Studia: nauki o rodzinie II stopień (mgr)

Praca po ukończeniu studiów:

 • asystent rodziny (nowy rynek pracy) [tylko absolwenci Nauki o Rodzinie I stopnia]
 • menadżer/animator kultury
 • organizator życia społeczno-rodzinnego
 • kurator sądowy dla dorosłych
 • kurator rodzinny
 • mediator
 • referent ds. pomocy społecznej (organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, placówki Caritas, placówki opiekuńczo-wychowawcze)
 • specjalista/pełnomocnik ds. rodziny (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Urząd Miasta)

Informacje o studiach:

 • studia drugiego stopnia - magisterskie (4 semestry)
 • studia stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalności (do wyboru):
 • organizacja sfery kultury
 • mediacja rodzinna i wychowanie dziecka
 • dogodnie ułożony plan (zajęcia w ciągu 2-3 dni w tygodniu)

Przedmioty z programu kształcenia:

 • Podstawy demografii
 • Psychologia społeczna
 • Srodki komunikacji społecznej
 • Logika
 • Antropologia
 • Metody pracy z grupą
 • Wiedza o filmie
 • Wiedza o muzyca
 • Moda, stylistyka, trendy

S p e c j a l n o ś ć: organizacja sfery kultury:

 • Dziedzictwo kulturowe Europy
 • Estetyka, percepcja i kultura języka
 • Finansowanie w sektorze kultury
 • Historia sztuki
 • Komunikacja społeczna i kulturowa
 • Organizacja czasu wolnego
 • Podstawy teorii kultury
 • Twórcze gry i zabawy edukacyjne
 • Warsztaty animacji kulturalnej
 • Wielokulturowość i regionalizm
 • Elementy turystyki i rekreacji
 • Ikonogafia
 • Krytyka i promocja współczesnej sztuki
 • Muzealnictwo i wystawiennictwo
 • Nauka tańca towarzyskiego i współczesnego
 • Obrzędowość w rodzinie
 • Organizacja imprez masowych
 • Reklama i marketing medialny w kulturze
 • Forografia w przestrzeni multimedialnej

S p e c j a l n o ś ć: mediacja rodzinna i wychowanie dziecka:

 • Sztuka dialogu z dzieckiem
 • Profilaktyka zaburzeń i zachowania dzieci
 • Twórcze gry i zabawy edukacyjne
 • Etyka zawodowa
 • Biomedyczne podstawy rowoju i wychowania
 • Styl i kultura języka polskiego
 • Podstawy gry na instrumentach
 • Organizacja czasu wolnego
 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Literatura w wychowaniu dziecka
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Edukacja plastyczna i techniczna
 • Podstawy racjonalnego żywienia
 • Nauka tańca towarzyskiego i współczesnego