FORMY I STOPNIE KSZTAŁCENIA:

Studia stacjonarne: w dawnej terminologii studia dzienne. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia I stopnia: trwają 3 lata (6 semestrów). Po ich ukończeniu otrzymuje się tytuł licencjata (angielskie bachelor’s degree), uzyskując tym samym wykształcenie wyższe. Logopedyczne studia I stopnia odbywają się w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy.

W ramach studiów I stopnia z logopedii, oprócz przedmiotów obligatoryjnych dla wszystkich studentów,  proponowane są dwa zestawy przedmiotów do wyboru – z zakresu teatru w logopedii oraz komunikacji w logopedii.

Studia II stopnia: trwają 2 lata (4 semestry). Po ich ukończeniu otrzymuje się tytuł magistra (angielskie Master of Arts).

Na magisterskie studia logopedyczne przyjmowani są absolwenci licencjackich studiów z logopedii albo studiów na innym kierunku ze specjalnością lub ścieżką specjalizacyjną z logopedii.

W ramach studiów II stopnia z logopedii, oprócz przedmiotów obligatoryjnych dla wszystkich studentów,  proponowane są dwa zestawy przedmiotów do wyboru – z zakresu logopedii klinicznej oraz logopedii edukacyjnej i artystycznej.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl