Rada Programowa

Na zebraniu 4 lutego 2020 r. Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Kierunku Filologia Polska podjął decyzję o zmianie składu Rady Programowej działającej dotychczas przy Instytucie Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie (zlikwidowanego 31.12.2019 r.), składającej się z interesariuszy, pracowników instytutu oraz członków KZZJK.

skład

 1. Beata Krymska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. J. Liszewskiego w Olsztynie (nauczycielka języka polskiego)
 2. Mariusz Sieniewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie
 3. Wojciech Tański – konsultant metodyczny Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
 4. Wiesława Zielińska – nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Olsztynie
 5. Joanna Dronow – nauczycielka języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie
 6. Witold Gagacki – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie
 7. Łukasz Wieliczko – pracownik Biblioteki „Planeta 11” w Olsztynie
 8. Ewa Zdrojkowska – dziennikarka Rozgłośni Polskiego Radia Olsztyn
 9. Daria Bruszewska-Przytuła – redaktorka „Gazety Olsztyńskiej”
 10. Iwona Maciejewska - kierownik Katedry Literatury Polskiej UWM w Olsztynie, Przewodnicząca KZZJK
 11. Alina Naruszewicz-Duchlińska - kierownik Katedry Języka Polskiego UWM w Olsztynie
 12. Joanna Chłosta-Zielonka - członkini KZZJK, przedstawicielka filologii polskiej
 13. Iza Matusiak-Kempa - członkini KZZJK, przedstawicielka filologii polskiej

regulamin

Rady Programowej Kierunku Filologia Polska współpracującej z Katedrą Języka Polskiego i Katedrą Literatury Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Postanowienia ogólne

Rada Programowa Kierunku Filologia Polska, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjno-doradczym Katedry Języka Polskiego i Katedry Literatury Polskiej w sprawach programowych o charakterze doraźnym i perspektywicznym związanych bezpośrednio z rozwojem kierunku.

Cele i sposoby działania

Do zakresu działania Rady należy doradztwo, w szczególności w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do wymogów rynku i doskonalenia jakości kształcenia. Rada ma charakter społeczny. W jej skład wchodzą przedstawiciele placówek oświatowych, edukacyjnych, kulturalnych i mediów.

Członkowie

Radę powołuje Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia po zasięgnięciu opinii pracowników obu katedr. Rada powoływana jest na okres pięciu lat. Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia może odwołać członka Rady przed upływem jej kadencji, jeżeli nie uczestniczy on w pracach Rady.

Tryb działania

Spotkania Rady w pełnym składzie odbywają się raz w roku.

Struktura i organizacja pracy

Posiedzenia są protokołowane.
Protokół zawiera:
a) numer kolejny protokołu,
b) datę i miejsce posiedzenia,
c) listę obecności potwierdzoną podpisami uczestników,
d) porządek obrad,
e) opis przebiegu posiedzenia,

Dokumenty rady podpisuje przewodniczący oraz protokolant.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl