AKTUALNE PROBLEMY NAUKOWO – BADAWCZE W INŻYNIERII LĄDOWEJ

Ogólnopolska konferencja naukowo – techniczna, Olsztyn 19-21 października 2017

    

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Przy współudziale:

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Olsztynie,

Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Olsztynie,

Stowarzyszenia Geodetów Polskich

oraz Zakładu Usług Wodnych w Dobrym Mieście

mają zaszczyt zaprosić do udziału

w Ogólnopolskiej konferencji dotyczącej problemów badawczych w inżynierii lądowej.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań związanych z szeroko rozumianą inżynierią lądową oraz integracja środowiska naukowego.

W konferencji przewidziany jest udział pracowników jednostek naukowo badawczych oraz studentów uczestniczących w badaniach.

Patronat Honorowy:

Prezydenta Miasta Olsztyna

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Logotyp_MIB_pio-stz&-KRZYWE& Patronat Honorowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa - Andrzeja Adamczyka

Patronat Medialny:

Materiały Budowlane

De Gruyter

Uwaga! Wybrane artykuły o wysokiej wartości merytorycznej i naukowej będą rekomendowane do publikacji w czasopismach OPEN ENGINEERING oraz JOURNAL OF GEODETIC SCIENCE

WAŻNE TERMINY
 • 15 marca 2017                    - termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń
 • 31 marca 2017                    - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • 31 maja 2017                      - termin nadsyłania referatów
 • 15 czerwca 2017                - potwierdzenie przyjęcia referatu
 • 30 czerwca 2017                - termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
 • 15 września 2017               - przesłanie komunikatu nr 2
 
TEMATYKA

Tematyka konferencji obejmuje różne problemy związane z inżynierią lądową podzielone na sekcje:

Budownictwo:

 • architektura
 • budownictwo ogólne
 • budownictwo energooszczędne
 • diagnostyka i zabezpieczenie budowli,
 • fizyka budowli
 • geotechnika
 • inżynieria komunikacji
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • mechanika konstrukcji i materiałów
 • konstrukcje betonowe
 • konstrukcje metalowe

Geodezja i Fotogrametria:

 • teoretyczne podstawy pomiarów geodezyjnych
 • metody analizy i interpretacji wyników pomiarów geodezyjnych
 • geodezja inżynieryjna
 • monitoring konstrukcji inżynierskich i budowlanych
 • fotogrametria inżynieryjna
 • geodezyjne monitorowanie środowiska i atmosfery
 • nowoczesne technologie pomiarowe
 • skaning laserowy
 • metody pozycjonowania satelitarnego GNSS
 • teledetekcja satelitarna

 Inżynieria Przestrzenna:
 • systemy informacji geograficznej
 • geoinformacja
 • ochrona i kształtowanie środowiska
 • ocena, ochrona i kształtowanie krajobrazów
 • modelowanie przestrzeni z wykorzystaniem narzędzi GIS
 • rozwój zrównoważony i ład przestrzenny
 • urbanizacja i suburbanizacja
 • kontinuum miejsko-wiejskie
 • technologie pozyskiwania danych przestrzennych

Oraz:

 • problematyka kształcenia i zdobywania umiejętności zawodowych
 • zagadnienia dydaktyczne we współczesnych realiach
 • nowoczesne technologie i innowacje w inżynierii lądowej
 • badania laboratoryjne i pomiarowe, budowa stanowisk badawczych i inne….
KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Wielgosz

 

Sekcja: Budownictwo

Sekcja: Geodezja i Fotogrametria

Sekcja: Inżynieria Przestrzenna

Przewodniczący:

Dr hab inż. Piotr E. Srokosz

Członkowie:

Prof. dr hab. Chi Tran

Dr hab. inż. Marek J. Ciak

Dr hab. inż. Leszek Małyszko

Dr hab inż. Robert Wójcik

Przewodniczący:

Dr hab. inż. Marek Mróz

Członkowie:

 Prof. dr hab. Waldemar Kamiński

Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz

Dr hab. inż. Jacek Rapiński

Dr hab. inż. Piotr Sawicki

Przewodniczący:

Dr hab. inż. Adam Senetra

Członkowie:

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski

Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek

Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

dr inż. Elżbieta Szafranko

Wiceprzewodniczący:

dr inż. Joanna A. Pawłowicz dr inż. Marek Ogryzek

Sekretarze:

dr inż. Piotr Bilko, mgr Grażyna Grzyb

Członkowie:

dr inż. Szymon Sawczyński, dr inż. Marta Figurska, dr inż. Iwona Krzywnicka, dr inż. Wioleta Błaszczak – Bąk, dr inż. Magdalena Mleczko, dr inż. Joanna Janicka, dr inż. Jacek Zabielski

Biuro konferencji:

 •   (89) 523 47 28
 •   10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 4, p. 3.16

KONTAKT

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, 10-724 Olsztyn Ul. Heweliusza 4, p. 3.16, Tel: (89) 523 47 28

OPŁATY

Miejsce konferencji: Hotel Park w Olsztynie, Obiekty WGIPB UWM w Olsztynie

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1000 zł. W ramach opłaty jest przewidziany udział w obradach, przerwy na kawę, noclegi, pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji, udział w imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne oraz publikacja jednego referatu.

Artykuły przyjęte przez komitet naukowy będą opublikowane w następujących czasopismach:

- Materiały budowlane,  j. polski – 8 pkt. na liście MNiSW (dopłata 200zł), 
- Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), j. angielski – 9 pkt. na liście MNiSW (bez dopłaty), 
- Geodesy and Cartography, j. angielski – 13pkt. na liście MNiSW (publikacja bez dopłaty po spełnieniu wymogów czasopisma), 
- Real Estate Management and Valuation, j. angielski - 12 pkt. na liście MNiSW (dopłata 500zł),
- Acta Scientiarum Polonorum Administratio Lokorum, j. polski i angielski – 9pkt. na liście MNiSW (dopłata 250zł).

Opłatę prosimy wnieść przelewem na konto Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego:    

13 1030 1986 2700 0000 2888 0006

z dopiskiem: apnb'2017 i nazwisko uczestnika.

logo_pzitb logo_mb_czerwone_01 logo_sgp logo_tup logo_zuw jogs_banner eng_banner logo-piib