DYDAKTYKA
studia II stopnia

Instrukcja

dla studentów Specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego, studiów drugiego stopnia, dotycząca praktyki programowo-metodycznej odbywanej w szkołach podstawowych  i szkołach ponadpodstawowych

 

Praktyka stanowi istotny element przedmiotu: metodyka nauczania języka angielskiego i jest jedną z form zajęć dydaktycznych podlegających kontroli i ocenie. Niezaliczenie praktyki jest równoznaczne z niezaliczeniem przez danego studenta semestru studiów.

 

Cele i zadania praktyki:

W toku odbywania praktyki student-praktykant powinien:

 • obserwować lekcje w szkole i sporządzać raporty z tych obserwacji zgodnie z zaleceniami nauczyciela metodyki.
 • przeprowadzić samodzielnie co najmniej 30 lekcji.
 • dokonywać konfrontacji posiadanej wiedzy z praktycznym jej zastosowaniem,
 • doskonalić swoje umiejętności nauczycielskie w naturalnych warunkach pracy szkoły,
 • pogłębiać znajomość pracy nauczyciela przedmiotu i nauczyciela - wychowawcy,
 • rozwijać zainteresowania pracą dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz różnymi formami pracy pozalekcyjnej,
 • dostrzegać i rozwijać różnorodne problemy natury dydaktycznej i wychowawczej;

 

Sprawy organizacyjne:

1.      Praktyka programowo-metodyczna obejmuje 120 godzin, w tym śródroczna w semestrze II (2 lekcje tygodniowo) oraz praktyka ciągła we wrześniu - 3 tygodnie (30 godzin tygodniowo - razem 90 godzin).

2.      Student zgłasza się w wyznaczonej szkole w pierwszym dniu praktyki 20 minut przed pierwsza lekcją. Student przedstawia się Dyrektorowi szkoły oraz szkolnemu opiekunowi praktyki.

3.      Student zobowiązany jest prowadzić Dziennik Praktyk, w którym zamieszcza opis obserwowanej lub prowadzonej lekcji - zgodnie z wymaganiami nauczyciela metodyki.

4.      W czasie odbywania praktyki, student podporządkowuje się wszelkim poleceniom Dyrektora Szkoły i szkolnego opiekuna praktyki. Student przestrzega też obowiązujących w danej szkole zasad dyscypliny pracy.

5.      Praktyka studentów I roku w semestrze II polega na obserwowaniu lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktyki (2 godziny tygodniowo). Studenci zobowiązani są do zapisywania swoich obserwacji w sposób określony przez nauczyciela metodyki.

6.      Studenci po I roku studiów odbywają we wrześniu praktykę ciągłą (3 tygodnie) w  szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych (zaleca się, aby w trakcie praktyki studenci odbyli ją we wszystkich typach szkół) pod nadzorem nauczyciela - szkolnego opiekuna praktyki, który czuwa nad prawidłowym ich przebiegiem. Studenci odbywają zajęcia próbne, czyli prowadzą lekcje. Każda lekcja prowadzona przez studenta powinna być poprzedzona konsultacją ze szkolnym opiekunem praktyki w celu przedyskutowania przedstawionej w scenariuszu koncepcji lekcji i jej tematu oraz związanego z nią doboru treści, metod i pomocy dydaktycznych. Akceptacja scenariusza lekcji i sposobu jej przeprowadzenia przez nauczyciela-opiekuna jest zezwoleniem na jej przeprowadzenie. Po zakończeniu praktyki nauczyciele-opiekunowie zapisują w Dzienniku praktyk swoją opinię nt. pracy studenta i proponują ocenę za praktykę.

7.      W czasie trwania praktyki ciągłej student powinien przeprowadzić co najmniej 30 lekcji, ponadto powinien prowadzić obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna, brać udział w lekcjach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych - za zgodą Dyrektora Szkoły i opiekuna praktyki.

8.      Student zapoznaje się z tygodniowym planem lekcji, oraz Statutem Szkoły, Regulaminem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i innymi dokumentami szkolnymi, które powinien znać każdy nauczyciel zatrudniony w danej szkole.

9.      W przypadku niewłaściwego zachowania studenta-praktykanta (nieprzestrzeganie regulaminu, absencja, itp.) szkoła powinna możliwie szybko zawiadomić o tym nauczyciela metodyki: mgr. Jacka Łaguna, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1,

tel. (089) 535 20 12.

 

Warunkiem zaliczenia praktyki jest przedłożenie:

 • Dziennika Praktyk z pozytywną opinią opiekuna praktyki.
 • Dokumentacji wymaganej przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego.

Zaliczenia i wpisu do indeksu dokonuje nauczyciel metodyki z Katedry Filologii Angielskiej  na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

 Instrukcja

dla studentów Specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego, studiów drugiego stopnia, dotycząca praktyki programowo-metodycznej odbywanej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2012/2013.

 

Praktyka stanowi istotny element przedmiotu: metodyka nauczania języka angielskiego i jest jedną z form zajęć dydaktycznych podlegających kontroli i ocenie. Niezaliczenie praktyki jest równoznaczne z niezaliczeniem przez danego studenta semestru studiów.

 

Cele i zadania praktyki:

W toku odbywania praktyki student-praktykant powinien:

 • obserwować lekcje w szkole i sporządzać raporty z tych obserwacji zgodnie z zaleceniami nauczyciela metodyki.
 • przeprowadzić samodzielnie co najmniej 40 lekcji (łącznie podczas praktyki śródrocznej i ciągłej)
 • dokonywać konfrontacji posiadanej wiedzy z praktycznym jej zastosowaniem,
 • doskonalić swoje umiejętności nauczycielskie w naturalnych warunkach pracy szkoły,
 • pogłębiać znajomość pracy nauczyciela przedmiotu i nauczyciela - wychowawcy,
 • rozwijać zainteresowania pracą dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz różnymi formami pracy pozalekcyjnej,
 • dostrzegać i rozwijać różnorodne problemy natury dydaktycznej i wychowawczej;

 

Sprawy organizacyjne:

4.      Praktyka śródroczna trwa: semestr II, III po 2 lekcje tygodniowo oraz praktyka ciągła: wrzesień - łącznie 4 tygodnie (30 godzin tygodniowo - razem 120 godzin) po 2 tygodnie w szkole podstawowej i gimnazjum.

5.      Student zgłasza się w wyznaczonej szkole w pierwszym dniu praktyki 20 minut przed pierwsza lekcją. Student przedstawia się Dyrektorowi szkoły oraz szkolnemu opiekunowi praktyki.

6.      Student zobowiązany jest prowadzić Dziennik Praktyk, w którym zamieszcza opis obserwowanej lub prowadzonej lekcji - zgodnie z wymaganiami nauczyciela metodyki.

10.  W czasie odbywania praktyki, student podporządkowuje się wszelkim poleceniom Dyrektora Szkoły i szkolnego opiekuna praktyki. Student przestrzega też obowiązujących w danej szkole zasad dyscypliny pracy.

11.  Praktyka studentów I roku w semestrze II polega na obserwowaniu lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktyki (2 godziny tygodniowo). Studenci zobowiązani są do zapisywania swoich obserwacji w sposób określony przez nauczyciela metodyki.

12.  Studenci po I roku studiów odbywają we wrześniu praktykę ciągłą (łącznie 4 tygodnie) w  szkołach (podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych) pod nadzorem nauczyciela - szkolnego opiekuna praktyki, który czuwa nad prawidłowym ich przebiegiem. Studenci odbywają zajęcia próbne, czyli prowadzą lekcje. Każda lekcja prowadzona przez studenta powinna być poprzedzona konsultacją ze szkolnym opiekunem praktyki w celu przedyskutowania przedstawionej w scenariuszu koncepcji lekcji i jej tematu oraz związanego z nią doboru treści, metod i pomocy dydaktycznych. Akceptacja scenariusza lekcji i sposobu jej przeprowadzenia przez nauczyciela-opiekuna jest zezwoleniem na jej przeprowadzenie. Po zakończeniu praktyki nauczyciele-opiekunowie zapisują w Dzienniku praktyk swoją opinię nt. pracy studenta i proponują ocenę za praktykę.

13.  W III semestrze studenci odbywają praktykę śródroczną w szkołach (podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych) - prowadząc lekcje i obserwując kolegów. Procedura prowadzenia lekcji jak w punkcie 6. Nauczyciele-opiekunowie wypełniają po każdej przeprowadzonej przez studenta lekcji protokół hospitacyjny i przekazują go nauczycielowi metodyki na UWM.

14.  W czasie trwania praktyki ciągłej student powinien przeprowadzić co najmniej 30 lekcji, ponadto powinien prowadzić obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna, brać udział w lekcjach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych - za zgodą Dyrektora Szkoły i opiekuna praktyki.

15.  Student zapoznaje się z tygodniowym planem lekcji, oraz Statutem Szkoły, Regulaminem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i innymi dokumentami szkolnymi, które powinien znać każdy nauczyciel zatrudniony w danej szkole.

16.  W przypadku niewłaściwego zachowania studenta-praktykanta (nieprzestrzeganie regulaminu, absencja, itp.) szkoła powinna możliwie szybko zawiadomić o tym nauczyciela metodyki: mgr Annę Moczulską, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1,

tel. (089) 535 20 12, 524 63 27.

 

Warunkiem zaliczenia praktyki jest przedłożenie:

 • Dziennika Praktyk z pozytywną opinią opiekuna praktyki.
 • Dokumentacji wymaganej przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego.

Zaliczenia i wpisu do indeksu dokonuje nauczyciel metodyki z Katedry Filologii Angielskiej  na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.