dr hab. Ewa Szczepkowska, adiunkt

Konferencje

 1. Przemiany gatunkowe a tradycja literacka. Konferencja zorganizowana przez Zakład Teorii Literatury WSP w Olsztynie w  grudniu  1993. Referat: O tradycji polskiego poematu opisowego w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego.
 2. Zmierzch świata? Artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych. Konferencja organizowana przez Zakład Teorii Literatury WSP w Olsztynie w grudniu 1995. Referat: Podolska proza Juliana Wołoszynowskiego.
 3. Kicz, tandeta i jarmarczność w kulturze masowej XX wieku. Konferencja międzynarodowa i nterdyscyplinarna organizowana przez Zakład Teorii Literatury WSP w Częstochowie w październiku 1999. Referat: Współczesny poetycki kicz religijny. Rekonesans.
 4. Stanisław Lem – pisarz, myśliciel, człowiek. Konferencja międzynarodowa organizowana przez Polsko-Niemieckie Forum Literatury pod auspicjami Ulrike Jekutsch i A. Sulikowskiego, Szczecin-Greifswald w maju 2000. Referat: Gra z autobiografią w Wysokim Zamku Stanisława Lema.
 5. Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego. Konferencja organizowana przez Zakład Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu w Białymstoku 2000. Referat: Ada Wińcza w Wilnie i w Afryce.
 6. Literackie strategie w dekadzie lat dziewięćdziesiątych. Kontynuacje. Przełomy. Powroty. Konferencja organizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej UWM w Olsztynie 2000. Referat: O Oksanie Włodzimierza Odojewskiego.
 7. II Ogólnopolska konferencja pt. Las w kulturze polskiej. Gołuchów 14-16 września 2001. Referat: „Lasy i ludzie”. Las jako wielka metafora w twórczości Ernsta Wiecherta.
 8. Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna. Konferencja organizowana przez Instytuty Filologii Polskiej UMK i Akademii Bydgoskiej w Ciechocinku w listopadzie 2001. Referat: Doświadczenie inicjacji w  autobiograficznej i realistycznej prozie Stanisława Lema.
 9. Historia i historyczność w literaturze, sztuce i  etyce. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie w maju 2002. Referat: Rok 1863 Juliana Wołoszynowskiego na tle prozy historycznej w  dwudziestoleciu międzywojennym.
 10. Powieść – cykl narracyjny – opowiadanie. Konferencja zorganizowana w Tykocinie w październiku 2002 przez Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej Uniwersytetu w Białymstoku. Referat: Wokół Zmierzchu świata. Z  problematyki cyklu narracyjnego w twórczości Włodzimierza Odojewskiego.
 11. Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku. Konferencja organizowana w Nałęczowie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS dla Polonii i Cudzoziemców w Lublinie we wrześniu 2003 Referat: Topika współczesnej piosenki religijnej.
 12. Dziedzictwo polsko-ukraińskie. Konferencja organizowana przez Instytut Nauk Politycznych w kwietniu 2004 w Olsztynie. Referat: Ukraina w twórczości Juliana Wołoszynowskiego.
 13. Humor i karnawalizacja w komunikacji językowej. Konferencja organizowana w Kazimierzu Dolnym przez Centrum Języka i  Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców w  Lublinie w maju 2004. Referat: Humor kresowy w Szczenięcych latach Melchiora Wańkowicza i Wilczych łąkach Zbigniewa Żakiewicza.
 14. Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej. Konferencja w Roskoszy k. Białej Podlaskiej organizowana przez Instytut Filologii Polskiej UMCS w maju 2005. Referat: Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego wobec Trylogii Henryka Sienkiewicza.
 15. Jak widzimy się nawzajem? Literatury krajów Europy Środkowej i Wschodniej XIX i XX wieku jako świadectwo poszukiwania tożsamości. Konferencja organizowana m.in. przez Katedrę Literatury Romantyzmu, Dwudziestolecia i Literatury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego w kwietniu 2005. Referat: Ukraina w najnowszej polskiej prozie.
 16. Henryk Sienkiewicz. Tradycja – współczesność – recepcja. Konferencja międzynarodowa w Ostravie w  grudniu 2005. Referat: Zabawy Trylogią w najnowszej polskiej prozie.
 17. Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku. Konferencja zorganizowana przez Koło Literaturoznawców Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego w grudniu 2005. Referat: Modele współczesnej popularnej prozy religijnej o tematyce hagiograficznej.
 18. Święte miejsca w literaturze. Konferencja organizowana przez Pracownię Literatury XX wieku i Teorii Literatury UWM w  Olsztynie w kwietniu 2007 roku. Referat: Metafizyczna geografia Juliana Wołoszynowskiego.
 19. Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie - teksty- historia, Białystok

18-19 listopada 2016

20. Afryka- Europa Środkowa i Wschodnia. Historia relacji, stan obecny i perspektywy. Olsztyn 29-30 maja 2017, konferencja międzynarodowa, referat: Obraz Afryki w reportażowej prozie Ewy Szumańskiej.

21. Anatomia polityki historycznej, Bydgoszcz 24-25 października, 2017, referat: Pamięć dwudziestolecia międzywojennego we współczesnych kryminałach retro.

22. „Zapomniane, nieuśmierzone...” Pamięć, zapomnienie, trauma w twórczości Włodzimierza Odojewskiego, Poznań 11-12 kwietnia, 2018 referat: Inspiracje prozą Jarosława Iwaszkiewicza w późnej twórczości Włodzimierza Odojewskiego.

 


alt

pok. 364
tel. 089 524 63 91
ewa.szczepkowska@uwm.edu.pl