Studia: teologia (mgr)

Praca po ukończeniu studiów:

 • ksiądz
 • nauczyciel religii
 • teolog

Informacje o studiach:

studia stacjonarne, zakresy:

 • formacja kapłańska - dla księży (12 semestrów)
 • nauczanie religii - dla osób świeckich (10 semestrów)
 • teologia - dla osób świeckich (10 semestrów) - bez uprawnień nauczycielskich

Wybrane przedmioty z programu kształcenia:

 • Język obcy nowożytny (do wyboru)
 • Technologia informacyjna
 • Historia filozofii
 • Historia Kościoła
 • Logika
 • Etyka
 • Język łaciński
 • Liturgika
 • Katechetyka
 • Filozofia Boga
 • Antropologia filozoficzna
 • Religiologia
 • Katolicka nauka społeczn
 • Prawo kanoniczne
 • Teologia dogmatyczna
 • Teologia fundamentalna
 • Teologia moralna
 • Teologia pastoralna
 • Teologia duchowości
 • Ekumenizm
 • Historia i geografia biblijna
 • Stary Testament
 • Nowy Testament

P r z y g o t o w a n i e   d o   z a w o d u n a u c z y c i e l a:

 • Psychologia wychowania i kształcenia
 • Podstawy pedagogiki
 • Pedagogika szkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Emisja głosu
 • Pedeutologia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka religii
 • Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
 • Technologia informacyjna w pracy pedagogicznej
 • Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza
 • Praktyka dydaktyczna