Rekrutacja

SYLWETKA absolwenta kierunku filologia polska:

Absolwent studiów I stopnia: posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości oraz współczesności. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent może podjąć pracę w szkole (po ukończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) ma możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej w ramach przedmiotów z bloku podstawowego, a przede wszystkim dyskusji na temat arcydzieł filmowych, muzycznych i plastycznych. Dzięki prowadzonym zakresom kształcenia oraz odbytym praktykom może podjąć pracę w redakcjach czasopism i środkach masowego przekazu, instytucjach oświatowych oraz kulturalnych, bibliotekach, wydawnictwach,  działach personalnych i szkoleniowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

Absolwent studiów II stopnia: posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości, a także współczesności. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. W trakcie studiów realizuje blok przedmiotów należących do grupy treści ogólnych, kierunkowych i specjalnościowych. Wybiera określone seminarium magisterskie (językoznawcze lub literaturoznawcze). Absolwent może podjąć pracę w szkole jako nauczyciel języka polskiego (po ukończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Kształcenie to realizowane jest zgodnie z najnowszymi standardami nauczania i  przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela ze świadomością odrębności i specyfiki kształcenia polonistycznego, znajomość treści kształcenia, metod i form pracy z uczniem. Absolwent, który ukończył studia z zakresu edytorstwa tekstów ma wszechstronną wiedzę z obszaru szeroko pojętego edytorstwa tekstów, stąd w treściach programowych zarówno zagadnienia dotyczące źródłoznawstwa, tekstologii, edytorstwa oraz poligrafii, jak i zagadnienia dotyczące kultury i zasad pisowni języka polskiego. Szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne (ćwiczenia i laboratoria) warunkujące dobre przygotowanie do pracy nad edycją tekstów. Dysponuje wysokim poziomem warsztatowego wykształcenia w zakresie naukowej edycji różnego rodzaju tekstów, od tekstów źródłowych zaczynając na tekstach współczesnych kończąc. Komputerowe opracowanie tekstów, praktyczna praca z tekstem, podstawy poligrafii i drukarstwa oraz praktyka w wydawnictwie lub redakcji pozwolą mu poznać i zrozumieć zasady funkcjonowanie wydawnictwa czy redakcji i przygotują do samodzielnej pracy nad redakcją tekstów o różnorodnej strukturze. Absolwent może  podjąć pracę w wydawnictwach naukowych oraz redakcjach czasopism. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi na pełnienie roli animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego.

 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl