Projekt koszulki Wydziału Teologii

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy projekt koszulki Wydziału Teologii. 
Projekt koszulki musi zostać stworzony techniką wektorową i może mieć maksymalnie 4 jednolite kolory. Projekt powinien być przedstawiony na tle przezroczystym. 
Zgłoszenia projektów prosimy nadsyłać na maila: rwsswt.uwm@wp.pl do 16.02.2018r.
Po tym terminie odbędzie się wydziałowe głosowanie.
Na zwycięzcę czeka ciekawa nagroda ;)
Wszystkie informacje zawarte są w regulaminie. 
RADA WYDZIAŁU SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 
WYDZIAŁU TEOLOGII
REGULAMIN KONKURSU PROJEKTU WYDZIAŁOWEJ „KOSZULKI KORTOWIADOWEJ”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na projekt koszulki Kortowiada na Wydziale Teologii (zwany dalej WT), jest Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego Wydziału Teologii (zwana dalej RWSS WT).
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu koszulki na Wydziale Teologii.

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie


1. Projekty koszulki kortowiadowej może zgłaszać każda osoba fizyczna, stowarzyszenie lub grupa osób będąca autorem zgłoszonego projektu do konkursu.
2. W głosowaniu nad projektem koszulki mogą wziąć udział wszyscy studenci i pracownicy WT poprzez głosowanie tajne przy pomocy kart do głosowania.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę projektów.
4. Wymogi kwalifikacyjne projektów:
a) maksymalnie 4 jednolite kolory, skala kolorów CMYK,
b) projekt przedstawiony na tle przezroczystym
c) plik w formacie CDR (CorelDraw), PDF, zapisany do krzywych, z rozłącznymi warstwami
d) projekt nie powinien przedstawiać treści wulgarnych, pornograficznych, propagandowych ani być plagiatem
e) autorzy projektów odpowiadają za treści zamieszczone w projektach zgłoszonych do konkursu
f) autor posiada prawa autorskie do projektu
5. Projekty koszulek należy wysyłać na adres e-mail: rwsswt.uwm@wp.pl do 16.02.2018r.
6. Do projektu należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail. Zwycięzca konkursu musi dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt koszulki na Kortowiadę 2018.
7. Po upłynięciu terminu wysyłania projektów na podany adres e-mail, RWSS WT Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wybierze w I turze minimum pięć najlepiej wykonanych projektów.
8. Następnie odbędzie się II tura głosowania na WT w formie wymienionej w § 2 pkt.2.
9. O wygranej decyduje największa ilość głosów na dany projekt wybrany w II turze przez studentów i pracowników WT Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
10. Nagroda w postaci „power banka” (firmy „HAMA” o pojemności nominalnej 13000 mAh)
i koszulki WT dla autora zwycięskiego projektu zostanie wręczona w ustalonym terminie między RWSS WT a autorem projektu . 
11. O przyznaniu nagrody i sposobie odbioru osoba nagrodzona dowie się drogą telefoniczną lub e-mailową.

§ 3
Postanowienia końcowe
1. Udział w głosowaniu w Konkursie na projekt koszulki WT jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2. Uczestnicy konkursu i głosowania obowiązani są do przestrzegania ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach.
3. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez powiadomienia Uczestnika i bez podania przyczyny. 
5. Organizator zastrzega sobie (bez podania przyczyn) możliwość odwołania konkursu, unieważnienia jego wyników w całości, lub w części oraz zmiany podanych terminów.