PRACOWNICY
dr Halszka Leleń

 

adiunkt

Pracownia Literatury Angielskiej i Amerykańskiej

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 209

telefon: 89 524 65 10

e-mail: halszka.lelen@uwm.edu.pl

konsultacje:

30.09.2014-29.03.2015 urlop

 

 

Opiekun I roku Filologii, specjalność Filologia Angielska oraz specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego, początek studiów 2013/2014

Opiekun naukowy Koła Inicjatyw Anglistycznych „Anglo-Cooltura JUNIORS"
Wystąpienia członków koła:

 • p. Karolina Klamka wystąpienie „Celtic music" na Dniu Szkockim na UWM 10.04.2014;
 • Wyróżniony referat p. Józefiny Białek na XLIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych 14 maja 2014 - pt „Magic and the fantasy world as a topos of an opportunity for a better tomorrow. Based on J. K. Rowling's „Harry Potter" series".

Pomysłodawca i organizator sesji kulturalno naukowej Dzień szkocki na UWM w Olsztynie 10.04.2014. W ramach wydarzenia odbyło się ponad 30 punktów programu: Wykładów, dyskusji, warsztatów, spotkań z dziedziny Historii, Filozofii, Literatury, Kultury, Sztuki, Języka, Muzyki, Tańca szkockiego. Odwiedziło nas około 500 osób. Wydarzeniu towarzyszyła akcja z dziedziny mody „załóż kratkę!".

 

                 


   

Wykonawca umowy o współpracy między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Fundacją Between. Pomiędzy z Sopotu

 

Pomysłodawca, koordynator i współtwórca programu „Rybka Bajka"

 

 

Program autorski "Rybka Bajka / Fairy-Tale Fish" z zakresu: teatr-nauka-doświadczenie, realizowany przez Studentów I roku Filologii Angielskiej specjalność translatorska (opracowanie HL) oraz specjalność nauczycielska (opracowanie mgr Tomasza Niedźwiedzia oraz mgr Jolanty Maj). Program realizowany wraz z Wydziałem Nauk o Środowisku, Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; beneficjent: 238 dzieci 5-7 lat z miasta i wsi (Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Rusi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie), patronat medialny: Gazeta Olsztyńska, Wiadomości Uniwersyteckie, Radio UWM FM

 

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej

od marca 2012  do chwili obecnej
Adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12.01.2012
Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
Rozprawa doktorska obroniona z wyróżnieniem: The Literary Machine: The Principle of Tension in the Short Stories of H. G. Wells
Promotor: prof. dr hab. David Malcom (Uniwersytet Gdański)
Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim
Prof. UŁ, dr hab. Jerzy Jarniewicz.

1999-marzec 2012 asystent w Katedrze Filologii Angielskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

1997-1999 asystent na kierunku Filologia Angielska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.

1996-2002 Lektor w Szkole językowej English Perfect w Olsztynie.

21.06. 1996 

Uzyskanie, z wynikiem bardzo dobrym, tytułu magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł pracy magisterskiej: The Aesthetic Topography of Wessex: Spatial Motifs in "The Return of the Native", "The Mayor of Casterbridge" and "Tess of the d'Urbervilles" by Thomas Hardy. Promotor: prof. dr hab. David Malcolm.

07.1992 wychowawca i lektor na dwutygodniowych koloniach języka angielskiego organizowanych przez Autorskie Liceum Ogólnokształcące Glob w Olsztynie.


Stypendia zagraniczne i pobyty badawcze


maj 1997 r. - DUET TEMPUS - dwutygodniowy wyjazd do Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Exeter, w celu przygotowania materiałów i opracowania programów studiów dwuprzedmiotowych

kwiecień 2004 - dwutygodniowy wyjazd do The British Library i Bromley Local Studies Library

wrzesień 2006 - tygodniowy pobyt badawczych połączonych z konferencją międzynarodową w Londynie.

wrzesień 2013 - tygodniowa kwerenda biblioteczna w The British Library w Londynie

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzone przedmioty:historia literatury angielskiej

 • historia literatury angielskiej: studia dwuprzedmiotowe TEMPUS
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • PNJA: konwersacje z leksyką
 • PNJA: konwersacje ze słuchaniem
 • PNJA: konwersacje: studia dwuprzedmiotowe TEMPUS
 • PNJA: pisanie
 • PNJA: czytanie z leksyką

 

Główne kierunki badawcze:

 • zagadnienia literackości i ewolucji gatunków w opowiadaniach
 • zagadnienia opowiadania historii w twórczości szkockiego pisarza George'a Mackay'a Brown'a
 • użycie kategorii napięć literackich do badania tekstów prozatorskich
 • sposoby kreowania postaci literackiej oraz świata przedstawionego w fikcji późno-wiktoriańskiej po współczesność
 • wpływy gatunkowe bajki, baśni i mitu w prozie angielskiej XIX i XXw
 • nacechowanie artystyczne i ewolucja konwencji gatunkowych angielskiej literatury popularnej
 • ewolucja konwencji: utopia, scientific romance, fantasy, science fiction
 • interferencje sztuk w utworach dla dzieci i dorosłych awangardy polsko-angielskiej, Franciszka i Stefan Themersonowie,
 • badania nad metaforą literacką
 • zastosowanie teorii amalgamatów kognitywnych w badaniach literackich
 • zagadnienia estetyczne czasu i przestrzeni literackiej
 • twórczość Franciszki i Stefana Themersonów oraz Bertranda Russella
 • twórczość Johna Bergera
 • twórczość nowelistyczna H. G. Wells'a i jego wpływ na rozwój późniejszych konwencji i gatunków
 • twórczość Thomas'a Hardy'ego

 

Publikacje

Opublikowane artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. „Post-Dickensian Style of Literary Portraiture in the Mimetic Fiction of „a Nawther" H. G. Wells", Reflections on / of Dickens, pod red. Ewy Kujawskiej-Lis i Anny Krawczyk-Łaskarzewskiej. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014, s. 182-195.
 2. „Tekst jako sieć. O Literackiej metaforyczności w opowiadaniach fantastycznych H. G. Wellsa", Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV: Metafory i amalgamaty pojęciowe, pod red. Moniki Cichmińskiej i Izy Matusiak-Kempy. Instytut Filologii Polskiej UWM, Olsztyn 2012. s. 105-116.
 3. "Fictionality of Space Motifs in Three Wessex Novels". PASE Papers in Literature and Culture, pod red. Joanny Burzyńskiej i Danuty Stanulewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 229-235.
 4. "The Birth of a Genre?: <> by H. G. Wells". Conventions and Texts, pod red. Andrzeja Zgorzelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 242-261.
 5. "The Fictional Space and Visual Arts in Three Wessex Novels" Proceedings of the Tenth International Conference of the Polish Association for the Study of English. PASE Papers in Culture and Literature, pod red. Władysława Witalisza i Petera Leese'a, Instytut FA, Uniwersytet Jagieloński, Kraków 2002, s. 195-200.
 6. "Structuring Uncertainty: An Attempt at Reading H.G. Wells' The Apple", Acta Neophilologica t. III, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2001, s. 209-220.
 7. „Niespełnienie horyzontu oczekiwań w opowiadaniu Herbert'a George'a Wells'a <>", Paradoksy humanistyki, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego, pod red. Oli Kubińskiej i Davida Malcolma, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 231-241.
 8. "Teaching Practical English and Literature to Tempus Students at WSP in Olsztyn." współautorzy: Przemysław Chudy i Anna Strzelecka. Two Subject Teacher Training: Principles and Practice, pod red. M. Misztala i J. Pawłowskiej. Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 1999, s. 67-77.
 9. "Quasi-Documentary Aspects of the Fictional Space in The Return of the Native by Thomas Hardy", [w:] Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching. t. I , pod red. Joanny Burzyńskiej, Piotra Ruszkiewicza, Ryszarda Wenzela i Tadeusza Z. Wolańskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 101-122.

Rozdziały w monografiach oddane do recenzji oraz w opracowaniu:

 1. The Fantastic as Technique of Redynamizing Mimetic Fiction
 2. Fantastic Transformations of Character Sketch in H. G. Wells's "The Crystal Egg" (oddana do recenzji)
 3. Mr. Rouse Builds His House as Amalgamate of Avant-Garde Conventions Developed by the Themersons
 4. "Do You Read Fables? Modern Ones?" Fable and Fairy-Tale Strategies in Early Scientific Romances of H. G. Wells


Monografie
(W przygotowaniu) The Literary Machine: The Principle of Tension in the Short Stories of H. G. Wells

 

Konferencje naukowe z wystąpieniami

 1. 16-19.06.2014 "Unbraiding the Short Story" 13th International Conference on the Short Story in English. Juridicum, University of Vienna, Austria. Wystąpienie: "Grand-Scale Perspective in the Fantastic Short Stories of H. G. Wells"
 2. 12-14.06.2014 "Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education" Children's Identity and Citizenship in Europe (CiCe) Conference, organizowana przez London Metropolitan University, CiCe Erasmus Academic Network i UWM Olsztyn, wystąpienie: "Subversion of Citizenship and Education in Bertrand Russell's Alphabet"; przygotowanie i moderowanie Międzynarodowego panelu dyskusyjnego Students' Voice.
 3. 2-3.06.2014 „International Conference Old Media in New Media Era. About Adjustment Strategies of Traditional Media to New Media Reality". Zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Wystąpienie „The Avant-Garde Sources of Roman Polański's Two Men and a Wardrobe.
 4. 08-09.05.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Imaginacje Końca", zorganizowana przez Katedrę Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie. Wystąpienie: "The End of the World as a Literary Game in the Short Stories of H. G. Wells."
 5. 14-16.05.2014 Konferencja „Nowe początki w Literaturze Szkockiej" Zorganizowana przez Fundację Between.Pomiędzy z Sopotu, Dworek Sierakowskich Sopot. Wystąpienie "The Word Transfigures All". Storytelling Through Space and Time in The Masked Fisherman and Other Stories by George Mackay Brown.
 6. 10.04.2014 Sesja kulturalno-naukowa "Dzień szkocki na UWM w Olsztynie", Wydział Humanistyczny UWM. Wystąpienie „Scottish Literature Through the Ages. George Mackay Brown and his Orkney Short Stories".
 7. 19-20.10.2013 „Międzynarodowa konferencja naukowa Muzy, Kochanki, Partnerki - wielkie kobiety w cieniu wielkich mężczyzn." Zorganizowana przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Wystąpienie: „Mr Rouse Builds His House as Amalgamate of Avant-Garde Conventions Developed by The Themersons." 
 8. 7.06.2013 „Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej - Bajki świata." III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Wydział Humanistyczny UWM oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bajka w Olsztynie Wystąpienie: "Do You Read Rables? Modern Ones?" Fable and Fairy-Tale Strategies in Early Scientific Romance of H. G. Wells
 9. 13-19.05.2013 Międzynarodowa konferencja naukowa i festiwal „between.pomiędzy" w Sopocie zorganizowane przez Uniwersytet Gdański Wystąpienie: "Berger Between the Lines: What is Refuted in "Boris is Buying Horses"? Współprowadzenie seminarium nt. utworu "Boris" (1983) John'a Berger'a.
 10. 11-13.04.2013 „Reflections on/of Dickens". Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie. Wystąpienie: Post-Dickensian Style of Literary Portraiture in Mimetic Fiction of H. G. Wells
 11. 13.05.2012 Literature in English Symposium (LIES 8): „Of What is Past, or Passing, or to Come": Travelling in Time and Space in Literature in English. Konferencja naukowa zorganizowana przez: Zakład Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej, Wydział Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Wystąpienie: Aesthetic Dimensions of Time Travel in H. G. Wells's Short Stories.
 12. 11-12.05.2012 Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV: Metafory i amalgamaty pojęciowe. Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Katedrę Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie. Wystąpienie: "A Sheet Gathered by the Corners". Poziomy literackiej metaforyczności w wybranych opowiadaniach H.G.Wellsa.
 13. 12-14.04.2012 Structuring Literary Characters. Sympozjum naukowe zorganizowane przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Uniwersytet Gdański. Wystąpienie: Fantastyczne transformacje konwencji szkicu charakterologicznego w opowiadaniu Herberta George'a Wellsa "Kryształowe jajko".
 14. wrzesień 2006 Międzynarodowa konferencja naukowa „H. G. Wells: New Directions" zorganizowana przez Towarzystwo Wellsowskie w Londynie Wystąpienie: "'As if the Real Was a Mere Veil to the Fantastic': The Subversive Dynamics of the Fantastic in H. G. Wells's Short Stories".
 15. wrzesień 2001 Sympozjum „Konwencje a teksty", Zakład Badań Literackich IA Uniwersytet Gdański, Gdańsk. Wystąpienie: "The Birth of a Genre?: The Valley of Spiders by H. G. Wells"
 16. kwiecień 2001 Polish Association for the Study of English Tenth Annual Conference, Kraków. Wystąpienie: "The Fictional Space and Visual Arts in Three Wessex Novels".
 17. kwiecień 2000 Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Gdańsk Wystąpienie: "Fictionality of Space Motifs in Three Wessex Novels".
 18. kwiecień 1999 ‘Duet TEMPUS' Two Subject Teacher Training: Principles and Practice, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Wystąpienie: "Teaching Practical English and Literature to Tempus Students at WSP in Olsztyn." współautorzy: Przemysław Chudy, Anna Strzelecka (Drogosz).

 

Doskonalenie specjalistyczne:

 • 1995 Teatr Miniatura w Gdańsku, Warsztaty z improwizacji teatralnych w języku angielskim zorganizowane przez „Maybe Theatre Company"
 • 1999 Kraków, Warsztaty teatralne nt. zastosowania technik teatralnych w nauczaniu języka angielskiego, prowadzenie: Steve Cockett i Jeff Taylor
 • 2013 maj Sopot, spotkanie otwarte w jęz. angielskim z Jonem McKenną, aktorem o licencji nr 3 na występy uliczne w londyńskim Covent, nt. początków angielskiej sceny ulicznej w latach 80 XXw; udział w podsumowaniu warsztatów aktorskich w Zatoce Sztuki „Nauka Latania" prowadzone na sopockiej plaży, prowadzenie Piotr Tomaszuk i Rafał Gisowski oraz amatorzy.
 • październik - listopad 2013 Kurs online: „SciWrite: Writing in the Sciences", Stanford University, USA, prowadzenie Kristin Sainani, PhD;
 • 2-3 września 2014 szkolenie "Publikowanie w sieci"

 

Programy i szkolenia nt finansowania nauki

 • 7.10.2013 Szkolenie „OFERTA STYPENDIALNA I APLIKOWANIE DO PROGRAMÓW SCIEX, DAAD i FSS", Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
 • 6.11.2013 Seminarium szkoleniowo - dyskusyjne pn. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce" z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowym Punktem Kontaktowym, w Centrum Nauk Humanistycznych UWM

 

Działalność organizacyjna:

 

 • Przygotowanie materiałów i opracowanie programu studiów dwuprzedmiotowych w ramach projektu DUET-TEMPUS (1997)
 • Członek komisji rekrutacyjnej na Filologię Angielską (1997-1999)
 • Koordynator modułu PNJA Konwersacje, Katedra Filologii Angielskiej (2011-2012)
 • Egzaminator na egzaminach na studia magisterskie uzupełniające Filologia Angielska (2011, 2013)
 • Pomysłodawca programu promocji UWM (2012)
 • Opiekun roku Filologii Angielskiej, studia licencjackie (1999-2001), studia licencjackie (2010-2012); specjalność translatorska, studia licencjackie (2013-2014); specjalność translatorska, studia licencjackie (2013-2014).
 • Opracowanie uwag ze strony UWM, Wydziału Humanistycznego do zmiany ustawy o zasadach finansowania nauki z roku 2010, opublikowane na oficjalnych stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konsultacji społecznych zmian w ustawie (czerwiec 2013)
 • Pomysł, opracowanie i koordynacja projektu „Rybka Bajka / Fairy-Tale Fish" z zakresu teatr-nauka-doświadczenie dla Studentów Filologii Angielskiej i 238 dzieci klas 0-1 wiek 5-7 lat. Opracowanie i ewaluacja realizacji projektu w ramach dydaktyki PNJA Konwersacje na I roku Filologii angielskiej, specjalność nauczycielska i translatorska, zaproszenie do udziału i wspólna realizacja wraz z III rok FA specjalność nauczycielska, Wydziałem Nauk o Środowisku (Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego), Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - konkurs na reportaż prasowy i radiowy wśród studentów, zaproszenie interesariuszy zewnętrznych: Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Rusi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie oraz Gazeta Olsztyńska, Wiadomości Uniwersyteckie, Radio UWM FM. (październik-grudzień 2013)
 • Opiekun naukowy Koła Inicjatyw Anglistycznych „Anglo COOLtura JUNIORS"
 • Zorganizowanie Dnia Szkockiego na UWM w Olsztynie 10.04.2014
 • Komitet organizacyjny międzynarodowej konferencji naukowej ze strony UWM 12-14.06.2014 "Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education" Children's Identity and Citizenship in Europe (CiCe) Conference, organizowana przez London Metropolitan University, CiCe Erasmus Academic Network i UWM Olsztyn,
 • 13.06.2014 przygotowanie i moderowanie Międzynarodowego panelu dyskusyjnego Students' Voice.

 

Inne:

Mam wspaniałego męża, trójkę dzieci i wielu przyjaciół. W czasie wolnym uprawiam turystyka aktywną, w zależności od pory roku: narty biegowe i zjazdowe, rower, kajak. Radość daje mi też śpiew, gotowanie i ogród. Działam czynnie w swoim środowisku życia poprzez animację wydarzeń lokalnych.