Notatka ze spotkania Wicepremiera Jarosława Gowina z członkami Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP (29 czerwca 2018)

Na zdjęciu od lewej: Janusz Szczerba (Wiceprezes RSzWiN ZNP), Marcin Czaja (Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w MSWiN), Jarosław Gowin (Wicepremier, Minister SWiN), Janusz Rak (Prezes RSzWiN ZNP), Dariusz Sala (Wiceprezes RSzWiN ZNP), Sławomir Broniarz (Prezes ZNP)

Jak oświadczył Wicepremier J. Gowin 3 lipca 2018 r. ma się odbyć w Sejmie trzecie czytanie Ustawy 2.0, tydzień później planowana jest debata w Senacie, a najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia Ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

Widzę dużą rolę organizacji związkowych na etapie pisania rozporządzeń do Ustawy oraz opracowywania statutów uczelni” – powiedział Gość.

Wicepremier odniósł się do wprowadzonych poprawek oraz ważnych dla zmian zapisów:

 1. Nastąpiła zmiana formuły rady uczelni, będzie to organ doradczy.
 2. Członków rady powoływać będą senaty uczelni (50% spoza uczelni i 50% z grona pracowników uczelni).
 3. Senaty uczelni, a nie rada będą opracowywać strategie rozwoju szkoły.
 4. Kandydatów na rektora oprócz senatu będą mogły zgłaszać organy uczelni wskazane w statucie uczelni.
 5. Ewaluacja uczelni będzie następowała według dyscyplin.
 6. Każdy pracownik naukowy oraz naukowo-dydaktyczny będzie musiał przedłożyć w okresie parametryzacji minimum jedną, a maksimum cztery najwyżej punktowane publikacje (uwaga: w skali całego kraju 25% kadry nie napisało nawet jednego artykułu) – odchodzenie od punktomani.
 7. Kategoria B+ uprawniać będzie do prowadzenia przewodów habilitacyjnych.
 8. Wycofano tzw. skróconą ścieżkę habilitacyjną

Nowa ewaluacja przeprowadzana będzie w oparciu o trzy kryteria:

-        publikacje i patenty,

-        wartość wpływów z badań,

-        odziaływanie społeczne i gospodarcze (ocena ekspertów).

Rozszerzona zostanie lista czasopism krajowych (z 250 do 500), które uwzględniane będą w parametryzacji. Ministerstwo przeznaczy środki finansowe (granty) na wzmocnienie wydawnictw, aby w ciągu 2 lat mogły wejść do światowej bazy czasopism naukowych (nowe) oraz aby utrzymać je na tej liście (już na niej obecne).

Lista wydawnictw dla monografii będzie obejmować trzy poziomy:

-        liczące się wydawnictwa światowe,

-        renomowane wydawnictwa krajowe i uczelniane (publikacje recenzowane),

-        pozostałe spoza listy (nie spełniające podstawowych wartości etycznych).

Inne kwestie, które nurtują środowisko nauczycieli:

 1. Nazwa uniwersytetu zostanie zachowana nawet wówczas, gdy ewaluacja szkoły będzie niekorzystna.
 2. Uczelnie regionalne będą brały udział w podziale dodatkowych środków w tzw. konkursie „Wyspy doskonałości”. Uczestnicy czteroletniego programu każdorocznie otrzymają po 3 mln zł (łączne wsparcie dla każdej ze szkół to 12 mln zł).
 3. Trwają także prace, aby dla uczelni regionalnych opracować nieco inny algorytm podziału środków.
 4. W proponowanej Ustawie zachowane zostały wszystkie dotychczasowe uprawnienia związków zawodowych.
 5. W nowej Ustawie znalazł się zapis usuwający wszelkie przeszkody do uzyskania prawa do odliczania 50% kosztów przychodów dla wszystkich nauczycieli akademickich.
 6. Od stycznia 2019 nastąpi wzrost najniższych wynagrodzeń dla wszystkich kategorii nauczycieli akademickich.
 7. Zarzut, że rektorzy dostaną ogromną władzę jest bezpodstawny ponieważ to statuty uczelni maja wskazać uprawnienia rektorów (mogą być określone szerzej lub węziej).
 8. Likwiduje się minima kadrowe – w to miejsce powołane zostaną  rady naukowe składające się z osób publikujących w czasopismach ze światowej bazy danych (liczył się będzie nie tytuł czy stopień naukowy, a dorobek naukowy tych osób).
 9. W poszczególnych uczelniach ZFSŚ w roku 2019 nie może być niższy niż w roku obecnym. W latach następnych wprowadzono zasadę, że wysokość odpisu każdorazowo musi być negocjowany przez Rektora ze związkami zawodowymi działającymi w uczelni (ministerstwo finansów zgodziło się by sztywny zapis 6,5% zaczął obowiązywać dopiero od roku 2026).

Z. Warzocha, C. Czyżewski