OGŁOSZENIA O PRZETARGACH - DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - UWM OLSZTYN
Data ogłoszeniaNumer postępowaniaKod jednostki prowadzącejNazwa postępowaniaRodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2010:
2010-10-25 79/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa stanowisk badawczych, urządzeń elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych, wyposażenia kontrolno - pomiarowego, zestawu maszyn ogrodniczych i rolniczych, sprzętu audio-video, wyważarki do kół pojazdów samochodowych, zestawu do pomiaru zużycia paliwa, kamery termowizyjnej, mebli laboratoryjnych w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych”. (Etap 3, Zadanie 2, Kontrakt 1), (Etap 3, Zadanie 2, Kontrakt 2), (Etap 3, Zadanie 2, Kontrakt 4). Dostawa
2010-10-25 184/2010/PN/DZP DZP Usługa wykonania badań biomasy ślazowca pensylwańskiego oraz dwóch gatunków wierzby na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02.-00-016/08 pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii. Usługa
2010-10-16 15PN/POPW.01.02.00-28-020 BPBiT Wyposażenie Laboratorium Biochemicznej Oceny Jakości Żywnościowych Surowców Zwierzęcych oraz Dobrostanu Zwierząt oraz Laboratorium Agrobiochemicznego - Dostawa i instalacja: zestawu do wizualizacji obrazu; kamery termowizyjnej; lasera MID-laser, zestawu do magnoterapii; mikroskopu skaningowego; wyposażenia systemu w sprzęt do obróbki i higienizacji materiałów użytych w badaniach respirometrycznych w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 (Etap II, Zadanie 1- Kontrakt 6; Zadanie 3- kontrakt 4 i 8). Dostawa
2010-10-15 187/2010/PN/DZP DZP Dostawa sprzętu multimedialnego, fotograficznego oraz kserokopiarek do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-10-15 10/PN/POPW.01.03.00-28-02 BPBiT Dostawa sprzętu fotograficznego w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dostawa
2010-10-11 6/PN/POPW.01.03.00-28-021 BPBiT Dostawa systemu obciążeniowego, wolnostojącego kanału wodnego z wyposażeniem oraz wyposażenia do Pracowni Wytrzymałości materiałów, w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 12, 13, 14) Dostawa
2010-10-06 7/PN/POPW.01.03.00-28-021 BPBiT Dostawa urządzeń pomiarowych do badan terenowych parametrów fizycznych budowli i sprzętu pomocniczego, aparatu płytowego do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych oraz urządzeń do detekcji promieniowania podczerwonego, w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 15, 16, 17) Dostawa
2010-10-05 165/2010/PN/DZP DZP Wykonanie remontu pomieszczeń Polikliniki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
2010-10-05 164/2010/PN/DZP/POKL DZP Usługa opracowania graficznego, składu oraz druku wraz z dostawą 6 numerów biuletynu projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i 2 przewodników Sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta oraz Efektywne negocjacje w biznesie. Usługa
2010-09-30 9/PN/POPW.01.03.00-28-021 BPBiT Dostawa sprzętu asekuracyjnego i drabiny, w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 19) Dostawa
2010-09-29 163/2010/PN/DZP DZP Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektu Europejska wieloproduktowa zintegrowana biorafineria projektowana w celu zrównoważonego przetwarzania biomasy. Dostawa
2010-09-28 175/2010/PN/DZP DZP Wykonanie prac budowlano-remontowych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
2010-09-24 76/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa sprzętu komputerowego, aparatury laboratoryjnej, mebli biurowych do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa oraz Wydziału Biologii w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. (Etap 3, Zadanie 1, Kontrakt 11), (Etap 3, Zadanie 1, Kontrakt 4), (Etap 3, Zadanie 1, Kontrakt 10), (Etap 3, Zadanie 1, Kontrakt 2), (Etap 2, Zadanie 4, Kontrakt 1.4). Dostawa
2010-09-24 166/2010/PN/DZP DZP Dostawa przyczepy-rozrzutnika obornika do Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-09-24 162/2010/PN/DZP DZP Wykonanie remontu pomieszczeń byłego Oddziału Dermatologii na potrzeby Laboratorium Komórek Zwierzęcych Wydziału Nauk Medycznych przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie. Roboty budowlane
2010-09-23 78/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa oprogramowania do przetwarzania grafiki 2D, oscylometru, mikrofonu fonokardiograficznego, karty oscyloskopowej oraz wyposażenia do pracowni naukowych, sprzętu i aparatury dydaktycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych”. (Etap 3, Zadanie 1, Kontrakt 1), (Etap 3, Zadanie 1, Kontrakt 2). Dostawa
2010-09-17 161/2010/PN/DZP DZP Dostawa samochodu wielozadaniowego do Ośrodka Dydaktyczno - Doświadczalnego Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-09-13 16/PN/POPW.01.03.00-28-02 BPBiT Dostawa dwóch komputerów mobilnych i oprogramowania, w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 11) Usługa
2010-09-09 149/2010/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna artykułów biurowych do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie. Dostawa
2010-09-08 156/2010/PN/DZP DZP Dostawa samochodu wielozadaniowego do Ośrodka Dydaktyczno - Doświadczalnego Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-09-08 155/2010/PN/DZP DZP Dostawa nawozów mineralnych i materiału siewnego do Ośrodka Dydaktyczno Doświadczalnego Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-09-08 152/2010/PN/DZP DZP Wykonanie naprawy instalacji komputerowych i elektrycznych oraz remontu instalacji elektrycznej w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
2010-09-07 153/2010/PN/DZP DZP Dostawa samochodu wielozadaniowego do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-09-07 151/2010/PN/DZP DZP Wykonanie remontu pomieszczeń 011, 31 w budynku Wydziału Nauk Technicznych UW-M w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 11. Roboty budowlane
2010-09-01 74/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach hali technologicznej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 7, w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ”. Roboty budowlane
2010-09-01 144/2010/PN/DZP DZP Dostawa wyposażenia do laboratoriów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-08-25 15/PN/POPW.01.03.00-28-02 BPBiT Dostawa sprzętu dla laboratorium pozyskiwania oraz przetwarzania obrazów naziemnych, lotniczych i satelitarnych, sprzętu dla laboratorium zintegrowanych pomiarów inżynieryjnych oraz oprogramowania dla laboratorium pozyskiwania i przetwarzania geo-danych dla potrzeb Systemów Informacji Przestrzennej, w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 3, Kontrakt 1, 2, 3) Dostawa
2010-08-24 146/2010/PN/DZP DZP Wykonanie robót remontowych parteru budynku szatniowo-magazynowego przy stadionie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12a Roboty budowlane
2010-08-16 143/2010/PN/DZP DZP Dostawa nawozu mineralnego do Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Łężanach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-08-16 132/2010/PN/DZP DZP Dostawa laptopów do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie. Dostawa
2010-08-13 73/2010/PN/DZP/RPW BPBiT „ Dostawa wyposażenia do Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej ” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ” (Etap 3, Zadanie 5, Kontrakt 1 ). Dostawa
2010-08-13 142/2010/PN/DZP DZP Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej dla Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
2010-08-11 140/2010/PN/DZP DZP Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych w DS-3 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 9. Roboty budowlane
2010-08-09 141/2010/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne oleju napędowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-08-03 71/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa aparatury specjalistycznej do Laboratoriów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 –2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”(Etap 3, Zadanie 3, Kontrakt 1, 2, 5, 6, 7) Dostawa
2010-08-03 5/PN/POPW.01.03.00-28-021 BPBiT Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 11) Dostawa
2010-08-03 131/2010/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne oleju grzewczego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-07-30 70/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa aparatury laboratoryjnej oraz mebli i wyposażenia do Laboratoriów Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (Etap III, Zadanie 2, Kontrakt 6). Dostawa
2010-07-30 120/2010/PN/DZP DZP DOSTAWA I MONTAŻ NOWYCH SZAF WNĘKOWYCH DO DOMU STUDENTA NR 11 UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Dostawa
2010-07-29 126/2010/PN/DZP DZP Wykonanie remontu sali dydaktycznej w budynku Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
2010-07-29 125/2010/PN/DZP DZP Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
2010-07-29 123/2010/PO/DZP DZP Rozbiórka części obiektów dawnego szpitala wojskowego w Olsztynie, budowa nowych oraz przebudowa istniejących budynków na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego wraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie w ramach realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury pt. „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie” Roboty budowlane
2010-07-28 69/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa mebli laboratoryjnych do bloku 105 B oraz Pawilonu Zakażeń Eksperymentalnych Ptaków w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (Etap III, Zadanie 2, Kontrakt 5). Dostawa
2010-07-28 65/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa wraz z montażem aparatury specjalistycznej oraz projektorów multimedialnych i ekranów ściennych do Zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (Etap III, Zadanie 2, Kontrakt 1). Dostawa
2010-07-27 193/2010/PN/DZP DZP Dostawa systemu do chromatografii średniociśnieniowej dla UWM w Olsztynie Dostawa
2010-07-23 3/PN/POPW.01.03.00-28-021 BPBiT Dostawa wyposażenia do pracowni materiałów i nawierzchni drogowych, maszyn wytrzymałościowych oraz urządzeń do obróbki metalu, w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 5, 6, 7) Dostawa
2010-07-21 122/2010/PN/DZP DZP Dostawa samochodu używanego osobowo-dostawczego dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-07-21 121/2010/PN/DZP DZP Dostawa opału stałego (węgiel i koks) do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-07-17 67/2010/PN/RPW/10 BPBiT Dostawa mebli laboratoryjnych do Centrum Edukacyjno - Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (Etap III, Zadanie 1, Kontrakt 8). Dostawa
2010-07-14 63/2010/PN/DZP/RPW BPBiT „Dostawa aparatury specjalistycznej oraz wyposażenia akwarystycznego do Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. Dostawa
2010-07-14 116/2010/PN/DZP DZP Usługa wynajmu kombajnu do koszenia rzepaku i zbóż - Żniwa 2010r. wraz z operatorem do Stacji Badawczo - Dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Łężanach. Usługa
2010-07-13 117/2010/PN/DZP DZP Wykonanie modernizacji wraz z nadbudową piętra, zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku dydaktyczno- naukowego przy ul. Prawocheńskiego 21 Katedry Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
2010-07-12 113/2010/PN/DZP DZP Wykonanie prac budowlano - remontowych pomieszczeń dawnej Biblioteki Lekarskiej przy ul. Żołnierskiej 14c na potrzeby Katedry Farmakologii i Toksykologii Wydziału Nauk Medycznych UW-M w Olsztynie. Roboty budowlane
2010-07-08 110/2010/PN/DZP/EOG DZP Usługa wydruku wraz z dostawą materiałów szkoleniowych na szkolenie pt. Poznajmy i chrońmy bioróżnorodność jezior, w ramach realizacji projektu pod tytułem Ichtiologiczna bioróżnorodność jezior - wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej siei wędrownej w jeziorze Łebsko (siei łebskiej) nr projektu PL0468 (akronim Fish-WILL), w ramach instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, obszaru Priorytetowego. Usługa
2010-07-07 115/2010/PN/DZP DZP Dostawa rzepaku ozimego i pszenicy ozimej do Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Łężanach - Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-07-06 91/2010/PN/DZP/EUROBIOL DZP Dostawa sprzętu do ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji projektu POKL 04.01.01-00-178/09-00 pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostawa
2010-07-06 14PN/POPW.01.02.00-28-020 BPBiT Wyposażenie Laboratorium Biochemicznej Oceny Jakości Żywnościowych Surowców Zwierzęcych oraz Dobrostanu Zwierząt - Dostawa i instalacja zestawu do instrumentalnej analizy stanu higieniczno-sanitarnego surowców i produktów mięsnych; zestawu do wizualizacji obrazu; lasera MID-laser; zestawu do magnoterapii w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 (Etap II, Zadanie 2- Kontrakt 4; Zadanie 3-kontrakt 6). Dostawa
2010-07-06 105/2010/PN/DZP DZP Dostawa wraz z montażem generatora zasilania zastępczego (agregatu prądotwórczego) z dostosowaniem zmian w instalacji elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-07-06 1/PN/POPW.01.03.00-28-021 BPBiT Dostawa wyposażenia do laboratorium geotechniki i budownictwa drogowego w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 1-3) Dostawa
2010-07-02 92/2010/PN/DZP/EOG DZP Dostawa aparatury, sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych w ramach realizacji projektu pod tytułem „Ichtiologiczna bioróżnorodność jezior – wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej siei wędrownej w jeziorze Łebsko (siei łebskiej)” nr projektu PL0468 (akronim Fish-WILL), w ramach instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, obszaru Priorytetowego „PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ LEPSZE WYKORZYSTANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI” do Biura projektu w Olsztynie. Dostawa
2010-06-30 13PN/POPW.01.02.00-28-020 BPBiT Wyposażenie Laboratorium Oceny Jakości Wód i Zasobów Hydrosfery – dostawa i instalacja: aparatury do badania środowiska wodnego i odpadów stałych; systemu do wykonywania testu Elisa i kriokonserwacji materiału biologicznego; aparatury do oceny gamet i surowców rybnych; aparatury do identyfikacji i oceny jakości materiału biologicznego; aparatury do oceny jakości pasz i ryb; zestawu do liofilizacji mikroorganizmów i preparatów mikrobiologicznych termolabilnych w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 ( ETAP II, Zadanie 5, kontrakt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ). Dostawa
2010-06-30 112/2010/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne artykułów hydraulicznych i sanitarnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-06-29 111/2010/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne artykułów branży elektrycznej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-06-25 62/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Wyposażenie Laboratoriów na ul. Oczapowskiego 5 i Prawocheńskiego 2 w sprzęt komputerowy (m. in. komputery stacjonarne, laptopy, serwery, drukarki, skanery, kopiarki), specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt audiowizualny (m. in. projektory, ekrany do projektorów, aparat cyfrowy) oraz w stanowiska do oceny organoleptycznej (meble komputerowe) w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. (Etap 3, Zadanie 3, Kontrakt 4; Etap 3, Zadanie 3, Kontrakt 9; Etap 3, Zadanie 1, Kontrakt 3). Dostawa
2010-06-25 4/PN/POPW.01.03.00-28-021 BPBiT Dostawa wyposażenia pracowni badań nieniszczących w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 8-10). Dostawa
2010-06-25 14/PN/POPW.01.03.00-28-02 BPBiT Dostawa zestawu aparatury do budowy spektrometru fotoakustycznego składającej się z: zestawu mikrofonów i wzmacniacza mikrofonowego, lampy ksenonowej (oświetlacz), monochromatora, Choppera optycznego, lampy spektralnej do cechowania układu, stołu optycznego, woltomierza homodynowego, urządzenia chłodzącego fotopowielacze, zestawu lasera Nd:YAG wraz z przestrajalnym OPO oraz materiałów pomocniczych (soczewki pryzmaty lustra) w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 2, Kontrakt 1, 2) Dostawa
2010-06-24 12PN/POPW.01.02.00-28-020 BPBiT Wyposażenie Laboratorium Badań Żywnościowo - Żywieniowych – dostawa i instalacja: zestawu urządzeń do badań proteomicznych i chromatograficznej analizy żywności; zestawu urządzeń do prognozowania trwałości żywności i mikrobiologii; zestawu urządzeń do badań towaroznawczych oraz struktury żywności; zestawu urządzeń technologicznych i biotechnologicznych; zestawu urządzeń do analizy właściwości fizycznych żywności; zestawu urządzeń do analiz sensorycznych żywności oraz epidemiologii i profilaktyki żywieniowej, w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 ( ETAP II, Zadanie 4, kontrakt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ). Dostawa
2010-06-24 106/2010/PN/DZP DZP Dostawa mebli laboratoryjnych do Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-06-23 107/2010/PN/DZP DZP Dostawa oprogramowania do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-06-22 99/2010/PN/DZP/EOG DZP Świadczenie usługi hotelowej wraz obsługą konferencji INFORMACYJNO - SZKOLENIOWEJ ICHTIOLOGICZNA BIORÓŻNORODNOŚĆ JEZIOR w ramach realizacji projektu pod tytułem Ichtiologiczna bioróżnorodność jezior - wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej siei wędrownej w jeziorze Łebsko (siei łebskiej) nr projektu PL0468 (akronim Fish-WILL), w ramach instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, obszaru Priorytetowego. Usługa
2010-06-18 102/2010/PN/DZP DZP Dostawa nowych krzeseł, mebli biurowych, laboratoryjnych i medycznych do jednostek Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-06-18 100/2010/PN/DZP DZP Dostawa i instalacja nowego sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie. Dostawa
2010-06-17 98/2010/PN/DZP/EOG DZP Dostawa odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pod tytułem: Ichtiologiczna bioróżnorodność jezior - wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej siei wędrownej w jeziorze Łebsko (siei łebskiej), nr projektu PL0468 (akronim Fish-WILL), w ramach instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, obszaru Priorytetowego PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ LEPSZE WYKORZYSTANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI do Laboratorium Biura Projektu w Olsztynie. Dostawa
2010-06-15 60/2010/PN/DZP/RPW (K1-8) DZP Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych”. Dostawa
2010-06-15 11PN/POPW.01.02.00-28-020 BPBiT Wyposażenie Laboratorium Agrobiochemicznego – Dostawa i instalacja respirometru z zestawem sensorów oraz zestawu do oznaczeń włókna surowego w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 ( ETAP II, Zadanie 3, kontrakt 8 i 9 ). Dostawa
2010-06-15 10PN/POPW.01.02.00-28-020 BPBiT Wyposażenie Laboratorium Agrobiochemicznego – Dostawa i instalacja aparatury do analiz architektury łanu i standaryzacji surowca roślinnego oraz aparatury do fitopatologicznej i entomologicznej analizy roślin i surowców żywnościowych w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 ( ETAP II, Zadanie 3, kontrakt 6 i 7 ). Dostawa
2010-06-11 96/2010/PN/DZP DZP Dostawa projektora, sprzętu video i fotograficznego oraz kopiarek i skanera do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-06-10 9PN/POPW.01.02.00-28-020/ BPBiT Wyposażenie Laboratorium Agrobiochemicznego – Dostawa i instalacja aparatury do analiz fitotoksyczności pestycydów i zanieczyszczeń środowiska oraz mikroskopu skaningowego w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 ( ETAP II, Zadanie 3, kontrakt 2 i 4 ). Dostawa
2010-06-10 61/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa mebli laboratoryjnych do Laboratoriów na ul. Oczapowskiego 5 i Prawocheńskiego 2 w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (Etap 3, Zadanie 3, Kontrakt 8) Dostawa
2010-06-08 8PN/POPW.01.02.00-28-020/ BPBiT Wyposażenie Laboratorium Badań i Ochrony Bioróżnorodności – Dostawa i instalacja aparatury do diagnostyki hydrochemicznej środowiska; spektrometru masowego; systemu do chromatografii cieczowej HPLC z detektorem UV-Vis, fluorescencyjnym i Corona CAD w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 ( ETAP II, Zadanie 3, kontrakt 1, 3 i 5 ). Dostawa
2010-06-05 60/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania specjalistycznego do laboratoriów w budynku B i C w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych” (Etap III, Zadanie 2, Kontrakt 7; Etap III, Zadanie 1, Kontrakt 5). Dostawa
2010-05-31 55/2010/PN/DZP/RPW DZP Dostawa specjalistycznych urządzeń do diagnostyki i terapii weterynaryjnej w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych” (Kontrakt 8) Dostawa
2010-05-29 5PN/POPW.01.02.00-28-020/ BPBiT Wyposażenie Laboratorium Badań i Ochrony Bioróżnorodności – Dostawa i instalacja: zestawu do hodowli mikroorganizmów, hodowli roślin, hodowli i przechowywania komórek zwierząt; systemu do obserwacji mikroorganizmów; zestawu do badań DNA roślin; zestawu do prowadzenia obserwacji ultrastruktury roślin; zestawu do analizy procesów fizjologicznych roślin; zestawu aparatury uzupełniającej do analiz biochemicznych roślin i nasion; mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą i oprogramowaniem do kariotypowania; mikrotomu rotacyjnego; zestawu urządzeń do obserwacji mikroskopowych; zestawu do analizy i archiwizacji obrazu oraz zestawu mikroskopów badawczych i zestawu do pomiarów warunków środowiskowych w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 ( ETAP II, Zadanie 2, kontrakt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 ). Dostawa
2010-05-28 94/2010/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne wyrobów hutniczych do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-05-27 2/PN/POPW.01.03.00-28-021 BPBiT „Dostawa samochodu dostawczego adaptowanego na laboratorium mobilne, w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 4). Dostawa
2010-05-24 88/2010/PN/DZP DZP Dostawa wapna posodowego podsuszanego do Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Łężanach - Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-05-24 57/2010/PN/DZP/RPW DZP Dostawa specjalistycznej aparatury badawczej oraz sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów budynku B i C w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013pt. „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych” (Etap 3,Zadanie 2, Kontrakt 5). Dostawa
2010-05-21 53/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa wyposażenia podstawowego w tym systemu audio-video, żaluzji, stołów laboratoryjnych w budynku A w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013pt. „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych”. (Etap 3,Zadanie 2, Kontrakt 4). Dostawa
2010-05-14 86/2010/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna wyrobów hutniczych do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-05-13 85/2010/PN/DZP DZP Dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”, zadanie 2 „Ocena efektywności opasania bydła i jego wartość rzeźna” Dostawa
2010-05-13 50/2010/PN/DZP/RPW DZP Dostawa specjalistycznych urządzeń do diagnostyki i terapii weterynaryjnej w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 pt. „Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych” (Kontrakt 8) Dostawa
2010-05-12 3PN/POPW.01.02.00-28-020/ BPBiT „Dostawa i instalacja zestawu urządzeń do oceny dobrostanu zwierząt gospodarskich i dziko żyjących składającego się z: zestawu do wizualizacji obrazu, kamery termowizyjnej, lasera MID-laser Irradia, kamery termowizyjnej, zestawu do magneterapii; dostawa i instalacja systemu do badań wskaźników biomechanicznych skorupy jaj oraz kośćca u drobiu; dostawa i instalacja analizatora zawartości białka w mleku; dostawa i instalacja mikroskopu fluorescencyjnego z podwójnym okularem i osprzętem” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 ( ETAP II, Zadanie 1, kontrakt 6, 7, 8 i 9 ). Dostawa
2010-05-11 81/2010/PN/DZP DZP Dostawa samochodu wielozadaniowego do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-05-05 72/2010/PN/DZP DZP Świadczenie usługi hotelowej z obsługą XVIII sympozjum nt. "Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim” dla Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydziału Nauki o Żywności UW-M w Olsztynie Usługa
2010-05-04 78/2010/PN/DZP DZP Dostawa tomografu komputerowego min. 1 warstwowego dla Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Dostawa
2010-04-28 49/2010/PN/DZP/RPW DZP Dostawa specjalistycznych urządzeń do diagnostyki i terapii weterynaryjnej w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt.: Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych (Kontrakt 8). Dostawa
2010-04-27 75/2010/PN/DZP DZP Dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od widelca do zagrody, zadanie 2 Ocena efektywności opasania bydła i jego wartość rzeźna. Dostawa
2010-04-27 74/2010/PN/DZP DZP Dostawa wozu paszowego i zbiorników na pasze do Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego Bałcyny spółka z o.o., gosp. Lipowo. Dostawa
2010-04-27 48/2010/PN/DZP/RPW BPBiT „Dostawa mebli laboratoryjnych oraz mebli biurowych do Laboratoriów na Kortowo III” w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-3013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. (Kontrakt 3, Etap 3,Zadanie 3). Dostawa
2010-04-26 57/2010/PN/DZP DZP Dostawa systemu automatycznej kontroli ilości pobranych pasz i masy ciała zwierząt. Dostawa
2010-04-23 73/2010/PN/DZP DZP Dostawa oprogramowania do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-04-21 44/2010/PN/DZP/RPW BPBiT na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowej aparatury specjalistycznej do Zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.” Dostawa
2010-04-19 67/2010/PN/DZP DZP Dostawa środków ochrony roślin do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
2010-04-17 41/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa wyposażenia do Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności". Dostawa
2010-04-16 40/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa wyposażenia Hali Technologicznej w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ”. Dostawa
2010-04-15 55/2010/PN/DZP DZP Dostawa projektorów, laptopów i kopiarki dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
2010-04-13 39/2010/DK/DZP/RPW BPBiT Dostawa wraz z montażem wyposażenia Hali Technologicznej do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Dostawa
2010-04-12 43/2010/PN/DZP/RPW DZP Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do laboratorium Ruchu Hali do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-3013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (Etap 3, Zadanie 1, Kontrakt 7). Dostawa
2010-04-12 42/2010/PN/DZP/RPW DZP Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych -niski parter, w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (Etap 3,Zadanie 1, Kontrakt 6). Dostawa
2010-04-09 5/2010/PN/DZP DZP Obsługa serwisowa systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
2010-04-07 58/2010/PN/DZP DZP Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-04-01 36/2010/PN/DZP/RPW BPBiT „ Dostawa wyposażenia zaplecza Hali Technologicznej ” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ” (Etap 3, Zadanie 1, Kontrakt 11). Dostawa
2010-03-30 37/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa wyposażenia podstawowego do bloku 105 B oraz Pawilonu Zakażeń Eksperymentalnych Ptaków w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (Etap III, Zadanie 2, Kontrakt 5) Dostawa
2010-03-29 38/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa aparatury specjalistycznej - niski parter "w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”(Kontrakt 2). Dostawa
2010-03-27 35/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa aparatury laboratoryjnej do bloku 105 B oraz pawilonu zakażeń eksperymentalnych ptaków w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (Etap III, Zadanie 2, Kontrakt 4) Dostawa
2010-03-27 33/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa klatek i linii technologicznych do Laboratoriów na Kortowie III w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (Etap 3, Zadanie 3, Kontrakt 5) Dostawa
2010-03-27 31/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-3013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. (Kontrakt 11, Etap 3,Zadanie 1) Dostawa
2010-03-27 30/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa oprogramowania specjalistycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Informatycznego w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych” (Etap III, Zadanie 1, Kontrakt 5) Dostawa
2010-03-26 32/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa wyposażenia podstawowego - komputery do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” Dostawa
2010-03-23 48/2010/PN/DZP DZP Dostawa nasion i środków ochrony roślin do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
2010-03-19 26/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa aparatury specjalistycznej do Laboratoriów na Kortowie III w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” Dostawa
2010-03-10 32/2010/PN/DZP DZP Obsługa serwisowa systemów nisko-prądowych w obiektach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
2010-03-06 27/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności" Dostawa
2010-03-06 25/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa wyposażenia podstawowego do Laboratoriów na ul. Oczapowskiego 5 i Prawocheńskiego 2 w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” Dostawa
2010-03-06 23/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa wyposażenia komputerowego do laboratoriów w budynku B i C w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych” Dostawa
2010-03-02 34/2010/PN/DZP/POIG DZP Dostawa wyposażenia i oprogramowania do Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt.: Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych, zgodnie z umową nr 01.03.01-00-027/08. Dostawa
2010-02-27 22/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa wyposażenia podstawowego w budynku B i C w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych”. Dostawa
2010-02-24 28/2010/PN/DZP DZP Dostawa projektora, laptopów i drukarek Dostawa
2010-02-24 21/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa wyposażenia podstawowego w budynku A w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych”. Dostawa
2010-02-23 16/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego do Laboratoriów na ul. Oczapowskiego 5 i Prawocheńskiego 2 w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” Dostawa
2010-02-20 24/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.” Dostawa
2010-02-19 26/2010/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna paszy treściwej granulowanej dla drobiu do Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-02-18 24/2010/PN/DZP DZP Dostawa nowych mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
2010-02-11 23/2010/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna pasz pełnotreściwych i dodatków wysokobiałkowych dla bydła mlecznego do Stacji Dydaktyczno - Badawczej w Bałdach UWM. Dostawa
2010-02-11 22/2010/PN/DZP DZP Usługa sprzątania obiektów i posesji Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku należących do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
2010-02-10 6/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych-niski parter-w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” Dostawa
2010-02-01 18/2010/PN/DZP DZP Dostawa nawozów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-01-30 8/2010/PN/DZP/RPW DZP Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego do Laboratoriów na Kortowie III w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” Dostawa
2010-01-28 14/2010/PN/DZP DZP Dostawa sprzętu multimedialnego, kopiarek i aparatu fotograficznego dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
2010-01-25 11/2010/PO/DZP/RPW DZP Wykonanie elewacji i dachów w budynkach 105 i 106 w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Roboty budowlane
2010-01-25 10/2010/PO/DZP/RPW DZP Prace modernizacyjne Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych. Roboty budowlane
2010-01-22 9/2010/PO/DZP/RPW DZP Wykonanie prac budowlanych w bloku 105 G w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Roboty budowlane
2010-01-22 5/2010/PN/DZP/RPW DZP Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, pt. Prace modernizacyjne Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych ” Usługa
2010-01-20 3/2010/PN/DZP/RPW DZP Dostawa aparatury specjalistycznej o cenie jednostkowej poniżej 3 500,00 PLN do Laboratoriów na ul. Oczapowskiego 5 i Prawocheńskiego 2 w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjnobadawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności". Dostawa
2010-01-14 2/2010/PN/DZP/RPW DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury specjalistycznej do Laboratorium Toksykologicznego (blok 106), Wydziałowego Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej (blok 105, 105 A, 106) oraz do sal wykładowych (bloku 105 i 106) i ćwiczeniowych (105) oraz do bloku 105 B w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.”. Dostawa
2010-01-11 1/2010/PN/DZP/RPW BPBiT Dostawa aparatury specjalistycznej do Laboratoriów na ul. Oczapowskiego 5 i Prawocheńskiego 2 w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. Dostawa
ogłoszenia o przetargach w roku 2009:
2009-12-28 30/2009/PN/DZP/RPW DZP Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej aparatury specjalistycznej do Zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. Dostawa
2009-12-11 23/2009/PN/DZP/RPW DZP Dostawa wyposażenia podstawowego na potrzeby Regionalnego Centrum Informatycznego i budynku Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku; zestawy komputerowe, wyposażenie dla Akademickiego Ośrodka Obliczeniowego, oprogramowanie. Dostawa
2009-11-25 22/2009/PN/DZP/RPW DZP Dostawa wyposażenia podstawowego do Laboratorium Toksologicznego (Blok 106) Wydziałowego zespołu laboratoriów Biologii Molekularnej (Blok 105, 105 A, 106) oraz do sal wykładowych (bloku 105 i 106) i ćwiczeniowych (105) oraz do bloku 105 B w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. Dostawa
2009-11-20 21/2009/PN/DZP/RPW DZP Dostawa wyposażenia podstawowego do Zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt.”Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. Dostawa
2009-11-17 160/2009/PN/DZP/EOG DZP Dostawa aparatury niezbędnej do prowadzenia prac terenowych i laboratoryjnych w ramach realizacji projektu pod tytułem:Ichtiologiczna bioróżnorodność jezior - wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej siei wędrownej w jeziorze Łebsko (siei łebskiej) nr projektu PL0468 (akronim Fish-WILL), w ramach instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, obszaru Priorytetowego PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ LEPSZE WYKORZYSTANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI. Dostawa
2009-11-05 26/2009/PO/DZP/RPW DZP Prace budowlane pawilonów przy ul. Słonecznej - Kortowo III, w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Roboty budowlane
2009-11-04 25/2009/PO/DZP/RPW DZP Rozbiórka istniejącej wiaty i budowa nowego budynku C, w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych. Roboty budowlane
2009-11-02 24/2009/DZP/RPW DZP Rozbiórka Hali Maszyn i budowa Budynku A oraz rozbiórka Bloków 50A, 50B, 50C, 50D oraz budowa budynku A i B w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. Udoskonalenie infrastruktury i wyposaŜenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych. Roboty budowlane
2009-10-28 15/2009/DZP/RPW DZP Budowa Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej, w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych „. Roboty budowlane
2009-10-16 16/2009/PN/DZP/RWP DZP Dostawa mebli laboratoryjnych w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych, (Kontrakt 5). Dostawa
2009-10-15 14 /2009/PN/DZP/RPW DZP Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją poszczególnych inwestycji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych ”. Usługa
2009-10-09 13/2009/PN/DZP/RPW DZP Dostawa wyposażenia specjalistycznego na potrzeby laboratorium w budynku A - aparatura naukowa i dydaktyczna w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt."Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych". Dostawa
2009-09-29 6/2009/PN/DZP/RPW DZP Dostawa wraz z montażem siedzisk audytoryjnych do budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 14 w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 pt. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Dostawa
2009-09-24 10/2009/PN/DZP/RPW DZP Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt. „ Budowa Laboratorium Doświadczalnego Trzody Chlewnej w Bałcynach ” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności . Usługa
2009-09-16 9/2009/PO/DZP/RPW DZP Modernizacja Bloku 105 B z przeznaczeniem na laboratorium do zakażeń eksperymentalnych ssaków i ryb w ramach realizacji projektu finansowanego z Projektu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 pt. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Roboty budowlane
2009-09-04 8/2009/PO/DZP/RPW DZP Budowa Laboratorium Doświadczalnego Trzody Chlewnej w Bałcynach w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. Roboty budowlane