Laboratorium logopedyczne

Studenckie Koło Naukowe „Laboratorium logopedyczne” działa przy kierunku logopedia od marca 2016 roku. Opiekunem Koła jest dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz. Założeniem programowym koła jest tworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju członków Koła w aspekcie naukowym, zawodowym, społecznym i kulturalnym. Wykształcenie postawy rzetelności zawodowej, obowiązkowości i etyki pracy, otwartości na drugiego człowieka oraz wrażliwości na jego potrzeby. Celem Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu logopedii, kształtowanie umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań członków Koła, a w szczególności: podejmowanie przedsięwzięć badawczych z zakresu logopedii; nabywanie, przekazywanie, promowanie i rozwijanie wiedzy logopedycznej; podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie i pogłębianie umiejętności składających się na tzw. warsztat; wspieranie osobowego rozwoju studentów na wszystkich płaszczyznach; pomoc w rozwijaniu samodzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych członków Koła; doskonalenie umiejętności liderskich członków Koła poprzez pracę w zespole; promocja i działania na rzecz rozwoju kierunku logopedia na UWM w Olsztynie. Wskazane cele koło realizuje w szczególności  poprzez: organizowanie lub współorganizowanie spotkań, prelekcji, seminariów, dni tematycznych, konferencji na UWM w Olsztynie lub poza Uczelnią, w tym w ramach przedsięwzięć wyjazdowych; wspieranie i angażowanie się w badania i inicjatywy innego rodzaju (m.in. mające charakter popularyzatorski lub promocyjny) prowadzone przez macierzysty Instytut i Wydział lub Wydziały współtworzące kierunek logopedia bądź podejmowanie badań własnych; samodzielnie lub jako współuczestnik: wydawanie publikacji, prowadzenie strony internetowej, stałej rubryki bądź blogu czy serwisu tematycznego w dowolnych mediach; podejmowanie współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami, stowarzyszeniami; współpracę z ośrodkami oświatowymi, medycznymi, kulturalnymi oraz innymi pomiotami zewnętrznymi, w których pracują logopedzi; działania wolontaryjne prowadzone na terenie Uniwersytetu lub poza nim. Wskazane cele i zadania Koło realizuje poprzez aktywny udział w pracach Koła wszystkich członków Koła. Obecnie w pracach Koła aktywnie uczestniczy około 25 osób.

Zrealizowane inicjatywy w roku akademickim 2015/2016 oraz w semestrze zimowym roku 2016/17

1. Przygotowanie i organizacja przez członków koła warsztatów: „Zabawy logopedyczne” dla przedszkolaków z dwóch olsztyńskich przedszkoli  oraz zajęć otwartych w gabinecie logopedycznym w ramach wydziałowych obchodów Europejskiego Dnia Logopedy 2016.

2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Oblicza współczesnej logopedii” zaprezentowanej przez członków Koła przybyłym licealistom w ramach uczelnianego święta „Dzień Otwarty UWM” oraz wyjazdowo w ramach Dni Otwartych w Kętrzynie.

3. Udział w XLV Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych "Koła naukowe szkołą twórczego działania", które odbyło się w dniach 25 - 26 kwietnia, 2016 rok na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.  Członkini Koła Pani Anita Perużyńska wygłosiła referat „Charakterystyka anatomiczna krtani. Fizjologia zmian rozwojowych fałdów głosowych”.

4. Udział członków Koła w II olszyńskich warsztatach Zaburzeń Centralnego Przetwarzania Słuchowego, które odbyły się 19 listopada na Wydziale Humanistycznym. Warsztaty, pod patronatem PTL,  zorganizowała opiekunka Koła w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Polonistyki i Logopedii a interesariuszem zewnętrznym Warmińsko-Mazurskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

5. Udział członków Koła w warsztatach "Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne w zaburzeniach połykania", ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania sprzętu vocastim. Warsztaty, pod patronatem PTL, odbyły się 15 grudnia 2016 r. w  Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

6. Przygotowanie i przeprowadzenie przez członków Koła Karnawałowego Magicznego Balu Uniwersyteckiego dla niedosłyszących dzieci – podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie, Ostródzie i Iławie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu i Mowy . Bal odbył się 14 stycznia 2017 roku na Wydziale Humanistycznym.

7. Wolontariat logopedyczny na rzecz regionu. Członkowie Koła  „Laboratorium logopedyczne” świadczą nieodpłatną pomoc w zajęciach logopedycznych i terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami kompetencji komunikacyjnej. Wolontariat odbywa się w domach podopiecznych prowadzonych przez Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu i Mowy oraz w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek” w Olsztynie; w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Piątka” w Olsztynie;  w świetlicy środowiskowej prowadzonej przez fundację „Radosne Dzieci” w Olsztynie.

Inicjatywy w trakcie realizacji podejmowane w semestrze letnim 2016/17 roku:

1. Przygotowanie wydziałowych obchodów Europejskiego Dnia Logopedy 2017, m. in. organizacja warsztatów logopedycznych dla przedszkolaków.

2. Przygotowanie i nagranie audiobooka „W bardzo magicznym lesie” -  bajki logopedycznej dla dzieci niedosłyszących, stymulującej percepcję słuchową. Bajkę napisała członkini Koła Pani Wioleta Wilk. Bajka zostanie nagrana w formie słuchowiska oraz interaktywnej gry przez członków Koła w Studiu Radiowo-Telewizyjnym Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym UWM.

3. Wolontariat logopedyczny na rzecz regionu (por. wyżej).

Zdjęcia z imprez zorganizowanych przez Koło można obejrzeć w zakładce WYDARZENIA na stronie IPiL.  Informacje dotyczące bieżącej działalności Koła umieszczane są również na Facebooku logopedii  https://www.facebook.com/logopediauwm/.

Wszystkich zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Koła zapraszamy do przystąpienia do „Laboratorium logopedycznego”.

 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl