Informacje o postępowaniu nr 159/2020/US/DZP

Przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line, szkolenia z zakresu zdalnego nauczania/kształcenia na odległość, dla łącznie 28 osób - nauczycieli akademickich Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR
Numer postępowania:159/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:20-05-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie o zamówieniu:
Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:
Informacja z otwarcia :
Wybór oferty:
Informacja o udzieleniu zamówienia: