Przedmioty kierunkowe

Wykaz przedmiotów na studiach pierwszego stopnia

I. Moduł: Teoria, diagnoza i terapia logopedyczna

 • Wprowadzenie do logopedii
 • Logorytmika i umuzykalnienie
 • Dykcja, emisja i higiena głosu
 • Rozwój mowy dziecka – norma i patologia
 • Dydaktyka postępowania logopedycznego
 • Dyslalia
 • Balbutologopedia
 • Warsztaty logopedyczne (I, II, III, IV)
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Neurologopedia
 • Dysleksja - dydaktyka postępowania terapeutycznego
 • Surdologopedia
 • Oligofrenologopedia
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
 • Metodyka pracy z komputerem
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Logopedyczny trening słuchowy
 • Muzyka w terapii logopedycznej
 • Seminarium dyplomowe - praca dyplomowa

II. Moduł: Lingwistyczne podstawy logopedii

 • Wstęp do nauki o języku
 • Fonetyka funkcjonalna, akustyczna i (pato)artykulacyjna
 • Funkcjonalny opis języka polskiego
 • Kultura języka i wypowiedzi
 • Zasady pisowni i interpunkcji
 • Pragmatyka językowa w pracy logopedy
 • Semantyka językowa w pracy logopedy
 • Rozwój fonetyczny języka polskiego
 • Zróżnicowanie środowiskowe i regionalne języka polskiego

III. Moduł: Psychopedagogiczne podstawy logopedii

 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Pedagogika (od cyklu 2017/18)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Metody badań społecznych (od cyklu 2017/18)

IV. Moduł: Medyczne podstawy logopedii

 • Anatomia i fizjologia narządów mowy
 • Patologia narządów mowy z ortologopedią
 • Wprowadzenie do foniatrii klinicznej
 • Podstawy pediatrii
 • Podstawy audiologii
 • Elementy foniatrii
 • Wstęp do neurologii
 • Elementy psychiatrii

V. Moduł specjalnościowy (do wyboru): Komunikowanie publiczne

 • Postawy komunikacji społecznej
 • Praktyczna stylistyka
 • Retoryka
 • Teorie komunikowania masowego
 • Kultura języka mediów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rzecznictwo prasowe i public relations
 • Język debaty publicznej
 • Etykieta językowa
 • Animacja kultury

VI. Moduł specjalnościowy (do wyboru): Edukacja teatralna

 • Warsztat reżyserski - praca reżysera nad sztuką (I, II)
 • Warsztat teatralny. Praca z zespołem. Realizacja własnych scenariuszy (I, II, III)
 • Interpretacja tekstów literackich
 • Historia teatru
 • Analiza dzieła teatralnego

VII. Przedmioty kształcenia ogólnego oraz inne konieczne do odbycia studiów

 • Zagadnienia współczesnej humanistyki
 • Literatura w kształceniu logopedycznym
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Wykład ogólnouczelniany
 • Wychowanie fizyczne
 • Ergonomia
 • Etykieta
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyki zawodowe
Uwaga! Szczegółowe wykazy przedmiotów w poszczególnych cyklach kształcenia w zakładce Wykaz przedmiotów.


Wykaz przedmiotów na studiach drugiego stopnia

I. Przedmioty ściśle logopedyczne
 • Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego. Usprawnianie percepcji słuchowej
 • Wybrane aspekty oligofrenologopedii
 • Tyflologopedia
 • Wybrane aspekty zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Logopedia senioralna
 • Podstawy języka migowego
 • Dykcja i autokorekcja
 • Diagnoza idiolektu pacjenta
 • Analiza błędów w pisaniu
 • Wybrane problemy niepłynności mowy
 • Technologie informacyjne. Logopedia komputerowa i internetowa
 • Warsztaty logopedyczne (I i II)
 • Remanenty logopedyczne
 • Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
 • Praktyka zawodowa
II. Przedmioty medyczne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Fizjologia i patologia okresu rozwojowego
 • Embriologia i genetyka człowieka
 • Interdyscyplinarne nauczanie zintegrowane w logopedii
 • Zdrowy styl życia
III. Przedmioty psychologiczno-pedagogiczne
 • Neurolopsychologia kliniczna
 • Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci
 • Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego
 • Podstawy socjoterapii
 • Elementy psychoterapii
 • Arteterapia i muzykoterapia
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
IV. Przedmioty lingwistyczno-logopedyczne
 • Neurolingwistyka
 • Fonologia
 • Lingwistyczna analiza tekstu w normie i patologii
 • Warsztaty translatorskie (I i II)
 • Teorie lingwistyczne w logopedii
 • Komunikacja marketingowa
 • Komunikacja z pacjentem
Moduły specjalnościowe (jeden do wyboru):
 • Logopedia kliniczna
  • Rehabilitacja
  • Onkologopedia
  • Warsztaty logopedii klinicznej (I i II)
  • Psychogenne zaburzenia mowy
 • Logopedia edukacyjna i artystyczna
  • Zaburzenia mowy
  • Metodyka nauczania czytania i pisania
  • Nauczanie wymowy cudzoziemców
  • Warsztaty logopedii artystycznej
  • Warsztaty logopedii medialnej
  • Wymowa w śpiewie
  • Terapia logopedyczna dzieci z mniejszości narodowych i etnicznych
Inne przedmioty konieczne do odbycia studiów
 • Wykład monograficzny (I i II)
 • Etykieta
 • Ergonomia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl