dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UWM

Dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UWM, prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii – ich wyniki prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowiska lingwistów, psychologów, logopedów, lekarzy w kraju i za granicą. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń językowych u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi, jest autorką standardów postępowania logopedycznego w przypadkach zespołu zamknięcia, afazji, pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych oraz zespołu Aspergera. Uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, była członkiem grupy ekspertów tworzących obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii, wypełniała obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia.  Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w kilku ośrodkach naukowych w Polsce kształcących logopedów. Pełni funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii, działa w Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej Komisji Nauk Medycznych lubelskiego oddziału PAN, należy do komitetów redakcyjnych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych oraz Rady Patronackiej Fundacji 21. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST" (Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe, w 2014 roku otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP.

 

Ostatnie publikacje:

Monografie

 1. Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST, Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS, ss. 923.

Prace pod redakcją

 1. Język – Człowiek – Społeczeństwo [współredaktor: Tomasz Woźniak], Lublin 2013, Wydawnictwo UMCS, ss.  893.
 2. Logopedia. Standardy postępowania [współredaktorzy: Stanisław Grabias, Tomasz Woźniak], Lublin 2015, Wydawnictwo UMCS, ss. 1076.
 3. Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych [zespół autorów: Magdalena Bury, Sylwia Filipczak, Katarzyna Gozdek, Katarzyna Milczanowska, Edyta Stachowicz), Część I. Jak rozpoczynać i kończyć rozmowę?, Część II. Jak rozmawiać z ludźmi?, Część III. Jak prosić i rozkazywać?, Część IV. Jak przedstawiać się? – zbiór ćwiczeń do terapii logopedycznej młodzieży i dorosłych z zaburzeniami neurorozwojowymi, ze spektrum autyzmu, głuchotą i niedosłuchem, zespołem psychoorganicznym czołowym i pragnozją, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne 2016.
 4. „Biuletyn Logopedyczny” – czasopismo – organ Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, PTL, nr 1-2 (28-29) 2014/2015.

Rozdziały w Rozdziały w Rozdziały w podręcznikach

 1. Afazja. Typologia zaburzenia. Interpretacja afazji z perspektywy interakcyjnej, [w:] Teoria zaburzeń mowy, pod red. Stanisława Grabiasa i Zdzisława M. Kurkowskiego, Lublin 2013, Wydawnictwo UMCS, s. 587-639.
 2. Neurobiologiczne podstawy mowy, [w:] Biomedyczne podstawy logopedii, pod red. Stanisława Milewskiego, Jerzego Kuczkowskiego, Katarzyny Kaczorowskiej-Bray, Gdańsk 2014, Wydawnictwo Harmonia Universalis, s. 59-409.
 3. Metodologia badania afazji a praktyka logopedyczna, [w:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, pod red. Stanisława Milewskiego, Katarzyny Kaczorowskiej-Bray, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Harmonia Universalis, s. 171-197.
 4. Postępowanie logopedyczne w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, [w:] Logopedia. Standardy postępowania, pod red. Stanisława Grabiasa, Jolanty Panasiuk, Tomasza Woźniaka, Lublin 2015, Wydawnictwo UMCS, s. 205-242.
 5. Postępowanie logopedyczne w przypadku dorosłych z zespołem Aspergera (współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj), [w:] Logopedia. Standardy postępowania, pod red. Stanisława Grabiasa, Jolanty Panasiuk, Tomasza Woźniaka, Lublin 2015, Wydawnictwo UMCS, s. 395-427.
 6. Postępowanie logopedyczne w przypadku afazji, [w:] Logopedia. Standardy postępowania, pod red. Stanisława Grabiasa, Jolanty Panasiuk, Tomasza Woźniaka, Lublin 2015, Wydawnictwo UMCS, s. 673-720.
 7. Postępowanie logopedyczne w przypadku pragnozji, [w:] Logopedia. Standardy postępowania, pod red. Stanisława Grabiasa, Jolanty Panasiuk, Tomasza Woźniaka, Lublin 2015, Wydawnictwo UMCS, s. 721-753.
 8. Postępowanie logopedyczne w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, [w:] Logopedia. Standardy postępowania, pod red. Stanisława Grabiasa, Jolanty Panasiuk, Tomasza Woźniaka, Lublin 2015, Wydawnictwo UMCS, s. 755-791.
 9. Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu psychoorganicznego czołowego, [w:] Logopedia. Standardy postępowania, pod red. Stanisława Grabiasa, Jolanty Panasiuk, Tomasza Woźniaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 793-826.
 10. Postępowanie logopedyczne w przypadku stanów ograniczonej świadomości i zespołu zamknięcia (współautor: Agnieszka Kwiatkowska), [w:] Logopedia. Standardy postępowania, pod red. Stanisława Grabiasa, Jolanty Panasiuk, Tomasza Woźniaka, Lublin 2015, Wydawnictwo UMCS, s. 827-856.
 11. Mózgowa organizacja procesu mówienia, [w:] Logopedia artystyczna, pod red. Barbary Kamińskiej i Stanisława Milewskiego, Gdańsk 2016, Wydawnictwo Harmonia Universalis, s. 288-311.
 12. Neurologiczne uwarunkowania rozwoju mowy, [w:] Wczesna interwencja logopedyczna, pod red. Katarzyny Kaczorowskiej-Bray i Stanisława Milewskiego, Gdańsk 2016, Wydawnictwo Harmonia Universalis, s. 36-53.
 13. Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy w diagnozie i terapii logopedycznej, [w:] Wczesna interwencja logopedyczna, pod red. Katarzyny Kaczorowskiej-Bray i Stanisława Milewskiego, Gdańsk 2016, Wydawnictwo Harmonia Uniersalis,  s. 211-246.

Rozprawy w monografiach wieloautorskich

 1. W mózgu mieszka słowo. Neurobiologiczne podstawy języka i kultury, [w:] Tekst – Kontekst – Intertekst, pod red. Olgi Kielak, Anny Kowalskiej i Joanny Szadury, Lublin 2013, Wydawnictwo Polihymnia, s. 11-47.
 2. Idiolekt w afazji, [w:] Język – Człowiek – Społeczeństwo, pod red. Jolanty Panasiuk i Tomasza Woźniaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2012, s. 735-758.
 3. Sprawności interakcyjne i komunikacyjne jako kryteria różnicowania zaburzeń rozwojowych, [w:] „Nowa Logopedia”, tom 4, Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, pod red. Mirosława Michalika, Anny Siudak, Haliny Pawłowskiej-Jaroń, Kraków 2013, Collegium Columbinum, s. 81-105.
 4. Tekst – metatekst – kontekst w perspektywie teorii interakcji. Implikacje metodologiczne, [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, pod red. Małgorzaty Karwatowskiej i Adama Siwca, Chełm 2013, Wydawnictwo PWSZ, s. 30-58.
 5. Terapia zaburzeń mowy u chorych neurologicznie a mechanizmy neuroplastyczności, [w:] „Nowa Logopedia”, tom 5, Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, pod red. Mirosława Michalika, Kraków 2014, Collegium Columbinum, s. 41-65.
 6. Płeć mózgu. Neurobiologiczne uwarunkowania zachowań językowych kobiet i mężczyzn, [w:] O płci, ciele i seksualności w języku i mediach, pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Roberta Litwińskiego, Adama Siwca i Beaty Jarosz, Lublin 2014, Wydawnictwo UMCS, s. 15-38.
 7. Narzędzie lingwistyczne do oceny zaburzeń poznawczych u dzieci z padaczką (współautor: Magdalena Kozłowska), [w:] „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka”, tom XII, Metody i narzędzia lingwistyczne w logopedii, pod red. Marleny Kurowskiej i Ewy Wolańskiej, Warszawa 2015, Dom Wydawniczy Elipsa, s. 183-195.
 8. Skala do oceny profilu zaburzeń językowych w zespole Aspergera, [w:] „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka”, tom XII, Metody i narzędzia lingwistyczne w logopedii, pod red. Marleny Kurowskiej i Ewy Wolańskiej, Warszawa 2015, Dom Wydawniczy Elipsa, s. 155-182.
 9. Między biologią a kulturą. Przekaz medialny a możliwości percepcyjne człowieka, [w:] Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Roberta Litwińskiego i Adama Siwca, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 17-39.
 10. Rozumieć po ludzku. Od kodu polikonkretnego do hierarchicznego w ocenie i terapii zaburzeń rozumienia, [w:] „Nowa Logopedia”, tom 6, Rozumienie – diagnoza i terapia, pod red. Marzeny Błasiak-Tytuły, Marty Korendo i Anny Siudak, Collegium Columbinum, Kraków 2015, s. 14-38.
 11. Neurobiologiczne uwarunkowania tekstu – formy i gatunki wypowiedzi w afazji, [w:] „Gatunki mowy i ich ewolucja”, tom V, Gatunek a granice, pod red. Danuty Ostaszewskiej i Joanny Przyklęk, Katowice 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 542-553.
 12. Encefalopatia bokserska. Neurologiczne konsekwencje pięściarstwa, [w:] Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1948-1984, pod red. Elżbiety Palak-Hejno, Magdaleny Piechoty i Pawła Nowaka, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2016, s. 167-192.
 13. Zaburzenia rozwoju ruchowego, poznawczego i komunikacyjnego u dzieci z padaczką [współautor: Magdalena Kozłowska], [w:] Innowacje w fizjoterapii, tom 1, pod red. Moniki Olszówki i Roberta Karpińskiego, Lublin 2015, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, s. 120-135.
 14. Agramatyzmy w afatycznych zaburzeniach mowy, [w:] Studia logopedyczno-lingwistyczne, pod red. Stanisława Milewskiego, Katarzyny Kaczorowskiej-Bray, Barbary Kamińskiej, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2017, s. 169-210.

Artykuły w czasopismach

 1. Realizacja gramatycznej postaci wyrazu w przypadkach afazji, [w:] „Conversatoria Linguistica” Rocznik VI/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. 105-134.
 2. Reprezentacja świata u osób z afazją, „Logopedia”, t. 43/44, pod red. Stanisława Grabiasa,  Lublin 2014/2015, PTL, s. 257-279, wersja angielska: Representation of the World in Patients with Aphasia.
 3. Zespół zamknięcia w diagnozie i terapii logopedycznej, [w:] „Logopedia  Silesiana”, t. 3, pod red. Olgi Przybyli, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 95-114.
 4. Speech Therapy Criteria for Differential Diagnosis of Acquired Speech Disorders in Neurological Patients, “Acta Neuropsychologica”, Vol. 13, No. 3, 2015, s. 267–291.
 5. Dynamika ustępowania zaburzeń afatycznych a społeczne i poznawcze funkcjonowanie pacjenta – studium przypadku (współautor: Sylwia Filipczak), „Logopedia Silesiana”, 2015, t. 4,  pod red. Olgi Przybyli, s. 248-278.
 6. Zespół psychoorganiczny w diagnozie logopedycznej, „Logopedia Silesiana”, t. 4, pod red. Olgi Przybyli, 2015, s. 81-112.
 7. Przedmiot neurolingwistyki [współautorzy:  Tomasz Zyss, Mirosław Michalik Magdalena Ryszka-Kurczab], „Neurolingwistyka Praktyczna”, 2015, nr 1, s. 5-14.
 8. Badanie sprawności gramatycznej w normie i zaburzeniach mowy – przegląd stanowisk, „Nowa Logopedia”, 2016, 2(5), pod red. Henryka Skarżyńskiego, s. 9-17.

 

 

pok. 367
tel. 089 524 63 43
jolanta.panasiuk@uwm.edu.pl