Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Zapraszamy do zapoznania się z opinią RSzWiN do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zobacz opinię