O Stowarzyszeniu

Uniwersytet powstał w 1999 r. w wyniku integracji Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Jest on w zasadniczym stopniu spadkobiercą dorobku w dziedzinie nauk rolniczych, przyrodniczych, technicznych, humanistycznych i teologicznych.

Stowarzyszenie Absolwentów UWM od 1989 roku kontynuuje bogate dziedzictwo poprzednich struktur organizacyjnych stowarzyszenia absolwentów, w tym Towarzystwa Przyjaciół (później Stowarzyszenia) ART., wcześniej do 1950 r. Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, czy podobnych organizacji WSP.

Członkowie Stowarzyszenia niezależnie od dystansu czasowego od okresu studiowania z mniejszą lub większą aktywnością włączają się w realizację głównego celu Stowarzyszenia, jakim jest podtrzymywanie więzi między koleżankami i kolegami a Uczelnią, niezależnie od tego, gdzie żyją i pracują.

Dużym ułatwieniem tego celu są organizowane zjazdy koleżeńskie absolwentów z określonych roczników, kluby regionalne czy branżowe Stowarzyszenia oraz organizowane spotkania integracyjne. Ważną rolę łącznika absolwenta z Uniwersytetem spełnia nasze czasopismo „5 plus X”, które to w ramach składki członkowskiej otrzymuje każdy z członków Stowarzyszenia.

Poprzez instytucję Stowarzyszenia, jaką jest Fundacja im. M. Oczapowskiego, także podtrzymywane i rozwijane są kontakty w każdej dostępnej formie. Fundacja organizuje zjazdy okolicznościowe i spotkania absolwentów, konferencje i seminaria oraz inne imprezy związane z osiągnięciami naukowymi uczelni. Członkowie naszego Stowarzyszenia poprzez Fundację mają szansę i włączają się do określonej specjalistycznej działalności gospodarczej, jako eksperci czy konsultanci, bądź też wystawcy swoich osiągnięć produkcyjnych, np. na targach.

Szczegóły dotyczące środków działania Stowarzyszenia, członkostwa, struktury organizacyjnej, władz i majątku Stowarzyszenia znajdziecie Państwo w załączonym statucie Stowarzyszenia. Jak również zasady działania Klubów regionalnych i branżowych. Bieżące informacje o działalności zarządu (prezydium) Stowarzyszenia, jak i klubów staramy się prezentować na łamach kwartalnika „5 plus X”, a od teraz również na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Zapraszamy wszystkich absolwentów UWM (d. WSR-ART, WSP i WIT) do współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i redakcją „5 plus X”.

Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wystarczy, że wydrukujesz, wypełnisz i prześlesz na adres Stowarzyszenia deklarację członkowską znajdującą się w załączeniu oraz dokonasz wpłaty na konto Stowarzyszenia składki członkowskiej w kwocie 30 zł (opłata raz w roku) oraz wpisowego – 10 zł (jednorazowo).

Nr konta bankowego Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie:

11 1750 0012 0000 0000 3237 9184 Raiffeisen POLBANK S.A.

Zmiany w Stowarzyszeniu Absolwentów UWM

30 listopada 2010 roku odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Fundacji im. Oczapowskiego, któremu przewodniczył prof. dr hab. Stefan Smoczyński. W posiedzeniu tym uczestniczyli także prezes i wiceprezesi Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz zarząd fundacji. W dyskusji głos zabrali prezes zarządu fundacji mgr Kazimierz Rodek oraz członkowie rady fundacji.

Ze względu na przejście na emeryturą przyjęto rezygnację mgr Kazimierza Rodka z funkcji prezesa zarządu i powierzono tę funkcję z dniem 1 stycznia 2011 roku dotychczasowemu wieloletniemu społecznemu wiceprezesowi dr Bolesławowi Pilarkowi. Prezes zarządu stowarzyszenia prof. Andrzej Faruga oraz dotychczasowy przewodniczący rady prof. Stefan Smoczyński uroczyście podziękowali członkom rady i prezesowi zarządu za ich dotychczasową pracę i wręczyli im stosowne laury. Zarząd stowarzyszenia 3 grudnia powołał nową Radę Fundacji im. M. Oczapowskiego w składzie: inż. Ryszard Głodkowski (specjalista księgowości), mgr inż. Zygmunt Kiersz, (dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie), prof. dr hab. Henryk Lelusz (kierownik Katedry Rachunkowości UWM), dr inż. Janusz Lorenz (b. wojewoda i senator RP, przewoniczący rady nadzorczej WM Specjalnej Strefy Ekonomicznej), prof. dr hab. Tadeusz Rawa (prorektor UWM)  i mgr Wojciech Wacewicz (dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR w Olsztynie). Przewodniczącym został dr inż. Janusz Lorenz, wiceprzewodniczącymi inż. Ryszard Głodkowski. Zarząd pozytywnie zaopiniował zmiany w Statucie Sto­warzyszenia Absolwentów UWM, dotyczące między innymi powoływania klubów branżowych w miejsce sekcji branżowych oraz obowiązku zwoływania zebrań zarządu 2 razy w roku, zamiast co kwartał.

Zarząd zatwierdził plan pracy i preliminarz budżetowy SA UWM na rok 2011 oraz informację o realizacji zadań zaplanowanych na rok 2010. O tej działalności infor­mowaliśmy na bieżąco na łamach czasopisma „5plusX”.

Zarząd przyjął rezygnację mgr K. Rodka z funkcji skarb­nika Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

3 grudnia 2010 roku odbyło się również Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwen­tów UWM, na którym przyjęto przedstawione wcześniej zmiany w statutach stowarzyszenia i fundacji. Po zatwierdzeniu przez KRS, oba statuty zostaną w całości umieszczone na stronie internetowej: www.uwm.edu.pl /stowarzyszenie.

Podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwen­tów UWM wręczono prof. zw. dr. hab. Jerzemu Strzeżkowi, dr. h.c., byłemu rektorowi ART i inicjatorowi powołania Stowarzyszenia Absolwentów ART, akt nadania tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Laury dziękczynne Stowarzysze­nia Absolwentów UWM wręczono prof. Jerzemu Strzeżkowi, dr Kazimierzowi Hoppe, dr Janowi Prusikowi i prof. Januszowi Guziurowi. Ustępującego prezesa mgr Kazimierza Rodka uhonorowano laurem i obra­zem, dr Bolesława Pilarka wyróżniono statuetką „Pri­mus Inter Pares”. Prorektor prof. Tadeusz Rawa 5 osobom wręczył pamiątkowe książki.

Z uwagi na duże opady śniegu, na zebranie nie doje­chali koledzy z Klubu regionalnego „Pomorze”. Z tego też względu nie wręczono dr  Tadeuszowi Fiszbachowi „Złotego Lauru UWM”, dr Januszowi Krzyczyńskiemu – „Medalu 60-lecia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM”. Gratulujemy i żałujemy, że koledzy nie dotarli do Kortowa. W związku z rezygnacją 4 kolegów z zarządu, w ich miejsce powołano: inż. Ryszarda Głodkowskiego, dr Jakuba Szczerbowskiego (prawnik), dr Krzysztofa Łożyńskiego (historyk) i mgr Karolinę Wojciechowską ( ekonomistka). W ten sposób m.in. obniżono średnią wieku zarządu.

Z okazji 125-lecia powstania Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego (obecnie MZC) prezes Koła MZC prof. Janusz Guziur i prezes stowarzyszenia prof. Andrzej Faruga wręczyli profesorowi Stanisławowi Achremczykowi Laur Macierzy Ziemi MZC, przyznany przez ZG w uznaniu jego zasług.

Ks. dr Julian Żołnierkiewicz (Honorowy Członek Stowa­rzyszenia) złożył uczestnikom spotkania okoliczno­ściowe życzenia świąteczne i przełamał się opłatkiem, wspominając także kolegów z Pomorza.

Miło jest nam przekazać koleżankom i kolegom informa­cję, iż kolejne dwa wydziały – Bioinżynierii Zwierząt oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, dokonały odsłonięcia jubileuszowych tablic okolicznościowych umieszczonych na głazach w Alei Wydziałów przy Pro­menadzie Absolwentów UWM.

Zarząd dziękuje Absolwentom za wspieranie naszej działalności, zwłaszcza przez bieżące uisz­czanie składek członkowskich, na co liczymy także w 2011 roku.

prof. Andrzej Faruga

prezes Zarządu Stowarzyszenia

Grudzień, 2010 r.

 

 

Plan pracy

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM

na 2013 r.

 

 1. Przygotowanie sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków
 2. Wspieranie działalności Klubów regionalnych i branżowych.
 3. Kontynuowanie organizacji obchodów „Dnia Absolwenta” w dniu 14 września 2013 r. połączonego z „Festiwalem Serów” organizowanym przez Wydział Nauki o Żywności. Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. M. Gotowcowi pierwszemu Rektorowi, przy Auli im. prof. M. Gotowca (wspólny wniosek Macierzy i Stowarzyszenia).
 4. Wspieranie organizacyjne i finansowe wydawnictw związanych z działalnością absolwentów-członków Stowarzyszenia.
 5. Opracowanie i wydanie kolejnej publikacji książkowej pt.: „Olsztyn Uniwersytecki – historia, wspomnienia i refleksje”, przy wsparciu finansowym Fundacji im. M. Oczapowskiego.
 6. Wydanie skróconej wersji angielsko-niemieckiej książki „Spacerkiem po Kortowie…”, przy wsparciu finansowym Fundacji im. M. Oczapowskiego (styczeń 2013 r.)
 7. Wydanie drukiem pracy magisterskiej o historii Stowarzyszenia.
 8. Kontynuacja organizacji wystaw malarskich autorstwa absolwentów UWM.
 9. Organizowanie Klubów Regionalnych i Branżowych.
 10. Kontynuowanie współpracy z:

- Samorządem Studenckim,

- Akademickim Centrum Mediów i Promocji oraz Centrum Kultury Studenckiej,

- Warmińsko-Mazurskim Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,

- Ośrodkiem Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego,

- Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

 1. Bieżące prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
 2. Kontynuacja zagospodarowania „Promenady Absolwentów” zgodnie z przyjętą koncepcją i możliwościami finansowymi.
 3. Inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu przez Fundację jubileuszowych, koleżeńskich zjazdów absolwentów poszczególnych roczników (wydziałów).
 4. Uczestniczyć w Inauguracjach pierwszych roczników studentów na Wydziałach i wręczaniu dyplomów kończącym studia.
 5. Kontynuowanie współpracy z J.M. Rektorem w sprawach dotyczących Izby Tradycji UWM i Galerii Uniwersyteckiej.
 6. Współdziałanie z Olsztyńskim Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Biskupa Andrzeja Batorego w zakresie obchodów wydarzeń październik 1956, dotyczy to zwłaszcza KLUBÓW: „Ziemia Warmińska” i „Olsztyńscy Cieszynianie” oraz „Zootechnicy”
 7. Podjąć próbę pozyskania członków wspierających Stowarzyszenie (propozycja dokumentu + regulamin)
 8. Zjednanie co najmniej 50 nowych członków stowarzyszenia.

 

prof. Andrzej Faruga

prezes Zarządu Stowarzyszenia

Grudzień, 2012 r.

 

Deklaracja-członkowska

Statut Stowarzyszenia – pobierz