magnify
Home Publikacje 2004-2005

Publikacje 2004-2005

PRACE ORYGINALNE

 1. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2004. Coexistence and Behavior of Phylogenetically Distant Honey Bee Apis laboriosa in Apis mellifera colony. BEES FOR NEW ASIA. Proceedings of the 7th Asian Apicultural Association Conference and 10th BEENET Symposium and Technofora. 23-27 February. Laguna. Philippines: 101-106.
 2. Woyke J., Wilde J., Reddy C. 2004. The Gentleness of Apis dorsata Verified while Investigating Brood Cross-Fostering and Hygienic Behavior. BEES FOR NEW ASIA. Proceedings of the 7th Asian Apicultural Association Conference and 10th BEENET Symposium and Technofora. 23-27 February. Laguna. Philippines: 87-91.
 3. Bratkowski J., Wilde J. 2004. Chów dziko żyjących zapylaczy – hobby ratujące je przed wyginięciem. Wiad. entomol. 23 (1): 43-49.
 4. Woyke J., Wilde J., Reddy C.C. 2004. Open-air-nesting honey bees Apis dorsata and Apis laboriosa differ from the cavity-nesting A. mellifera and Apis cerana in brood hygiene behaviour. Journal of Invertebrate Pathology, 86 (1-2): 1-6.
 5. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2004. Temperautre correlated dorso-ventral abdomen flipping of Apis laboriosa and Apis dorsata worker bees. Apidologie, 35 (5): 493-502. http://www.apidologie.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/apido/pdf/2004/05/M4032.pdf
 6. J. Woyke, Kruk C., J. Wilde, M. Wilde. 2004. Periodic mass flights of the giant honeybee Apis dorsata. J. Apicult. Res., 43 (4): 180-185.
 7. Woyke J., Wilde J., Wilde M., Reddy C., Cervancia C. 2005. Workers often predominate in dusk drone flights; of the giant honey bee Apis dorsata. Journ. Apicult. Res. 44 (3): 130-132.
 8. Woyke J., Wilde J., Reddy C., Nagaraja N. 2005. Periodic mass flights of the giant honeybee Apis dorsata in successive days at two nesting sites in different environment conditions. J. Apicult. Res., 44 (4): 180-189.
 9. Wilde J., Fuchs S., Bratkowski J., Siuda M. 2005. Distribution of Varroa destructor between swarms and colonies. J. Apicult. Res., 44 (4): 190-194.

KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

 1. Wilde J. 2004. Żywienie pszczół miodnych (Apis mellifera L.). W: ŻYWIENIE ZWIERZĄT. Praca zbiorowa pod redakcją D. Jamroz i A. Potkańskiego. Wydawnictwo Naukowe. Warszawa. PWN: 497-507.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Bąk B., Wilde J. 2004. Nowsze przepisy dotyczące jakości handlowej i zdrowotnej miodu pszczelego (część II). Pszczelarstwo, 55 (3): 2-4.
 2. Bąk B., Siuda M., Wilde J. 2004. Wosk pszczołowatych. Pasieka, 1 (5): 56-60.
 3. Bąk B., Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2004. Linie pszczół odporne na choroby szansą na lepsze funkcjonowanie pasiek. Pszczelarstwo, 55 (9): 2-4. Bąk B., Wilde J. 2004. Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia pozostałości leków w miodzie. Pasieka, 3 (7): 32-35.
 4. Woyke J., Wilde J. 2004. Na Filipinach. W poszukiwaniu ciemnej pszczoły olbrzymiej. Pasieka, 3 (7): 42-47.
 5. Wilde J. 2004. Działanie niezbędne dla prawidłowego rozwoju pszczelarstwa na Mazowszu w warunkach konkurencji w Unii Europejskiej. Konferencja: Potencjał pszczelarstwa na Mazowszu oraz jego wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną. Ostrołęka 28 sierpnia. WODR Warszawa: 43-48.
 6. Wilde J. 2004. Wymiana matek pszczelich oraz intensywna gospodarka wędrowna z uwzględnieniem wędrówek pasiek na pożytki – droga do sukcesu w pszczelarstwie. Konferencja: Problemy współczesnego pszczelarstwa. 9 października, Polagra, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań: 1-11.
 7. Bąk B., Wilde J. 2004. Nadzór weterynaryjny nad pasiekami gwarancją dobrej jakości miodu i innych produktów pasiecznych. X Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: PRODUKTY PSZCZELEGO W ŚWIETLE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ. 6 grudnia 2004. Częstochowa. Pszczelarski Dom Sprzedaży Wysyłkowej „Darz miód”: 67-77.
 8. Bratkowski J., Wilde J. 2004. Stan i perspektywy polskich gospodarstw pasiecznych a bezpieczeństwo zdrowotne produktów pszczelich. X Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: PRODUKTY PSZCZELEGO W ŚWIETLE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ. 6 grudnia 2004. Częstochowa. Pszczelarski Dom Sprzedaży Wysyłkowej „Darz miód”: 53-66.
 9. Siuda M., Wilde J. 2004. Możliwości wsparcia pszczelarstwa w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. X Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: PRODUKTY PSZCZELEGO W ŚWIETLE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ. 6 grudnia 2004. Częstochowa. Pszczelarski Dom Sprzedaży Wysyłkowej „Darz miód”: 25-39.
 10. Wilde J. 2004. Pozyskiwanie produktów pszczelich a realia i wymogi Unii Europejskiej. X Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: PRODUKTY PSZCZELEGO W ŚWIETLE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ. 6 grudnia 2004. Częstochowa. Pszczelarski Dom Sprzedaży Wysyłkowej „Darz miód”: 7-15.
 11. Wilde J. 2004. Działanie niezbędne dla prawidłowego rozwoju pszczelarstwa na Mazowszu. Pasieka, 4 (8): 28-29.
 12. Bąk B., Wilde J. 2005. Varroa destructor w świetle najnowszych badań. Pszczelarstwo, 56 (2): 2-3.
 13. Wilde J., Woyke J., Wilde M. 2005. Apimondia krajów azjatyckich na Filipinach. Pszczelarstwo, 56 (3): 2-4.
 14. Krawczyk Z., Wilde J. 2005. Nowa organizacja pszczelarzy zawodowych. Pszczelarstwo, 56 (3): 21.
 15. Bratkowski J., Wilde J. 2005. Biologiczne uwarunkowania zbierania pyłku przez pszczoły. Pszczelarstwo, 56 (4): 2-4.
 16. Bąk B., Wilde J. 2005. Amatorski chów murarki ogrodowej (Osmia rufa L.). Pszczelarstwo, 56 (6): 2-4.
 17. Bratkowski J., Wilde J. 2005. Dokładna ocena intensywności produkcji pasiecznej podstawą racjonalnego planowania. Pszczelarstwo, 56 (7): 2-4.
 18. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2005. Wymagania konsumentów dotyczące jakości produktów pszczelich stawiane gospodarstwom pasiecznym. 23 Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, Materiały seminarium: Gospodarka pasieczna i hodowla pszczół z zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego, Olsztyn 16-18 wrzesień 2005: 38-41.
 19. Wilde J. 2005. Funkcjonowanie pasiek w Unii Europejskiej a zachowanie równowagi przyrodniczej. 23 Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, Materiały seminarium: Gospodarka pasieczna i hodowla pszczół z zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego, Olsztyn 16-18 wrzesień 2005: 62-69.
 20. WILDE J. 2005. Kupować czy wychowywać matki we własnym zakresie w pasiekach stanowiących główne źródło utrzymania? Bartnik Gdański, 4 (49): 5-8.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Bąk B., Wilde J. 2004. Intensywność i sukces oczyszczania się pszczół z samic V. destructor. 9-10 marca Puławy. 41. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 51-52.
 2. Wilde J., Fuchs S., Bratkowski J. 2004. Porażenie rojących się pszczół przez Varroa destructor. 9-10 marca Puławy. 41. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 68-70.
 3. Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Woyke J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda M., Madras-Majewska B., Samborski J., Bratkowski J., Jojczyk A. 2004. Badania nad czynnikami przyspieszającymi czerwienie sztucznie unasienionych matek pszczelich. 9-10 marca Puławy. 41. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 21-23.
 4. Bąk B., Wilde J. 2004. Varroa destructor w świetle najnowszych badań. Materiały 19. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej: „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. 16.11.2004. Olsztyn: 4-7.
 5. Bratkowski J., Wilde J. 2004. Intensywność produkcji pasiecznej w pasiekach stanowiących jedyne źródło utrzymania. Materiały 19. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej: „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. 16.11.2004. Olsztyn: 8-10.
 6. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J. 2004. Wymagania konsumentów dotyczące jakości produktów pszczelich stawiane gospodarstwom pasiecznym. Materiały 19. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej: „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. 16.11.2004. Olsztyn: 27-29.
 7. Wilde J. 2004. Konflikty sąsiedzkie powodowane obecnością pasiek w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Materiały 19. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej: „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. 16.11.2004. Olsztyn: 32-35.
 8. Wilde J., Woyke J., Wilde M. 2005. Poddawanie robotnic pszczoły skalnej (Apis laboriosa) do rodzin pszczoły miodnej (Apis mellifera) jako sposób badania zachowania się pszczół w odmiennych warunkach. [Introduction of Apis laboriosa worker bees into Apis mellifera colonies as a manner of investigation of honey bee behaviour in changed conditions.] 8-9 marca Puławy. 42. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 17-19.
 9. Bratkowski J., Neumann P., Wilde J. 2005. Wpływ zmienności genetycznej na zdolność adaptacyjną robotnic w rodzinach bezmatecznych (Apis mellifera). 8-9 marca Puławy. 42. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 22-23.
 10. Bąk B., Wilde J., Siuda M. 2005. Oczyszczanie się krajowych podgatunków pszczoły miodnej (Apis mellifera) z roztocza V. destructor. 8-9 marca Puławy. 42. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 60-61.
 11. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 2005. Wnioskowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w gospodarstwach pasiecznych. 8-9 marca Puławy. 42. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 36-37.
 12. Bratkowski J., Siuda M., Wilde J. 2005. Charakterystyka konsumentów kupujących bezpośrednio zagrożeniach pszczelarza zagrożeniach ocena ich referencji przy zakupach miodu. 8-9 marca Puławy. 42. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 56-57.
 13. Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Woyke J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda M., Madras-Majewska B., Samborski J., Bratkowski J., Jojczyk A., Bąk B. 2005. Badania nad czynnikami przyspieszającymi czerwienie sztucznie unasienionych matek pszczelich. 8-9 marca Puławy. 42. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 28-29.
 14. Bąk B., Wilde J. 2005. Zainteresowanie studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt chowem dzikich pszczołowatych. 12-14 wrzesień Wrocław. VII Konferencja Dydaktyczna Katedr, Zakładów Pszczelnictwa Pszczelarska Pracowni Hodowli oraz Chorób Owadów Użytkowych. Sesja Naukowa: Nauczanie Przedmiotów „Pszczelnictwo” Pszczelarska „Choroby Pszczół” w polskich uczelniach rolniczych „PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ”: 41-42.
 15. Wilde J. 2005. Historia Katedry Pszczelnictwa UWM w Olsztynie. 12-14 wrzesień Wrocław. VII Konferencja Dydaktyczna Katedr, Zakładów Pszczelnictwa Pszczelarska Pracowni Hodowli oraz Chorób Owadów Użytkowych. Sesja Naukowa: Nauczanie Przedmiotów „Pszczelnictwo” Pszczelarska „Choroby Pszczół” w polskich uczelniach rolniczych „PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ”: 36-37.
UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Woyke J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda M., Madras-Majewska B., Samborski J., Bratkowski J., Jojczyk A. 2004. Some factors to speed up the beginning of egg laying of honeybee queens after artificial insemination. Proceedings of the First European Conference of Apidology. EurBee. 19-23.09. Udine. Italy: 152-153.
 2. Bratkowski J., Neumann P., Wilde J. 2005. Genotipic diversity and fitness of queenless honeybee colonies (Apis mellifera). Bees, Ants and Termites: Applied and Fundamental Research. First Joint Conference of the Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung and the German Speaking Section of the International Union for the Study of Social Insects. March 14-18. Halle/Salle, Germany: 105.
 3. Woyke J., Wilde J., Reddy C., Nagaraja N. 2005. Cycles in periodic mass flights of Apis dorsata. International Beekeeping Congr. BEEKEEPING FOR SUSTAINABLE LIVELIHOODS AND RURAL DEVELOPMENT. 13-18.11.2005. Bangalore, India. Abstract: 8.
 4. Woyke J., Wilde J., Reddy C. 2005. Gentleness of Apis dorsata Intern. International Beekeeping Congr. BEEKEEPING FOR SUSTAINABLE LIVELIHOODS AND RURAL DEVELOPMENT. 13-18.11.2005. Bangalore, India. Abstract: 2.
 5. Woyke J., Wilde J., Wilde M., Reddy C., Cervancia C., Nagaraja N. 2005. Comparison of defence body movements of Apis laboriosa, Apis dorsata dorsata and Apis dorsata breviligula worker bees. International Beekeeping Congr. BEEKEEPING FOR SUSTAINABLE LIVELIHOODS AND RURAL DEVELOPMENT. 13-18.11.2005. Bangalore, India. Abstract: 5.

ZAGRANICZNE STYPENDIA, STAŻE I WYJAZDY NA KONFERENCJE, MISJE I WYPRAWY NAUKOWE

 1. 2004 miesięczna wyprawa naukowa i udział w BEES FOR NEW ASIA 7th Asian Apicultural Association Conference and 10th BEENET Symposium and Technofora. Laguna. Philippines, wygłoszenie 2 prac w formie referatów
 2. 2004 Udział w First European Conference of Apidology. EurBee. 19-23.09. Udine. Italy, prezentacja 1 pracy w formie plakatu
 3. 2005 Udział w First Joint Conference of the Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung and the German Speaking Section of the International Union for the Study of Social Insects. 14-18.03. Halle/Salle, Germany, prezentacja 1 pracy w formie plakatu
 4. 2005 1 miesięczna wyprawa naukowa do Indii (10.11-12.12.2005) i udział w International Beekeeping Congr. BEEKEEPING FOR SUSTAINABLE LIVELIHOODS AND RURAL DEVELOPMENT. 13-18.11. Bangalore, India, wygłoszenie 3 prac w formie referatów