Przedmioty kierunkowe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

(obowiązuje od cyklu 2019/20)

 

I. Teoria, diagnoza i terapia logopedyczna

 • Wprowadzenie do logopedii
 • Emisja głosu z elementami logopedii artystycznej
 • Rozwój mowy dziecka – norma i patologia
 • Dydaktyka i metodyka postępowania logopedycznego
 • Logorytmika i umuzykalnienie
 • Dyslalia. Metody diagnozy i terapii zaburzeń artykulacji
 • Balbutologopedia. Metody diagnozy i terapii zaburzeń płynności mówienia
 • Neurologopedia
 • Oligofrenologopedia
 • Surdologopedia z elementami tyflologopedii. Metody wychowania słuchowego i językowego
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii opóźnionego rozwoju mowy i  niedokształcenia mowy pochodzenia korowego
 • Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii w gerontologopedii oraz onkologopedii z podstawami rehabilitacji głosu po laryngektomii
 • Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii afazji i dyzartrii
 • Warsztaty logopedyczne.  Zasady diagnozy i  terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz osób z mutyzmem wybiórczym
 • Dysleksja
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Metodyka rewalidacji indywidualnej
 • Zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone w pracy logopedy
 • Diagnostyka logopedyczna i postępowanie rehabilitacyjne w zaburzeniach połykania
 • Elementy integracji sensorycznej w diagnozie i terapii logopedycznej
 • Logopedyczne aspekty dwujęzyczności
 • Logopedyczny trening słuchowy
 • Komputer, media i nowe technologie w pracy logopedy
 • Muzyka w terapii logopedycznej
 • Terapeutyczne funkcje literatury
 • Socjolingwistyka z elementami logopedii międzykulturowej
 • Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
 • Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna
 • Praktyka zawodowa

II. Lingwistyczne podstawy logopedii

 • Wstęp do nauki o języku
 • Fonetyka funkcjonalna, akustyczna, wizualna i artykulacyjna
 • Funkcjonalny opis języka polskiego
 • Kultura języka i wypowiedzi
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej i społecznej
 • Semantyka językowa w pracy logopedy
 • Rozwój fonetyczny języka polskiego

III. Psychopedagogiczne podstawy logopedii

 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Psychologia edukacyjna
 • Podstawy psycholingwistyki i neuropsychologii
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Etyczne, organizacyjne i prawne aspekty zawodu nauczyciela logopedy
 • Metody badań społecznych

IV. Medyczne podstawy logopedii

 • Anatomia i fizjologia narządów mowy
 • Patologia narządów mowy z ortologopedią
 • Wprowadzenie do foniatrii
 • Podstawy neonatologii i pediatrii
 • Podstawy audiologii
 • Elementy foniatrii
 • Wstęp do neurologii
 • Elementy psychiatrii i psychopatologii
 • Podstawy fizjoterapii dla logopedów

V. Przedmioty do wyboru (jeden zestaw przedmiotów do wyboru – z zakresu komunikacji w logopedii albo z zakresu teatru w logopedii):

1. Zestaw przedmiotów z zakresu komunikacji w logopedii

 • Pragmatyka językowa w pracy logopedy
 • Strategie prezentacji medialnej i autoprezentacji
 • Stylistyka w pracy logopedy
 • Komunikacja z dzieckiem
 • Retoryka w pracy logopedy
 • Komunikacja a nowe media
 • Komunikacja z osobami z zaburzeniami mowy
 • Komunikacja w sytuacji konfliktu w pracy logopedy

2. Zestaw przedmiotów do wyboru z zakresu teatru w logopedii

 • Teatr w kulturze
 • Analiza dzieła teatralnego
 • Warsztat teatralny. Praca z zespołem (I, II, III)
 • Warsztat reżyserski (I, II)
 • Sceniczna interpretacja tekstów

VI. Przedmioty kształcenia ogólnego oraz inne konieczne do odbycia studiów

 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne w humanistyce
 • Wykład ogólnouczelniany
 • Wychowanie fizyczne
 • Ergonomia
 • Etykieta
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Uwaga! Szczegółowe wykazy przedmiotów w poszczególnych cyklach kształcenia znajdują się w zakładce Programy studiów.

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA (obowiązuje od cyklu 2022/23)

I. Przedmioty ściśle logopedyczne

 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego. Usprawnianie percepcji słuchowej
 • Interdyscyplinarne nauczanie zintegrowane w logopedii
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Gerontologopedia
 • Tyflologopedia
 • Podstawy języka migowego
 • Terapia zaburzeń płynności mowy
 • Terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym
 • Zaburzenia mowy w psychiatrii
 • Warsztaty logopedyczne. Diagnoza warunków orofacjalnych
 • Warsztaty logopedyczne. Terapia osób z rozszczepem podniebienia
 • Warsztaty logopedyczne. Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Warsztaty logopedyczne. Terapia zaburzeń wymowy
 • Warsztaty logopedyczne. Terapia osób z  niepełnosprawnością słuchową
 • Warsztaty logopedyczne. Zaburzenia głosu i oddychania
 • Warsztaty logopedyczne. Terapia osób z  niepełnosprawnością intelektualną
 • Warsztaty logopedyczne. Dokumentowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego
 • Warsztaty logopedyczne. Choroby rzadkie
 • Dykcja i autokorekcja
 • Diagnoza idiolektu pacjenta
 • Technologie informacyjne. Logopedia komputerowa i internetowa
 • Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
 • Praktyka zawodowa

II. Przedmioty logopedyczno-lingwistyczne

 • Neurolingwistyka
 • Fonologia
 • Lingwistyczna analiza tekstu w normie i patologii
 • Warsztaty translatorskie (I i II)
 • Teorie lingwistyczne w logopedii

III. Przedmioty medyczne

 • Patologia jamy ustnej i twarzy dla  logopedów
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Fizjologia i patologia okresu rozwojowego
 • Embriologia i genetyka człowieka
 • Zdrowy styl życia

IV. Przedmioty psychologiczno-pedagogiczne

 • Neuropsychologia kliniczna
 • Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci
 • Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego
 • Elementy psychoterapii
 • Arteterapia i muzykoterapia
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych

V. Przedmioty do wyboru (jeden zestaw przedmiotów do wyboru – z zakresu logopedii klinicznej albo z zakresu logopedii edukacyjnej i artystycznej):

1. Zestaw przedmiotów z zakresu logopedii klinicznej

  • Rehabilitacja
  • Onkologopedia
  • Warsztaty logopedii klinicznej I 
 • Warsztaty logopedii klinicznej II
 • Warsztaty logopedii klinicznej III
  • Komunikacja z pacjentem

2. Zestaw przedmiotów z zakresu logopedii edukacyjnej i artystycznej

  • Warsztaty logopedii artystycznej
  • Warsztaty logopedii medialnej
  • Logopedyczne aspekty czytania i pisania
  • Nauczanie wymowy cudzoziemców
  • Wymowa w śpiewie
  • Terapia logopedyczna dzieci z mniejszości narodowych i etnicznych

Inne przedmioty konieczne do odbycia studiów

 • Wykład monograficzny I (do wyboru:)

1) Wybrane zagadnienia muzykoterapii

2) Lingwistyka komputerowa

 • Wykład monograficzny II (do wyboru:)

1) Komunikacja marketingowa. Perswazja i manipulacja

2) Rozwój świadomości aksjologicznej dziecka

 • Etykieta
 • Ergonomia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl