magnify
Home Publikacje 2003

Publikacje 2003

PRACE ORYGINALNE

 1. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2003. Periodic mass flights of Apis laboriosa in Nepal. Apidologie, 34: 121-127.
 2. Podlewski M., Wilde J., Glogowski J., Demianowicz W., Bialkowska J. 2003. Application of fluorescent microscopy to determine the quality of drone sperm. [Fluoreszenzmikroskopie zur Qualitätskontrolle von Drohnensperma.]. Apidologie, 34: 500-502
 3. Wilde J., Romaniuk K., Siuda M., Bąk B. 2003. Ocena atrakcyjności niektórych podgatunków pszczoły miodnej dla samic Varroa destructor. Medycyna Wet., 59 (8): 726-727.
 4. Bratkowski J., Wilde J. 2003. Effect of changing of colony structure on trapped pollen. Journal of Apicultural Science, 47 (1): 11-20.
 5. Siuda M., Wilde J. 2003. Okres oczekiwania na rozpoczęcie czerwienia przez matki pszczele przetrzymywane w różnych warunkach przed i po sztucznym unasienianiu. Annales UMCS Lublin Sectio EE Zootechnica, 21 (2), 64: 79-86.
 6. Wilde J., Bratkowski J., Siuda M. 2003. Defensive behavior of 3 breeds of Apis mellifera L. Annales UMCS Lublin. Sectio EE Zootechnica, 21 (2), 65: 87-93.
 7. Woyke J., Wilde J., Wilde M. 2003. Flight activity reaction to temperature changes in Apis dorsata, Apis laboriosa and Apis mellifera. Journal of Apicultural Science, 47 (2): 73-80.
 8. Woyke J., Chanchao Ch., Wongsiri S., Wilde J., Wilde M. 2003. Size of eggs from queens of three Asian Apis species and laying workers of Apis cerana. Journal of Apicultural Science, 47 (2): 57-71.
 9. Wilde J. 2003. Kształcenie w zawodzie pszczelarza. Zeszyty Naukowe AR Kraków, 405 (25): 31-37.
 10. Bratkowski J., Wilde J. 2003. Pszczelarstwo – atrakcyjny przedmiot studiów. Zeszyty Naukowe AR Kraków, 405 (25): 39-46.
 11. Bąk B., Wilde J. 2003. Tempo rozwoju populacji murarki ogrodowej – Osmia rufa (L.) (Hymenoptera: Apidae) w sztucznych gniazdach trzcinowych. [The development rate of a red mason bee population - Osmia rufa (L.) (Hymenoptera: Apidae) in artificail cane nests.]. Wiad. entomol., 22 (3): 161-167.
 12. Rykowski D., Wilde J., Siuda M. 2003. Obrzędy, zwyczaje i leczenie niekonwencjonalne związane z woski pszczelim. Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 9: 187-198.
 13. Woyke J., Wilde J., Reddy C.C. 2003. Hygienic behaviour of Apis dorsata differs from that of Apis mellifera. 38th International Apimondia Congress in Ljubljana, 60: 1-6 http://www.apimondia2003.com/prog.#poster (60).
 14. Bąk B., Wilde J. 2003. The mating behaviour of the red mason bee (Osmia rufa L.). 38th International Apimondia Congress in Ljubljana. p00-323: 1-6. http://www.apimondia2003.com/prog.#poster (323).
 15. Bąk B., Wilde J., Bratkowski J. 2003. The monitoring of the flight activity of the red mason bee (Osmia rufa L.). Acta Biol. Univ. Daugavp., 3 (2): 97-100.
 16. Wilde J., Siuda M., Bratkowski J. 2003. Pollen colection by 3 subspecies of honeybee Apis mellifera L. Acta Biol. Univ. Daugavp., 3 (2): 101-106.
 17. Woyke J. Wilde J. Wilde M. 2003. Type of recognition cue as a basis to elaborate a method to keep two phylogenetically distant honey bee species Apis dorsata and Apis cerana in the same colony. Asian Bee Journal, 5 (1-2): 27-33.
 18. Wilde J., Woyke J., Wilde M. 2003. Competition between drones and between spermatozoa of Apis cerana and Apis mellifera. Asian Bee Journal, 5 (1-2): 39-42.
 19. Wilde J., Woyke J., Wilde M. Wilde 2003. Rearing honey bee queens in wax and plastic quenn cell cups. Asian Bee Journal, 5 (1-2): 265-268.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE

 1. Bąk B., Wilde J. 2003. Wykorzystanie czerwiu pszczelego w diecie człowieka jako niekonwencjonalne źródło białka zwierzęcego. Pszczelarstwo, 54 (2): 16-17.
 2. Wilde J. 2003. Zakup czy wychów matek w pasiekach zawodowych. Pasieka 1 (1): 20-23.
 3. Bratkowski J., Wilde J. 2003. Technologie zwiększające pozyskiwanie obnóży. Pszczelarstwo, 54 (3): 5-7.
 4. Wilde J. 2003. Produkcja miodu z późnych pożytków przez pszczoły pochodzące z likwidowanych rodzin. Pszczelarstwo, 54 (4): 4-5.
 5. Siuda M., Wilde J. 2003. Zwalczanie nastroju rojowego przez rozmnażanie rodzin zwiększa produkcyjność rodzin. Pszczelarstwo, 54 (5): 4-6.
 6. Wilde J., Bratkowski J. 2003 Węza pszczela w racjonalnej gospodarce pasiecznej? Pszczelarstwo, 54 (6): 4-6.
 7. Wilde J. 2003. Z 50. Niemieckiej konferencji pszczelarskiej. Pszczelarstwo, 54 (7): 4-6.
 8. Wilde J. 2003. Przyczyny strat rodzin pszczelich po zimie. Pszczelarstwo, 54 (8): 4-6.
 9. Bąk B., Bratkowski J., Wilde J. 2003. Następstwa ograniczonego leczenia rodzin pszczelich przeciwko warrozie. Pszczelarstwo, 54 (10): 4-6.
 10. Bratkowski J., Wilde J. 2003. Chemiczne i biologiczne skażenia pyłku kwiatowego. Pasieka, 3 (3): 44-47.
 11. Bratkowski J., Wilde J., Bąk B. 2003. Wrażliwość wosku pszczelego na skażenie pozostałościami po lekach. Pasieka, 3 (3): 52-56.
 12. Bratkowski J., Wilde J. 2003. Cena najmniej ważny czynnik w strategii sprzedaży produktów pasiecznych. IX Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MIODU PSZCZELEGO. 6 grudnia 2003. Częstochowa. Pszczelarski Dom Sprzedaży Wysyłkowej „Darz miód”: 123-129 (1-8).
 13. Bąk B., Wilde J. 2003. Jakość miodu pszczelego w świetle najnowszych przepisów. IX Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MIODU PSZCZELEGO. 6 grudnia 2003. Częstochowa. Pszczelarski Dom Sprzedaży Wysyłkowej „Darz miód”: 33-45.
 14. Siuda M., Wilde J. 2003. Technologie pozyskiwania miodu z późnych pożytków. IX Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MIODU PSZCZELEGO. 6 grudnia 2003. Częstochowa. Pszczelarski Dom Sprzedaży Wysyłkowej „Darz miód”: 46-55.
 15. Bąk B., Wilde J. 2003. Miód wolny od pozostałości leków to atut pszczelarzy prowadzących prawidłową walkę z chorobami pszczół. IX Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska: POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MIODU PSZCZELEGO. 6 grudnia 2003. Częstochowa. Pszczelarski Dom Sprzedaży Wysyłkowej „Darz miód”: 61-77.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Woyke J., Wilde J., Reddy C.C. 2003. Higieniczne zachowanie pszczoły olbrzymiej A. dorsata odmienne niż pszczoły miodnej A. mellifera. 11-12 marca Puławy. 40. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 33-35.
 2. Wilde J., Bratkowski J., Fuchs S., Siuda M., Popik M. 2003. Struktura populacji Varroa destructor w wyrojonych rodzinach pszczelich. 11-12 marca Puławy. 40. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 78-80.
 3. Podlewski M., Wilde J., Glogowski J., Demianowicz W., Białkowska J. 2003. Zastosowanie mikroskopii fluorescencyjnej w oznaczaniu jakości nasienia trutni. 11-12 marca Puławy. 40. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 21-23.
 4. Siuda M., Bąk T., Wilde J. 2003. Organoleptyczna ocena obnóży pyłkowych przechowywanych przechowywanych różnych warunkach. 11-12 marca Puławy. 40. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 122-123.
 5. Siuda M., Wilde J., Komorowska-Chmielewska M. 2003. Jakość miodu oferowanego przez pszczelarzy województwa Warmińsko-Mazurskiego. 11-12 marca Puławy. 40. Naukowa Konferencja Pszczelarska: 120-121.
 6. Krysa D., Kałużna J., Bajena T. (Wilde J. opiekun naukowy) 2003. Agresywność trzech podgatunków pszczoły miodnej Apis mellifera L. XXXII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, 9-10 maja 2003. UWM Olsztyn: 362-363.
 7. Wilde J. 2003. Opłacalność prowadzenia pasiek w warunkach gospodarki rynkowej. Materiały 18. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej: „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. 23.09.2003. Olsztyn: 36-40.
 8. Bąk B., Wilde J. 2003. Odporność europejskich pszczół na Varroa destructor. Materiały 18. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej: „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. 23.09.2003. Olsztyn: 32-33.
 9. Siuda M., Wilde J. 2003. Zmiany ilościowe mikroflory obnóży pyłkowych zachodzące podczas przechowywania w różnych warunkach. Materiały 18. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej: „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”. 23.09.2003. Olsztyn: 34-36.
UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Woyke J., Wilde J., Reddy C.C. 2003. Hygienic behaviour of Apis dorsata differs from that of Apis mellifera. 38th International Apimondia Congress in Ljubljana. Book of abstracts: 222-223. http://www.apimondia2003.com/prog.#poster (60).
 2. Bąk B., Wilde J. 2003. The mating behaviour of the red mason bee (Osmia rufa L.) (Megachilidae). 38th International Apimondia Congress in Ljubljana. Book of abstracts: 672-673. http://www.apimondia2003.com/prog.#poster (323).
 3. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J., Bąk B. 2003 The influence of the way of keeping honeybee queens before and after artificial insemination on the beginning of egg laying. 38th International Apimondia Congress in Ljubljana. Book of abstracts: 676-677. http://www.apimondia2003.com/prog. (321).

ZAGRANICZNE STYPENDIA, STAŻE I WYJAZDY NA KONFERENCJE,MISJE I WYPRAWY NAUKOWE

 1. 2003 Udział w 38th International Apimondia Congress in Ljubljana, Słowenia, prezentacja 3 prac (1 w sesji plenarnej i 2 w formie plakatów)