Studia: nauki o rodzinie I stopień (lic.)

Praca po ukończeniu studiów:

 • asysten rodziny
 • menadżer/animator kultury
 • organizator życia społeczno-rodzinnego
 • kurator sądowy dla dorosłych
 • kurator rodzinny
 • mediator
 • referent ds. pomocy społecznej (organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, placówki Caritas, placówki opiekuńczo-wychowawcze)
 • specjalista/pełnomocnik ds. rodziny (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Urząd Miasta)
 • nauczyciel przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej w zakresie wiedzy o społeczeństwie)

Informacje o studiach:

 • studia pierwszego stopnia - licencjackie (6 semestrów)
 • studia stacjonarne
 • zakres (do wyboru):
 • mediacja rodzinna
 • wsparcie rodziny i wychowanie dziecka
 • dogodnie ułożony plan (zajęcia w ciągu 3-4 dni w tygodniu)

Przedmioty z programu kształcenia:

 • Język obcy (do wyboru)
 • Technologie informacyjne
 • Etyka
 • Filozofia
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Psychologia rodziny
 • Psychologia rozwojowa
 • Wybrane problemy kryminologii i kryminalistyki
 • Socjologia
 • Scjjologia rodziny
 • Małżeństwo i rodzina w kulturach i religiach
 • Teologiczno-moralne aspekty życia rodzinnego
 • Profilaktyka uzależnień
 • Anatomia i filozofia człowieka
 • Fizjologia płodności
 • Doradztwo zawodowe
 • Podstawy seksuologii
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Dziecko i dzieciństwo w zmieniającym się społeczeństwie
 • Podstawy prawa karnego i rodzinnego
 • Sekty i nowe ruchy religijne
 • Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie
 • Komunikacja interpersonalna
 • Małżeństwo i rodzina w Biblii
 • Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym
 • Rok liturgiczny w życiu rodziny
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna

Zakres: mediacja rodzinna

 • Metodyka pracy asystenta rodziny
 • Zagrożenia i prblemy współczesnej rodziny
 • Poradnictwo małżeńskie
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Terapia uzależnień i współuzależnień
 • Techniki negocjacji
 • Interwnecja kryzysowa
 • Animacja społeczno-kulturalna
 • Bioetyka
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Fundusze i programy Unii Europejskiej
 • Metody socjoterapii


Zakres: wsparcie rodziny i wychowanie dziecka

 • Małżeństwo i rodzina w prawie polskim
 • Organizacja czasu wolnego
 • Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • Higiena, profilaktyka i promocja zdrowia
 • Opieka paliatywno-hospicyjna
 • Podstawy andragogiki i gerontogogiki
 • Socjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Uzależnienia i współuzależnienia - profilaktyka i terapia
 • Demograficzne aspekty funkcjonowania rodziny
 • Interwencja kryzysowa
 • Metodyka pracy asystenta rodziny
 • Osoba chora i z niepełnosprawnością w rodzinie
 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Pomoc małżeństwu i rodzinie w infrastrukturach świeckich i eklezjalnych
 • Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży