Historia

Pierwszą jednostką organizacyjną był utworzony w 1969 roku Zakład Filologii Polskiej, przekształcony w 1990 roku w Instytut Filologii Polskiej. Instytutem aż do roku 2000 kierowała śp. prof. nadzw. dr hab. Anna Pospiszyl, jej zastępcami byli dr Leokadia Hulldr hab. Adam Dobaczewski, prof. UWM.

Od 2000 roku do końca 2009 roku dyrektorem Instytutu była prof. zw. dr hab. Maria Biolik. Funkcję wicedyrektora pełnili dr hab. Zbigniew Chojnowski, prof. UWM, a w l. 2003-2005 dr Alina Naruszewicz-Duchlińska. Właśnie w tym czasie polonistyka olsztyńska otrzymała certyfikat jakości kształcenia na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskała pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Od 1 X 2005 roku do końca roku 2009 wicedyrektorem ds. administracyjnych była dr Katarzyna Zawilska (od marca do sierpnia 2009 r. obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu pełniła dr Renata Makarewicz).

Od 1 stycznia 2010 roku Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej był dr hab. Sławomir Buryła, prof. UWM, a zastępcą - dr Monika Czerepowicka (od lutego do lipca 2012 r. obowiązki zastępcy dyrektora pełniła dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka).

W roku akademickim 2014/2015 Instytut uruchomił drugi kierunek studiów pierwszego stopnia - logopedię. Ten interdyscyplinarny kierunek jest wynikiem współpracy trzech Wydziałów: Humanistycznego, Nauk Medycznych oraz Nauk Społecznych. Prace nad nim trwały blisko dwa lata, czuwał nad nimi zespół w składzie prof. dr hab. Maria Biolik, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, dr Monika Czerepowicka oraz dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, która od powstania kierunku pełni funkcję jego koordynatora. Od października 2017 r. można kontynuować kształcenie na studia II stopnia.

Uchwałą nr 742/2010 z dnia 8 lipca 2010 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna (Polska Komisja Akredytacyjna) przyznała kierunkowi filologia polska opinię pozytywną w sprawie oceny jakości kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej objął dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM, a wicedyrektora - dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM.

Od 2 lutego 2016 r. Instytut Filologii Polskiej zmienił nazwę na Instytut Polonistyki i Logopedii.

W 2020, w związku z reformą szkolnictwa wyższego, zmieniła się struktura. Zadania Instytutu Polonistyki i Logopedii przejęły Katedra Języka Polskiego z Pracownią Logopedyczną i Katedra Literatury Polskiej. Pierwszą, która od 1 września 2021 roku nosi nazwę Katedra Języka Polskiego i Logopedii, kieruje obecnie prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, drugą dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM. Koordynatorem kierunku logopedia jest dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz.

W 2021 r. Uchwałą nr 234/2021 z dnia 25 marca 2021 roku  w sprawie oceny programowej na kierunku filologia polska prowadzonym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło proces kształcenia realizowany na wyżej wymienionym kierunku. Następna ocena programowa na kierunku filologia polska planowana jest w roku akademickim 2026/2027.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl