Projekt BioMagic

Katedra Biotechnologii Żywności realizuje zadania w ramach projektu:

BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017, Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej gospodarce, BioMagic, 2017-2020

Zadanie: Biotechnologia ekstraktów i rafinatów roślinnych

Kierownik zadania: dr hab. Marek Adamczak, prof. UWM