prof. dr hab. Anna Zellma

Zellma Anna, prof. dr hab.

E-mail:     anna.zellma@uwm.edu.pl

Telefon:     600-747-470

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje: Piątek, t.1, godz. 13.30-15.30; Wtorek, t.2, godz. 11.45-13.45

  

 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Profesor nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Katechetyka, Pedagogika
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Dydaktyka religii 4
  • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 2
  • Konwersatorium: Mobbing w szkole i pracy
  • Metody pracy z grupą
  • Organizacja czasu wolnego
  • Pedeutologia
  • Seminarium doktoranckie