O Stowarzyszeniu

Uniwersytet powstał w 1999 r. w wyniku integracji Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Jest on w zasadniczym stopniu spadkobiercą dorobku w dziedzinie nauk rolniczych, przyrodniczych, technicznych, humanistycznych i teologicznych.

Stowarzyszenie Absolwentów UWM od 1989 roku kontynuuje bogate dziedzictwo poprzednich struktur organizacyjnych stowarzyszenia absolwentów, w tym Towarzystwa Przyjaciół (później Stowarzyszenia) ART., wcześniej do 1950 r. Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, czy podobnych organizacji WSP.

Członkowie Stowarzyszenia niezależnie od dystansu czasowego od okresu studiowania z mniejszą lub większą aktywnością włączają się w realizację głównego celu Stowarzyszenia, jakim jest podtrzymywanie więzi między koleżankami i kolegami a Uczelnią, niezależnie od tego, gdzie żyją i pracują.

Dużym ułatwieniem tego celu są organizowane zjazdy koleżeńskie absolwentów z określonych roczników, kluby regionalne czy branżowe Stowarzyszenia oraz organizowane spotkania integracyjne. Ważną rolę łącznika absolwenta z Uniwersytetem spełnia nasze czasopismo „5 plus X”, które to w ramach składki członkowskiej otrzymuje każdy z członków Stowarzyszenia.

Poprzez instytucję Stowarzyszenia, jaką jest Fundacja im. M. Oczapowskiego, także podtrzymywane i rozwijane są kontakty w każdej dostępnej formie. Fundacja organizuje zjazdy okolicznościowe i spotkania absolwentów, konferencje i seminaria oraz inne imprezy związane z osiągnięciami naukowymi uczelni. Członkowie naszego Stowarzyszenia poprzez Fundację mają szansę i włączają się do określonej specjalistycznej działalności gospodarczej, jako eksperci czy konsultanci, bądź też wystawcy swoich osiągnięć produkcyjnych, np. na targach.

Szczegóły dotyczące środków działania Stowarzyszenia, członkostwa, struktury organizacyjnej, władz i majątku Stowarzyszenia znajdziecie Państwo w załączonym statucie Stowarzyszenia. Jak również zasady działania Klubów regionalnych i branżowych. Bieżące informacje o działalności zarządu (prezydium) Stowarzyszenia, jak i klubów staramy się prezentować na łamach kwartalnika „5 plus X”, a od teraz również na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Zapraszamy wszystkich absolwentów UWM (d. WSR-ART, WSP i WIT) do współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i redakcją „5 plus X”.

Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wystarczy, że wydrukujesz, wypełnisz i prześlesz na adres Stowarzyszenia deklarację członkowską znajdującą się w załączeniu oraz dokonasz wpłaty na konto Stowarzyszenia składki członkowskiej w kwocie 30 zł (opłata raz w roku) oraz wpisowego – 10 zł (jednorazowo).

Nr konta bankowego Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie:

65 8838 0005 2017 0901 0551 0001 Bank Spółdzielczy w Szczytnie o/Olsztyn

Zmiany w Stowarzyszeniu Absolwentów UWM

30 listopada 2010 roku odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Fundacji im. Oczapowskiego, któremu przewodniczył prof. dr hab. Stefan Smoczyński. W posiedzeniu tym uczestniczyli także prezes i wiceprezesi Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz zarząd fundacji. W dyskusji głos zabrali prezes zarządu fundacji mgr Kazimierz Rodek oraz członkowie rady fundacji.

Ze względu na przejście na emeryturą przyjęto rezygnację mgr Kazimierza Rodka z funkcji prezesa zarządu i powierzono tę funkcję z dniem 1 stycznia 2011 roku dotychczasowemu wieloletniemu społecznemu wiceprezesowi dr Bolesławowi Pilarkowi. Prezes zarządu stowarzyszenia prof. Andrzej Faruga oraz dotychczasowy przewodniczący rady prof. Stefan Smoczyński uroczyście podziękowali członkom rady i prezesowi zarządu za ich dotychczasową pracę i wręczyli im stosowne laury. Zarząd stowarzyszenia 3 grudnia powołał nową Radę Fundacji im. M. Oczapowskiego w składzie: inż. Ryszard Głodkowski (specjalista księgowości), mgr inż. Zygmunt Kiersz, (dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie), prof. dr hab. Henryk Lelusz (kierownik Katedry Rachunkowości UWM), dr inż. Janusz Lorenz (b. wojewoda i senator RP, przewoniczący rady nadzorczej WM Specjalnej Strefy Ekonomicznej), prof. dr hab. Tadeusz Rawa (prorektor UWM)  i mgr Wojciech Wacewicz (dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR w Olsztynie). Przewodniczącym został dr inż. Janusz Lorenz, wiceprzewodniczącymi inż. Ryszard Głodkowski. Zarząd pozytywnie zaopiniował zmiany w Statucie Sto­warzyszenia Absolwentów UWM, dotyczące między innymi powoływania klubów branżowych w miejsce sekcji branżowych oraz obowiązku zwoływania zebrań zarządu 2 razy w roku, zamiast co kwartał.

Zarząd zatwierdził plan pracy i preliminarz budżetowy SA UWM na rok 2011 oraz informację o realizacji zadań zaplanowanych na rok 2010. O tej działalności infor­mowaliśmy na bieżąco na łamach czasopisma „5plusX”.

Zarząd przyjął rezygnację mgr K. Rodka z funkcji skarb­nika Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

3 grudnia 2010 roku odbyło się również Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwen­tów UWM, na którym przyjęto przedstawione wcześniej zmiany w statutach stowarzyszenia i fundacji. Po zatwierdzeniu przez KRS, oba statuty zostaną w całości umieszczone na stronie internetowej: www.uwm.edu.pl /stowarzyszenie.

Podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwen­tów UWM wręczono prof. zw. dr. hab. Jerzemu Strzeżkowi, dr. h.c., byłemu rektorowi ART i inicjatorowi powołania Stowarzyszenia Absolwentów ART, akt nadania tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Laury dziękczynne Stowarzysze­nia Absolwentów UWM wręczono prof. Jerzemu Strzeżkowi, dr Kazimierzowi Hoppe, dr Janowi Prusikowi i prof. Januszowi Guziurowi. Ustępującego prezesa mgr Kazimierza Rodka uhonorowano laurem i obra­zem, dr Bolesława Pilarka wyróżniono statuetką „Pri­mus Inter Pares”. Prorektor prof. Tadeusz Rawa 5 osobom wręczył pamiątkowe książki.

Z uwagi na duże opady śniegu, na zebranie nie doje­chali koledzy z Klubu regionalnego „Pomorze”. Z tego też względu nie wręczono dr  Tadeuszowi Fiszbachowi „Złotego Lauru UWM”, dr Januszowi Krzyczyńskiemu – „Medalu 60-lecia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM”. Gratulujemy i żałujemy, że koledzy nie dotarli do Kortowa. W związku z rezygnacją 4 kolegów z zarządu, w ich miejsce powołano: inż. Ryszarda Głodkowskiego, dr Jakuba Szczerbowskiego (prawnik), dr Krzysztofa Łożyńskiego (historyk) i mgr Karolinę Wojciechowską ( ekonomistka). W ten sposób m.in. obniżono średnią wieku zarządu.

Z okazji 125-lecia powstania Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego (obecnie MZC) prezes Koła MZC prof. Janusz Guziur i prezes stowarzyszenia prof. Andrzej Faruga wręczyli profesorowi Stanisławowi Achremczykowi Laur Macierzy Ziemi MZC, przyznany przez ZG w uznaniu jego zasług.

Ks. dr Julian Żołnierkiewicz (Honorowy Członek Stowa­rzyszenia) złożył uczestnikom spotkania okoliczno­ściowe życzenia świąteczne i przełamał się opłatkiem, wspominając także kolegów z Pomorza.

Miło jest nam przekazać koleżankom i kolegom informa­cję, iż kolejne dwa wydziały – Bioinżynierii Zwierząt oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, dokonały odsłonięcia jubileuszowych tablic okolicznościowych umieszczonych na głazach w Alei Wydziałów przy Pro­menadzie Absolwentów UWM.

Zarząd dziękuje Absolwentom za wspieranie naszej działalności, zwłaszcza przez bieżące uisz­czanie składek członkowskich, na co liczymy także w 2011 roku.

prof. Andrzej Faruga

prezes Zarządu Stowarzyszenia

Grudzień, 2010 r.

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Administratorem Państwa danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystane Państwa dane osobowe jest Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn, pok. 107. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych można uzyskać pod adresem mailowym: stowarzyszenie.absolwentow@uwm.edu.pl lub adresem pocztowym: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 14 pok. 107 na pisemny wniosek.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane otrzymaliśmy na wypełnionej i złożonej przez Państwa Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostarczonej osobiście, drogą mailową lub pocztową. Dane, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, kierunek i rok ukończenia studiów, adres e-mail i nr telefonu.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane w celu:

- organizowania nowych Klubów regionalnych i branżowych Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub pracy Klubów dotychczas działających;

- wysyłania zaproszeń na spotkania organizowane przez Prezydium, Zarząd i Kluby Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

- wysyłania czasopisma absolwentów „5 plus X”.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane udostępniamy Fundacji im. M. Oczapowskiego, podmiotowi odpowiedzialnemu za redagowanie, edycję, druk, wysyłkę czasopisma absolwentów „5 plus X” oraz pokrywanie wszystkich kosztów związanych z ww. działalnością.

Jak i przez jaki czas przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane w wersji papierowej przechowujemy bez ograniczenia czasowego w archiwum Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a wersji elektronicznej do momentu wypowiedzenia członkostwa w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa dane nie trafią poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Przysługujące Państwu uprawnienia.

Mogą Państwo złożyć do nas pisemny wniosek lub wysłać wiadomość z podanego w deklaracji konta e-mailowego (dotyczący danych osobowych) o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;

2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;;

3) ograniczenie przetwarzania;

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5) przeniesienie danych.

 

Plan pracy na 2022 r.

Plan pracy na 2021 r.

Plan pracy na 2020 r.

Plan pracy na 2019 r.

 

Plan pracy

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM

na 2013 r.

 

 1. Przygotowanie sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków
 2. Wspieranie działalności Klubów regionalnych i branżowych.
 3. Kontynuowanie organizacji obchodów „Dnia Absolwenta” w dniu 14 września 2013 r. połączonego z „Festiwalem Serów” organizowanym przez Wydział Nauki o Żywności. Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. M. Gotowcowi pierwszemu Rektorowi, przy Auli im. prof. M. Gotowca (wspólny wniosek Macierzy i Stowarzyszenia).
 4. Wspieranie organizacyjne i finansowe wydawnictw związanych z działalnością absolwentów-członków Stowarzyszenia.
 5. Opracowanie i wydanie kolejnej publikacji książkowej pt.: „Olsztyn Uniwersytecki – historia, wspomnienia i refleksje”, przy wsparciu finansowym Fundacji im. M. Oczapowskiego.
 6. Wydanie skróconej wersji angielsko-niemieckiej książki „Spacerkiem po Kortowie…”, przy wsparciu finansowym Fundacji im. M. Oczapowskiego (styczeń 2013 r.)
 7. Wydanie drukiem pracy magisterskiej o historii Stowarzyszenia.
 8. Kontynuacja organizacji wystaw malarskich autorstwa absolwentów UWM.
 9. Organizowanie Klubów Regionalnych i Branżowych.
 10. Kontynuowanie współpracy z:

- Samorządem Studenckim,

- Akademickim Centrum Mediów i Promocji oraz Centrum Kultury Studenckiej,

- Warmińsko-Mazurskim Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,

- Ośrodkiem Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego,

- Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

 1. Bieżące prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
 2. Kontynuacja zagospodarowania „Promenady Absolwentów” zgodnie z przyjętą koncepcją i możliwościami finansowymi.
 3. Inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu przez Fundację jubileuszowych, koleżeńskich zjazdów absolwentów poszczególnych roczników (wydziałów).
 4. Uczestniczyć w Inauguracjach pierwszych roczników studentów na Wydziałach i wręczaniu dyplomów kończącym studia.
 5. Kontynuowanie współpracy z J.M. Rektorem w sprawach dotyczących Izby Tradycji UWM i Galerii Uniwersyteckiej.
 6. Współdziałanie z Olsztyńskim Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Biskupa Andrzeja Batorego w zakresie obchodów wydarzeń październik 1956, dotyczy to zwłaszcza KLUBÓW: „Ziemia Warmińska” i „Olsztyńscy Cieszynianie” oraz „Zootechnicy”
 7. Podjąć próbę pozyskania członków wspierających Stowarzyszenie (propozycja dokumentu + regulamin)
 8. Zjednanie co najmniej 50 nowych członków stowarzyszenia.

 

prof. Andrzej Faruga

prezes Zarządu Stowarzyszenia

Grudzień, 2012 r.

 

Deklaracja członkowska najnowsza

Statut Stowarzyszenia – Statut SA UWM 22.04.2017