Pomoc materialna

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Wszystkie stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. W roku akademickim

Stypendium socjalne może otrzymać osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 nie może przekraczać:

1000,00 zł netto na członka rodziny studenta

Sposób wyliczenia kwoty stypendium socjalnego:

1000,00 zł (minus) miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie studenta (równa się) stypendium socjalne*

- *minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu o którym mowa powyżej tj.: 100,00 zł .

Sytuację materialną studenta i jego rodziny ocenia się uwzględniając obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wraz z wnioskiem o stypendium składa wypełnione oświadczenie (dostępne w zakładce oświadczenia stypendialne).

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student, zgodnie z przepisami zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Oznacza to, że studenci posiadający już tytuł zawodowy magistra lub równorzędny nie mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Dotyczy to również studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) i podjęli kolejne studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie).

UWAGA !!!

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej ustalił Rektor UWM w Olsztynie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

**********************************************************************************************************************************
Ubiegając się o stypendium socjalne do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenia wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające dochód studenta oraz członków rodziny studenta osiągnięty
w 2016 r. opodatkowany na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie zobowiązany jest złożyć: student, każdy pełnoletni członek rodziny studenta,
a także osoby, które nie uzyskały w 2016 r. żadnego dochodu lub nie figurują w ewidencji organu podatkowego)
- rodzice/małżonkowie przedstawiają zaświadczenia oddzielnie (;
• osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową oprócz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego za 2016 r. zobowiązane są do złożenia oświadczenia o dochodach wg wzoru;
• zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS) lub zakład pracy o wysokości odprowadzonej, pełnej 9% składki zdrowotnej w 2016 r. (Uwaga! Zaświadczenie z KRUS o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej dostarczają tylko osoby pobierające rentę lub emeryturę rolniczą) ;
• zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.;
• zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, studenta lub członków jego rodziny, zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania;
• zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku 2016, wyrażonej w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
• zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2016 r. zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
• decyzje o przyznaniu renty strukturalnej;
• umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz oświadczenie o wysokości czynszu dzierżawnego wyrażone w zł;
• oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2016 r. wg wzoru – obowiązkowo;
• odpis aktu zgonu w przypadku, gdy rodzic/rodzice nie żyją;
• zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec jest nieznany;
• skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym;
• akt małżeństwa studenta;
• zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej;
• zaświadczenia z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2016 r; (np. zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny itp.);
• kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców studenta;
• kopię (oryginał do wglądu) odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej;
• w przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: „uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”;
• zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w 2016 r.;
• zaświadczenie o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w 2016 r.,
• jeżeli po roku 2016 nastąpiła utrata lub przybycie dochodu w rodzinie studenta, dodatkowo należy złożyć dokumenty potwierdzające datę i wysokość utraconego/uzyskanego dochodu:
- w przypadku utraty dochodu po roku 2016 – odpowiednio: świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, PIT z zakładu pracy (Pit-11)/organu rentowego/emerytalnego (Pit-11A, Pit-40A), zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o terminie urlopu wychowawczego studenta/członka rodziny studenta;
- w przypadku uzyskania dochodu po roku 2016 – odpowiednio: zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja o przyznaniu renty/emerytury, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego, decyzja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa
w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, itp.;
• oświadczenie o braku możliwości codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania i wysokości kosztów ponoszonych z tego tytułu –wg wzoru.

W uzasadnionych przypadkach można żądać od studenta innych dokumentów określających sytuację materialną rodziny studenta. Ponadto dziekan albo odpowiednio Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta
i uwzględnić ją w postępowaniu.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2017 r.

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku ul. Kościuszki 23 pok. 4