Forum Teologiczne w bazie ICI World of Journals

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Forum Teologiczne (ISSN:
1641-1196)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w
bazie ICI JOURNALS MASTER LIST ZA ROK 2019.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie
wydań czasopisma z 2019 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika
_Index Copernicus Value_ (ICV) za rok 2019.

ICV 2019 = 100.00

Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI JOURNALS MASTER
LIST 2019 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml oraz w
Paszporcie Państwa czasopisma
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=10172&lang=pl

Jednocześnie zapraszamy Państwa do skorzystania z dodatkowych
możliwości wynikających z indeksacji czasopisma na liście ICI
JOURNALS MASTER LIST 2019:

RAPORT SZCZEGÓŁOWY Z OCENY

Prezentujący szczegóły przeprowadzonej oceny w formie pojedynczych
kryteriów oraz ich grup wraz z uzyskanymi wartościami punktowymi, co
pozwala na analizę przyznanej punktacji, a także identyfikację
pojedynczych elementów, które Redakcja może poprawić wprowadzając
niewielkie modyfikacje w działalności wydawniczej.

OZDOBNY CERTYFIKAT

Certyfikat potwierdzający indeksację czasopisma. Przygotowany jest
dla konkretnego czasopisma, zawiera jego numer ISSN, tytuł oraz rok
indeksacji. Znajduje się w szklanej ramie i opatrzony jest
identyfikacją wizualną ICI Journals Master List.

LOGOTYP INDEX COPERNICUS

Roczna licencja na korzystanie z Logotypu Index Copernicus, którym
Redakcja może posługiwać się wydaniach drukowanych i
elektronicznych. Zamieszczenie Logotypu w czasopiśmie wskazuje, że
jest ono aktualnie indeksowane na międzynarodowej liście czasopism
naukowych ICI Journals Master List, co pomaga budować markę
czasopisma, zwiększa jego prestiż, a także wspiera jego promocję.

Zachęcamy do złożenia zamówienia telefonicznie lub on-line w
systemie ICI World Of Journals. Aby dowiedzieć się więcej i poznać
szczegóły oferty, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 487 53
93 lub adresem e-mail: evaluation@indexcopernicus.com.

Z poważaniem,
Zespół Ewaluacji Czasopism Naukowych
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.com


 

Dear Sir/Madam,

We would like to kindly inform you that the journal „Forum Teologiczne
(ISSN: 1641-1196)” has passed the evaluation process positively and is
indexed in the ICI JOURNALS MASTER LIST DATABASE FOR 2019. From now on,
the Editorial Staff and Publisher may use this information in their
external communication.

Based on the information submitted in the evaluation and the analysis of
the issues of the journal from 2019, Index Copernicus Experts calculated
your _Index Copernicus Value_ (ICV) for 2019.

ICV 2019 = 100.00

The ICV for 2019 is visible on the full list of indexed journals at ICI
JOURNALS MASTER LIST 2019
https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml and in Journal`s
Passport
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=10172&lang=pl

At the same time, we kindly encourage you to take advantage of the
additional indexation possibilities:

DETAILED REPORT

Which present the details of the assessment in the form of individual
criteria and their groups along with the obtained point values, which
allows the analysis of the awarded score, as well as identification of
individual elements that the Editors can correct by introducing minor
modifications in the publishing activity.

CERTIFICATE

Certificate confirming the indexation of the journal. It is prepared
for a specific journal, contains its ISSN number, title and year of
indexation. The certificate is made in a glass frame and is marked with
the visual identification of the ICI Journals Master List.

INDEX COPERNICUS LOGOTYPE

Annual license for the use of the Index Copernicus Logo, which editors
can use in print and electronic editions. Placing the Logotype indicates
that the journal is currently indexed on the international list of
scientific journals ICI Journals Master List, which helps to build the
journal's brand, increases its prestige, and supports its promotion.

We encourage you to place your order by phone or online using the ICI
World of Journals service. To find out more and get more details, please
contact us by phone +48 22 487 53 93 or e-mail:
evaluation@indexcopernicus.com.

Best regards,
Scientific Journals Evaluation Team
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.com