Treści wykładów stanowią zagadnienia związane z nauczaniem literatury polskiej i obcej oraz kształceniem kompetencji  językowych i komunikacyjnych na poziomie wszystkich etapów edukacyjnych.  Podejmowane są treści niezbędne do przygotowania absolwenta do nauczania przedmiotu szkolnego nazywanego tradycyjnie „językiem polskim”.

Przedmiot w kontekście intelektualnej i moralnej sylwetki absolwenta szkoły. Miejsce przedmiotu szkolnego „język polski” wśród innych przedmiotów nauczania. Źródła i struktura wiedzy przedmiotowej. Odniesienia przedmiotu do osiągnięć literaturoznawstwa i językoznawstwa.  Projektowanie procesu kształcenia. Planowanie kierunkowe, wynikowe i metodyczne. Struktura różnych typów lekcji.  Strategie dydaktyczne i metody nauczania w kontekście zakładanych celów nauczania z uwzględnieniem możliwości ucznia.  Integracja treści kształcenia wewnątrz przedmiotu oraz między różnymi przedmiotami szkolnymi.  Kształtowanie pojęć, zasad, postaw i umiejętności praktycznych. Pomiar dydaktyczny. Kształtowanie kompetencji kluczowych. Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu. Interakcje nauczyciela i ucznia na lekcji.

Celem zajęć jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu dydaktyki przedmiotowej, tj. metodyki nauczania literatury i języka polskiego.

 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl