Prof. dr hab. Stanislaw Kondracki Honorowym Profesorem UWM w Olsztynie

Podczas Wydziałowej Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 odbyła się uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Panu prof. dr hab. Stanisławowi Kondrackiemu.

Poniżej zamieszczamy laudację wygłoszoną przez prof. dr hab. Władysława Kordana z Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt.
"Jest to dla mnie wielki zaszczyt i honor przedstawić sylwetkę oraz charakterystykę osiągnięć prof. dr hab. Stanisława Kondrackiego, uznanego uczonego, który wniósł wielki wkład w rozwój nauk zootechnicznych. Człowieka niezwykle skromnego, aktywnego i życzliwego ludziom.

Profesor Stanisław Kondracki urodził się 7 listopada 1956 roku w Sarnakach, w powiecie łosickim. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej, a w Łosicach w 1975 ukończył I Liceum Ogólnokształcące. Wtedy podjął studia na Wydziale Zootechnicznym SGGW w Warszawie, które ukończył w 1980 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki. W 1987 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, w 1994 roku stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2005 roku tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. W 2013 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów profesor Stanisław Kondracki podjął pracę na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny). Z uczelnią tą związał on swoje losy i tu pracuje do dnia dzisiejszego. Tu zbudował warsztat naukowy i osiągał sukcesy skutkujące uzyskiwaniem kolejnych stopni i tytułu naukowego. W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym utworzył zespół badawczy, wyspecjalizowany w badaniach nasienia samców ssaków, który aktualnie dysponuje zaawansowanymi narzędziami badawczymi i cieszy się dużym uznaniem w środowisku naukowym. W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym Profesor pełnił i pełni nadal wiele odpowiedzialnych funkcji. Dwukrotnie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rolniczego, a następnie prorektora Akademii Podlaskiej. Przez wiele lat był członkiem Senatu Uczelni i Rady Wydziału Przyrodniczego oraz przewodniczącym lub członkiem wielu komisji uczelnianych i wydziałowych. Pracował też w Zarządzie Koła PTZ w Siedlcach (w latach 1990-2000 jako vice-prezes Zarządu Koła) i był współorganizatorem zjazdów PTZ organizowanych w Siedlcach. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Rozrodu i Higieny Zwierząt i rzecznikiem dyscyplinarnym ds. doktorantów. W 2018 roku uchwałą Rady Wydziału Przyrodniczego UPH powierzono mu funkcję lidera dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo.

Profesor Stanisław Kondracki pełnił i pełni obecnie wiele ważnych funkcji w organizacjach naukowych i w opiniotwórczych ciałach społecznych, wśród których można wymienić: Komitet Nauk Zootechnicznych PAN, Komisja Andrologii Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt PAN, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polska Komisja Akredytacyjna (jako członek i ekspert komisji), Rada Naukowa Instytutu Zootechniki - PIB w Krakowie, Rada Naukowa Instytutu Weterynarii - PIB w Puławach, Rada Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Zespół Doradczy d/s Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich, Rada Hodowlana Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Zespół ds. Kosztochłonności Studiów przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto profesor Kondracki był lub nadal jest członkiem kilku rad programowych zagranicznych i krajowych wydawnictw naukowych.

W 2008 roku profesor Stanisław Kondracki podjął dodatkową pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej (obecnie Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II), gdzie pracował do 2017 roku, pełniąc funkcje Dyrektora Instytutu Rolnictwa, Kierownika Zakładu Technologii Produkcji Rolniczej oraz Kierownika Katedry Nauk o Środowisku.

Profesor Stanisław Kondracki naukowo specjalizuje się w rozrodzie i hodowli zwierząt. Najistotniejsze Jego osiągnięcia wiążą się z badaniami nad efektywnością inseminacyjnego użytkowania samców i w badaniach dotyczących rozrodu i hodowli zwierząt. Do najważniejszych osiągnięć naukowych należą:

  1. Opracowanie modeli rozwoju płciowego knurów różnych ras na podstawie zachodzących z wiekiem zmian cech ejakulatu oraz morfologii plemników.
  2. Opracowanie i wdrożenie sześciostopniowej klasyfikacji spermiogramów samców.

III. Określenie zależności frekwencji zmian morfologicznych i cech morfometrycznych plemników od cech fizycznych ejakulatu samców.

  1. Opracowanie metod pomiarów morfometrycznych i parametrów kształtu plemników.
  2. Określenie zależności cech ejakulatu od aktywności płciowej samców świni domowej.

Prof. dr hab. Stanisław Kondracki zgromadził imponujący dorobek naukowy, obejmujący łącznie około 500 pozycji. Dorobek ten obejmuje blisko 170 oryginalnych prac twórczych. Wiele z tych prac opublikowano w renomowanych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR. Ważnym elementem działalności naukowej Profesora jest popularyzacja wiedzy, czego wymiernym efektem jest ponad 100 prac popularno-naukowych Jego autorstwa. Prof. dr hab. Stanisław Kondracki wykonał ponad 160 ekspertyz naukowych, z których około 80 stanowią ekspertyzy i opinie wykonane dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Był kierownikiem i głównym wykonawcą wielu projektów badawczych, w tym także finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi oraz praktyki rolniczej w kraju i zagranicą. Wśród ośrodków o najbardziej rozwiniętej współpracy wymienić należy: Fundacja Dr Santiago Martin Rillo – Hiszpania, Uniwersytet Agronomiczny w Dublianach – Ukraina, a wśród krajowych ośrodków naukowych: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Zootechniki-PIB w Balicach oraz Instytut Weterynarii-PIB w Puławach.

Współpraca Profesora z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wiąże się z działaniami w 3 obszarach:

  • rozwiązywanie problemów naukowych i praktyki w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt,
  • współpraca w zakresie rozwoju kadr,
  • doskonalenie jakości kształcenia.

Z uwagi na specjalizację naukową Profesora, związaną z rozrodem i hodowlą zwierząt, w tym w szczególności trzody chlewnej, współpraca dotyczy rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych oraz wdrażania do praktyki osiągnięć nauki w obszarze nowoczesnych technik rozrodu zwierząt, a w szczególności w obszarze doskonalenia technik badania nasienia samców i unasieniania samic. Współpraca ta wiąże się nie tylko z wymianą doświadczeń i osiągnięć naukowych, ale także wzajemnego opiniowania projektów badawczych realizowanych na zlecenia podmiotów zewnętrznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Istotnym elementem jest współpraca w zakresie rozwoju kadr. Wymiernym wyznacznikiem tej współpracy jest wzajemny udział w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora nauk, stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora. Profesor Stanisław Kondracki uczestniczył jako recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora 2 pracowników UWM oraz w 4 postępowaniach habilitacyjnych. Był też recenzentem licznych opracowań pracowników UWM, opublikowanych w renomowanych wydawnictwach naukowych.

Ważnym elementem współdziałania jest zaangażowanie w doskonalenie jakości kształcenia. W tym obszarze prof. S. Kondracki wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie, wynikające z Jego aktywności w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wiedzą tą chętnie dzielił się z nauczycielami akademickimi oraz z władzami rektorskimi i władzami dziekańskimi kilku wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Efektem tego działania były pozytywne oceny jakości kształcenia na wydziałach UWM, sformułowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, a niektóre kierunki, w tym kierunek zootechnika uzyskały wyróżniająca ocenę jakości kształcenia studentów. Profesor Kondracki uczestniczył także osobiście w akredytacjach programowych lub instytucjonalnych wielu wydziałów naszego Uniwersytetu jako przewodniczący zespołu wizytującego lub ekspert.

Ważnym elementem pracy profesora Kondrackiego jest działalność dydaktyczna. Profesor jest wybitnym nauczycielem i wychowawcą młodzieży. Jest autorem kilku podręczników i materiałów dydaktycznych dla studentów, wśród których dużym uznaniem studentów i uczniów szkół średnich oraz hodowców i producentów świń cieszy się książka „Chów świń”, wydana nakładem PWRiL. Był promotorem ponad 220 prac dyplomowych, a 15 prac magisterskich wykonanych pod Jego kierunkiem uzyskało nagrody lub wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach na najlepszą pracę magisterską. Ma też duże zasługi w rozwoju kadr. Był promotorem w przewodach doktorskich i jest opiekunem kolejnych 3 doktorantów. Był recenzentem 8 rozpraw doktorskich oraz recenzentem w 9 postępowaniach habilitacyjnych i w 6 postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Prof. dr hab. Stanisław Kondracki za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Uhonorowany został, między innymi Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.

Uwzględniając ogromny dorobek naukowo-dydaktyczny oraz wymierne zasługi prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego na rzecz środowiska akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Rada Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, w dniu 15 marca 2019 r. jednomyślnie podjęła uchwałę o wystąpienie do Wysokiego Senatu UWM z wnioskiem o nadanie prof. dr. hab. Stanisławowi Kondrackiemu godności Profesora Honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wniosek Rady Wydziału zastał przyjęty na posiedzeniu Senatu UWM w dniu 24 maja 2019 r.

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

Nadając Tobie tę godność, wyrażamy wielkie uznanie i głęboki szacunek dla Twoich dokonań, a także podziękowanie za dotychczasową współpracę. Zechciej jednocześnie przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności, a nade wszystko dobrego zdrowia i dużo sił w pokonywaniu kolejnych wyzwań".