magnify
Home Publikacje 2008

Publikacje 2008

PRACE ORYGINALNE

 1. Bratkowski J., Wilde J., Lisner G. 2008. Ocena jakości węzy pszczelej oferowanej na polskim rynku. Biul. Nauk., 29: 27-36.
 2. Bratkowski J., Wilde J., Miećkowska A. 2008. Wymagania konsumentów stawiane gospodarstwom pasiecznym prowadzącym sprzedaż detaliczną, Biul. Nauk., 29: 37-44.
 3. Wilde J. 2008. Bioróżnorodność rodzaju Apis i introdukcja jego gatunków – możliwości, korzyści i zagrożenia. [W:] Krajobraz i bioróżnorodność. Praca zbiorowa pod redakcją S. Kaczmarka. Wyd. UKW. Bydgoszcz: 237-245.
 4. Woyke J., Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda M., Madras-Majewska B., Samborski J., Bratkowski J., Jojczyk A. 2008. Onset of oviposition by honey bee queens, mated either naturally or by various instrumental insemination methods, fits a lognormal distribution. Journal of Apicultural Research and Bee World 47(1): 1-9.  PDF 1.46 MB  Provided with permision of IBRA
 5. Woyke J., Wilde J., Wilde M., Sivaram V., Cervancia C., Nagaraja NM., Reddy M. 2008. Comparison of defense body movements of Apis laboriosa, Apis dorsata dorsata and Apis dorsata breviligula honey bees. J. Insect Behav., 21:481–494 .DOI: 10.1007/s 10905-008-9144-1 On line

KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

 1. Wilde J. 2008. Redakcja merytoryczna podręcznika: Pszczelarstwo. Krok po kroku. Bienefeld K. Wydawnictwo RM. Warszawa: 1-96.
 2. Wilde J. 2008. Redakcja merytoryczna podręcznika: Miód. Ożywia, leczy pielęgnuje. Frank R. Wydawnictwo RM. Warszawa: 1-116.
 3. Wilde J. 2008: Systematyka pszczoły. [W]: Hodowla Pszczół. Praca zbiorowa pod redakcją J. Wilde i J. Prabuckiego. PWRiL. Oddział Poznań: 19-41.
 4. Wilde J. 2008: Gospodarka pasieczna. [W]: Hodowla Pszczół. Praca zbiorowa pod redakcją J. Wilde i J. Prabuckiego. PWRiL. Oddział Poznań: 203-253.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Wilde J., Gogolewska E. 2006. Biologia rodziny pszczelej. Pasieka, 5 (19): 37-38.
 2. Bratkowski J., Wilde J. 2008. Dbanie o jakość produktów pszczelich wyzwaniem dla pszczelarzy. Pasieka, 3(29): 30-33.
 3. Bratkowski J., Wilde J. 2008. Konieczność intensyfikowania produkcji pasiecznej. Pasieka, 4(30): 15-16.
 4. Bratkowski J., Wilde J. 2008. Zmienność genetyczna a zdolność adaptacyjna rodzin pszczelich. Pszczelarstwo, 59(8): 2-4.
 5. Wilde J. 2008. Straty ekonomiczne powodowane przez Varroa destructor w pasiekach i sposoby ich zapobiegania. Sympozjum naukowe OCHRONA ZDROWIA PSZCZÓŁ A PROBLEM OPORNOŚCI VARROA DESTRUCTOR NA SYNTETYCZNE AKARYCYDY KONTAKTOWE. Tomaszów Mazowiecki 9-10.01.2008. Bayer HealthCare Materiały: 2-7.
 6. Wilde J. 2008. Straty ekonomiczne powodowane przez Varroa destructor i sposoby zapobiegania im. Pszczelarstwo, 59 (3): 2-4.
 7. Wilde J. 2008. Zapobieganie stratom powodowanym przez Varroa destructor. Pszczelarstwo, 59 (4): 2-4.
 8. Wilde J. 2008. Najnowsze kierunki i osiągnięcia w hodowli pszczół i wychowie matek pszczelich. Pasieka, 5(31): 18-21.
 9. Wilde J. 2008. Polubić pszczoły. Cz. VII. O poidle dla pszczół i warunkach jego skutecznego działania oraz znaczeniu wody w życiu rodziny pszczelej. A także o zachowaniu się pszczelarzy i osób postronnych w pasiece oraz bezpieczeństwie i higienie pracy w pasiece. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-6. http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=14
 10. Wilde J. 2008. Polubić pszczoły. Cz. VIII. O przeglądach i technice ich wykonywania oraz o zasadach łączenia rodzin. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-5. http://magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=20
 11. Wilde J. 2009. Polubić pszczoły. Cz. IX. O rabunkach w pasiece, które są niezwykle groźne ze względu na rozprzestrzenianie sie chorób, oraz o poszerzaniu gniazda rodziny pszczelej. Dodatek on-line do „Magazynu Weterynaryjnego” (www.magwet.pl): 1-6.

  http://www.magwet.pl/index.php?mid=5&menu=2&smenu=7&article=23

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Wilde J. 2008. Osiągnięcia XXI wieku w biologii pszczół rodzaju Apis.11-12 marca Puławy. 45. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 17-18.
 2. Bratkowski J., Wilde J. 2008. Sukces reprodukcyjny trutówek w rodzinach bezmatecznych.11-12 marca Puławy. 45. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 51.
 3. Bratkowski J., Chuda-Mickiewicz B., Jasiński Z., Madras-Majewska B., Prabucki J., Samborski J., Siuda M., Wilde J., Woyke J. 2008. Wstępne wyniki badań nad zimowaniem zapasowych matek pszczelich w zmodyfikowanych ulikach weselnych. 11-12 marca Puławy. 45. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 103-104.
 4. Wilde J., Siuda M., Bratkowski J. 2008. Intensyfikacja produkcji czerwiu i pszczół w rodzinach pszczelich. 11-12 marca Puławy. 45. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 105.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Wilde J. 2008. Beekeeping in Poland. 2nd Intern. Beekeeping Congress, Thimphu, Bhutan: 47
 2. Wilde J. 2008. Queen rearing of honey bees (Apis mellifera L.) in Poland. 2nd Intern. Beekeeping Congress, Thimphu, Bhutan: 70
 3. Woyke J. Wilde J. Wilde M. 2008. The reason for different shape of Apis dorsata combs. 2nd Intern. Beekeeping Congress, Thimphu, Bhutan: 60.
ZAGRANICZNE STYPENDIA, STAŻE I WYJAZDY NA KONFERENCJE, MISJE I WYPRAWY NAUKOWE

 1. 2008. 13 Aug – 2 Sept BUTHAN Thimphu, 2nd International Beekeeping Congress 14-17 Aug Wyprawa naukowa w celu badania biologii Apis laboriosa.