Informacje o postępowaniu nr 23/2019/PN/DZP

Zakup licencji do przeprowadzania warsztatów z oprogramowania do projektowania bryłowego: system komputerowego wspomagania projektowania oraz system do wizualizacji przebiegu procesów technologicznych, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Numer postępowania:23/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:17-01-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zmiana treści SIWZ:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: