Shared website hosting with bluehost review company. Find low priced cheap hosting online.

 

dr hab. inż Paweł Aleksander Wielgosz, prof. UWM

 

PWielgosz

 

Dr hab. inż. Paweł Wielgosz jest profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatrudnionym na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (WGIPB), gdzie w 2002 roku  uzyskał stopień naukowy doktora, zaś w 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowania badawcze obejmują precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem technik GNSS oraz zastosowanie technik satelitarnych do monitorowania stanu ziemskiej jonosfery i troposfery.

Dr hab. inż. Paweł Wielgosz został wybrany na stanowisko Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką WGIPB na kadencję 2012-2016. Jest także wiceprzewodniczącym Komisji Współpracy Międzynarodowej oraz członkiem Komisji Nauki Senatu UWM. Jest aktywnym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i komisji naukowych (International Association of Geodesy - IAG, American Geophysical Union - AGU, European Geosciences Union - EGU, International GNSS Service - IGS, Institute of Navigation - ION). W Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) pełni funkcję wiceprzewodniczącego Podkomisji 4.5: „High Precision GNSS”, a także jest członkiem zarządu Komisji 4: „Positioning and Applications”.

Dr hab. inż. Paweł Wielgosz jest autorem lub współautorem 36 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach o szerokiej cyrkulacji międzynarodowej (w tym 18 w czasopismach z listy filadelfijskiej), 38 publikacji w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz 127 referatów naukowych. Ponadto kierował 3 projektami badawczymi, w tym międzynarodowym finansowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Natomiast jako wykonawca uczestniczył w kilkunastu projektach naukowych. Jest także cenionym recenzentem w najważniejszych międzynarodowych czasopismach naukowych o tematyce geodezyjnej (Journal of Geodesy, GPS Solutions, Journal of Surveying Engineering, Survey Review, Advances in Space Research, Applied Geomatics). Jest również członkiem rad wydawniczych GPS Solutions oraz Geodesy and Cartography.

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603237485

 

1. Oryginalne prace twórcze opublikowane w czasopismach recenzowanych
    
(pogrubiono pisma z listy JCR)

 1. Paziewski J., Wielgosz P., (2017), Investigation of some selected strategies for multi-GNSS instantaneous RTK positioning, Advances in Space Research, Vol 59(1), pages 12-23, DOI 10.1016/j.asr.2016.08.034
 2. Stępniak K., Baryła R., Paziewski J., Gołaszewski P., Wielgosz P., Kurpiński G., Osada E., (2016), Validation of regional geoid models for Poland: Lower Silesia case study, Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 14, No. 1(185), 2017, DOI: 10.13168/AGG.2016.0031
 3. Paziewski J, Wielgosz P, (2015), Accounting for Galileo-GPS inter-system biases in precise satellite positioning, Journal of Geodesy, Vol. 89(1), pp 81-93, DOI 10.1007/s00190-014-0763-3
 4. Paziewski J, Sieradzki R, Wielgosz P, (2015), Selected properties of GPS and Galileo-IOV receiver intersystem biases in multi-GNSS data processing, Measurement Science and Technology 07/2015; 26(9):095008, DOI:10.1088/0957-0233/26/9/095008
 5. Rzepecka Z., Kalita J., Stępniak K., Wielgosz P., (2015), Time series analysis of radio signals wet tropospheric delays for short-term forecast, Acta Geodynamica et Geomaterialia, V. 12, No. 4(180)
 6. Stępniak K., Wielgosz P., Baryła R., (2015), Field Tests of L1 Phase Centre Variation Models of Surveying-Grade GPS Antennas, Studia Geophysica et Geodaetica, DOI: 10.1007/s11200-014-0250-6
 7. Zanimonskiy E.M., Wielgosz P., StępniakK., Купко В.С., Олейник А.Е., Любжин А.В., Cisak J., Żak Ł., (2014), ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЕРОЧНОЙ СХЕМЫ В ОБЛАСТИ ГНСС-ИЗМЕРЕНИЙ МАЛЫХ РАССТОЯНИЙ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭТАЛОНОВ, Ukrainian Metrology Magazine, No. 3, pp. 27-32
 8. Baryła R., Paziewski J., Wielgosz P., Stępniak K., Krukowska M., (2014), Accuracy assessment of the ground deformation monitoring with the use of GPS local network: open pit mine Koźmin case study, Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 11, No. 4(176), DOI: 10.13168/AGG.2014.0013
 9. Paziewski J., Wielgosz P., 2013, Assessment of GPS + Galileo and multi-frequency Galileo single-epoch precise positioning with network corrections, GPS Solutions, DOI 10.1007/s10291-013-0355-3
 10. Wielgosz P., Krukowska M., Paziewski J., Krypiak-Gregorczyk A., Stępniak K., Kapłon J.,Sierny J., Hadaś T., Bosy J., 2013, Performance of ZTD models derived in near real-time from GBAS and meteorological data in GPS fast-static positioning, Measurement Science and Technology 24, DOI:10.1088/0957-0233/24/12/125802
 11. Stępniak K., Baryła R., Wielgosz P., Kurpiński G., (2013), Optimal data processing strategy in precise GPS leveling networks, Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 10, No. 4(172)
 12. Paziewski J., Wielgosz P., Krukowska M., (2013), Application of SBAS pseudorange and carries phase signals to precise instantaneous single-frequency positioning, Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 10, No. 4(172), 2013, pp. 421-430
 13. Cellmer S., Paziewski J., Wielgosz P., (2013), Fast and precise positioning using MAFA method and new GPS and Galileo signals, Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 10, No. 4(172)
 14. Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P., Gosciewski D., Paziewski J., (2013), Validation of approximation techniques for local total electron content mapping, Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 10, No. 3(171)
 15. Wielgosz P., Paziewski J., Krankowski A., Kroszczyński K., Figurski M. (2012) Results of the Application of Tropospheric Corrections from Different Troposphere Models for Precise GPS Rapid Static Positioning, Acta Geophysica, Vol. 60, No. 4, pp. 1236-1257  (DOI: 10.2478/s11600-011-0078-1)
 16. Shagimuratov I.I., Krankowski A., Ephishov I., Cherniak Yu., Wielgosz P., Zakharenkova I. (2012) High latitude TEC fluctuations and irregularity oval during geomagnetic storms, Earth, Planets and Space, Vol. 64 (No. 6), pp. 521-529
 17. Stępniak K., Wielgosz P., Paziewski J. (2012) Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Vol. 61, no. 1, pp. 429-450
 18. Zakharenkova I.E., Krankowski A., Shagimuratov I.I., Cherniak Yu.V., Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P., Lagovsky A.F., 2012, The occurrence of the geomagnetic storm observed by FORMOSAT-3 / COSMIC during solar minimum, accepted to Earth, Planets and Space
 19. Figurski M., Bogusz J., Bosy J., Kontny B., Krankowski A., Wielgosz P. (2011) „ASG+”: project for improving polish multifunctional precise satellite positioning system, Reports on Geodesy No 2 (91), pp. 51-58.
 20. Krankowski A., Zakharenkova I., Krypiak-Gregorczyk A., Shagimuratov I.I., Wielgosz P. (2011) Ionospheric Electron Density Observed by FORMOSAT-3/COSMIC over the European Region and Validated by Ionosonde Data, Journal of Geodesy, Volume 85, Issue 12, pp.949-964 (DOI 10.1007/s00190-011-0481-z)
