KWALIFIKACJE ABSOLWENTA LOGOPEDII:

Absolwent kierunku logopedia posiada wiedzę w zakresie diagnozowania zaburzeń mowy oraz prowadzenia terapii logopedycznej u osób w różnym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami. Jest zorientowany w problematyce medycznych, psychologicznych i edukacyjnych uwarunkowań zaburzeń komunikacji. Posiada również wiedzę w zakresie podejmowania działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania zaburzeniom komunikacji, a także z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej oraz wspomagania rozwoju.

Oferowane kształcenie w pełni umożliwia nabycie uprawnień do wykonywania zawodu logopedy, ponieważ uwzględnia ministerialne standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy, wszelkie wymogi Polskiego Związku Logopedów, dotyczące certyfikatu zawodowego logopedy, oraz spełnia standardy godzinowe kształcenia logopedów.

Studia logopedyczne I stopnia odbywają się w zakresie  kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Studia logopedyczne II stopnia uzupełniają wykształcenie o tytuł magistra.  Po ukończeniu logopedii absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze językowej komunikacji publicznej. Może znaleźć zatrudnienie w: żłobkach, przedszkolach, szkołach,  placówkach służby zdrowia, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach kultury, domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo operujących głosem. Może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz specjalistycznych studiów podyplomowych.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl