dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM

Monografie

 • Polskie życie literackie we Lwowie 19391941 w świetle oficjalnej prasy polskojęzycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie, Olsztyn 2000.
 • Życie literackie Warmii i Mazur w latach 19451989, Olsztyn 2010.
 • Terapeutyczny wymiar gatunków autobiograficznych w wypowiedziach autorek XX i XXI wieku, Olsztyn 2021.

EDYCJE

 • Treny mazurskie. Antologia wierszy Michała Kajki, wyb. i posł. J. Chłosta-Zielonka, Warszawa 2003.
 • Szukanie ojczyzny. Antologia wspomnień powojennych mieszkańców Warmii i Mazur, wstęp i oprac. J. Chłosta-Zielonka Olsztyn 2014.
 • Pamiętnik Edwarda Martuszewskiego, wstęp i oprac. J. Chłosta-Zielonka, Olsztyn 2017.

redakcje książek

 • Swojskość i obcość. O kategorii tożsamości w piśmiennictwie polskim na przełomie wieków. Prace literaturoznawcze poświęcone pamięci doktor Małgorzaty Żarczyńskiej, pod red. A. Staniszewskiego i J. Chłosty-Zielonki, Olsztyn 2004.
 • Literatura na progu XXI wieku, pod red. J. Chłosty-Zielonki i Z. Chojnowskiego, Olsztyn 2014, ss.360.
 • Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje. Tom II. W XX i XXI wieku, pod red. J. Chłosty-Zielonki, Olsztyn 2016, ss. 294.
 • Pamięć maluje przeszłe lata. Pół wieku olsztyńskiej polonistyki (1969-2019), pod red.J. Chłosty-Zielonki i I. Maciejewskiej, "Prace Literaturoznawcze" 2019, nr 1, numer specjalny, ss. 311.

Publikacje naukowe w pracach zbiorowych, drukach pokonferencyjnych itp.:

 • Dlaczego Kresy? Ukraińska saga Włodzimierza Odojewskiego, w: Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje, Studia i Materiały WSP w Olsztynie Nr 63, Olsztyn 1995, s.233236.
 • „Czerwony Sztandar” w życiu polskich pisarzy we Lwowie 193941, "Prace Filologiczne" Zeszyt 1, pod red. A. Staniszewskiego, Zeszyty Naukowe WSP, Olsztyn 1995, s.133146.
 • „Zły” Leopolda Tyrmanda, czyli powieść sensacyjna po polsku, w: Gatunki literackie. Tradycja a współczesne przemiany, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, Olsztyn 1996, s. 97102.
 • Egzystencjalna potrzeba wędrówki w zbiorze opowiadań „Jedźmy, wracajmy...” Włodzimierza Odojewskiego, w: Podróżujący Polacy XIX i XX wieku , pod red. N. Kasparka, A.Staniszewskiego, Studia i Materiały WSP w Olsztynie Nr  100, Olsztyn 1996, s.163168.
 • Tadeusz Boy-Żeleński we Lwowie 193941, w: Biografia i historia. Studia i  szkice o związkach literatury z przeszłością, pod. red. A. Staniszewskiego i K. Szatrawskiego, Studia i Materiały WSP w Olsztynie Nr 129, Olsztyn 1997, s.125140.
 • Formy kultu religijnego w poezji ludowej Marii Zientary-Malewskiej i Michała Kajki /w:/ Literatura a liturgia, pod red. J. Okonia, Łódź 1998, s. 353362.
 • Adam Mickiewicz i jego twórczość na łamach lwowskiego „Czerwonego Sztandaru” w  latach 1939 –41, w: Adam Mickiewicz i kultura światowa, pod red. M   Czermińskiej i S. Musijenko, cz.4, Grodno 1998.
 • Twórczość samorodna we Lwowie 193941, w: Folklor i pogranicza, pod red. A. Staniszewskiego i B. Tarnowskiej, Studia i Materiały WSP w Olsztynie Nr 148, Olsztyn 1998, s. 252258.
 • Myśl feministyczna w fabularnych kreacjach Olgi Tokarczuk, w: W kontekstach kultury, historii i geografii, pod red. L.Hul, UWM Olsztyn 2001, s. 117127.
 • Feminizm jako maska. Kobiece kamuflaże w prozie lat dziewięćdziesiątych, w: Literackie strategie lat dziewięćdziesiątych. Przełomy, kontynuacje, powroty, pod red. L.Hul i A.Staniszewskiego, UWM Olsztyn 2002, s.118125.
 • Wędrówka ku wolności. Wspomnienia emigrantów z lat sowieckiej tułaczki, w: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji, pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 2003.
 • Krytyka feministyczna a przypadek Katarzyny Grocholi i innych, w: Literatura w kręgu wartości, pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2003, s. 315323.
 • Regionalizm a uniwersalizm. Początki życia literackiego w Olsztynie w latach 50. w świetle prasy kulturalno-społecznej, w: Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, pod red. G. Borkowska, B. Darska, A. Staniszewski, Olsztyn 2005, s. 175191
 • Życie literackie Olsztyna w latach 1945–2004, w: Olsztyn 19452005. Kultura i nauka, pod red. S. Achremczyka i W. Ogrodzińskiego, Olsztyn 2006, s. 322367.
 • O tożsamości małego chłopca i dorosłego mężczyzny, bohatera Kroniki z Mazur Erwina Kruka, w: Z dróg Erwina Kruka, pod red. Z.Chojnowskiego, Olsztyn 2006, s. 113125.
 • Demitologizacje kobiet w opowiadaniach Nataszy Goerke, w: Róbcie teatr. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, pod red. I. Grzesiak , A. Naruszewicz-Duchlińska, A. Staniszewski ,  Olsztyn 2007, s. 308315;
 • Literackość Imperium i innych reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, w: Ryszard Kapuściński Próba portretu, oprac. nauk. Marek Sokołowski, Warszawa 2008, s. 166176.
 • Strategie literackie, czyli o czym piszą kobiety w Polsce po roku 1989, „Polonistyka 2007” pod red. A. Kiklewicza i S. Ważnika, Mińsk 2008, s. 193214.
 • Polska krytyka literacka wobec problematyki kobiecego homoerotyzmu. Rekonesans, w: Kultura wobec odmienności, pod red. B. Darskiej, tom II „Prasa/Literatura”, Warszawa 2009, s. 183197.
 • W aureoli świętości. Warmia i Mazury w oczach poetów po 1945 roku, w: Święte miejsca, pod red. Z. Chojnowskiego, A. Rzymskiej i B. Tarnowskiej, Olsztyn 2009, s. 541549.
 • Zagubiony komunikat. O (zapomnianej) prozie autorów z Warmii i Mazur piszących przed 1989 rokiem, w: Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, pod red. R. Makarewicz i J. Krawczyka, Olsztyn 2010, s. 151161.
 • Smętek, kłobuk i inni czyli o warmińsko-mazurskiej legendzie w szkole podstawowej, w: Istnieć w kulturze. Między teoria a praktyką edukacyjną, pod red. M. Święcickiej, D. Jastrzębskiej-Golonki i A. Rypel, Bydgoszcz 2010, s.194203.
 • Kobiety w życiu pisarzy XX wieku. Refleksja feministyczna, w: Uniwersyteckie gry - czy płeć ma znaczenie? Wybrane dyskursy społeczno-edukacyjne, pod red. M. Grochalskiej i W. Sawczuka, Toruń 2011, s. 153163.
 • Rozmowa przeprowadzona z Władysławem Ogrodzińskim 28 sierpnia 2008 roku, w: Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki. Wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim, oprac. J. Chłosta, Olsztyn 2013, s. 4354 .
 • Znaleźć sens. Wizja przyszłości w prozie Ingi Iwasiów, Włodzimierza Kowalewskiego i Mariusza Sieniewicza, w: Obraz kondycji człowieka w literaturze polskiej po 1989 roku UMK, pod red. M. Wróblewskiego,Toruń 2014.
 • „Obmapywanie Europy”.  Projekcja europejskiego teraz i potem w prozie Olgi Tokarczuk, Ingi Iwasiów i innych autorek, w: W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku, pod red. A. Frankowiak, M. Rółkowskiej, J. Szydlowskiej, Olsztyn 2014, s. 117128.
 • Do czego prowadzi androgyniczność? Obrazy transgresji płci w najnowszej prozie pisanej przez kobiety: Sylwię Chutnik i Gaję Grzegorzewską, w: Tożsamość kobiet – silne indywidualności w sztuce, literaturze i religii, pod red. J. Posłusznej i B. Walęciuk-Dejneki, Kraków 2014, s. 1524.
 • Od Szpitala na peryferiach do Lekarzy. Fenomen popularności seriali medycznych na podstawie analizy wypowiedzi internautów, w: Seriale w kontekście kulturowym: gatunki, konwergencja, recepcja, pod red. A. Krawczyk-Łaskarzewskiej, A. Naruszewicz-Duchlińskiej, P. Przytuły, Olsztyn 2014, s. 2234.
 • Przekraczanie granic wstydu w gatunkach autobiograficznych XXI wieku. Intymne relacje kobiet wobec doświadczenia śmierci, w: Literatura na progu XXI wieku, pod red. J. Chłosty-Zielonki i Z. Chojnowskiego, Olsztyn 2014, s. 246258.
 • Problematyka płci w najnowszej kobiecej intymistyce. Wywiady i rozmowy rzeki, w: Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne, pod red. A. Kiklewicza i I.Uchwanowej-Szmygowej, Olsztyn 2015, s. 263272.
 • Dialog z najnowszą poezją. Przegląd antologii poetyckich autorów urodzonych w latach 60.70. i 80., w: Nowa poezja polska wobec tradycji, pod red. S. Buryły i M. Flakowicz-Szczyrby, Warszawa 2015, s. 277291.
 • Sposoby deprecjonowania sprawczyń wypadków samochodowych, w: Idee i wartości w języku i kulturze, pod red. I. Matusiak-Kempy i  A. Naruszewicz-Duchlińskiej, Olsztyn 2015, s. 116127 (wspólnie z Izą Matusiak-Kempą)
 • Zegar i jego oblicza w piosence popularnej po 1945 roku. Rekonesans, w: W rytmie zegara” wokół zagadnień chronozoficznych, red. Z. Chojnowski, B. Kurządkowska, A. Rzymska, Olsztyn 2015, s. 432441.
 • Kreacje postawy homospołecznej w polskiej prozie lat 90. Od Jerzego Pilcha do Andrzeja Stasiuka, w: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i języku, Szczecin 2016, s. 3947.
 • Problem macierzyństwa we wspomnieniach kobiet z końca XX wieku, w: Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje. Tom II. W XX i XXI wieku, pod red. J. Chłosty-Zielonki, Olsztyn 2016, s. 175191.
 • Obrazy starych kobiet w najnowszej prozie. Rekonesans, w: Oblicza kobiecej starości Literatura i historia, pod red. B. Walęciuk-Dejneki, Kraków 2016, s. 4352.
 • Pograniczne konteksty w powieści „Akacja” Ewy Schilling, w: Mniejszość i większość. Relacje kulturowe na pograniczach. Cz. 2, pod red. Joanna Szydłowska, Magdalena Ochmańska, Aleksandra Bączek, Lech Kościelak, Olsztyn 2016, s. 4756.
 • Obraz wojny z Zakonem na ziemiach pruskich w polskiej powieści historycznej z lat 1945-1989 jako źródło historyczne, w: Regionalizm literacki – historia i pamięć, pod red. Z. Chojnowskiego i E. Rybickiej, Kraków 2017, s. 631642.
 • Krasicki w ruinach bajek. O aktualności utworów XBW, w: Aplauz najzacniejszej damie, pod red. I. Maciejewskiej i A. Roćko, Olsztyn 2017, s. 303314.
 • Pamięć stron rodzinnych w autobiografii Ernsta Wiecherta, w: Tożsamość, Kultura. Nowoczesność, t. 2. Czas - Pamięć, red. B. Morzyńska-Wrzosek, M. Kurkiewicz, I. Szczukowski, Bydgoszcz 2017, s. 28329.
 • „Pegaz dęba” Juliana Tuwima jako przykład tekstu użytecznego w logopedii i biblioterapii, w: Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu, pod red. M. Osowickiej-Kondratowicz, Olsztyn 2018, s. 4150.
 • Polskie życiorysy w czasach PRL-u we współczesnym reportażu. W stronę literatury popularnej, w: Przez region do Europy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi  Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, Olsztyn 2019, s. 91102.
 • Przejawy przemocy w działaniu instytucji opieki zdrowotnej zilustrowane w piśmiennictwie kobiet po 1989 roku, w: Kobiety i choroby. Literackie i pozaliterackie obrazy doświadczeń życiowych, pod red. B. Walęciuk-Dejneki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny i Aureus, Siedlce – Kraków 2019, s. 2938.
 • Wpływ miejsca na życie i twórczość Leopolda Tyrmanda. Przyczynek do literackiej geografii sensorycznej, w: Tożsamość. Kultura. Nowoczesność, T. 3. Miejsce. Doświadczenie, pod red. B. Morzyńskiej-Wrzosek, M. Kurkiewicza, I. Szczukowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, s. 6983.
 • Powieści o Warmii i Mazurach jako literackie bedekery, w: Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik, Universitas i Uniwersytet Szczeciński, SzczecinKraków 2019, s. 317331.
 • Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej przez czasopisma ukazujące się po 1945 roku na Warmii i Mazurach, w: Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIXXX wiek) , pod red. Danuty Zawadzkiej, Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej i Marzeny Radeckiej, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2020, s. 275–290.

Publikacje naukowe w czasopismach:

 • Pracowite życie Kazimierza Jaroszyka, „Rocznik Mazurski” . T.VI 2002, s. 8287.
 • Z działalności polskich świetlic w południowych Prusach Wschodnich w latach 19341939, „Masovia”. Tom 5 2002,  s. 207218.
 • Wysiedlenia ludności polskiej z Prus Wschodnich, „Rocznik Mazurski”. T.VII 2003, s.63-66.
 • Działalność Jana Grabowskiego w Olsztyńskiem w latach 1945–1947 w świetle sprawozdań do Ministerstwa Kultury i Sztuki, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”  2004 nr 3 (245), s. 361372.
 • Oswojona kobiecość i obca męskość czyli o praktycznym feminizmie Izabeli Filipiak , „Fraza” 2005 nr 12 (4748), s. 121129.
 • Kształtowanie form życia młodoliterackiego w Olsztynie na przestrzeni dziesięcioleci (1957–2004), „Media Kultura Komunikacja Społeczna”  2005 nr 1, s. 151– 61.
 • Normalność wobec polskiej rzeczywistości, „Fraza” 2006 nr 3 (53), s.161167
 • Emocjonalne akrobacje, „Fraza” 2007 nr 4 (2006) nr 1 (2007), s. 6568.
 • Wątek regionalny w prozie z  Warmii i Mazur. Rekonesans, „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 2006/2007 T. 89, s. 2533.
 • O metaforze w prozie Mariusza Sieniewicza; „Prace Językoznawcze” 2007, IX, s. 1726.
 • Kontra Ingi Iwasiów, „Fraza” 2007 nr 3 (57), s . 192196.
 • O pisarstwie gawędowym Maryny Okęckiej-Bromkowej, „Prace Językoznawcze” 2008.Z X, s. 2535.
 • Halina Donimirska-Szyrmerowa (18 stycznia 1918 22 października 2008), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2008 nr 3 (261), s. 387389.
 • Gry Manueli. O motywie kobiecości w prozie Manueli Gretkowskiej, „Media Kultura Komunikacja Społeczna” 2007/2008 nr 3, s. 125136.
 • Powieść sensacyjna i jej determinanty. O kryminałach z Warmii i Mazur, „Prace Językoznawcze” 2009. Z XI, s. 5363.
 • „To mogły być piękne, młode lata…”. Głos w sprawie deportacji do ZSRR z Prus Wschodnich w 1945 roku w oparciu o reportaż Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak „Buty Agaty”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2009 nr 4 (266), s. 551558.
 • Zawartość literacka "Panoramy Północy" w latach 19581981, "Media  Kultura  Komunikacja Społeczna" 2009, nr 5,  s. 308316.
 • Krytyka literacka w Olsztynie w latach 19451989. Reprezentanci, "Media  Kultura Komunikacja Społeczna" 2010 nr 6, s. 23-34.
 • W trudnej szkole kobiecości. O najnowszej prozie Moniki Mostowik, "Fraza" 2012 nr 12, s. 5862.
 • Od literatury do liberatury. Liberatura jako sztuka totalna, "Polonistyka" 2011, Mińsk 2012, s. 7994.
 • Skąd się wzięły wulgaryzmy w literaturze po 1989 roku. Obraz kultury literackiej urodzonych urodzonych w latach sześćdziesiatych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, "Prace Językoznawcze"  2012 nr 14, s. 113124.
 • O tożsamości mieszkańców ziem porzuconych w prozie po roku 1989, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2012 nr 2 (276), s. 333348.
 • Najnowsza proza  olsztyńskich twórców. Subiektywny przegląd, „Prace Literaturoznawcze”, 2013, nr 1, s. 229238.
 • Zamiast powieści obyczajowej. Cechy współczesnej, polskiej powieści sensacyjnej, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2013 nr  9, s. 8798.
 • Poetyka miejsca u Johannesa Bobrowskiego, „Prace Literaturoznawcze” 2014, nr 2, s. 315–325.
 • Polka wobec przełomów politycznych. Wypisy z autobiograficznych relacji kobiet, „Fraza” 2015 nr 12 (8788), s. 197205.
 • Obrazy Olsztyna utrwalone w najnowszej prozie roczników 70. i 80. w relacji z przeszłością i teraźniejszością, „Prace Literaturoznawcze” 2015 nr 3, s. 321332.
 • Idea regionalizmu Władysława Gębika (1900–1986) we współczesnej interpretacji, „Prace Literaturoznawcze” 2016 nr 4, s. 2.
 • Kobiece opowieści korzenne, „Borussia” 2017 nr 59, s. s. 7886.
 • Od opowieści do sprawozdania. Reportaże o latach powojennych na Warmii i Mazurach, „Prace Literaturoznawcze” 2017 nr 5, s. 283-296.
 • Wulgaryzmy jako cecha idiolektu Jakuba Żulczyka na przykładzie powieści Wzgórze Psów, „Prace Językoznawcze” 2018 nr 20 (4), s. 517.
 • Być inną – o kategorii różnicy w autobiograficznych wypowiedziach kobiet XX i XXI wieku, „Prace Literaturoznawcze” 2018, nr 6, s. 5974.
 • Affects in Autobiographical Accounts and Poetic Statements about the Plebiscite in Warmia, Mazury and Powiśle in 1920, „Prace Literaturoznawcze” 2019, nr 7, s. 141162.
 • Rola pisarstwa autobiograficznego w kształceniu logopedycznym. Przykłady, „Logopedia” 2019, nr 1, s. 333345.
 • Legenda poety.  Uwagi o recepcji Konstantego I. Gałczyńskiego, „Bibliotekarz Podlaski” 2019, nr 3, s. 203222.
 • O potrzebie powstania "Słownika biograficznego pisarzy Warmii i Mazur od czasów najdawniejszych do współczesności", "Bibliotekarz Podlaski" 2020, nr 1, s. 235249.
 • O literackim potencjale gwary warmińskiej od końca XIX wieku po czasy współczesne, "Prace Językoznawcze" 2020, nr 3, s. 2543.
 • Między powieścią inicjacyjną a autobiograficzną. "Filip" Leopolda Tyrmanda, "Litteraria Copernicana" 2020, nr 4 (36), s. 33–45.
 • Postpamięć czy pamięć indywidualna? Doświadczenie Zagłady zobrazowane w reportażu Agaty Tuszyńskiej pt. "Bagaż osobisty. Po Marcu", "Acta Neophilologica" 2020, nr 2, s. 123–135.
 • Obraz dojrzewania w obozie Zagłady. Relacja Haliny Birenbaum "To nie deszcz, to ludzie", "Prace Literaturoznawcze" 2021 nr 9, s. 149–163.
 • Jak pisać współczesne baśnie. Przykład Doroty Masłowskiej "Jak zostałam wiedźmą", "Acta Neophilologica" 2022 nr  1, s. 137–147.
 • Działalność badawcza Augustyna Steffena (1901–1992) prowadzona na emigracji po 1945 roku na tle jego dokonań przedwojennych, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2022, nr 1, s. 107–124.

Recenzje i sprawozdania

 • Kresy i pogranicza. Historia, kultura i obyczaje, red. nauk. Z.Fras, A.Staniszewski, Studia i Materiały WSP, „Twórczość Ludowa” 1996, nr 2/31/, s.4243.

 • Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, „Portret” 1996, nr 3, s. 4950.
 • Zdumiewająca jest uroda świata...”, rec. Janusz Drzewucki Podróż na południe, „Portret” 1997 nr 4, s. 5051.
 • Człowiek wobec sacrum, rec. Krzysztof Szatrawski Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim, „Borussia” 1997, nr 14, s. 347348.
 • Sprawozdanie z sesji naukowej Małe ojczyzny pisarzy Warmii i Mazur, „Komunikaty Mazursko - Warmińskie 1997, nr 1/215/, s.123124.
 • Feminizm praktyczny – praktycyzm feministyczny, rec. Janusz Klejnocki Okruchy, „Portret” 1998, nr 6, s.77.
 • O czym mówi kobieta nie tylko kobiecie, rec. Olga Tokarczuk Dom dzienny, dom nocny, „Portret” 1999, nr 8/9, s. 113114.
 • Miłość pisana nocą, rec. Gustaw Herling-Grudziński Biała noc miłości, „Portret”  2000, nr 10, s. 8889.
 • Zrób to sama, rec. Izabela Filipiak Twórcze pisanie dla młodych panien, „Portret”  2000, nr 10, s. 9596.
 • Moja definicja feminizmu, „Androgyne” 2000, nr 1, s. 56.

 • Biedny William, „Androgyne” 2000, nr 1, s. 30.

 • Materia bella, rec. Marzanna B. Kielar Materia prima, „Portret” 2001/2002, nr 12, s.115116.
 • Nowa Lalka, nowy Wokulski? „Warmia i Mazury” 2001, nr 7/8/, s. 45.
 • Za krótka opowieść, rec. Tamara Bołdak-Janowska Ta opowieść jest po prostu za szybka, któż ją wytrzyma, „Portret” 2003, nr 15, s. 124126.
 • rec. Joanna Szydłowska, Warmia i Mazury w reportażu polskim  1945–1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń, „Masovia”  2003, T. 6, s.199203.
 • Był taki świat..., rec. Halina Donimirska-Szyrmerowa, Mój wiek XX, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2003, nr 4 (242), s. 583v586.
 • O jeszcze jednym szaleństwie kobiet, rec. Luce Irigaray, Ciało w ciało z matką, „Portret” 2004, nr 16/17, s. 4546.
 • Średnie Dziś, rec. Dariusz Nowacki, Wielkie Wczoraj, „Portret” 2005, nr 19, s. 173175.
 • Po prostu jestem mamą, rec. pracy zbior. Jestem mamą – zbiór prawdziwych historii o macierzyństwie, „Portret” 2005, nr 19, s.148–149.
 • „Ten dramat rozgrywa się w dekoracjach z dykty..”, rec. Magdalena Tulli, Skaza, „Portret”, 2006, nr 21, s. 6768.
 • Naiwny „głupiec”, rec. Ewa Schilling, Głupiec, „Portret”, 2006, nr 21, s.183184.
 • Smutne historie z Mazur, rec.  Kazimierz Orłoś, Dziewczyna z ganku, „Portret” 2006, nr 21, s. 9293.
 • Curriculum vitea olsztyńskich literatów, rec. Pióro i pamięć. 50- lecie oddziału Związku Literatów Polskich 1955 – 2005, praca zbiorowa pod red. Józefa Jacka Rojka, „Media Kultura Komunikacja Społeczna” 2006, nr 2, s.168171.
 • Zły czas, rec. Janusz Andermann, Cały czas, „Portret” 2006 nr 22, s. 142143.
 • Radosna starość, rec. Marian Pankowski, Bal wdów i wdowców, „Portret” 2006, nr 22, s. 4041.
 • Historia mitem pisana, rec. Olga Tokarczuk, Anna In w grobowcach świata, „Portret” 2007, nr 23, s. 27.
 • Ostatnie pytanie, rec. Paweł Huelle Ostatnia wieczerza, „Portret” 2007, nr 2 (24), s. 9899
 • Trudno z tym życiem wytrzymać, a nie sposób nie żyć…”, rec. Amir Or Wiersz, „Fraza” 2007, nr 3 (57), s. 309311.
 • Pisarz o pisarzu. O biografii Boya-Żeleńskiego raz jeszcze, rec. Józef Hen, Boy-Żeleński. Błazen - wielki mąż , „Portret” 2008, nr 1(26), s. 6567.
 • Antologia z Olsztyna, rec. Przed i po. Antologia literacka, red. Alicja Bykowska-Salczyńska i Zbigniew Chojnowski, „Portret” 2008, nr 1 (26), s. 104106.
 • Kolejny sen o Polsce, rec. Tomasz Piątek Pałac Ostrogskich, „Portret” 2008, nr 2 (27), s. 340.
 • Próba porządku, rec. Jarosław M. Rymkiewicz Kinderstehen, „Portret” 2008, nr 2 (27), s. 11112.
 • Batalia o starość, rec. M. Sieniewicz Rebelia, „Fraza” 2008, nr 34, s. 21.
 • „Jeśli mówię o czymś na pozór całkiem innym to i tak mówię o Auschwitz” rec. Maria Janion Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, „Portret” 2009, nr 28, s.157158.
 • Szczęśliwy powrót, rec. Daniel Odija, Niech to nie będzie sen, „Portret” 2009, nr 28, s. 8182.
 • Sprawa Rumkowskiego, rec. A.Bart Fabryka muchołapek; E. Cherezińska, Byłam sekretarką Rumkowskiego, „Portret” 2009, nr 28, s. 3334.
 • O trudzie zapominania, rec. Inga Iwasiów, Bambino, „Fraza” 2010, nr 1 (67), s. 122123.
 • Wzruszenia Mirona, rec. Miron Białoszewski, Chamowo, „Portret” 2009, nr 29, s. 6768.
 • Powrót Nienackiego?, rec. Piotr Łopuszański, Pan Samochodzik i jego autor. O książkach Zbigniewa Nienackiego dla młodzieży, „Portret” 2009, nr 29, s. 160161.
 • O trudzie zapominania, rec. Inga Iwasiów Bambino, "Fraza" 2010, nr 2 (67), s. 307308.
 • Przygody złego wojaka, rec. Krzysztof Beśka Fabryka frajerów, "Fraza" 2010, nr 3 (68), s. 315316.
 • Czas pożogi i namiętności, rec. Tomasz Zubiński Ogień przy drodze, "Fraza" 2010, nr 4 (6970).
 • Dokuczliwe dziedzictwo, rec. Krzysztof Wójcicki Mój przyjaciel trup, "Media. Kultura. Komunikacja Społeczna" 2010, nr 6, s.181184.
 • Mazurski raj, rec. Andrew Tarnowski, Blade szable, blade kości, "Fraza" 2011, nr 2 (72), s. 266267.
 • Wschodniopruska retrospekcja, rec. Sigfried Lenz Muzeum ziemi ojczystej, "Fraza" 2011, nr 34 (7374), s. 277279.
 • Kobiece pisanie poza miejscem i czasem, rec. Pisarstwo kobiet między dwoma dwudziestoleciami, "Fraza" 2012, nr 3 (77), s. 293295.
 • O wojennej zawierusze raz jeszcze, rec. H. von Lehndorff, Dziennik z Prus Wschodnich, „Fraza” 2014, nr 12, s. 301303.
 • Beata Walęciuk-Dejneka, Ludowy obraz kobiety – perspektywa inności. Folklor i literatura, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, Siedlce 2014, ss. 301, „Prace Literaturoznawcze” 2015, nr 3, s. 367377.
 • Sławomir Buryła, Rozrachunki z wojną, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017, ss. 278, „Prace Literaturoznawcze” 2018, nr 6, s. 292295.
 • Òd „Skôrbu” do „Stegnë”. 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego, pod red. Daniela Kalinowskiego, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Akademia Pomorska, Instytut Kaszubski, Wejherowo – Słupsk – Gdańsk 2017, ss. 344., „Fraza” 2018, nr 34 (101102), s. 326330.
 • Beata Szady, Wieczny początek. Warmia i Mazury, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020, ss. 408, "Prace Literaturoznawcze" 2020 nr 8, s. 304310.
 • Ewa Zdrojkowska, Literacki atlas Warmii i Mazur, Instytut Północny w Olsztynie, Olsztyn 2020, ss. 145, "Prace Literaturoznawcze" 2021, nr 9, s. 318-321.
 • Beata Morzyńska-Wrzosek, Wglądamy w siebie nieco głębiej... O refleksji tożsamościowej w polskiej poezji kobiet XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020, ss. 246, "Prace Literaturoznawcze" 2021, nr 9, s. 325-331.
INNE:
 • Uniwersytet Boenigka, w: Był z Warmią jak kość, co obraca się w stawie... Wspomnienia o Janie Boenigku, red. J. Chłosta, Olsztyn 2003, s. 3335.
 • Impresja przy lekturze „Przed sklepem jubilera”, w: Papieskie ślady, red. A. Taborski, Olsztyn 2003, s. 196198.
 • Starszy radosny pan, w: Aby pieśń zachowała się cało...Wspomnienia o Janie Lubomirskim, pod red. J. Chłosty, Olsztyn 2005, s.1819.
 • Skutki „babskiego przełomu”, „Kajet” 2007 nr 2, s.46.
 • Młoda proza z Olsztyna, „Kajet” 2007 nr 3, s. 46.
 • Portret Reportera, ”Kajet” 2008 nr 1, s. 46.
 • O kształceniu regionalnym w szkole podstawowej, „Kajet” 2009 nr 3.
 • Olsztyńska polonistyka, „Kajet” 2010 nr 87, s. 46.
 • Das bild der verlorenen Identität der ehemaligen Einwohner Ostpreuens in der erinnerungsliteratur. Vergangenheit und Gegenwart (Obraz utraconej tożsamości byłych mieszkańców Prus Wschodnich w literaturze wspomnieniowej. Przeszłość i teraźniejszość), „Masurische Storchenpost” Nr 9 (274) 22 Jg. September 2011, s. 916., Nr 10 (275) 22.Jg.October 2011, s. 3-10, Nr 11 (276) 22 Jg. November 2011, s.29-35.
 • Moje spotkania z pisarzem. Wspomnienie o Erwinie Kruku, w: "Żyłem jak umiałem..." Wspomnienia o Erwinie Kruku, red. J. Chłosta, Olsztyn 2017, s. 3942.
 • Absolwenci filologii polskiej w Olsztynie - ścieżki kariery, "Prace Literaturoznawcze" 2019, nr 1 (numer specjalny), s. 211216.
 • Współczesne oblicza olsztyńskiej polonistyki - współpraca ze społecznością regionu, "Prace Literaturoznawcze" 2019, nr 1 (numer specjalny) s. 131135.
 • Wstęp, "Prace Literaturoznawcze" 2019, nr 1 (numer specjalny), s. 57.
RECENZJE WYDAWNICZE:
 • Światy Olgi Tokarczuk, red. M. Rabizo-Birek, Rzeszów 2013.
 • Polonistyka, Mińsk 2014.
 • Samotność – wybór czy los. Literatura i kultura, red. B. Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2015.
 • Ewa Górecka, Między zachwytem a cierpieniem. O twórczości Joanny Pollakówny wobec kultury i wiary, Bydgoszcz 2019.
 • Sławomir Sobieraj, Mila Elin. Poezje i szkice o poezji, Siedlce 2021.

 

21. Powieści o Warmii i Mazurach jako literackie bedekery [w:] Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik, pod red. Jerzego Madejskiego, Sławomira Iwasiów, Universitas, Kraków 2020, s. 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 

alt

pok. 267
tel. 089 524 63 59
j.chlosta-zielonka@uwm.edu.pl