 21. Wielgosz P., Paziewski J. Baryla R. (2011) On Constraining Zenith Tropospheric Delays in Processing of Local GPS Networks with Bernese Software, Survey Review,  Volume 43, Number 323, October 2011 , pp. 472-483 (DOI: 10.1179/003962611X13117748891877) 
 22. Wielgosz, P., Cellmer, S., Rzepecka, Z. Paziewski J. and Grejner-Brzezinska D.A., (2011) Troposphere modeling for precise GPS rapid static positioning in mountainous areas, Measurement Science and Technology, Vol. 22, No. 4, pp. 89-99 (DOI: 10.1088/0957-0233/22/4/045101)
 23. Wielgosz P. (2010) Quality Assessment of GPS Rapid Static Positioning with Weighted Ionospheric Parameters in Generalized Least Squares, GPS Solutions Vol. 15, No. 2, pp 89-99, DOI: 10.1007/s10291-010-0168-6)
 24. Lisachenko, V.N.,  Zanimonskiy, Y.M., Yampolski, Y.M.,  Wielgosz P., (2010),  Investigations of Total Electron Content Variations in the Ionosphere above the Antarctic Peninsula, Radio Physics and Radio Astronomy, Vol. 1(2), 2010,  pp.123-147 (10.1615/RadioPhysicsRadioAstronomy.v1.i2)
 25. Cellmer S., Wielgosz P., Rzepecka Z., (2010) Modified Ambiguity Function Approach for GPS Carrier-phase Positioning, Journal of Geodesy,  Vol. 84, No. 4, pp 267-275 ( DOI: 10.1007/s00190-009-0364-8)
 26. Grejner-Brzezinska, D.A., Arlsan, N., Wielgosz, P., Hong, C.-K., (2009), Network Calibration for Unfavorable Reference-Rover Geometry in Network-Based RTK: Ohio CORS case study, Journal of Surveying Engineering, Vo.135, Issue 3, pp. 90-100
 27. Kashani, I., Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., and Mader, G.L., (2008), A New Network-Based Rapid-Static Module for the NGS Online Positioning User Service - OPUS-RS, Navigation, Vol. 55, No. 3, pp. 255-264
 28. Wielgosz, P., Krankowski, A., Sieradzki, R., and Grejner-Brzezinska, D.A., (2008), Application of Predictive Regional Ionosphere Model to Medium Range RTK Positioning, Acta Geophysica, Vol. 56, No 4, pp. 1147-1161 (DOI10.2478/s11600-008-0059-1)
 29. Kashani, I., Wielgosz, P., and Grejner-Brzezinska, D.A., (2007), The Impact of the Ionospheric Correction Latency on Long-Baseline Instantaneous Kinematic GPS Positioning, Survey Review, Vol. 39, No. 305, pp. 238-251
 30. Grejner-Brzezinska, D.A., Kashani, I., Wielgosz, P., Smith, D.A., Spencer, P.S.J., Robertson, D.S., and Mader, G.L., (2007), On efficiency and reliability of ambiguity resolution in network-based RTK GPS, Journal of Surveying Engineering, Vol. 133, No. 2, pp. 56-65
 31. Grejner-Brzezinska, D.A., Wielgosz, P., Kashani, I., Smith, D.A., Robertson, D.S., Mader, G.L., and Komjathy, A., (2006), The impact of severe ionospheric conditions on the accuracy of RTK position estimation: performance analysis of various ionospheric modeling techniques, Navigation, Vol. 53, No. 3, pp. 203-217
 32. Kashani, I., Grejner-Brzezinska, D.A., and Wielgosz, P., (2005), Towards Instantaneous Network-Based RTK GPS Over 100 km Distance, Navigation, Vol. 52, No. 4. pp. 239-245
 33. Wielgosz, P., Kashani, I., and Grejner-Brzezinska, D.A., (2005), Analysis of Long-Range Network RTK during Severe Ionospheric Storm, Journal of Geodesy, Vol. 79, No. 9, pp. 524-531
 34. Grejner-Brzezinska, D.A., Kashani, I., and Wielgosz, P., (2005), On Accuracy and Reliability of Instantaneous Network RTK as a Function of Network Geometry, Station Separation, and Data Processing Strategy, GPS Solutions, Vol. 9, No. 3, pp. 179 – 193
 35. Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., Kashani, I., (2005), High-Accuracy DGPS and Precise Point Positioning Based on Ohio CORS Network, Navigation, Vol. 52, No. 1. pp. 23–28
 36. Grejner-Brzezinska, D.A., Wielgosz, P., Kashani, I., Smith, D.A., Spencer, P.S.J., Robertson, D.S., and Mader, G.L., (2004), The analysis of the Effects of Different Network-Based Ionosphere Estimation Models on the Rover Positioning Accuracy, Journal of Global Positioning Systems, Vol.3, No.1-2, pp. 115-131
 37. Kashani, I., Wielgosz, P., and Grejner-Brzezinska, D.A., (2004), On the Reliability of the VCV Matrix: A Case Study Based on GAMIT and BERNESE, GPS Solutions, Vol. 8, Issue 4., pp. 193–199
 38. Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., and Kashani, I., (2004), Network Approach to Precise Medium Range GPS Navigation, Navigation, Vol. 51, No. 3, pp. 213-220
 39. Wielgosz, P., Baran, L.W., Shagimuratov, I.I., and Aleshnikova, M.V., (2004), Latitudinal Variations of TEC over Europe Obtained from GPS Observations, Annales Geophysicae, Vol. 22, pp 405-415
 40. Kashani, I., Wielgosz, P., and Grejner-Brzezinska, D.A., (2003), Datum Definition in the Long-Range Instantaneous RTK GPS Network Solution, Journal of Global Positioning Systems, Vol. 2, Issue 2, pp. 100-108
 41. Cisak, J., Krynski, J., Zanimonskiy, Y.M., and Wielgosz P., (2003), Study on the influence of the ionosphere on GPS positioning results for Antarctic stations. Reports on Geodesy - Proceedings of the 7th Bilateral Geodetic Meeting Italy - Poland, Bressanone, Italy 22 - 24 May 2003, No2 (65) 2003, pp 213 – 220
 42. Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., Kashani, I., (2003), Regional Ionosphere Mapping with Kriging and Multiquadric Methods, Journal of Global Positioning Systems, Vol. 2, Issue 1, pp. 48-55
 43. Bosy, L., Figurski, M., and Wielgosz, P., (2003), The strategy of GPS data processing in precise local networks during high solar activity, GPS Solutions, Vol. 7, Issue: 2, pp. 120 – 129
 44. Shagimuratov, I.I., Baran, L.W., Wielgosz, P., and Yakimova, G.A., (2002), The structure of mid- and high-latitude ionosphere during September 1999 storm event obtained from GPS observations, Annales Geophysicae, Vol. 20, No 5, pp. 665-660
 45. Figurski, M., and Wielgosz, P., (2002), Itercomparison of TEC obtained from the IRI model to the one derived from GPS measurements, Advances in Space Research, Vol.30, No.11 pp. 2563-2568
 46. Baran, L.W., Shagimuratov, I.I., Wielgosz, P., and Yakimova, G.A., (2002), The structure of mid- and high-latitude ionosphere during September 1999 storm event obtained from GPS observations, Annales Geophysicae, Vol. 20, No 6, pp. 665-671
 47. Baran, L.W., Rotkiewicz, M., Wielgosz, P., and Shagimuratov, I.I., (2002), Ionospheric Effects During a Geomagnetic Storm, International Association of Geodesy Symposia, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 125, pp. 291-296
 48. Figurski, M., Wielgosz, P., and Liwosz, T., (2000), Ocena Możliwości Podniesienia Dokładności Jednoczęstotliwościowych Obserwacji GPS w Zastosowaniach Geodezyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego we Wrocławiu - “Geodezja i Urządzenia Rolne”, No. 394, pp. 123-129 
 49. Figurski, M., Wielgosz, P., and Bosy, J., (2000), Reduction of Ionospheric Refraction in Local Geodynamic Networks, Reports on Geodesy, No. 8 (54), pp. 75-79
 50. Baran, L.W., Kapcia, J., Krankowski, A., Shagimuratov, I.I., and Wielgosz, P., (1999), The Fifth Year of Activity of the Lamkowko IGS Permanent Station, Geodezja i Kartografia, t. XLVII, z.3-4, pp. 159-167

 

2. Prace opublikowane w materiałach konferencyjnych, raporty (nierecenzowane)

 1. Baryła, R., Oszczak, S., Wielgosz, P., Koczot, B., (2010) Badania deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska wykorzystaniem satelitarnej niwelacji precyzyjnej. Materiały konferencyjne XII Konferencji poświęconej Ośrodkom Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Elbląg, 22-23 kwietnia 2010, pp. 124-134
 2. Cellmer, S., Wielgosz, P., Rzepecka, Z., (2010) GNSS carrier phase processing using some properties of Ambiguity Function Method. Proceedings of FIG Congress 2010, Sydney, Australia, 11-16 April 2010
 3. Baryła R., Oszczak S., Wielgosz P., Koczot, B., (2009) Koncepcja wykorzystania technologii GPS do badań deformacji powierzchni Ziemi na trenach miejskich. Geodezja i Geoinformatyka XXI wieku, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 129, Seria Konferencje 54, pp. 9-17 (praca recenzowana)
 4. Baryła, R., Paziewski, J., Oszczak, S., Wielgosz, P., (2009) Analiza deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska wyznaczonych za pomocą techniki GPS – wyniki z pięciu kampanii pomiarowych. Geodezja i Geoinformatyka XXI wieku, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 129, Seria Konferencje 54, pp. 3-8 (praca recenzowana)
 5. Cellmer, S., Wielgosz, P., Rzepecka, Z. (2009) GNSS carrier phase processing using Modified Ambiguity Function Approach. Proceedings of EUREF 2009 Symposium, Florence, Italy, 27-30 May 2009
 6. Baryła, R., Paziewski, J., Oszczak, S., Wielgosz, P., (2009) Analiza deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska wyznaczonych za pomocą techniki GPS – wyniki z pięciu kampanii pomiarowych. Geodezja i Geoinformatyka XXI wieku, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 129 , Seria Konferencje 54, pp. 3-8
 7. Wielgosz, P., Cellmer, S., Rzepecka, Z., and Grejner-Brzezinska D.A., (2008) Troposphere Modeling for Precise GPS Rapid-Static Positioning in Mountainous Areas, Proceedings of the ION GNSS 2008, September 16-19, Savannah, Georgia, pp. 634 – 638
 8. Bakuła M., Oszczak S., Baryła R., Popielarczyk D., Jarmołowki W., Tyszko A., Oszczak B., Sitnik E., Gregorczyk R., Wielgosz P., Rapiński J., Jesiotr G., (2007), Wyznaczenie współrzędnych osnowy szczegółowej GPS III powiatu wieruszowskiego (Determination of coordinates of control points in the Wieruszów District area), Geomatics and Environmental Engineering , Vol. 1, no. 1/1, pp. 43-52  (peer reviewed)
 9. Wielgosz, P., Krankowski, A., Baran, L.W., and Grejner-Brzezinska D.A., (2007) Application of Predicted Ionosphere Model to Medium Range RTK Positioning: Performance Assessment, Proceedings of the ION GNSS 2007, September 25-28, Fort Worth, Texas, pp. 253 – 260
 10. Grejner-Brzezinska D.A., Hong, C.-K., Wielgosz, P., and Hothem, L., (2007), The Impact of Severe Ionospheric Conditions on the GPS Hardware in the Southern Polar Region, Proceedings of the IAG, IAPSO and IABO SYMPOSIUM: Dynamic Planet 2005, August 22-26, Cairns, Australia, Series: International Association of Geodesy Symposia, Springer, Vol. 130, pp. 867-875
 11. Grejner-Brzezinska, D.A., Wielgosz, P., Kashani, I., Mader, G.L., Smith, D.A., Spencer, P.S.J., Robertson, D.S., and Komjathy, A., (2005), Performance Assessment of the New Rapid-Static Module of the Online Positioning User Service — OPUS-RS, Proceedings of the ION GNSS 2005, September 13–16, Long Beach, California, pp. 2595–2605
 12. Grejner-Brzezinska, D.A., Wielgosz, P., Kashani, I., Smith, D.A., Spencer, P.S.J., Robertson, D.S., Mader, G.L., and Komjathy, A., (2005), The impact of severe ionospheric conditions on the accuracy of RTK position estimation: performance analysis of various ionospheric modeling technique, Proceedings of the ION 61st Annual Meeting, June 27–29, 2005, Cambridge, Mass., pp. 887–901
 13. Wielgosz, P., Kashani, I., and Grejner-Brzezinska, D.A., (2005), Analysis of Network RTK with Weighted Ionospheric Corrections under Severe Ionospheric Storm, Proceedings of the ION 61st Annual Meeting, June 27–29, 2005, Cambridge, Mass., pp. 449–456
 14. Kashani, I., Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., and Mader, G.L., (2005), A New Network-Based Rapid-Static Module for the NGS Online Positioning User Service - OPUS-RS, Proceedings of the ION 61st Annual Meeting, June 27–29, 2005, Cambridge, Mass., pp. 928–936
 15. Grejner-Brzezinska, D.A., Kashani, I., Wielgosz, P., Smith, D.A., Spencer, P.S.J., Robertson, D.S., and Mader, G.L., (2005), The impact of the external ionospheric models on the accuracy of RTK position estimation, Proceedings of the ION 2005 National Technical Meeting, January 24–26, 2005, San Diego, California, pp. 462–470
 16. Kashani, I., Wielgosz, P., and Grejner-Brzezinska, D.A., (2004), The Effect of Double Difference Ionospheric Corrections Latency on Instantaneous Ambiguity Resolution in Long-Range RTK, Proceedings of the ION GPS/GNSS 2004, September 21-24, Long Beach, California, pp. 2881–2890, Winner of the "Best Paper Award"
 17. Kashani, I., Wielgosz, P., and Grejner-Brzezinska, D.A., (2004), Ionospheric Correction Latency Analysis in Long-Range RTK, paper for IAG Working Group 4.5.1: Network RTK, http://www.network-rtk.info
 18. Kashani, I., Grejner-Brzezinska, D.A., and Wielgosz, P., (2004), Towards Instantaneous Network-Based RTK GPS Over 100 km Distance, Proceedings of the Institute of Navigation 60th Annual Meeting, Dayton, Ohio, June 7-9, 2004, pp. 679-685
 19. Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., Kashani, I., (2004), High-Accuracy DGPS and Precise Point Positioning Based on Ohio CORS Network, Proceedings of the Institute of Navigation 60th Annual Meeting, Dayton, Ohio, June 7-9, 2004, pp. 754-759
 20. Kashani, I., Wielgosz, P., and Grejner-Brzezinska, D.A., (2004), Network-Derived Atmospheric Corrections for Instantaneous RTK, paper for IAG Working Group 4.5.1: Network RTK, http://www.network-rtk.info
 21. Grejner-Brzezinska, D.A., Wielgosz, P., and Kashani, I., (2004), Accuracy Analysis of Various NGS Ionosphere Estimation Models, Technical Report for NOAA/NGS, The Ohio State University, Columbus, Ohio, July 2004, 8 pages
 22. Grejner-Brzezinska, D.A., Kashani, I., Wielgosz, P., (2004), Analysis of the Network Geometry and Station Separation for Network-Based RTK, Proceedings of ION GPS/GNSS 2004 National Technical Meeting, January 26–28, San Diego, California, pp. 469-474
 23. Cisak, J., Krynski, J., Zanimonskiy, Y., and Wielgosz, P., (2004), Варіації GPS - Оцінок Віддалей та Координат в Антарктиді. Іоносферний Аспект у Нових Результатах Проекту “Atmospheric Impact on GPS Observations in Antarctica”, published in „Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. Львів, Ліга-Прес, 2004, pp. 86-91
 24. Wielgosz, P., Kashani, I, Grejner-Brzezinska, D.A., Zanimonskiy, Y., and Cisak, J., (2003), Regional Ionosphere Modeling Using Smoothed Pseudoranges, Proceedings of the 5th International Antarctic Geodesy Symposium AGS'03, September 15-17, Lviv, Ukraine, SCAR Report No. 23, http://www.scar.org/publications/reports/23/
 25. Baran, L.W., Krankowski, A., Shagimuratov, I.I, and Wielgosz, P., (2003), Participation of the Lamkowko Satellite Observatory in the Ionospheric Researches, Reports on Geodesy No2 (65) pp.195-202
 26. Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., Kashani, I., and Y. Yi, (2003), Instantaneous Regional Ionosphere Modeling, Proceedings of ION GPS/GNSS 2003, September 9-12, Portland, Oregon, pp. 1750–1757
 27. Kashani, I., Wielgosz, P., and Grejner-Brzezinska, D.A., (2003), Free Net Adjustment in Multi Reference Stations Approach for Instantaneous RTK, Proceedings of ION GPS/GNSS 2003, September 9-12, Portland, Oregon, pp. 1390–1396
 28. Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., and Kashani, I., (2003), Network Approach to Precise Medium Range GPS Navigation, Proceedings of the Institute of Navigation 59th Annual Meeting, Albuquerque, New Mexico, USA, June 23-25, pp. 397–403
 29. Krynski, J., Cisak, J., Zanimonskiy, Y.M., Wielgosz P., (2003), Variations of GPS Solutions for Positions of Permanent Stations – Reality or Artifact, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Ponta Delgada, Portugal, 5-7 June 2002, EUREF Publication No 12, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Band 29, Frankfurt am Main, pp. 320-325.
 30. Cisak, J., Krynski, J., Zanimonskiy, Y., and Wielgosz, P., (2002), Variations of Ionosphere Versus Variations of Vector Components Determined from Data of IGS Antarctic GPS Stations – New Contribution To The GIANT Project “Atmospheric Impact on GPS Observations in Antarctica”, Proceedings of the Antarctic Geodesy Symposium 2002, Wellington, New Zealand, November 25-27, 2002, http://www.geoscience.scar.org/geodesy/ags02/
 31. Grejner-Brzezinska, D.A., Kashani, I., and Wielgosz, P., (2002), State-Of-The-Art RTK Technology Review and General Analysis Timeline, Technical Report for DG133C-02-SE-0759 “Study of RTK technology and support infrastructure suitable for long-range instantaneous, centimeter-level positioning as related to the US NSRS network”, The Oho State University, Columbus, December 2002, 20 pages
 32. Baran, L.W., Cisak, J., Shagimuratov, I.I., and Wielgosz, P., (2002), The response of the high latitude ionosphere TEC to a magnetic storm obtained from GPS observations, SCAR Report No. 21, January 2002, http://www.scar.org/Publications/reports/
 33. Ephishov, I.I., Shagimuratov, I.I., Wielgosz, P., and Cisak, J., (2002), Phase fluctuations of GPS signals at high latitude ionosphere during the storm, Proceedings of the 16th International Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC2002, National Institute of Telecommunications, pp. 37-42
 34. Baran, L.W., Kapcia, J., and Wielgosz, P., (2002), Technical report on LAMA IGS station for year 2000, International GPS Service Technical Reports, JPL Publication TBD, Pasadena, CA, USA, pp. 255-256
 35. Baran, L.W., Krankowski, A., and Wielgosz, P., (2000), The Use of GPS Permanent Observations for Regional Deformation Monitoring, Proceedings of The 9th International Symposium on Recent Crustal Movements (CRCM ’98), Cairo – EGYPT, November 14-19, 1998, Vol. II, SESSION E, pp. 441-447
 36. Wielgosz, P., (1999), German System of Active GPS Reference Stations – SAPOS (in Polish), Przegląd Geodezyjny, SIGMA NOT, nr 9/99, pp. 8-9
 37. Baran, L.W., Krankowski, A., and Wielgosz, P., (1999), LAMA Permanent IGS Station Status Report for 1998, International GPS Service for Geodynamics 1998 Technical Reports, JPL, Pasadena, Ca, USA, November 1999, pp. 205-207

 

3. Prace prezentowane na krajowych i zagranicznych konferencjach i  sympozjach naukowych

 1. Stepniak K., Bock O., Wielgosz P., Reduction of ZTD outliers through improved GNSS data processing and screening strategies, COST Action ES1206 GNSS4SWEC final workshop, 21-23.02.2017, ESTEC, Noordwiij, Netherlands
 2. Paziewski J., Wielgosz P., Sieradzki R., 2016, Benefits of combined BDS and GPS precise relative positioning, 1st International Conference on GNSS+ (ICG+2016) Advances, Opportunities and Challenges July 27-30, 2016, Shanghai, China
 3. Wielgosz P., Paziewski J., 2016, Assessment of GPS + Galileo and multi-frequency Galileo single-epoch precise RTK positioning, 1st International Conference on GNSS+ (ICG+2016) Advances, Opportunities and Challenges July 27-30, 2016, Shanghai, China
 4. Wielgosz P., Paziewski J., 2016, On selected strategies for combining multi-GNSS observations in precise relative positioning, 7th China Satellite Navigation Conference 2016, Changsha, China
 5. Stępniak K., Bock O., Wielgosz P., Validation of new GNSS baseline processing strategy for ZTD estimation in regional networks, GNSS4SWEC Summer School and Working Groups Meeting, 29-31.09.2016, Potsdam, Germany
 6. Golaszewski P., Wielgosz P., Stępniak K., GNSS-derived IWV using G-Nut/Tefnut vs. radiometer data: a case study, IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, 4-7.09.2016, Wrocław, Poland
 7. Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P., Borkowski A., Aragon-Angel A., Nowak A., Multi-GNSS Ionosphere Modeling with TPS Interpolation, IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, 4-7.09.2016, Wrocław, Poland
 8. Stępniak K., Bock O., Wielgosz P., Improved methods for reprocessing of GNSS data for climate monitoring over Poland, EGU General Assembly 2016, 17-22.04.2016, Wiedeń, Austria
 9. Stępniak K., Bock O., Wielgosz P., Improved methods for reprocessing of GNSS data for climate monitoring over Poland, 3rd COST ES1206 Workshop, 8-11.03.2016, Reykjavik, Islandia
 10. Paziewski J., Zus F., Wielgosz P., Exploitation of NWM-derived tropospheric products in RTK positioning, 3rd COST ES1206 Workshop, 8-11.03.2016, Reykjavik, Islandia
 11. Paziewski J, Wielgosz P, Sieradzki R, Krukowska M, A study on selected aspects of GPS and Galileo observations integration in precise positioning, 5th International Galileo Science Colloquium, 27.10.2015 -29.10.2015
 12. Hernandez-Pajares M, Wielgosz P, Paziewski J, Krypiak-Gregorczyk A, Stepniak K, Bosy J, Kaplon J, Hadas T, Orus Perez R, Monte-Moreno E, Yang H, Garcia-Rigo A, Olivares-Pulido G, Improved MSTID modelling and impact on precise GNSS processing, 5th International Galileo Science Colloquium, 27.10.2015 -29.10.2015
 13. Stępniak K., Gołaszewski P., Baryła R., Paziewski J., Wielgosz P., Kurpiński G., Osada E., Validation of regional geoid models for Poland: Lower Silesia case study, 16th Czech-Polish Workshop On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas, 5-7.11.2015, Srebrna Góra
 14. Paziewski J, Wielgosz P, Combined BDS + GPS precise relative positioning,Czech-Polish  Workshop  On  Recent  Geodynamics  of  the  Sudeten  and Adjacent  Areas, Srebrna  Góra 2015
 15. Bosy J., Wielgosz P., Rohm W., Paziewski J., Kapłon J., Krypiak-Gregorczyk A., Hadas T., Stępniak K., Sośnica K., Krukowska M., Wilgan K., Hordyniec P., Sierny J., Kaźmierski K., Sub-Commission 4.3: Atmosphere Remote Sensing of IAG Commission 4: Positioning and Applications and 4.4: Multi-constellation GNSS, Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji, 19–20.10.2015 Józefosław
 16. Stępniak K., Bogusz J., Kłos A., Wielgosz P., Wpływ metod estymacji opóźnienia troposferycznego na charakterystykę szeregów czasowych rozwiązań PPP, Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, 8-9.09.2015, Dęblin
 17. Stępniak K., Bogusz J., Kłos A., Wielgosz P., Assesment of tropospheric delay estimation methods on Precise Point Positioning time series, 26th IUGG General Assembly, 22.06-2.07.2015, Prague, Czech Republic
 18. Paziewski J, Wielgosz P, Krukowska M, Loose and tight combining: a comparative study for integration of multi-GNSS observations in precise relative positioning, 26 International Union of Geodesy and Geophysics General Assembly, 22.06-02.-7.2015, Prague
 19. Wielgosz P,  Paziewski J, Krukowska M, Selected aspects and performance of GPS+Galileo integrated positioning, First International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology IRMAST 2015, 23-24.04.2015, Gdańsk, Poland
 20. Stępniak K., Bock O., Wielgosz P., Assessment of ZTD screening methods and analysis of water vapour variability over Poland, COST ES1206 Workshop, 11-14 May 2015, Thessaloniki, Greece
 21. Hernandez-Pajares M, Wielgosz P, Paziewski J, Krypiak-Gregorczyk A, Stepniak K, Bosy J, Kaplon J, Hadas T, Orus Perez R, Monte-Moreno E, Yang H, Garcia-Rigo A, Olivares-Pulido G, New approaches in Medium Scale Travelling Ionospheric Disturbances modeling, EGU General Assembly 2015, 12 – 17.04.2015
 22. Paziewski J, Sieradzki R, Wielgosz P, Properties of GPS-Galileo receiver inter system biases, 15th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and the Adjacent Areas November 5-8, 2014
 23. Baryla R., Stępniak K., Paziewski J., Wielgosz P., Kurpiński G., Application of geoid models to precise GNSS leveling: LGOM local network case study, 15th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and the Adjacent Areas, 5-8.11.2014, Karlov pod Pradědem, Czechy
 24. Rzepecka Z., Stępniak K., Kalita J., Wielgosz P., Time series analysis of wet tropospheric delays for short-term forecast, 15th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and the Adjacent Areas, 5-8.11.2014, Karlov pod Pradědem, Czechy
 25. Stępniak K., Wielgosz P., Baryła R., Krukowska M., Badanie dokładności centrów fazowych anten GPS z uwzględnieniem rodzaju kalibracji, Seminarium „Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki”, 25-27.09.2014, Grybów
 26. Stępniak K., Wielgosz P., Tropospheric delay gradient modelling in ASG-EUPOS network, GNSS4SWEC First summer school & Working Group meeting, 8-12.09.2014, Godlen Sand, Bulgaria 
 27. Stępniak K., Wielgosz P., Wpływ modelowania gradientu opóźnienia troposferycznego na stabilność współrzędnych stacji ASG-EUPOS, Konferencja "Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji", 23-25.06.2014, Olsztyn
 28. Paziewski J., Sieradzki R., Wielgosz P., Ocena możliwości poprawy jakości precyzyjnego satelitarnego pozycjonowania w warunkach zaburzonej jonosfery, Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Olsztyn, 24-26.06.2014
 29. Żak Ł., Cisak J., Stępniak K., Wielgosz P., Zanimonskiy Y.M., Badanie niepewności wyznaczeń dіugości wektorów na podstawie pomiarów GNSS podwójnych stacji EPN, Konferencja "Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji", 23-25.06.2014, Olsztyn
 30. Stępniak K., Wielgosz P., Szafranek K., Tropospheric delay gradient modelling in ASG-EUPOS network and its impact on coordinate stability, EUREF2014 Symposium, 3-7.06.2014, Vilnius, Lithuania
 31. Cisak J., Żak Ł., Stępniak K., Wielgosz P., Kupko V.S, Olijnyk A.E., Liubzhyn A., Zanimonskiy Y.M, Investigation of uncertainty of GNSS-based distance metrology using EPN double stations data, EUREF2014 Symposium, 3-7.06.2014, Vilnius, Lithuania
 32. Paziewski J., Wielgosz P., Krukowska M., Stępniak K., Krypiak-Gregorczyk A., Precise positioning with multiple GNSS receivers configuration, European Geosciences Union General Assembly 2014, 27.04-02.05.2014, Vienna, Austria 
 33. Sieradzki R., Paziewski J., Wielgosz P.,  Influence of the TEC fluctuations in the polar region on precise GPS positioning, European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna Austria 27 April – 02 May 2014
 34. Wielgosz P., Paziewski J., Stepniak K., Application of the GINPOS software for testing external tropospheric products in precise GNSS positioning. 1st ES1206 – GNSS4SWEC Workshop, 26-28.02.2014, Munich, Germany
 35. Stępniak K., Kurpiński G., Wielgosz P., Baryła R., Oszczak S., Badania nad optymalną strategia obliczeniową precyzyjnej niwelacji satelitarnej LGOM,24-28.02.2014, Kraków, Poland
 36. Baryła R., Paziewski J., Wielgosz P., Stępniak K., Krukowska M., Assessment of the control points’ displacements in the area of the open pit mine Koźmin based on deformation monitoring GPS network, 14th Czech – Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas, 21-23.10.2013, Jarnołtówek
 37. Figurski M., Bosy J., Wielgosz P., Założenia i wyniki projektu ASG+, Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 24-27.09.2013, Kraków
 38. Nykiel G., Figurski M., Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P., Modelowanie i prognozowanie stanu jonosfery przy użyciu danych ASG-EUPOS, Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 24-27.09.2013, Kraków
 39. Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P., Sidorowicz T., Serwis monitorowania stanu jonosfery nad siecią ASG-EUPOS, Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 24-27.09.2013, Kraków
 40. Wielgosz P., Paziewski J., Krypiak-Gregorczyk A., Stępniak K., Krukowska M., Sidorowicz T., Nowe moduły ultra szybkiego pozycjonowania:POZGEO-2 i NAVGEO-P, Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 24-27.09.2013, Kraków
 41. Krukowska M., Paziewski J., Wielgosz P., Analizy dokładności modułu POZGEO-2, Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 24-27.09.2013, Kraków
 42. Paziewski J., Wielgosz P., Stepniak K., Problem kalibracji Inter System Bias w integracji systemów GPS i Galileo, Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 24-27.09.2013, Kraków
 43. Paziewski J., Wielgosz P., Stepniak K., Sieradzki R.,. Accounting for inter-system biases between Galileo and GPS in precise relative positioning, IAG Scientific Assembly 2013, 1-6.09.2013, Postdam, Germany
 44. Wielgosz P., Paziewski J., Krypiak-Gregorczyk A., Krukowska M., Hadas T., Kaplon J., Sierny J., Wilgan K., Validation of IGGHZ-G near real-time troposphere model in relative instantaneous positioning, IAG Scientific Assembly 2013, 1-6.09.2013, Postdam, Germany
 45. Bosy J., Szafranek K., Figurski M., Wielgosz P., Rohm W., Kaplon J., Kroszczynski K., Hadas T., Paziewski J., Advanced Global Navigation Satellite Systems troposphere products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) - plan of Polish participation in COST Actions ES1206, EUREF, 29-31 May 2013, Budapest, Hungary
 46. Paziewski J., Wielgosz P., Krukowska M., Sieradzki R., Estimation of Galileo-IOV and GPS inter system bias: first results at UWM, European Geosciences Union General Assembly 2013, 7-12.04.2013 r., Wiedeń, Austria
 47. Wielgosz P., Paziewski J., Krukowska M., Stępniak K., Krypiak-Gregorczyk A., Performance of ultra-fast positioning supported by GBAS: ASG-EUPOS case study with unfavorable network-user geometry, European Geosciences Union General Assembly 2013, 7-12.04.2013 r., Wiedeń, Austria
 48. Cellmer S., Rzepecka Z., Rapinski J., Wielgosz P., Paziewski J., Search procedure in MAFA-UWM method in the case of many satellites. European Geosciences Union General Assembly 2013, 7-12.04.2013 r., Vienna, Austria
 49. Bosy J., Krynski J., Brzezinski A., Rogowski J.B., Figurski M., Krankowski A., Schillak S., Kudrys J., Wielgosz P. (2013) The contribution of the GGOS-PL network to EPOS. European Geosciences Union General Assembly 2013, 7-12.04.2013 r., Vienna, Austria
 50. Wielgosz P., Paziewski J., Krukowska M., Krypiak-Gregorczyk A., Stępniak K., Wybrane aspekty integracji obserwacji GPS oraz Galileo w precyzyjnym pozycjonowaniu, Konferencja  Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie "Ocena jakości satelitarnego pozycjonowania w czasie rzeczywistym oraz bezpieczeństwo nawigacji", 19-21.03.2013 r., Dęblin
 51. Baryła R., Stępniak K., Wielgosz P., Kurpiński G., Badania nad strategią opracowania obserwacji GPS w precyzyjnej niwelacji satelitarnej, XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej", 14-16.03.2013 r., Warszawa-Serock
 52. Paziewski J,, Wielgosz P., Krukowska M: Application of SBAS pseudorange and carrier phase signals in precise GNSS positioning, 13th Czech-Polish Workshop “On Recent Geodynamics Of The Sudety Mts. And Adjacent Areas”, November 22-24, 2012 Wroclaw, Poland
 53. Cellmer S., Paziewski J., Wielgosz P.: Fast and precise positioning using MAFA method and new GPS and Galileo signals, 13th Czech-Polish Workshop “On Recent Geodynamics Of The Sudety Mts. And Adjacent Areas”, November 22-24, 2012 Wroclaw, Poland
 54. Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P., Gosciewski D., Paziewski J.: Validation of interpolation techniques for ionospheric regional total electron content mapping, 13th Czech-Polish Workshop “On Recent Geodynamics Of The Sudety Mts. And Adjacent Areas”, November 22-24, 2012 Wroclaw, Poland
 55. Wielgosz P., Paziewski J., Krukowska M., Krypiak-Gregorczyk A., Stępniak K., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T., Bosy J.: Applicability assessment of IGGHZG and IGGHZM NRT troposphere models to fast-static GNSS positioning, 13th Czech-Polish Workshop “On Recent Geodynamics Of The Sudety Mts. And Adjacent Areas”, November 22-24, 2012 Wroclaw, Poland
 56. Stępniak K., Wielgosz P, Baryla R, Krukowska M., Kurpinski G.: Optimal data processing strategy in precise GPS leveling networks, 13th Czech-Polish Workshop “On Recent Geodynamics Of The Sudety Mts. And Adjacent Areas”, November 22-24, 2012 Wroclaw, Poland
 57. Paziewski J., Stępniak K., Wielgosz P., Krukowska M., Krypiak-Gregorczyk A., Ocena możliwości poprawy wiarygodności precyzyjnego ultraszybkiego pozycjonowania w trudnych warunkach obserwacyjnych przy ścisłej integracji opracowania obserwacji GPS i Galileo, II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS, 20-21 listopada 2012 roku, Katowice
 58. Paziewski J., Stępniak K., Wielgosz P., Krukowska M., Krypiak-Gregorczyk A., Ocena wiarygodności rozwiązania nieoznaczoności w precyzyjnym ultraszybkim pozycjonowaniu z wykorzystaniem systemów GPS i Galileo, Konferencja WGiK PW i KG PAN: "Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych, a problemy definiowania krajowych układów odniesienia", 18-19 października 2012 roku, Grybów
 59. Wielgosz P., Paziewski J., Krypiak-Gregorczyk A., Stępniak K., Krukowska M., Moduł ultraszybkiego pozycjonowania GNSS dla projektu ASG+, Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN: „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, 13-15.09.2012, Warszawa
 60. Paziewski J., Wielgosz P., Krukowska M., Stępniak K., Krypiak-Gregorczyk A., Precyzyjne pozycjonowanie GPS+Galileo z jednej epoki obserwacyjnej wsparte sieciowymi poprawkami atmosferycznymi, Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN: „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, 13-15.09.2012, Warszawa
 61. Paziewski J., Wielgosz P., Krypiak-Gregorczyk A., Stępniak K., Krukowska M., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T., Bosy J., Fast-static GPS positioning with external tropospheric corrections derived in near real-time, IGS Workshop 2012, July 23-27, 2012, UWM in Olsztyn, Poland
 62. Wielgosz P., Paziewski J., Stępniak K., Krukowska M., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T., Bosy J., (2012) Application of NTR ZTD estimates from GBAS network to improve fast-static GNSS positioning. EGU2012, Wiedeń 22-27.04.2012 
 63. Paziewski J., Stepniak K., Wielgosz P., Krypiak-Gregorczyk A., Krukowska M., (2012) Multi-GNSS precise single-epoch positioning. EGU2012, Wiedeń 22-27.04.2012
 64. Wielgosz P., (2011) Combined GPS and GALILEO instantaneous positioning. Invited presentation at the Department of Civil and Environmental Engineering and Geodetic Science of The Ohio State University, Columbus, USA, 14 December 2011
 65. Krankowski A., Zakharenkova I., Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P. (2011) Study of the Bottomside / Topside Contribution to the Total Electron Content during low solar activity. AGU Fall Meeting, 5-9 December 2011, San Francisco, California, USA
 66. Wielgosz P., Paziewski J., Stępniak K. (2011) Combined GPS and GALILEO instantaneous precise positioning. AGU Fall Meeting, 5-9 December 2011, San Francisco, California, USA
 67. Stępniak K., Baryła R., Wielgosz P., Krankowski A., Paziewski J., Krukowska M. (2011) Walidacja modeli centrów fazowych anten GPS na bazie kalibracyjnej w Lamkówku. Seminarium Naukowe Sekcji Sieci Geodezyjnych oraz Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN „Współczesne problemy sieci geodezyjnych”, Józefosław, 17-18.10.2011
 68. Krankowski A., Wielgosz P., Zakharenkova I.E., Krypiak-Gregorczyk A., Sieradzki R. (2011) GNSS-derived TEC and ROTI - parameters for IRI improvement. International Reference Ionosphere (IRI) Workshop 2011, Hermanus, South Africa, 10-14 October 2011
 69. Figurski M., Bogusz J., Bosy J., Katny B., Krankowski A., Wielgosz P. (2011) “ASG+”: project for improving Polish multifunctional precise satellite positioning system, EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria, 3-8 April 2011
 70. Wielgosz P., Paziewski J., Stępniak K. (2011) Moduł ultraszybkiego pozycjonowania GNSS, Konferencja naukowa Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk pt. "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 02-04.06.2011, Wrocław, Poland
 71. Paziewski J., Wielgosz P., Stępniak K. (2011) Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS, Konferencja naukowa Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk pt. "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 02-04.06.2011, Wrocław, Poland
 72. Baryła R., Stępniak K., Wielgosz P., Paziewski J., Krukowska M., Kapcia J. (2011) Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej, Konferencja naukowa Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk pt. "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 02-04.06.2011, Wrocław, Poland
 73. Krankowski A., Paziewski J., Wielgosz P., Sieradzki R. (2011) Zastosowanie predykowanego modelu jonosfery w ultraszybkim pozycjonowaniu statycznym, Konferencja naukowa Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk pt. "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 02-04.06.2011, Wrocław, Poland
 74. Figurski M., Bogusz J., Bosy J., Kontny B., Krankowski A., Wielgosz P. (2011) Supporting Modules for Real-time Services of Polish GBAS: “ASG+” Project. IUGG 2011 General Assembly, Melbourne, Australia, 28.06-7.7.2011
 75. Wielgosz P., Paziewski J., Stępniak K., Krankowski A. (2011) Single Epoch Precise Positioning - Methodology and Test Results with Multi GNSS Data. IUGG 2011 General Assembly, Melbourne, Australia, 28.06-7.7.2011
 76. Krankowski A., Wielgosz P., Hernández-Pajares, M., (2011) IGS Global Ionosphere Maps: current stage and future improvements. IUGG 2011 General Assembly, Melbourne, Australia, 28.06-7.7.2011
 77. Krankowski A., Wielgosz P., Shagimuratov I.I., Zakharenkova I.E. (2011) Application of ground based GPS and F3/COSMIC derived TEC maps of high spatial and temporal resolution for detection of different ionospheric effects. Asia Oceania Geosciences Society – AOGS-2011 Conference, Taipei, Taiwan, August 8-12, 2011
 78. Baryła R., Koczot B., Oszczak S., Wielgosz P., Zastosowanie technologii niwelacji satelitarnej do badania deformacji terenu na obszarze miasta Gdańsk. Konferencja Geomatyka 2010, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1-2 lipca 2010
 79. Baryła R., Koczot B., Oszczak S., Wielgosz P., Badania deformacji terenu na obszarze starego i głównego miasta Gdańska z wykorzystaniem satelitarnej niwelacji precyzyjnej, Konferencja Geomatyka 2010, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1-2 lipca 2010
 80. Krankowski, A., Hernández-Pajares, M., Feltens, J., Komjathy, A., Schaer, S., García-Rigo, A., Wielgosz, P., Present and future IGS Ionospheric products, IGS Workshop 2010, Newcastle, UK, June 28 – July 2, 2010
 81. Wielgosz, P., Paziewski, J., Krankowski, A., Kroszczyński, K., Figurski M., (2010) Comparison of different troposphere modeling techniques in rapid static positioning, IGS Workshop 2010, Newcastle, UK, June 28 – July 2, 2010
 82. Krankowski, A., Wielgosz, P., Sieradzki, R., Paziewski, J., (2010) IGS Global Ionosphere Maps for improving IRI Model. COSPAR 2010 – 38th Scientific Assembly of the Committee on Space Research, Bremen, Germany, 18-25 July 2010
 83. Krankowski, A., Wielgosz, P., Hernández-Pajares, M., (2010) Present and Future IGS VTEC Maps as a Reliable Source of Ionospheric Information since 1998. 2010 Beacon Satellite Symposium (BSS2010), Barcelona, Spain, June 7-11, 2010
 84. Krankowski A., Wielgosz P., Sieradzki R., Kapcia J., Krypiak-Gregorczyk A., Paziewski J., Zakharenkowa I., (2010) Aktualny stan badań prowadzonych w Obserwatorium Satelitarnym w Lamkówku. Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Olsztyn 20-21 maja 2010
 85. Wielgosz P., Paziewski J., Krankowski A., Kroszczynski K., Figurski M., (2010) Analiza przydatności numerycznego modelu pogody COAMPS do ultraszybkiego pozycjonowania GPS. Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Olsztyn 20-21 maja 2010
 86. Wielgosz, P., Stępniak, K., Paziewski, J., (2010) Analizy dokładności i wiarygodności wyznaczania pozycji techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej. Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Olsztyn 20-21 maja 2010
 87. Krankowski A., Wielgosz P., Hernández-Pajares M., García-Rigo A., (2010) Present and Future IGS Ionospheric Products,  EGU General Assembly 2010, Vienna, Austria, 2-7 May 2010
 88. Wielgosz P., Paziewski J., Krankowski A., Kroszczynski K., Figurski M., (2010) Performance assessment of the COAMPS numerical weather prediction model in precise GPS positioning: EUPOS network case study, EGU General Assembly 2010, Vienna, Austria, 2-7 May 2010
 89. Cellmer, S., Wielgosz, P., Rzepecka, Z., (2010) GNSS carrier phase processing using some properties of Ambiguity Function Method. FIG Congress 2010, Sydney, Australia, 11-16 April 2010
 90. Baryła, R., Oszczak, S., Wielgosz, P., Koczot, B., (2010) Badania deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska wykorzystaniem satelitarnej niwelacji precyzyjnej. XII Konferencja poświęcona Ośrodkom Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Elbląg, 22-23 kwietnia 2010 r.
 91. Krankowski A., Zakharenkova I., Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P., (2009) Comparison of the behavior of Ionospheric Electron Density Profiles over Europe observed by FORMOSAT-3/COSMIC, Ground-based GNSS network and  Ionosonde Data  with IRI Ionosphere Model, AGU Fall Meeting 2009, December 14-18, San Francisco, USA
 92. Krankowski A., Wielgosz P., Sieradzki R., Krypiak-Gregorczyk A., Paziewski J., (2009) Satelitarna diagnostyka jonosfery dla uaktualnienia modelu International Reference Ionosphere, Seminarium Sekcji Dynamiki Ziemi oraz Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN „Wyznaczenia parametrów geodynamicznych”, Warszawa – Józefosław, 3-4 grudnia 2009
 93. Oszczak, S., Bakuła, M., Wielgosz, P., (2009) Kampania  nawiązania sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS do układu odniesienia ETRF 89. Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Warszawa 19-20 listopad 2009
 94. Cellmer, S., Wielgosz, P., Rzepecka, Z., (2009) Precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem algorytmu MAFA. Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Warszawa 19-20 listopad 2009
 95. Baryła, R., Paziewski, J., Oszczak, S., Koczot, B., Wielgosz, P., (2009) Badania deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska – podsumowanie pięciu kampanii obserwacyjnych. Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Warszawa 19-20 listopad 2009
 96. Wielgosz, P., Paziewski, J., Krankowski A., (2009) Wykorzystanie sieciowych poprawek jonosferycznych do skrócenia długości statycznych sesji obserwacyjnych. Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Warszawa 19-20 listopad 2009
 97. Krankowski, A., Wielgosz, P., Krypiak-Gragorczyk, A., Sieradzki, R., (2009) Zastosowaniesystemu F3/COSMIC w badaniach jonosfery. Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Warszawa 19-20 listopad 2009
 98. Krankowski A., Wielgosz P., Shagimuratov I.I., Zakharenkova I., Sieradzki R., (2009) GNSS ionosphere diagnostics as possible input for improving IRI, IRI 2009 Workshop, 2-7 November 2009, Kagoshima, Japan
 99. Cellmer S., Rzepecka Z., Wielgosz, P., (2009) Algorytm precyzyjnego pozycjonowania z zastosowaniem funkcji nieoznaczoności pomiaru fazowego. XXI Jesienna Szkoła Geodezji, Polanica, 1-3 października 2009
 100. Baryła R., Oszczak S., Wielgosz P., Koczot, B., (2009) Koncepcja wykorzystania technologii GPS do badań deformacji powierzchni Ziemi na trenach miejskich. XXI Jesienna Szkoła Geodezji, Polanica, 1-3 października 2009
 101. Baryła, R., Paziewski, J., Oszczak, S., Wielgosz, P., (2009) Analiza deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska wyznaczonych za pomocą techniki GPS – wyniki z pięciu kampanii pomiarowych, XXI Jesienna Szkoła Geodezji, Polanica, 1-3 października 2009
 102. Verhagen, S., Brzezinska, D., Wielgosz, P., Ding, X., Santos, M., Jin, S., (2009) Positioning and applications for planet Earth, International Association of Geodesy Scientific Assembly IAG2009, Buenos Aires, Argentina, 31 August – 4 September 2009
 103. Wielgosz, P., Paziewski, J., Krankowski, A., (2009) Rapid-static GNSS positioning with weighted ionosphere, International Association of Geodesy Scientific Assembly IAG2009, Buenos Aires, Argentina, 31 August – 4 September 2009
 104. García-Rigo, A., Krankowski, A., Monte, E., Hernández-Pajares, M., Wielgosz, P., Juan, J.M., Sanz, J., (2009) First results on forecasting of global ionospheric VTEC maps: DCT regression vs. ARMA/Autocovariance methods, International Association of Geodesy Scientific Assembly IAG2009, Buenos Aires, Argentina, 31 August – 4 September 2009
 105. Cellmer S., Wielgosz, P., (2009) GNSS carrier phase processing using Modified Ambiguity Function Approach, EUREF 2009 Symposium, 27th - 30th May, 2009 - Florence, Italy
 106. García-Rigo, A., Monte, E., Hernández-Pajares, M., Juan, J.M., Sanz, J., Krankowski, A., Wielgosz, P., (2009) Prediction of Global Ionospheric TEC Maps: First results on a UPC forecast product,  European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19 – 24 April 2009
 107. Wielgosz, P., Paziewski, J., (2009) Application of Bernese Software to Processing Precise Local Networks: ASG-EUPOS case study, European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19 – 24 April 2009
 108. Cellmer, S., Wielgosz, P., Rzepecka, Z., (2008) Eliminacja wpływu troposfery w pomiarach GPS wykonywanych w krótkich sesjach obserwacyjnych, Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, 20-21 Listopada 2008 Warszawa
 109. Wielgosz, P., and Krankowski, A., (2008) Wykorzystanie Predykowanego Modelu Jonosfery w Pomiarach RTK, Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, 20-21 Listopada 2008 Warszawa
 110. Paziewski, J., Wielgosz, P., Baryła R., (2008) Redukcja refrakcji troposferycznej w badaniach deformacji terenu, Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, 20-21 Listopada 2008 Warszawa
 111. Wielgosz, P., Cellmer, S., Rzepecka, Z., and Grejner-Brzezinska D.A., (2008) Troposphere Modeling for Precise GPS Rapid-Static Positioning in Mountainous Areas, ION GNSS 2008, September 16-19, Savannah, Georgia
 112. Wielgosz, P., and Krankowski, A., (2008), Real-time Kinematic GPS Positioning Supported by Predicted Ionosphere Model, IGS Workshop, IGS AC Workshop, Miami Beach, June 2-6, 2008
 113. Baran, L.W., Shagimuratov, I.I., Krankowski, A., and Wielgosz, P., (2007), Application of GPS-derived TEC Maps for Detection of Different Ionospheric Effects, Poland-Russia Accademy of Sciences meeting, Center for Space Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, December 6th
 114. Baryła R., Oszczak S., Wielgosz P., (2007) Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska. XX Jesienna Szkoła Geodezji, Polanica  16-18 września 2007
 115. Wielgosz, P., Krankowski, A., Baran, L.W., Grejner-Brzezinska, D., Application of Predicted Ionosphere Model to Medium Range RTK Positioning: Performance Assessment, ION GNSS 2007, September 25–28, Fort Worth, Texas
 116. Wielgosz, P., Performance of New Rapid-Static Positioning Algorithms for Centimeter-Level Position within EUPOS Network, XXIV IUGG General Assembly - IUGG 2007 Perugia, Italy
 117. Bakuła M., Oszczak S., Baryła R., Popielarczyk D., Jarmołowki W., Tyszko A., Oszczak B., Sitnik E., Gregorczyk R., Wielgosz P., Rapiński J., Jesiotr A., Wyznaczenie współrzędnych osnowy szczegółowej GPS III powiatu wieruszowskiego, VIII Sympozjum „Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych”, 18 - 19 września 2006, Kraków
 118. Wielgosz, P., Rzepecka, Z., Baran, L.W., Badanie wpływu geometrii rozwiązania na wyznaczenie współrzędnych metodą rapid-static, VIII Sympozjum „Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych”, 18 - 19 września 2006, Kraków
 119. Wielgosz, P., Baran, L.W.,  Brzezinska D.A., Kashani, I., Optimal Sampling Rate and Session Duration for Centimetre-Level Rapid-Static Positioning within EUPOS Network, 8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, 22-24 June 2006
 120. Wielgosz, P., Rzepecka, Z., Baran, L.W., Badanie możliwości zastosowania techniki Rapid-Static w pomiarach geodezyjnych w oparciu o sieć ASG/EUPOS, Seminarium KGS KBKiS i SSG KG PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji  we współczesnej geodezji i nawigacji”, Warszawa, 11-12.05.2006
 121. Grejner-Brzezinska, D.A., Hong, C.-K., Arlsan, N., Wielgosz, P., Kashani, I., Regional Network Calibration for Unfavorable Reference-User Geometry in Network-Based RTK, IEEE/ION PLANS 2006, April 24-27, San Diego, California
 122. Grejner-Brzezinska, D.A., Wielgosz, P., Kashani, I., Mader, G.L., Smith, D.A., Spencer, P.S.J., Robertson, D.S., and Komjathy, A., Performance Assessment of the New Rapid-Static Module of the Online Positioning User Service — OPUS-RS, ION GNSS 2005, September 13–16, Long Beach, California
 123. Grejner-Brzezinska, D.A., Hong, C.-K., Wielgosz, P., Hothem, L., The impact of severe ionospheric conditions on the GPS hardware in the Southern Polar Region, IAG, IAPSO and IABO conference: Dynamic Planet 2005, August 22-26, Cairns, Australia
 124. Grejner-Brzezinska, D.A., Wielgosz, P., Kashani, I., Hong, C.-K., Smith, D.A., Spencer, P.S.J., Robertson, D.S., Mader, G.L., and Komjathy, A., Performance analysis of network-based RTK under severe ionospheric conditions, IAG, IAPSO and IABO conference: Dynamic Planet 2005, August 22-26, Cairns, Australia
 125. Grejner-Brzezinska, D.A., Wielgosz, P., Kashani, I., Smith, D.A., Spencer, P.S.J., Robertson, D.S., Mader, G.L., and Komjathy, A., The impact of severe ionospheric conditions on the accuracy of RTK position estimation: performance analysis of various ionospheric modeling technique, ION 61st AM, June 27–29, 2005, Cambridge, Mass.
 126. Wielgosz, P., Kashani, I., and Grejner-Brzezinska, D.A., Analysis of Network-RTK Positioning Performance During Severe Ionospheric Storm, ION 61st AM, June 27–29, 2005, Cambridge, Mass.
 127. Kashani, I., Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., and Mader, G.L., A New Network-Based Rapid-Static Module for the NGS Online Positioning User Service - OPUS-RS, ION 61st AM, June 27–29, 2005, Cambridge, Mass.
 128. Grejner-Brzezinska, D.A., Wielgosz, P., Kashani, I., Smith, D.A., Spencer, P.S.J., Robertson, D.S., and Mader, G.L., Accuracy Assessment of Long-Range RTK GPS as a Function of Ionospheric Conditions and Ionospheric Models Used, Space Weather Week, April 5-8, 2005, Broomfield, CO
 129. Grejner-Brzezinska, D.A., Kashani, I., Wielgosz, P., Smith, D.A., Spencer, P.S.J., Robertson, D.S., and Mader, G.L., The impact of the external ionospheric models on the accuracy of RTK position, the ION 2005 National Technical Meeting, January 24–26, 2005, San Diego, California
 130. Grejner-Brzezinska, D.A., Wielgosz, P., Kashani, I., Smith, D.A., Spencer, P.S.J., Robertson, D.S., and Mader, G.L., The analysis of the Effects of Different Network-Based Ionosphere Estimation Models on the Rover Positioning Accuracy, International Symposium on GNSS/GPS 2004, December 6–8, 2004, Sydney, Australia
 131. Kashani, I., Wielgosz, P., and Grejner-Brzezinska, D.A., The Effect of Double Difference Ionospheric Corrections Latency on Instantaneous Ambiguity Resolution in Long-Range RTK, presented at the ION GPS/GNSS 2004, September 21–24, 2004, Long Beach, CA, Winner of the "Best Presentation Award"
 132. Wielgosz, P., Kashani, I., Zanimonskiy, Y., Grejner-Brzezinska, D.A., and Krynski, J., Traveling Gradients in the Ionosphere Over the Antarctic Coast, presented at the 6th International Antarctic Geodesy Symposium (AGS'04), 26–28 July 2004, Bremen, Germany
 133. Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., Zanimonskiy, Y., Kashani, I., Krynski, J., and Cisak, J., Modeling of the Traveling Ionospheric Gradients over the Antarctic Coast Using GPS Data (in Russian), 2nd Ukrainian Antarctic Meeting, Kiev, Ukraine, June 22–24, 2004
 134. Kashani, I., Grejner-Brzezinska, D.A., and Wielgosz, P.,Towards Instantaneous Network-Based RTK GPS Over 100 km Distance, presented at the Institute of Navigation 60th Annual Meeting, Dayton, Ohio, June 7–9, 2004
 135. Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., Kashani, I., High-Accuracy DGPS and Precise Point Positioning Based on Ohio CORS Network, presented at the Institute of Navigation 60th Annual Meeting, Dayton, Ohio, June 7–9, 2004
 136. Yi, Y., Grejner-Brzezinska, D.A., and Wielgosz, P., Kinematic Carrier Phase Positioning Based on Multiple Base and Rover Receivers, presented at the 4th International Symposium on Mobile Mapping Technology (MMT2004), March 29-31, 2004, Kunming, China
 137. Grejner-Brzezinska, D.A., Kashani, I., Wielgosz, P., Analysis of the Network Geometry and Station Separation for Network-Based RTK, presented at ION GPS/GNSS 2004 National Technical Meeting, January 26-28, 2004 - San Diego, California
 138. Wielgosz, P., Kashani, I., Grejner-Brzezinska, D.A., and Cisak, J., Regional Ionosphere Modeling Using Smoothed Pseudoranges, presented at 5th International Antarctic Geodesy Symposium - AGS'03, September 15-17, 2003, Lviv, Ukrai
 139. Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., and Kashani, I., and Yi, Y., Instantaneous Regional Ionosphere Modeling, presented at ION GPS/GNSS 2003, September 9-12, 2003 - Oregon Convention Center, Portland, Oregon
 140. Kashani, I., Wielgosz P., and Grejner-Brzezinska, D.A., Free Net Adjustment in Multi Reference Stations Approach for Instantaneous RTK, presented at ION GPS/GNSS 2003, September 9-12, 2003 - Oregon Convention Center, Portland, Oregon
 141. Kashani, I., Grejner-Brzezinska, D.A., and Wielgosz, P.,Multi-Reference Stations Approach to Long Range RTK GPS, Survey of Israel R&D Conference, July 3, 2003
 142. Kashani, I., Wielgosz, P., and Grejner-Brzezinska, D.A., Ionospheric Disturbances Detection Using High Sampling Rate GPS Data, Survey of Israel R&D Conference, July 3, 2003
 143. Kashani, I., Wielgosz, P., and Grejner-Brzezinska, D.A., Testing Epoch by Epoch Solutions for Medium Range GPS RTK, Survey of Israel R&D Conference, July 3, 2003
 144. Kashani, I., Grejner-Brzezinska, D.A., and Wielgosz, P., GPS Kinematic Positioning Using Reference Network Stations, presented at IUGG 2003 General Assembly, Sapporo, Japan, June 30 – July 11, 2003
 145. Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., and Kashani, I., Network Approach to Precise GPS Navigation, presented at The Institute of Navigation 59th Annual Meeting / CIGTF Symposium, Hyatt Regency, Albuquerque, New Mexico, USA, June 23-25, 2003
 146. Wielgosz, P., Grejner-Brzezinska, D.A., and Kashani, I., On High-Resolution TEC Derivation from Regional GPS Networks: Feasibility Study, presented at USNC/CNC/URSI International Symposium and USNC/CNC/URSI National Radio Science Meeting, The Ohio State University, Columbus, Ohio, June 22-27, 2003
 147. Cisak, J., Kryński, J., Zanimonskiy, Y.M., and Wielgosz, P., Study on the Influence of Ionosphere on GPS Positioning Results for Antarctic Stations, presented at 7th Bilateral Geodetic Meeting Italy-Poland, Bressanone, Italy, 22-24 May 2003
 148. Wielgosz, P., Baran, L.W., Shagimuratov, I.I., and Yakimova, G.A., The Response of the Ionosphere to the Severe Geomagnetic Storms on March 2001, presented at EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 06 - 11 April 2003
 149. Kashani, I., Grejner-Brzezinska, D.A., and Wielgosz, P., Multi-Reference Stations Approach to Long Range RTK GPS, presented at EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 06 - 11 April 2003
 150. Cisak, J., Kryński, J., Zanimonskiy, Y.M., and Wielgosz, P., Вариации GPS- Оценок Расстояний и Координат в Антарктиде. Ионосферный Аспект в Новых Результатах Проекта “Atmospheric Impact on GPS Observations in Antarctica”, presented at Міжнародна науково-практична конферкнція “Cучасні проблеми розвидку топографо-геодезичних та кадастрових робіт”, Львів, Ukraine, 20-22 січня 2003
 151. Wielgosz, P., High Resolution Ionospheric Grids for GPS Positioning, presented at “Annual Project Meeting – Multiple Sensor Fusion for Surface Extraction and Robust Geolocation” sponsored by US Department of Defense, Center for Mapping, the Ohio State University, December 13, 2002.
 152. Cisak, J., Kryński, J., Zanimonskiy, Y./supM., and Wielgosz, P., Variations of Ionosphere Versus Variations of Vector Components Determined from Data of IGS Antarctic GPS Stations – New Contribution To The GIANT Project “Atmospheric Impact on GPS Observations in Antarctica, presented at “Antarctic Geodesy Symposium2002”, Wellington, New Zealand, November 25-27, 2002
 153. Wielgosz, P., Monitoring Ionospheric Disturbances Using GPS, presented at “ION (Institute of Navigation) Dayton Section Meeting”, Department of Civil and Environmental Engineering and Geodetic Science, the Ohio State University, November 22, 2002,
 154. Baran, L.W., Wielgosz, P., Shagimuratov, I.I., and Ephishov, I.I., Latitudinal Variations of TEC over Europe Obtained from GPS Observations, presented at The Second World Space Congress, 34 COSPAR Scientific Assembly, Houston, Texas, October 10-18, 2002
 155. Kryński, J., Zanimonskiy, Y.M., Cisak, J., and Wielgosz, P., O zależnościach pomiędzy stanem atmosfery a wynikami opracowania obserwacji GPS – presented at Seminarium „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Warszawa-Józefosław, 16-17 wrzesień 2002,
 156. Wielgosz, P., Wykorzystanie permanentnych obserwacji GPS do badań struktury i dynamiki jonosfery podczas burz geomagnetycznych - presented at Seminarium Zakładu Geodezji Satelitarnej CBK PAN „Badania stanu jonosfery i jej wpływ /lina wyniki pomiarów GPS”, Warszawa, 5 lipca 2002
 157. Ephishov, I.I., Shagimuratov, I.I., Wielgosz, P., and Cisak, J., Phase fluctuations of GPS signals at high latitude ionosphere during the storm - presented at 16th International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Wroclaw, 25-28 June 2002
 158. Kryński, J., Cisak, J., Zanimonskiy, Y.M., and Wielgosz, P., Variations of GPS Solutions for Positions of Permanent Stations - Reality or Artifact  - presented at Symposium of the IAG Subcommission for Europe European Reference Frame – EUREF 2002 Ponta Dalgada, Portugal, 5-8 June, 2002
 159. Wielgosz, P., Use of Deterministic Ionospheric Component in GPS Observations Processing- presented at International Workshop "Atmospheric impact on GPS observations focused on polar regions", Institute of Geodesy and Carthography, Warsaw, May 15, 2002
 160. Kryński, J., Zanimonskiy, Y.M., and Wielgosz, P., Modelling Biases in GPS Positioning Based on Short Observing Sessions - presented at 27th General Assembly of the European Geophysical Society, Session G8, Nice, France 21-26 April 2002
 161. Wielgosz, P., Accuracy of Single Frequency GPS Observations Processing in Near Real-Time with Use of CODE Predicted Products - presented at 27th General Assembly of the European Geophysical Society, Session G8, Nice, France 21-26 April 2002
 162. Shagimuratov, I.I., Baran, L.W., Tepenitsina, N.Y., and Wielgosz, P., The Structure and Dynamics of the Ionospheric Trough Derived from GPS Measurements - presented at General Assembly of the European Geophysical Society, Session ST9, Nice, France 21-26 April 2002
 163. Baran, L.W., Shagimuratov, I.I., Ephishov, I.I., Wielgosz, P., and Krankowski, A., The Response of the Ionosphere over Europe to the Geomagnetic Storm on March 31, 2001 - presented at 27th General Assembly of the European Geophysical Society, Session ST2, Nice, France 21-26 April 2002
 164. Baran, L.W., Rotkiewicz, M., Shagimuratov, I.I., and Wielgosz, P., Ionospheric effects during a geomagnetic storm – presented at IAG 2001 Scientific Assembly, Budapest, Hungary, 2-7.09.2001
 165. Baran, L.W., Cisak, J., Shagimuratov, I.I., and Wielgosz, P., The response of the high latitude ionosphere TEC to a magnetic storm obtained from GPS observations – presented at Antarctic Geodesy Symposium 2001 AGS’01, Saint-Petersburg, RUSSIA, 17-21July 2001
 166. Baran, L.W., Shagimuratov, I.I., Wielgosz, P., and Yakimova, G.A., The structure of high-latitude ionosphere during September 1999 storm event obtained from GPS observations - presented at 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Session ST13, Nice, France 26-30 March 2001
 167. Shagimuratov, I.I., Baran, L.W., Ephishov, I.I., Krankowski, A., and Wielgosz, P., Storm-Time development of GPS signals phase fluctuations - presented at  26th General Assembly of the European Geophysical Society, Session ST13, Nice, France 26-30 March 2001
 168. Bosy, L., Figurski, M., and Wielgosz, P., The atmospheric models (Troposphere and Ionosphere) in local geodynamic networks during rising solar activity – presented at 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Session G9, Nice, France 26-30 March 2001
 169. Kryński, J., Zanimonskiy, Y.M., and Wielgosz, P., Potentiality of GPS as a tool for short time geodynamic – presented at 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Session G8.03, Nice, France 26-30 March 2001
 170. Figurski, M., and Wielgosz, P., Itercomparison of TEC obtained from the IRI model to the one derived from GPS measurements – presented at COSPAR2000, 33rd COSPAR Scientific Assembly, Warsaw, 16-23.07.2000
 171. Figurski, M., Wielgosz, P., and Bosy, J., Reduction of ionospheric refraction in local geodynamic networks – presented at 6th Geodetic Meeting Poland-Italy, Kraków, 29.06-1.07.2000
 172. Figurski, M., Wielgosz, P., and Liwosz, T., Ocena możliwości podniesienia dokładności jednoczęstotliwościowych obserwacji GPS w zastosowaniach geodezyjnych- presented at Scientific Conference „Aktualne problemy geodezji i kartografii”, Wrocław, 18-19.05.2000
 173. Baran, L.W., Krankowski, A., Shagimuratov, I.I., and Wielgosz, P., Zastosowanie GPS do badań jonosfery i jej wpływ na wyniki wyznaczeń współrzędnych – presented at Scientific Conference  – „Aktualne problemy geodezji i kartografii”, Wrocław, 18-19.05.2000
 174. Kryński, J., Zanimonskiy, Y.M., and Wielgosz, P., Short time series analysis of precise GPS positioning – presented at XXV General Assembly of the European Geophysical Society, Nice, France 25-29 April 2000
 175. Figurski, M., and Wielgosz, P., Correlation between TEC and solar radio flux at 127 MHz – presented at XXV General Assembly of the European Geophysical Society, Nice, France 25-29 April 2000
 176. Baran, L.W., Kapcia, J., and Wielgosz, P., Wykorzystanie 330 metrowego masztu TP S.A. w Pieczewie do retransmisji poprawek DGPS – presented at IV Krajowa Konferencja „Zastosowanie Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO”, Poznań, 27-28 kwiecień 2000
 177. Kryński, J., Cisak. J., and Wielgosz, P., Wstępna analiza zmienności w czasie składowych wektora Borowa Góra – Józefosław wyznaczonego z pomiarów GPS, – presented at Seminarium Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN i Instytutu Geodezji UWM w Olsztynie – „Satelitarne Metody Precyzyjnego Wyznaczania Pozycji w Geodezji, Geodynamice i Nawigacji’, Olsztyn, 14-15 października 1999
 178. Figurski, M., and Wielgosz, P., Weryfikacja modeli centrów fazowych anten GPS na poligonie kalibracyjnym Bemowo – presented at Seminarium Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN i Instytutu Geodezji UWM w Olsztynie – „Satelitarne Metody Precyzyjnego Wyznaczania Pozycji w Geodezji, Geodynamice i Nawigacji”, Olsztyn, 14-15 października 1999
 179. Baran, L.W., Krankowski, A., and Wielgosz, P., The Use of GPS Permanent Observations for Regional Deformation Monitoring, presented at 9th International Symposium on Recent Crustal Movements (CRCM ’98), Cairo – EGYPT, November 14-19, 1998
 180. Baran, L.W., Kapcia, J., Krankowski, A., and Wielgosz, P., Piąty Rok Działalności Permanentnej Stacji IGS w Lamkówku – presented at VI Sympozjum Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN „Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych”, Warszawa, 3-4 wrzesień 1998
 181. Baran, L.W., Kapcia, J., Krankowski, A., Shagimuratov, I.I., and Wielgosz, P., Activity of the Lamkowko IGS Permanent Station – presented at XXIII General Assembly of the European Geophysical Society, NICE, FRANCE, 20-24 April 1998

 

zjazd1.jpg
| 2012 Zespol Zaawansowanych Metod Pozycjonowania Satelitarnego | Joomla 1.7 Templates designed by college jacken