Colloquia Familiaria

The 2st ColloquiaFamiliaria

The International Interdisciplinary Scientific Conference:
„Marriage and Family in Different Cultures and Religions”
20-21 May 2019, St. Augustin (Bonn/Köln), Germany 

Zapraszamy do galerii z konferencji 20-21 maja 2019
Program konferencji 20-21 maja 2019 - pobierz teraz

          Druga edycja „Colloquia Familiaria” odbyła się w dniach 20-21 maja 2019 r. w St. Augustin (Niemcy). Konferencję organizują: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Teologii) oraz Philosophisch-Theologische Hochschule SVD St. Augustin. 
         Celem Drugiej Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej w ramach cyklu „Colloquia Familiaria”, której temat brzmi:„Małżeństwo i rodzina w różnych kulturach i religiach”, było przybliżenie istoty małżeństwa i rodziny w wybranych religiach świata oraz poznanie związanych z daną kulturą zasad funkcjonowania małżeństwa i rodziny, obyczajów i towarzyszących im ceremonii, a także zagrożeń, z którymi małżeństwa i rodziny muszą się zmagać. W założeniu swym Konferencja zmierzała do wskazania wspólnych dla wielu religii wartości określających relacje małżeńskie i rodzinne oraz zrozumienia podłoża różnic w tym aspekcie życia, a także wspólnych lub podobnych problemów. 
         Zasadnicza oś naukowych poszukiwań Konferencji  oscylowała (w przybliżeniu) wokół takich pytań, jak: Co określa relacje rodzinne w danej kulturze i religii? Jaką rolę pełni małżeństwo pośród innych instytucji życia rodzinnego? Jak opisywane są relacje pomiędzy mężczyznami i kobietami? Jak opisywane są relacje pomiędzy dziećmi a dorosłymi w rodzinie; w jaki sposób małżeństwa mogą być rozwiązywane? Jaki status społeczny jest przypisywany osobom bezżennym? Jak przedstawia się i na ile ważna jest rola nauczania odnoszącego się do rodziny w całej doktrynie poszczególnych religii? Jakie modele wychowawcze w odniesieniu do małżeństwa i rodziny funkcjonują w danym społeczeństwie oraz jak definiowane jest małżeństwo i rodzina w wymiarze prawnym i jakie zagadnienia dotykają te instytucje we współczesnych porządkach normatywnych?
         Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do przedstawicieli środowisk akademickich zajmujących się szeroko pojmowaną tematyką rodziny i małżeństwa. Wystąpienia prelegentów odbyły się w trzech, zasadniczych panelach tematycznych: 1) Modele małżeństwa w religiach świata; 2) Wizje rodziny w nauce i sztuce; 3) Małżeństwo we współczesnych kulturach prawnych. 
W założeniu organizatorów Konferencja winna przyczynić się nie tylko do pogłębienia wizji rodziny i małżeństwa w różnych kulturach i religiach, ale i do wzrostu świadomości zmian zachodzących w modelach małżeństwa i rodzin nie tylko w europejskim kręgu kulturowym, ale i na świecie. 

 

The 1st ColloquiaFamiliaria
The International Interdisciplinary Scientific Conference:
„Marriage per procurain the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations”
24-25 May 2018, Rome, Italy 

         Pierwsza edycja „Colloquia Familiaria” miała miejsce w dniach 24-25 maja 2018 r. w Rzymie (Włochy). Została zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Teologii) oraz Pontificia Università Antonianum (Facoltà di Diritto Canonico), przy współudziale Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (Wydział Prawa Kanonicznego), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydziału Teologii). Konferencja rzymska, która zapoczątkowała cykl spotkań naukowych „Colloquia Familiaria”,stała się forum wymiany poglądów na temat dopuszczalności zawierania małżeństwa per procuraw prawie kanonicznym Kościoła katolickiego (wszystkich obrządków) oraz w prawie innych kościołów i wspólnot religijnych. Jakkolwiek bowiem zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika nie jest we współczesnej Europie zjawiskiem masowym i w praktyce zdarza się stosunkowo rzadko, to jednak nie oznacza to, iż zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika jest obecnie czystą abstrakcją. Wciąż bowiem zdarzają się przypadki, gdy z uwagi na trudne do usunięcia przeszkody (np. związane ze stanem zdrowia), osobista obecność obojga nupturientów na ceremonii zaślubin nie jest możliwa. Jak pokazuje praktyka, kiedy taki przypadek już zaistnieje, wywołuje konsternację i stanowi problem w zasadzie dla wszystkich podmiotów, które w tym uczestniczą. Problem ten nie jest przy tym problemem wyłącznie samych nupturientów, czy nawet i wspólnoty religijnej, w której małżeństwo miałoby być zawarte, ale ma kontekst szerszy i dotyka sfery cywilnoprawnej. Co istotne przy tym, problem ten nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w tych krajach, w których – jak np. w Polsce, Hiszpanii czy we Włoszech – państwo w ramach przyjętych uregulowań uznaje małżeństwa „o podwójnym skutku”, tj. dopuszcza możliwość zawierania małżeństw w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi. 
         Cenną wartością odbytej konferencji była prezentacja uregulowań dotyczących materii małżeństwa w danym kościele lub związku wyznaniowym, nawet jeśli strictezawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w danej wspólnocie nie jest uregulowane lub dopuszczalne. Owocem konferencji jest też wydana przez Wydawnictwo „Libreria Editrice Vaticana” w ramach cenionej serii „Studi Giuridici” (t. CXXIII)praca zbiorowa pt. „Conclusion of Marriage by Proxy in the Internal Law of Churches and Other Religious Associations” (Città del Vaticano 2018, ss. 212), która dostarcza przydatnej wiedzy na temat wskazany w tytule, pomocnej zarówno praktykom zajmującym się problematyką małżeńską, jak i teoretykom szeroko pojmowanego prawa rodzinnego. Wymiana myśli w ramach pierwszego cyklu „Colloquia Familiaria” w Rzymie, niewątpliwie przyczyniła się do podniesienia poziomu świadomości prawnej w zakresie prawa małżeńskiego, zwłaszcza w odniesieniu do tych kościołów i związków wyznaniowych, które w Europie mają status wspólnot mniejszościowych. Więcej na temat konferencji zob. L. Świto, Relazione sulla Conferenza Accademica Internazionale intitolata „Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations”, Roma 24-25 maggio 2018, „Antonianum” 94(2019), s. 237-247.

Zapraszamy do galerii z konfenerncji 24-25 maja 2018, Rzym
Program konferencji 24-25 maja 2018, Rzym