CIVITAS ET LEX

Flag of Poland „Civitas et Lex” – czasopismo z zakresu wybranych nauk społecznych. Rok założenia: 2014. Częstotliwość edycji: kwartalnik. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Aktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do „Civitas et Lex” 2018.

 Flag of United KingdomCivitas et Lex” - a peer-reviewed journal of social sciences. Founded: 2014.  Frequency edition: quarterly. Publisher: University of Warmia and Mazury. Currently, the submissions are open for Civitas et Lex”  2018.

 

Czasopismo indeksowane: Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Polska Baza Cytowań (POL-index), Polska Bibliografia Prawnicza (PBP), The Central European Jurnal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych (BazHum) oraz Index Copernicus International (IC). Pismo przyjęte do ERICH PLUS (29.07.2015).

https://licensebuttons.net/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png