Studia doktoranckie

Forma studiów:

 • studia stacjonarne

Czas trwania:

 • 4 lata

Pomoc materialna:

 • stypendium doktoranckie
 • stypendium dla najlepszych doktorantów
 • stypendium projakościowe
 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne

Zakończenie studiów:

 • obrona rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych

Przedmioty z programu kształcenia:

 • Prawo własności intelektualnej
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy etyki
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Nowoczesne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • Język obcy (do wyboru)
 • Metodologia nauk
 • Metodologia badań naukowych
 • Teologia moralna wobec zagadnienia sumienia
 • Nauczanie Biblii na tematy moralne
 • Teologia i teologowie XX wieku
 • Pedagogiczno-katechetyczna formacja nauczyciela religii
 • Modele pastoralnej działalności Kościoła
 • Współczesnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych