Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

zapraszają

na V konferencję z cyklu Nowy regionalizm w badaniach literackich,

która odbędzie się w Olsztynie w dniach 13-14 kwietnia 2016 roku pod hasłem

REGIONALIZM LITERACKI WOBEC HISTORII I PAMIĘCI

Odzwierciedlona w literaturze „pamięć”, jak i przebieg dziejów, w wymiarze lokalno-regionalnym wygląda inaczej niż w wymiarze „głównego nurtu”. Narracje i kreacje lokalne i regionalne mają swoją specyfikę, polegającą m.in. na dążeniu do utrwalania i uczestnictwa w „wielkiej historii” na swój sposób, podlegają tabuizacji i detabuizacji. W zapisach literackich odnotowujemy rozdźwięki pomiędzy „wielką” i „małą historią”. Wersje zdarzeń podawane przez jedną i drugą zazwyczaj nie nakładają się dokładnie, lecz niekiedy rywalizują ze sobą lub są względem siebie alternatywne. „Wielka historia” wiąże się z oficjalną, „obiektywną”, upaństwowioną, „poprawną” wykładnią dziejów, ta „mała” zaś ma charakter niszowy i „kontrowersyjny”.

Chcemy przedyskutować ogólniejsze i bardziej szczegółowe kwestie obecności „historii” i „pamięci” w literaturze, osadzonej w określonym regionie. Tematem wystąpień mogą być wzajemne relacje pomiędzy historią polityczną, pamięcią zbiorową oraz indywidualną a literaturą regionalną. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy tekst literacki zawsze odzwierciedla narzuconą lub wybraną indywidualną narrację o historii, stanowi emanację czyjejś pamięci. Rozdźwięki między z takich czy innych powodów „spreparowaną” historią a literackimi zapisami pamięci osobistej, rodzinnej, lokalnej stanowią obszar tylko częściowo zbadany.

W dziejach mniejszych i większych społeczności oficjalna historia rozmijała się (lub nadal się rozmija) z tym, co jest zapamiętane przez konkretne osoby. Ponadto nacisk położony na historię i pamięć wynika z przekonania, iż literatura regionalna w Polsce kształtowała się pod presją izolowanych, stronniczo interpretowanych lub wypieranych wydarzeń historycznych. Jednakże weryfikacji i krytycznej lektury pod tym względem wymagają utwory dawnych i nowszych okresów literackich. Przykładowo w odniesieniu do dwudziestolecia międzywojennego, jak i powojennego chodzi m.in. o doświadczenia przesiedleńcze, które dopiero współczesnej literaturze w bardziej otwarty sposób dochodzą do głosu.

Chcemy zadać pytanie o tabuizację historii w literaturze regionalnej tej, która powstawała w różnych ośrodkach Polski XX wieku, jak również już w XXI w. Żywotną problematykę obejmują rozmaite formy niepamięci i sposoby radzenia sobie z nimi przez pisarzy, poetów i eseistów. Serię zagadnień wyznaczają napięcia pomiędzy pamięcią indywidualną i postpamięcią w świadectwach autobiograficznych oraz literaturze fikcyjnej, rozpatrywane jako reakcja na doświadczenia „wielkiej historii”.

W polu zainteresowań znajdują się także kwestie dotyczące roli pisarza w tworzeniu, podtrzymywaniu i przekształcaniu historii i pamięci w społeczności danego regionu. Stąd wynikają kluczowe sprawy, związane z przekazywaniem historycznego dziedzictwa kulturowego w obrębie literatury regionalnej, która częściej sprzyjała utrwalaniu rozmaitych stereotypów niż przeciwstawiała się im. Oczekujemy w związku z powyższym także krytycznych opracowań na temat funkcjonowania regionalnych muzeów literackich, obecności historii i pamięci w narracjach turystycznych.

Zagadnień, wynikających ze ścierania się historii i pamięci w literaturze regionalnej, nasuwa się więcej, np. problem czytania utworu jako swego rodzaju złoża archeologicznego regionu, czy też jako narzędzia propagandy, cenzurowania historii itd.

Lista pytań jest otwarta, niektóre z nich można postawić następująco:

 1. Czy i w jaki sposób literatura regionalna proponuje własny dyskurs o historii?
 2. W jakim sensie literatura danego regionu jest świadectwem „pamięci”, a w jakim „historii”?
 3. Dlaczego i jak „pamięć” i  „historia” są deformowane, co wynika z ich instrumentalizacji?
 4. Jakie treści historyczne i  pamiętane, kiedy i dlaczego są wypierane z „pamięci” (i np. nie wchodzą w  „pamięć komunikacyjną”)?
 5. Jak i w jakim celu w  literaturze „pamięć” i „historia” podlegają cenzurze (obyczajowej, moralnej, religijnej, politycznej)?
 6. Jak literatura w wymiarze lokalno-regionalnym reaguje na radykalne przerwanie ciągłości kulturowej?
 7. Czy istnieje „etyka pamięci”?
 8. Jakie relacje zachodzą pomiędzy literackim ujmowaniem „pamięci” i „historii” a kształtowaniem się wspólnoty, więzi społecznych, tożsamości?
 9. Jak literatura przekazuje dziedzictwo kulturowe regionu?
 10. Jak literatura regionalna radziła i radzi  sobie z trudnymi problemami dwudziestowiecznej przeszłości (życie pod zaborami, I wojna światowa, odzyskanie niepodległości w 1918, złożoność dwudziestolecia międzywojennego, okres wojny i okupacji, Holocaust, żołnierze wyklęci, przesiedlenia, PRL, stan wojenny w Polsce, transformacja po 1989 r.)?

Przewidujemy wystąpienia o długości 20 minut. Prosimy o zgłoszenia tematu z krótką (do ok. 600 znaków) informacją o tezach i spodziewanych wynikach badań do 4 marca 2016 r. Informację o zakwalifikowaniu tematów przekażemy do 11 marca 2016 r. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Opłata dla doktorantów wynosi 200 zł. Składają się na nią następujące koszty: materiałów, 2 obiadów (13 i 14 kwietnia), uroczystej kolacji 13 kwietnia wieczorem, recenzji i publikacji. Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej to 21 marca 2016 r. Referaty po pozytywnych recenzjach będą publikowane w pracy zbiorowej lub czasopiśmie „Prace Literaturoznawcze”. Opłatę prosimy przesyłać na konto nr 92 10301218 0000 0000 91132567 – z dopiskiem „REGION”. Informacje dotyczące konferencji będą dostępne na stronie: http://regionhistoriapamiec.pl/

Korespondencję prosimy kierować na adres:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres do korespondencji tradycyjnej:
Instytut Filologii Polskiej
Ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

Komitet naukowy:

prof. zw. dr hab. Małgorzata Czermińska
prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski
prof. dr Magdalena Marszałek
prof. zw. dr hab. Bogusław Bakuła
prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński
prof. zw. dr hab. Ryszard Nycz
prof. dr hab. Robert Traba
prof. zw. dr hab. Andrzej Zawada
dr hab. Elżbieta Rybicka

Komitet organizacyjny:

prof. zw. dr hab. Zbigniew Chojnowski
prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM
dr Kamila Bialik
mgr Beata Kurządkowska
mgr Marta Małyska
mgr Agnieszka Piekarska
lic. Dawid Kraszewski

Pliki do pobrania
Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy.docx) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • OGŁOSZENIE

  UWAGA!!!  Prorektor ds. kształcenia, dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM wydał komunikat, w którym rekomenduje zdalny tryb przeprowadzania zaliczeń i egzaminów. Zaznacza jednak, że ostateczna decyzja w tym zakresie należy do nauczycieli akademickich.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI III roku LOGOPEDII  Zajęcia z przedmiotu: elementy integracji sensorycznej w diagnozie i terapii logopedycznej z mgr A. Parakiewicz zaplanowane na 20 stycznia odbędą się poniedziałek 24.01 (9-10.30) i wtorek 25.01(9.30-11) w gabinecie Integracji Sensorycznej przy ulicy Knosały 7B/A w Olsztynie.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII  Zajęcia z dr I. Grzesiak zaplanowane na 26 stycznia odbędą się 21 stycznia,   godz. 15.00 oraz 16.45, MS Teams.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI III roku LOGOPEDII Seminarium z dr I. Grzesiak zaplanowane na 26 stycznia odbędzie się 21 stycznia, godz. 18.30, MS Teams.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI III roku LOGOPEDII Na prośbę studentów zajęcia z 20 stycznia z dr hab. R. Makarewicz, prof. UWM oraz z dr hab. I. Matusiak-Kempą, prof. UWM odbędą się w formie zdalnej.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII - grupa 1 Na prośbę studentów zajęcia z 20 stycznia tj. dydaktyka i metodyka postępowania logopedycznego z dr hab. R. Makarewicz, prof. UWM oraz podstawy psycholingwistyki i neuropsychologii z dr. P. Markiewiczem odbędą się w formie zdalnej.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII - grupa 2 Na prośbę studentów zajęcia z przedmiotu: lingwistyczna analiza tekstu w normie i patologii w dniu 18 01.2022 odbędą się zdalnie przez platformę MS Teams.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII Ćwiczenia z funkcjonalnego opisu języka polskiego z dr M. Czerepowicką zostaną odpracowane 20 stycznia od 13.30, MS Teams.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII - grupa 1 19 stycznia ćwiczenia z przedmiotu zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego z dr E. Hrycyną odbędą się w formie zdalnej.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII 18 stycznia ćwiczenia z funkcjonalnego opisu języka polskiego z dr M. Czerepowicką zostają odwołane.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI III roku LOGOPEDII 18 stycznia seminarium z dr M. Czerepowicką odbędzie się w formie zdalnej.
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci II stopnia LOGOPEDII,  dostępne jest nowe nieodpłatne szkolenie z Integracji Sensorycznej pt. „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria Integracji Sensorycznej”. (40 godzin). Szczegóły pod linkiem https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-humanistyczny/rekrutacja.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII - grupa 2 Na prośbę studentów zajęcia z fonologii w dniu 18. 01.2022 odbędą się zdalnie przez platformę MS Teams.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI I roku 1 st. logopedii - PILNE! 18 stycznia o godz. 9:45 odbędzie się zebranie studentów I roku 1. stopnia logopedii z opiekunem roku dr hab. Mariolą Wołk, prof. UWM. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams w zespole: konsultacje zdalne (kod: am3rckz) i nie potrwa długo.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI LOGOPEDII W dniach 17-20 stycznia zajęcia z dr M. Zaorską będą realizowane w formie zdalnej.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI I roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ  Na prośbę studentów wykład z literatury epok dawnych zaplanowany na 18.01. będzie w formie zdalnej.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII Wykład z podstaw neonatologii i pediatrii z dr hab. n. med. Aliną Minarowską, prof. UWM z dnia 12 stycznia zostanie odpracowany w poniedziałek 17 stycznia w godz. 16.45-18.15, tryb online.
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci II stopnia logopedii Zakwalifikowanym Studentom przypominamy, że druga część szkolenia z Integracji Sensorycznej odbędzie się w dniach 14, 15 i 16 stycznia. Jednocześnie podajemy, że nabór na 2 turę szkolenia z SI w terminach 18-20. 02 oraz 11-13. 03. 2022r. odbędzie się w najbliższym czasie, w związku z czym prosimy o śledzen...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I ROKU II STOPNIA SPECJALNOŚĆ EDYTORSTWO TEKSTÓW!  11 stycznia zajęcia ze Wstępu do poligrafii i drukarstwa są odwołane.  Odpracowanie zajęć nastąpi 18 stycznia (spotkanie w Zakładzie Poligraficznym UWM w Olsztynie; godzina spotkania została ustalona ze studentami).
 • OGŁOSZENIE

