Misja kierunku

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest: „pomnażanie kapitału intelektualnego służącego zrównoważonemu rozwojowi regionu i kraju poprzez tworzenie przyjaznych warunków do kreowania i zdobywania wiedzy”.
Zgodnie z misją Uniwersytetu, zadaniem systemu kształcenia na kierunku filologia polska jest rozwój twórczego myślenia, prowadzenie badań naukowych i nauczanie z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych.
Oprócz prowadzenia badań naukowych i kształcenia, ważne jest szerzenie kultury przez społeczność akademicką, rozumianą jako wspólnota uczonych, studentów i absolwentów. Odbywa się to m.in. poprzez organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów, aktywną działalność kół naukowych, organizację spotkań z przedstawicielami nauki i świata kultury, organizację konkursów dla uczniów, np. poetyckiego („O Trzcinę Kortowa”) i recytatorskiego („Poezja XX i XXI wieku”), współpracę z olsztyńskim Teatrem im. Stefana Jaracza, stały kontakt z mediami, szczególnie z Radiem Olsztyn i „Gazetą Olsztyńską”. Pracownicy prowadzący zajęcia na kierunku filologia polska współdziałają także ze szkołami z terenu Warmii i Mazur, propagując humanistyczną wiedzę w formie popularnonaukowych wykładów dla licealistów, zasiadają również w jury konkursów recytatorskich i ortograficznych.
Proces naukowo-dydaktyczny na kierunku filologia polska odbywa się według trzech strategicznych kierunków rozwoju Uniwersytetu:  kształcenia, nauki i współpracy z otoczeniem. Celem kształcenia jest wspieranie idei Uniwersytetu jako miejsca swobodnej wymiany myśli, powstawania idei i konfrontacji poglądów.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl