Oferta kształcenia 2017/18

Nauki o rodzinie - I stopień
Forma studiów: stacjonarne (dogodnie ułożony plan zajęć - 3-4 dni w tygodniu) i niestacjonarne (zajęcia w piątek popołudniu i w sobotę)
Czas trwania: 6 semestrów
Specjalności:
• mediacja rodzinna
• asystent - opiekun osób starszych
Profil absolwenta:
Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę z obszarów, które są istotne dla precyzyjnego rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Kształcenie przygotowuje także absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznego rozwiązywania rozmaitych trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany również do inicjowania oraz wspierania działalności rodzin, społeczności lokalnych lub określonych instytucji w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania rodzinnych projektów kulturalnych, artystycznych czy też edukacyjno-wychowawczych. Ponadto jest w stanie udzielać profesjonalnego wsparcia rodzinom, a także poszczególnym osobom, które zmagają się z rozmaitymi trudnościami, w szczególności takimi jak: uzależnienia, konflikty rodzinne, niepełnosprawność, przewlekła lub nieuleczalna choroba czy starość.
W zależności od wybranej specjalności studia przygotowują do pracy w charakterze asystenta rodziny zatrudnianego przez gminy i ośrodki pomocy społecznej, doradcy i konsultanta w poradniach małżeńskich lub rodzinnych, a także pracownika ośrodków opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi.

Nauki o rodzinie - II stopień
Forma studiów: stacjonarne (dogodnie ułożony plan zajęć - 3-4 dni w tygodniu) i niestacjonarne (zajęcia w piątek popołudniu i w sobotę)
Czas trwania: 4 semestry
Specjalności:
• mediacja rodzinna i wychowanie dziecka
• organizator prorodzinnej przestrzeni kulturowej
Profil absolwenta:
Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę z obszarów, które są istotne dla precyzyjnego rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Kształcenie przygotowuje także absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznego rozwiązywania rozmaitych trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Po ukończeniu kształcenia absolwent jest również przygotowany do profesjonalnego organizowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz czasu wolnego dzieciom, młodzieży czy całym rodzinom. Jest w stanie także podjąć współpracę z rozmaitymi podmiotami społeczno-kulturalnymi, które w swojej działalności są ukierunkowane na promowanie oraz urzeczywistnianie prorodzinnych postaw i projektów.
W zależności od wybranej specjalności (a także po ewentualnym uzupełnieniu koniecznych różnic programowych - dotyczy to, które na WT UWM w Olsztynie nie uzyskały wcześniej stopnia licencjata z mediacji rodzinnej) studia przygotowują do pracy w charakterze asystenta rodziny zatrudnianego przez gminy i ośrodki pomocy społecznej, doradcy i konsultanta w poradniach małżeńskich lub rodzinnych, guwernantki/guwernera lub edukatora domowego, a także pracownika instytucji upowszechniania kultury (redakcje massmediów, muzea, kina, teatry), samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i różnych agencjach pomocowych.

Teologia - jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 10/12 semestrów
Specjalności:
• nauczycielska w zakresie religii
• formacja kapłańska (kandydaci do kapłaństwa)
• teologia
Profil absolwenta:
Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie (specjalność nauczycielska w zakresie religii, formacja kapłańska, teologia). Absolwent jest w stanie podjąć administracyjną, organizacyjną lub wychowawczą pracę w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych. Jest przygotowany ponadto do pracy w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych. Absolwent zdobywa również umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych. Podczas kształcenia absolwent otrzymuje ponadto przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (specjalność nauczycielska w zakresie religii, formacja kapłańska).

Prawo kanoniczne - jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne (dogodnie ułożony plan zajęć - 3-4 dni w tygodniu)
Czas trwania: 10 semestrów
Specjalność:
• kanoniczno-cywilna
Profil absolwenta:
Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego oraz ogólną wiedzę z zakresu dyscyplin prawa wyznaniowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w sądownictwie kościelnym w charakterze sędziego, adwokata, notariusza, promotora sprawiedliwości, obrońcy węzła małżeńskiego, audytora oraz w kościelnym poradnictwie prawnym. Absolwent zdobywa także przygotowanie do pracy w charakterze prawnika ze specjalizacją prawa kanonicznego w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, a także w instytucjach finansowo-bankowych, w jednostkach administracji publicznej oraz samorządu