Oferta kształcenia 2022/23

Nauki o rodzinie - studia pierwszego stopnia - licencjackie (6 semestrów) w zakresie:

  • mediacja rodzinna
  • coaching i tutoring rodzinny 

Student poznaje  społeczne problemy związane z  życiem rodzinnym, zdobywa gruntowną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Przygotowuje się do podejmowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznego rozwiązywania trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Jest przygotowywany do inicjowania oraz wspierania działalności rodzin, społeczności lokalnych, podmiotów społecznych lub określonych instytucji w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania rodzinnych projektów kulturalnych, artystycznych lub edukacyjno-wychowawczych. Potrafi udzielać wsparcia rodzinom, a także poszczególnym osobom, które zmagają się z trudnościami, w szczególności takimi jak: niewłaściwie ukształtowane relacje pomiędzy członkami rodziny, uzależnienia, konflikty rodzinne, niepełnosprawność, starość, przewlekła lub nieuleczalna choroba. W zależności od wybranego zakresu kształcenia zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy np. w charakterze asystenta rodziny, doradcy i konsultanta w poradniach małżeńskich lub rodzinnych, a także mediatora rodzinnego lub coacha i tutora rodzinnego.

Uprawnienia zawodowe:

asystent rodziny, specjalista ds. rodziny, referent ds. pomocy społecznej, doradca, konsultant poradni małżeńskich i rodzinnych, mediator rodzinny; pracownik instytucji profilaktyki społecznej, świetlic i domów wsparcia dzieci i młodzieży, kurator społeczny, coach i tutor rodzinny.

Nauki o rodzinie - studia drugiego stopnia - magisterskie (4 semestry) w zakresie:

  • mediacja rodzinna
  • diagnostyka konfliktów i reintegracja rodziny

Student zdobywa pogłębioną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Jest przygotowany do podejmowania i inicjowania działań wspierających, profilaktycznych, reintegrujących rodzinę oraz skutecznie rozwiązujących trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. W zależności od zakresu kształcenia absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze np. asystenta rodziny, doradcy i konsultanta w poradniach małżeńskich lub rodzinnych, a także mediatora rodzinnego lub koordynatora rodzi.

Uprawnienia zawodowe:

asystent rodziny, specjalista ds. rodziny, referent ds. pomocy społecznej, doradca, konsultant poradni małżeńskich i rodzinnych, mediator rodzinny;pracownik instytucji profilaktyki społecznej, świetlic i domów wsparcia dzieci i młodzieży.             

Teologia - studia jednolite magisterski (10/12 semestrów) w zakresie

  • nauczania religii - dla osób świeckich (10 semestrów)
  • teologia - dla osób świeckich (10 semestrów) - bez uprawnień nauczycielskich
  • formacja kapłańska - dla księży (12 semestrów)

Student przygotowuje się do podejmowania działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Jest gotowy do podjęcia pracy administracyjnej, organizacyjnej lub wychowawczej
w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych oraz w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych. Nabywa umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uprawnienia zawodowe:

  • nauczania religii : nauczyciel religii (rzymskokatolickiej) w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciel etyki  w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,  teolog;
  • teologia : teolog;
  • formacja kapłańska : nauczyciel religii (rzymskokatolickiej) w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ksiądz, teolog.