dr hab. Ewa Szczepkowska, adiunkt

Ewa Szczepkowska jest absolwentką polonistyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Jest autorką dwóch książek: Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego. Krajobrazy. Postacie. Obszary pamięci opublikowanej w wydawnictwie IBL w 2001 roku oraz monografii stawiającej sobie za cel przypomnienie sylwetki zapomnianego pisarza Juliana Wołoszynowskiego: Zegar mego życia zawsze się późnił... O życiu i twórczości Juliana Wołoszynowskiego wydanej w 2008 roku przez wydawnictwo UWM w Olsztynie. Podjęta w podążającej drogą hermeneutycznej analizy książce o Odojewskim tematyka deskrypcji służyła rozpoznaniu literackości, zagadnień artystycznej formy i obrazowania ujawniającego związki z tradycją romantyczną i postromantyczną, sztuką malarską, fotograficzną, estetyką impresjonistyczną i ekspresjonistyczną. Z kolei problematyka literatury kresowej znalazła swą kontynuację w monografii autora Opowiadań podolskich, poświęconej m.in. analizie związków jego twórczości z tradycją „szkoły ukraińskiej”, jak również rozpoznaniu miejsca pisarza wśród literackich dyskursów rozwijanych w twórczości pisarzy podejmujących po wojnie temat kresów: A. Kuśniewicza, T. Konwickiego, J. Iwaszkiewicza i ukazaniu go jako prekursora nurtu „małych ojczyzn” w literaturze polskiej po 1945 roku.

Zainteresowania badaczki koncentrują się wokół literatury XX wieku, szczególnie literatury kresowej i szeroko rozumianego pogranicza we współczesnej prozie, kategorii autobiografizmu i biografistyki literackiej oraz literatury popularnej, zwłaszcza religijnej, co znajduje odzwierciedlenie w wystąpieniach prezentowanych na kilkunastu konferencjach naukowych i w publikacjach naukowych w czasopismach, m.in. w „Kresach”, „Ruchu Literackim” i „Literaturze Ludowej”. Na seminariach  poza kręgiem wspomnianych wyżej zagadnień proponuje tematy prac dotyczących literatury współczesnej, zwłaszcza prozy, literatury popularnej i problematyki genderowej.

 


alt

pok. 364
tel. 089 524 63 91
ewa.szczepkowska@uwm.edu.pl