Zarządzenie Nr 35/2020 Rektora UWM w Olsztynie

Zarządzenie Nr 35/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 marca 2020 roku

 

w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
w warunkach zagrożenia epidemicznego 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374), w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020, poz. 433), stanowi się, co następuje:

§1

W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemicznego w celu ograniczenia możliwości zakażania się i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, następujące zmiany w organizacji pracy:

 1. Tam, gdzie to możliwe, kierownicy poszczególnych jednostek na wydziałach, w filii,
  w Szkole Zdrowia Publicznego, w jednostkach ogólnouczelnianych oraz kierownicy poszczególnych jednostek administracji zlecają podległym pracownikom pracę zdalną świadczoną z miejsca zamieszkania.
 2. Pracownicy świadczący pracę zdalną, w tym kierownicy jednostek, winni mieć określone przez swoich przełożonych zadania do wykonania oraz winni być
  w obowiązujących ich godzinach pracy dostępni pod wskazanym wcześniej numerem telefonu oraz w miarę możliwości, pod służbowym adresem poczty elektronicznej.-
 3. Kierownicy jednostek, w których nie jest możliwe zorganizowanie pracownikom pracy zdalnej, zobowiązani są do zapewnienia rotacyjnego świadczenia pracy na miejscu, dążąc do zachowania zasady maksymalnego ograniczenia liczby osób pracujących w jednym pomieszczeniu.
 4. Potrzeby świadczenia pracy w siedzibie Uniwersytetu określają kierownicy jednostek wymienionych w ust.1, uwzględniając aktualne wymogi, terminy, względy bezpieczeństwa i możliwości.
 5. Organizacja pracy zdalnej odbywa się w oparciu o aktualne zasoby sprzętu komputerowego. Wyjątek mogą stanowić sytuacje bezwzględnej konieczności zdalnego dostępu do uczelnianych systemów informatycznych. W takich przypadkach można zgłosić potrzebę zakupu przenośnego sprzętu komputerowego.
 6. Przy świadczeniu pracy zdalnej dopuszcza się możliwość korzystania ze służbowego przenośnego sprzętu komputerowego w warunkach domowych po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru bezpośredniemu przełożonemu. W przypadku korzystania ze zdalnego dostępu do uczelnianych systemów informatycznych, sprzęt ten przed wydaniem zgody powinien być przekazany do RCI, w celu weryfikacji aktualizacji systemu, spełniania wymogów oraz instalacji odpowiedniego oprogramowania.
 7. Potrzeby zapewnienia zdalnej łączności z uczelnianymi systemami informatycznymi winny być zgłaszane dyrektorowi RCI przez kierowników jednostek wymienionych
  w ust.1. Decyzje w sprawie dostępu do uczelnianych systemów informatycznych podejmuje właściwy prorektor w konsultacji z Kanclerzem.
 8. Świadczenie pracy zdalnej nie może być związane z wynoszeniem na zewnątrz dokumentów, w związku z czym zakazuje się wynoszenia na zewnątrz dokumentów finansowych, akt osobowych oraz innych dokumentów zawierających dane podlegające ochronie prawnej lub służbowej. Dokumenty w formie elektronicznej po wykorzystaniu należy trwale usunąć.
 9. Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy i wezwanie pracowników świadczących pracę zdalnie do świadczenia jej na miejscu w Uniwersytecie.
 10. Zdalne świadczenie pracy nie może być łączone z pobieraniem zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi, o którym mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374).

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku z możliwością przedłużenia.

 

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI