteresowani wyjazdami na płatne praktyki lub studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+!

Kontakt z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+: sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl


 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl