Informacje o postępowaniu nr 276/2017/US/DZP

Szkolenie zagraniczne dla nauczycieli akademickich planujących prowadzenie zająć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej wysokiej wierności w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.05.03.00-00-0011/15-00 z dnia 01.04.2016 r.
Numer postępowania:276/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:02-08-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Dodatkowe uwagi:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: