Kwalifikacje absolwenta logopedia:

Absolwent kierunku logopedia posiada wiedzę w zakresie diagnozowania zaburzeń mowy oraz prowadzenia terapii logopedycznej. Jest zorientowany w problematyce medycznych, psychologicznych i edukacyjnych uwarunkowań zaburzeń komunikacji. Posiada również wiedzę w zakresie podejmowania działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania zaburzeniom komunikacji.

Oferowane kształcenie w pełni umożliwia nabycie uprawnień do wykonywania zawodu logopedy, ponieważ uwzględnia wszelkie wymogi Polskiego Związku Logopedów, dotyczące certyfikatu zawodowego logopedy, oraz spełnia standardy godzinowe kształcenia logopedów. Kierunek uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej – najważniejszej w Polsce instytucji oceniającej jakość kształcenia złożonej z grona niezależnych ekspertów.

Po ukończeniu logopedii absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze językowej komunikacji publicznej. Może znaleźć zatrudnienie w: szkolnictwie, placówkach służby zdrowia, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach kultury, domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo operujących głosem. Może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną. Po studiach licencjackich absolwent może też podjąć kształcenie na studiach II stopnia. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz specjalistycznych studiów podyplomowych.

 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl