Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia weźmie udział 19 maja 2015 roku (wtorek) w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych.

 W porządku obrad m.in.: projekty uchwał Senatu UWM w Olsztynie:

  • w sprawie określenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych w UWM w Olsztynie w 2016 roku;
  • w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016;
  • w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016;
  • w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;

 oraz projekty zarządzeń:

  •  w sprawie wysokości opłat za studia wyższe i studia doktoranckie dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016;
  • w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016.