  Studenci II roku II stopnia Logopedii  Pierwszy termin zaliczenia z przedmiotu "Wybrane problemy niepłynności mowy" - 10 stycznia 2022 r., drugi termin zaliczenia - 24 stycznia 2022 r.. Zaliczenie odbędzie się podczas planowanych zajęć - ćwiczeń. Terminy egzaminu zostaną ustalone 10 stycznia  2022 r. ze studentami. Problematyka, którą na...
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI III roku FILOLOGII POLSKIEJ - zakres: kształcenie nauczycielskie  Wykład z etyki zawodu nauczyciela z dr. B. Radzickim odbędzie się 5.01 oraz 20.01.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI I roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ - zakres: kształcenie nauczycielskie  Ćwiczenia z psychologii ogólnej z ks. dr. C. Opalachem oraz z pedagogiki ogólnej z dr A. Jarząbek odbędą się 5.01 oraz 20.01.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA, STUDENTKI II ROKU LOGOPEDII (STUDIA II STOPNIA)!    Na prośbę studentek wykład z komunikacji marketingowej z dr Katarzyną Witkowską zaplanowany na 17.01.2022 r. zostaje przełożony na 10.01.2022 r., godz. 11:30 (MS Teams).
 • OGŁOSZENIE

  OBSŁUGA INTERESANTÓW  Podstawowym sposobem załatwiania spraw w sekretariacie jest poczta elektroniczna:  filpol.human@uwm.edu.pl i kontakt telefoniczny: 89 524 63 61.    Po konsultacji mailowej lub telefonicznej istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego,  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zachowanie odległości 2 metrów...
 • OGŁOSZENIE

  Standardy przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na kierunku logopedia  (dla seminariów rozpoczynających się od roku akad. 2021/22)
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI! W przypadku stwierdzenia pozytywnego wyniku testu na covid-19 u kogoś z Państwa, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Prodziekan dr Renaty Rozbickiej: renata.rozbicka@uwm.edu.pl lub pod numer telefonu: 603791262.
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI LOGOPEDII - HARMONOGRAM obowiązkowych szkoleń:  I rok pierwszego stopnia:  Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 20.01.2022, godz. 15:00-18:15, czwartek, kod do zespołu: ntd7ekw, dr inż. Jolanta Fieducik  II rok pierwszego stopnia:  Etykieta 25.11.2021, godz. 16:45-20:00, czwartek, dr Małgorz...
 • OGŁOSZENIE

  STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ - Harmonogram obowiązkowych szkoleń:  I rok pierwszego stopnia:  Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 20.01.2022, godz. 15:00-18:15, czwartek, kod do zespołu: ntd7ekw, dr inż. Jolanta Fieducik  II rok pierwszego stopnia:  Etykieta 22.12.2021, godz. 16:45-20:00, środa, dr M...
 • OGŁOSZENIE

  Studenci III roku - seminarzyści dr n. med. J. Białkowskiej W załączeniu Zarządzenie Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w sprawie zasad obowiązujących studentów podczas odbywania zajęć dydaktycznych na terenie USK w roku akademickim 2021/22.
 • OGŁOSZENIE

  Studenci III roku Logopedii     W ramach zajęć z przedmiotu profilaktyka logopedyczna z dr A. Żywanowską realizowane będą wyjścia do Przedszkola Mistrzów w Olsztynie. W czasie zajęć studenci będą przeprowadzali diagnozę logopedyczną i ustalali program terapii pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia.
 • OGŁOSZENIE

  INSTRUKCJA LOGOWANIA DO MS TEAMS
 • OGŁOSZENIE

  Ważne!  W zajęciach w trybie bezpośrednim nie mogą uczestniczyć osoby, które są chore, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub sami są objęci kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych.  Przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach należy zachować dystans społeczny  (odstęp minimum 1,5-2 me...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ   Fundacja Nowoczesna Polska zachęca studentów i wykładowców do korzystania z zasobów cyfrowych dostępnych za darmo w bibliotece internetowej Wolne Lektury.  Biblioteczka polonisty to zarówno kilkaset arcydzieł literatury polskiej i światowej, jak i teksty krytyczne, omawiane ze studentami filologii polski...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci I roku! Zapraszamy do lektury informacji o zdalnym nauczaniu:  https://russ.uwm.edu.pl/uslugi-dostepne-w-sieci-uwm/   
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ! Wszelkie informacje dotyczące specjalności nauczycielskiej znajdują się na stronie Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki: http://wh.uwm.edu.pl/wowd
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci zainteresowani wyjazdami na płatne praktyki lub studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+!  Kontakt z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+: sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl