magnify
Home Działalność naukowa

Działalność naukowa

Katedra Pszczelnictwa charakteryzuje się wielokierunkowością prowadzonych badań. Zawsze jednak głównym kierunkiem badań w Katedrze Pszczelnictwa była gospodarka pasieczna, dostosowana do pasiek profesjonalnych. W tym zakresie opracowano wiele nowatorskich rozwiązań. Prace te pozwoliły na skonstruowanie nowoczesnego wielofunkcyjnego powałkowego poławiacza pyłku oraz na wdrożenie metod intensyfikujących produkcję pasieczną. W trakcie prowadzenia tych prac, badano również wpływ procesu odbierania obnóży na rozwój rodziny pszczelej. Testowano także przydatność różnych ras pszczół i ich mieszańców w intensywnej gospodarce pasiecznej w warunkach północno-wschodniej Polski. Oceniono przydatność upraw bobiku jako źródło pożytku nektarowego i pyłkowego dla pszczół.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Katedrze Pszczelnictwa prowadzono badania nad wpływem warunków przechowywania matek przed i po zabiegu sztucznego unasieniania na jego efektywność oraz skłonność matek do unasieniania się. Testowano też różne dawki CO2 podczas inseminacji matek. Wyniki tych prac przyczyniły się do wdrożenia metod postępowania z matkami sztucznie unasienianymi przez SHiUZ w całym kraju.

W Katedrze Pszczelnictwa prowadzone są badania zmierzające do wyhodowania nowych linii pszczół. We współpracy z Instytutem Pszczelnictwa w Oberursel (Niemcy) hoduje się pszczoły o krótkim okresie czerwiu zasklepionego odpornych na warrozę oraz linie pszczół o większej skłonności do gromadzenia zapasów pyłkowych. Podjęto też badania we współpracy z Instytutem Pszczelnictwa w Oberursel (Niemcy) nad określeniem wpływu strony ojcowskiej na wybrane cechy rodziny pszczelej. We współpracy z Katedrą Marketingu i Analiz Rynkowych UWM Olsztyn prowadzone są prace badawcze nad opłacalnością produkcji pasiecznej.

W latch 1996-2000 uczestniczyliśmy, jako jedyna placówka naukowa z Polski, w europejskim programie badawczym finansowanym z funduszy Unii Europejskiej (EU Project COPERNICUS „Mapis: Mapping disease resistance genes with quantitative trait loci (QTL) in honeybees (Apis mellifera)”- zmierzającym do znalezienia i wymapowania genów odpowiedzialnych za odporność na niektóre choroby pszczoły miodnej.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ:

  1. Badania nad sztucznym unasienianiem matek pszczelich, ich wartością i przydatnością użytkową w gospodarce pasiecznej.
  2. Badania nad wielkotowarowymi technologiami pasiecznymi w ulach wielokorpusowych oraz opracowywanie i konstruowanie nowoczesnego sprzętu pasiecznego.
  3. Studia nad pozyskiwaniem pyłku kwiatowego w formie obnóży i wpływem tego zabiegu na rozwój i produkcyjność rodzin pszczelich.
  4. Badania nad następstwami inwazji Varroa destructorw pasiekach na pszczelarstwo w Polsce.
  5. Studia nad selekcją i hodowlą pszczół odpornych na Varroa destructor.
  6. Studia nad biologią innych gatunków pszczół rodzaju APIS.