Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Celem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie więzi absolwentów z macierzystą uczelnią dla prowadzenia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy warsztatem pracy naukowej i dydaktycznej jakim jest uczelnia a absolwentami (cyt.: Statut Stowarzyszenia – par. 5).

Ponadto między innymi:

- Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.

- Współpraca z organizacjami studenckimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

- Organizowanie sympozjów, konferencji i wycieczek dla zapoznania się z osiągnięciami nauki i praktyki.

- Organizowanie życia koleżeńskiego wśród członków Stowarzyszenia.

- Prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W tym celu Stowarzyszenie może powoływać Fundacje lub inne prawem przewidziane organizacje gospodarcze.

- Powoływanie klubów regionalnych zrzeszających absolwentów mieszkających głównie na danym terenie i klubów branżowych (lub sekcji).

Niniejsza informacja dotyczy działalności dwóch kadencji zarządów  (2009-2013 i 2013-2017 r.) pracujących w oparciu o statut, którego nowelizacje miały miejsce 16.09.2009 r. i 3.12.2010 r. Wówczas dostosowano niektóre zapisy do zmienionych warunków społeczno-politycznych w kraju i urealniono możliwości przestrzegania statutu przez zarząd i jego realizację. Nowością było powiększenie aktywu zarządu, zwiększając jego liczebność do 21 osób, a także w ramach zarządu wyodrębniono sześcioosobowe ciało kolegialne uprawnione do bieżącego podejmowania decyzji i zarządzania stowarzyszeniem, jakim jest prezydium. Ponadto, powołano dodatkowo 8 Klubów regionalnych i branżowych na Warmii i w Cieszynie. Najstarszy dziewiąty Klub regionalny „Pomorze” – powołano 27.05.2006 roku.

Realizując główny cel Stowarzyszenia, jakim jest zacieśnienie więzi absolwentów z macierzystą uczelnią zarząd Stowarzyszenia podejmował wiele działań, w tym kierunku, między innymi poprzez:

- bieżącą informację o uczelni i absolwentach przekazywano w obu kierunkach poprzez kwartalnik Stowarzyszenia i Fundacji „5 plus X”, a także poprzez stronę internetową (www.uwm.edu.pl/stowarzyszenie);

- współpracę z absolwenckimi klubami regionalnymi i branżowymi Stowarzyszenia oraz zakładanie nowych – Kluby regionalne „Ziemia Górowecka” (28.04.2014 r.) i „Kresowiacy” (7.05.2014 r.) oraz Klub branżowy „Toruńska Mleczna Droga” (2.10.2013 r.);

- organizację przez Fundację, z udziałem członków prezydium, spotkań koleżeńskich określonych roczników absolwentów na terenie UWM i nie tylko. W trakcie spotkań absolwenci zaznajamiani są z tym, co nowego w infrastrukturze, nauce i organizacji dydaktyki w uniwersytecie, przy uwzględnieniu pewnych aspektów historycznych uczelni i innych zdarzeń, składających się na naszą tożsamość. Dużym zainteresowaniem absolwentów cieszą się równoczesne spotkania – informacje z JM Rektorem, prorektorami czy dziekanami. Takich spotkań jest rocznie około 20-tu;

- organizację stałych (w drugą sobotę września) Dni Absolwenta, zakończonych Balem Absolwenta, organizowanym przez Fundację;

- spotkania członków zarządu (prezydium) z absolwentami na zjazdach koleżeńskich – rozpoczynających się na Promenadzie Absolwentów, w tym przy głazie i tablicy poświęconej „Pamięci absolwentów i nauczycieli akademickich”. Składane są kwiaty i zapalane znicze;

- utrwalanie w wydawnictwach książkowych Stowarzyszenia i Fundacji znaczących wątków historycznych uniwersytetu, wydziałów i ich osiągnięć naukowych (kadry naukowej), a także wspomnień i refleksji profesorów oraz absolwentów. Także byłych twórców i absolwentów zasłużonych dla uczelni oraz praktyki zawodowej. Wydano kolejne 4 pozycje książkowe;

- zrealizowanie przez JM Rektora prof. Ryszarda J. Góreckiego wcześniejszego wniosku zarządu Stowarzyszenia, reaktywacji „Izby Tradycji UWM” (z dużym zaangażowaniem prof. Jerzego Strzeżka).

Ponadto członkowie zarządu, zwłaszcza prezydium, uczestniczyli w uroczystościach wręczania dyplomów ukończenia studiów, promując jednocześnie Stowarzyszenie i łączność z macierzystą uczelnią, a wyróżnieni absolwenci otrzymywali od Stowarzyszenia nagrody książkowe i okolicznościowe glejty.

Wdrażano na Wydziałach propozycje Stowarzyszenia wprowadzania tradycji odnawiania dyplomów (przez dziekanów) – absolwentom po 50-latach od ukończenia studiów, a także z tej okazji, wręczania Złotych Dyplomów, podpisanych przez JM Rektora i prezesa zarządu Stowarzyszenia. Cieszy nas, że absolwenci bardzo cenią nasza inicjatywę. Mamy taką nadzieję, iż zwyczaj ten podejmą dziekani wszystkich wydziałów UWM.

Ponadto zarząd Stowarzyszenia dużą uwagę przywiązywał do wdrażania w swej działalności wielu inicjatyw o charakterze popularyzacji szeroko rozumianej kultury z udziałem absolwentów. Przykładowo można tu wymienić, np.:

- zorganizowanie sześciu koncertów dla mieszkańców Olsztyna i absolwentów, z czynnym udziałem członka Stowarzyszenia ks. dr. Zbigniewa Stępniaka (solisty – bas), któremu towarzyszyli muzycy ukraińscy i polscy. W 2015 roku, koncert zorganizowano z okazji 70-lecia państwa polskiego na Warmii i Mazurach, a w 2016 roku z okazji 550-rocznicy przyłączenia Warmii do Polski. Koncerty wykonane pod hasłem „Budzić wspomnienia minionych dni” obejmowały utwory pt.: „Romanse rosyjskie” i „Świat opery”, a także muzykę wokalną. Koncerty przyjmowano z aplauzem, domagając się ich organizacji, także w przyszłych latach – szacowano, iż w koncertach uczestniczyło około 700 absolwentów i mieszkańców miasta. Cztery koncerty wykonano w ramach grantu, na które Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe Urzędu Miasta Olsztyn (łącznie w 2015 i 2016 r. – 11.000 zł).

- Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” 8-krotnie koncertował na spotkaniach z okazji „Dnia Absolwenta”, a także, na zaproszenie Klubu regionalnego „Ziemia Łomżyńska” – w Łomży (2016 r.), dla tamtejszych mieszkańców. Na pokrycie kosztów bezpośrednich ww. koncertu, zarząd klubu otrzymał wsparcie finansowe od niektórych swych członków, zwłaszcza prezesa spółdzielni mleczarskiej w Płośnicy, a także od Fundacji im. M. Oczapowskiego (zarządowi gratulujemy inicjatywy);

- Klub  regionalny „Olsztyńscy Cieszynianie” wspólnie z W-M Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej gościli i zorganizowali 4 koncerty dla przybyłego do Olsztyna – Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” (Śląsk Cieszyński”);

- Klub regionalny „Olsztyńscy Cieszynianie” i prezydium zarządu Stowarzyszenia, w porozumieniu z dr. Scholastyką Baran, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, zorganizowali stałą Galerię Stowarzyszenia, gdzie w 2015 roku prezentowano 9 wystaw (od stycznia do września). Kuratorem i organizatorem wystaw jest mgr Maria Bentkowska – prezes ww. zarządu Klubu. Do prezentacji niektórych eksponatów (np. zdjęć czy rysunków) zakupiono 20 odpowiednich antyram;

- na uwagę zasługuje zarząd klubu „Ziemia Warmińska” działający pod aktywnym kierownictwem dra Leona Szeląga od początku powstania uznał za wiodący kierunek swojej działalności promowanie osiągnięć naukowych i dorobku uczelni w środowisku pozauczelnianym. Swoje cele realizuje we współpracy z agendami UWM i Wojewódzką Biblioteką Publiczną pod hasłem „UWM-NAUKA-KULTURA-ROZWÓJ” w formie organizowanych wystaw i spotkań z uniwersyteckimi uczonymi i absolwentami . Warto i trzeba odnotować takie znaczące przedsięwzięcia jak:

  • wystawa fotograficzna „60 lat kortowskiej Alma Mater„ – sierpień 2012 r., – prezentująca fotogramy starego i nowego Kortowa autorstwa Pani prof. Grudniewskiej i Jerzego Walugi (Woj. Biblioteka Publiczna),
  • wystawa fotograficzna p.n. „ Olsztyn Uniwersytecki – Poczet rektorów 1950-2013” – otwarta w maju 2013 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej pod patronatem Rektora UWM i eksponowana i z dużym zaciekawieniem oglądana przez absolwentów na corocznych zjazdach roczników w klubie „Arton”, ale także i w innych miejscach wystawowych. Jej ideą było przypomnienie sylwetek rektorów WSR, ART i WSP, którzy w złożonej przeszłości tworzyli podwaliny pod powstanie UWM.
  • wystawa fotograficzna „Uniwersyteckie innowacje” zainaugurowana w styczniu 2016 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przedstawiająca najnowsze wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą, którą dysponują instytuty uniwersytetu dla celów naukowych i dydaktycznych. Wystawę obejrzało już kilka tysięcy osób. Była eksponowana m.in. w Bibliotece Głównej UWM, w Centrum Konferencyjnym UWM, w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym i w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Będzie eksponowana w innych miejscach.
  • w marcu 2014 roku zorganizowano w salach olsztyńskiego Zamku uroczysty koncert z okazji 60-lecia Chóru im. prof. Wiktora Wawrzyczka połączony ze wspomnieniami o zacnym Profesorze. Publiczność wypełniła salę zamkową po brzegi.
  • Inną formę działalności stanowią spotkania z uczonymi i absolwentami uczelni, m.in. z prof. Tadeuszem Krzymowskim – inicjatorem powołania w Olsztynie uniwersytetu, z prof. Janem Glogowskim o badaniach naukowych i turystyce na Syberii, z absolwentem Bogusławem Źrałym mieszkającym i pracującym w Osace w Japonii, z absolwentem dr. Andrzejem Fetlińskim o produkcji zdrowej żywności czy z dr. Feliksem Walichnowskim o osadnictwie powojennym na Warmii.

- z kolei Koledzy z zarządu Klubu regionalnego „Pomorze”, spotykają się systematycznie, corocznie, realizując zapis statutowy „o organizacji życia koleżeńskiego wśród członków Stowarzyszenia”, nie zapominając o ciekawych miejscach, z punktu widzenia architektury i historii regionu oraz wykładach o wydźwięku patriotycznym;

- bardzo systematycznie pracuje prezes Klubu regionalnego „Kresowiacy” dr. Eryka Białłowicz, organizując 8-9 spotkań w roku, przede wszystkim z dominującą tematyką historyczną (prelekcje, wspomnienia, wystawy fotografii);

- do interesujących spotkań w Cieszynie, zaliczyć można w 2015 roku, zebranie członków Klubu „Ziemia Cieszyńska”, „Olsztyńscy Cieszynianie” i członków prezydium Stowarzyszenia oraz dyrekcji Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie, mieszczącej się w budynku byłego rektoratu WSGW (do 1950 r.), na którym wcześniej olsztynianie odsłonili tablicę pamiątkową o przeniesieniu tamtejszej uczelni do Olsztyna. Omówiono wówczas możliwości współpracy ww. szkoły z UWM w Olsztynie.

Współpracę tą zrealizowano w 2016 roku, dzięki życzliwości i zaangażowaniu prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. dr hab. Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej i dziekana prof. dr. hab. Romana Kisiela. Dla 45 uczniów klas maturalnych i 4 nauczycieli (w tym p. dyrektor) zorganizowano cykl zajęć – tzw. warsztatów o tematyce związanej z logistyką, elementami zarządzania, działalności gospodarczej, funduszy UE, itp.;

- Klub branżowy „Zootechnicy”, oprócz realizacji przyjętych wcześniej tematycznych spotkań zorganizował jubileuszowe spotkanie, z udziałem dziekana prof. Sobotki, z okazji 65-rocznicy istnienia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (dawniej Zootechnicznego). Koncertował Chór im. W. Wawrzyczka.

Z inicjatywy Klubu (zwłaszcza dr. Eryki Białłowicz) odsłonięto tablicę pamiątkową, sfinansowaną przez Fundację im. M. Oczapowskiego, a poświęconą organizatorowi Sekcji Jeździeckiej ZU ZMW, a następnie Ośrodka Jeździeckiego Wydziału Bioinżynierii Zwierząt – docentowi Stanisławowi Wadowskiemu;

- publikowanie w „5 plus X” wierszy naszych absolwentów poetów-amatorów.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. – członków zwyczajnych w stowarzyszeniu było 817.

Opłacanie składek członkowskich przebiegało z pewnymi oporami.  Zaległości na koniec roku 2016 wynoszą 3.664,99 zł, a dotyczą one zaległości ponad dwuletnich, pomimo dwukrotnych pisemnych monitów skarbnika i sekretarza zarządu.

Roczne przychody ze składek członkowskich wynosiły około 10.000 zł, które  to przeznaczano głównie na działanie klubów, spotkania promocyjne Stowarzyszenia i UWM, koszty Dnia Absolwenta i posiedzeń zarządu, materiały biurowe, wystawy, nagrody rzeczowe, prowadzenie księgowości, opłaty fiskalne, koncerty, dofinansowanie publikacji z corocznych wernisaży Grupy A*R*T, itp.

W niniejszym sprawozdaniu można by jeszcze podać więcej szczegółów z pracy zarządu i klubów, ale szczegółowiej prezentowano je w każdym kolejnym czasopiśmie „5 plus X”.

Większość wykonywanych zadań w minionej kadencji zarządu (2013-2017) były kontynuacją zadań podjętych w poprzedniej kadencji (2009-2013).

Do najważniejszych przedsięwzięć zarządu przed 2013 rokiem zaliczyć można między innymi:

- merytoryczne korekty, przedstawione Walnemu Zebraniu członków dotyczące statutów Stowarzyszenia Absolwentów UWM i Fundacji im. M. Oczapowskiego;

- powołanie 4 klubów: „Ziemia Łomżyńska” (11.06.2011 r.), „Olsztyńscy Cieszynianie” (13.01.2012 r.), „Ziemia Warmińska” (26.07.2011 r.) oraz „Zootechnicy” wcześniej sekcja (28.03.2009 r.);

- założenie strony internetowej Stowarzyszenia;

- zrealizowanie w 80% zatwierdzonego przez senat UWM planu Stowarzyszenia urządzenia „Promenady Absolwentów” i Alei Wydziałów, na których usadowiono głazy z tablicami informującymi o zmianach nazw uczelni i wydziałów oraz wymieniono 3 latarnie betonowe na typowe – parkowe. Dzięki darowiźnie jednego z absolwentów na Promenadzie ustawiono ozdobną bramę;

- ustanowienie „Dnia Absolwenta” i z tej okazji organizowanie (przez Fundację) Balu Absolwenta;

- ustanowienie odznaki Stowarzyszenia – zwykłej i Złotej Odznaki „Zasłużony dla Stowarzyszenia”. Wykonanie zostało sfinansowane przez Fundację. Opracowanie zarysu projektu logo Stowarzyszenia: uproszczonego (prop. Jacek Faruga) i rozbudowanego o laur z książką (prop. Andrzej Faruga i Bolesław Pilarek), które stanowi jednocześnie rewers odznaki Stowarzyszenia i treść pieczęci okrągłej Stowarzyszenia. Rewers odznaki dopracowany został przez specjalistę-grafika – wykonawcę ww. odznaki/

- wdrożenie zapisu statutowego o kierowaniu się w pracy przyjętymi przez zarząd rocznymi planami działania i preliminarzem budżetowym;

- planowane spotkania robocze prezydium zarządu, w każdy pierwszy piątek miesiąca (z wyjątkiem okresu wakacyjnego). Zgodnie ze statutem zarząd obradował dwukrotnie w roku (wrzesień – w Dniu Absolwenta i w grudniu).  Protokoły z zebrań prezydium i zarządu wpisywane były do księgi protokołów i podpisywane przez prezesa oraz sekretarza zarządu;

- zorganizowanie otwartego koncertu włoskiej wokalistki pt.: „The song of Broadway Jazz and Music”, z okazji powołania Klubu regionalnego „Ziemia Warmińska”;

- reaktywowanie wystawiania legitymacji członkowskich;

- nawiązanie współpracy z samorządem i kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, efektem czego były zorganizowane trzy wystawy obrazów artystów – członków Stowarzyszenia (w Zebrzydowicach, Cieszynie i Czeskim Cieszynie) oraz zebrań w Zebrzydowicach klubów: „Ziemia Cieszyńska”, „Olsztyńscy Cieszynianie” i członków prezydium z gospodarzami gminy i tamtejszym Kołem Gospodyń Wiejskich;

- podjęcie wspólnej organizacji i pokrycia kosztów publikacji z wystaw – wernisaży artystów nieprofesjonalnych A*R*T (artystyczna Rezerwa Twórcza);

- stałe uczestnictwo delegacji zarządu Stowarzyszenia w obchodach święta 3 Maja i rocznicy udziału studentów WSR w protestach związanych z „Wydarzeniami Węgierskimi” 1956 roku. Składane są kwiaty.

Realizując kolejny cel statutowy (par.6.4) – cyt. „Współpraca z innymi organizacjami i Stowarzyszeniami”, bardzo dobrze układała się współpraca z Warmińsko-Mazurskim Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Akademickim Centrum Kultury Studenckiej, redakcją Radia Olsztyn i TVP Olsztyn, z Wydziałem Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta, z ks. kanonikiem Mirosławem Huleckim, z kierownictwem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Klubem „Baccalarium”, redakcją „Wiadomości Uniwersyteckich”, Biblioteką Uniwersytecką, właścicielem Klubu Absolwenta „ARTON”, Fundacją „Żak”. Wcześniej z dyrekcją Muzeum Warmii i Mazur, Miejskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Wojewódzkiej oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Bardzo wysoko cenimy sobie życzliwość okazywaną zarządowi Stowarzyszenia przez JM Rektora, prorektorów i dziekanów większości wydziałów, a także kanclerza oraz jego służb technicznych.

Wszystkie działania Stowarzyszenia Absolwentów UWM i wspierającej go Fundacji im. M. Oczapowskiego miały na uwadze przede wszystkim realizację zgłaszanych zarządowi wniosków i potrzeb absolwentów oraz macierzystego Uniwersytetu.

prof. Andrzej Faruga

prezes Zarządu

 

Członkowie Zarządu uczestniczący w ostatnich latach w realizacji zadań statutowych

 

Faruga Andrzej  

prezes

 

Kiersz Zygmunt  

wiceprezes

Płoski Władysław  

wiceprezes

 

 

Kryszałowicz Lech

wiceprezes

 

 

Gładkowski Zygfryd

sekretarz

 

Pilarek Bolesław

skarbnik

 

 

Członkowie Zarządu

 

Dobek Ryszard 

 

Gawlik Tadeusz 

Górny Ryszard

 

Kłos Tadeusz 

 

 

Krzyczyński Janusz

 

Krzywda Bolesław

 

 

 

 

 

 

 

Łożyński Krzysztof

 

Lorenz Janusz 

 

Nazarko Aleksander 

 

Płodzień Tadeusz 

 

 

Smoczyński Stefan

 

 

Szeląg Leon

 

 

Truszkowski Zdzisław

 

 

Tywończuk Jan


 

 

Zrajkowski Grzegorz


 

 

Ponadto na rzecz zarządu Stowarzyszenia pracuje – Agnieszka Szulich

 

Prezesi Zarządów Klubów regionalnych i branżowych

 

Czechowski Ryszard  „Pomorze” 

Majewski Ireneusz „Ziemia Łomżyńska” 

 

 

 

Szeląg Leon „Ziemia Warmińska” 

 

Białłowicz Eryka „Kresowiacy” 

 

 

Kumor Jan „Olsztyńscy Cieszynianie” 

Bentkowska Maria – prezes od 24.02.2017, wcześniej sekretarz zarządu klubu „Olsztyńscy Cieszynianie” 

 

Trawiński Jerzy  „Ziemia Górowecka” 

 

Ronchetti Rajmund „Ziemia Cieszyńska”
Pałach Ryszard „Zootechnicy”,  

wcześniej – Ryszard Dobek

 

Zgórzyński Piotr  

„Toruńska Mleczna Droga”

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów UWM (2013-2017 r.)

Prusik Jan

 

 

 

 

 

 

Migawki fotograficzne – z minionego okresu działalności zarządu

 

- Uchwały Senatu UWM (dot. Promenady)

- Plan zagospodarowania „Promenady Absolwentów”

Pierwsza brama symbolizuje pierwszy krok na studiach – otrzymanie indeksu, a jednocześnie jest głównym wejściem na promenadę. Druga zlokalizowana na istniejącym skrzyżowaniu ciągów komunikacyjnych, jest symbolem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Trzecia brama symbolizuje koniec studiów drugiego stopnia.

Wizualizacja „Widok na teren z lotu ptaka” – trzecia „brama” symbolizująca koniec studiów magisterskich (s. 7 – Projektu technicznego – autorstwa: Adama Kopytowskiego i Doroty Sikory)

 

Fot. 1. Widok na Promenadę Absolwenta.

Fot. Jacek Faruga

Druga brama – symbol ukończenia studiów I stopnia.

 

Fot. 2. Tablica poświęcona pamięci absolwentów i pracowników naukowych.

Fot. Jacek Faruga

Tablica poświęcona przez księży trzech religii chrześcijańskich ks. bp. Rudolfa Bażanowskiego, ks. dr. Juliana Żołnierkiewicza, ks. kan. Mirosława Huleckiego, ks. mitrata Aleksandra Szełomowa i ks. Stanisława Tarapackiego.

 

Fot. 3. Kamień pamiątkowy na Promenadzie Absolwentów, symbolizujący pierwszą „bramę” – otrzymanie indeksu.

Fot. Agnieszka Szulich

Fot. 4. Aleja Wydziałów

Fot. Jacek Faruga

 

Fot. 5. Przykładowa treść tablic w Alei Wydziałów

Fot. Jacek Faruga

 

Fot. 6. Tablica umieszczona przy wejściu do Auli im. prof. M. Gotowca

Fot. Jacek Faruga

Fot. 7. Tablica poświęcona docentowi Stanisławowi Wadowskiemu – w Ośrodku Jeździeckim

Fot. Jacek Faruga

 

Fot. 8. Tablica posadowiona z okazji Jubileuszu UWM, Stowarzyszenia Absolwentów UWM i „5 plus X”.

Fot. Jacek Faruga

Fot. 9. Zdjęcie legitymacji i Złotej Odznaki „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM”

Fot. Janusz Pająk

 

- Złoty Dyplom z okazji 50-lecia ukończenia studiów

- Dębowy Laur Absolwenta

Komentarze nie są dozwolone.