Rekrutacja

SYLWETKA absolwenta kierunku filologia polska:

Absolwent studiów I stopnia: ma wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących podstawę wykształcenia humanistycznego, a także fundamentalną wiedzę z zakresu filologii polskiej integrującą naukę o języku i literaturze. Rozumie i umie analizować historyczne i współczesne zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz komunikować się z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii. Potrafi prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego, a także wykorzystywać wiedzę teoretyczną w badaniach językoznawczych i literaturoznawczych oraz – po ukończeniu kształcenia w zakresie wiedzy o kulturze – kulturoznawczych. Jest gotów do świadomego uczestniczenia we wspólnocie regionalnej, narodowej, kulturowej i globalnej. Jest przygotowany do twórczej samorealizacji i rozwoju zawodowego. Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, podejmować i inicjować proste działania badawcze oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dzięki prowadzonym zakresom kształcenia oraz odbytym praktykom absolwent może podjąć pracę w redakcjach czasopism i środkach masowego przekazu, instytucjach oświatowych oraz kulturalnych, wydawnictwach, działach personalnych i szkoleniowych lub w szkole (po ukończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Absolwent studiów II stopnia: ma wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zarówno dawne, jak i współczesne zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Potrafi w sposób krytyczny formułować i uzasadniać opinie dotyczące ważnych zagadnień w obszarze studiowanego kierunku oraz zakresu kształcenia. Jest gotów samodzielnie zdobywać wiedzę, planować projekty badawcze i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych. Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej i zespołowej pracy umożliwiającej rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Potrafi komunikować się w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po ukończeniu studiów z zakresu nauczania języka polskiego może podjąć pracę w szkołach wszystkich typów. Ukończenie kształcenia w zakresie edytorstwa tekstów daje wszechstronną wiedzę z obszaru szeroko pojętej edycji tekstów dawnych i współczesnych. Zna i rozumie zasady funkcjonowania wydawnictwa, redakcji i jest przygotowany do samodzielnej pracy przy opracowaniu edycyjnym i redakcyjnym tekstów o różnorodnej strukturze. Może podjąć pracę w wydawnictwach naukowych, redakcjach czasopism oraz instytucjach, w których ważne są profesjonalne kompetencje edytorskie. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają ponadto na pełnienie roli animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzatora tradycji i dziedzictwa kulturowego.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl